Forslag til beslutning - B8-0492/2018Forslag til beslutning
B8-0492/2018

  FORSLAG TIL BESLUTNING om fremme af automatisk gensidig anerkendelse af eksamensbeviser

  22.10.2018 - (2018/2838(RSP))

  på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B8‑0415/2018
  jf. forretningsordenens artikel 128, stk. 5

  Petra Kammerevert for Kultur- og Uddannelsesudvalget


  Procedure : 2018/2838(RSP)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  B8-0492/2018
  Indgivne tekster :
  B8-0492/2018
  Vedtagne tekster :

  B8‑0492/2018

  Europa-Parlamentets beslutning om fremme af automatisk gensidig anerkendelse af eksamensbeviser

  (2018/2838(RSP))

  Europa-Parlamentet,

  –  der henviser til artikel 26, 53 og 165 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

  –  der henviser til Det Europæiske Råds konklusioner af 14. december 2017 om fremme af medlemsstaternes samarbejde om gensidig anerkendelse af eksamensbeviser for videregående uddannelse og ungdomsuddannelsesbeviser,

  –  der henviser til Rådets henstilling af 22. maj 2017 om den europæiske referenceramme for kvalifikationer for livslang læring og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets henstilling af 23. april 2008 om etablering af den europæiske referenceramme for kvalifikationer for livslang læring[1],

  –  der henviser til Bukarestkommunikéet fra 2012,

  –  der henviser til Kommissionens forslag af 17. januar 2018 til Rådets henstilling om nøglekompetencer for livslang læring (COM(2018)0024),

  –  der henviser til Kommissionens forslag af 22. maj 2018 til Rådets henstilling om fremme af automatisk gensidig anerkendelse af eksamensbeviser for videregående uddannelser og gymnasiale eksamensbeviser samt resultater af læringsperioder i udlandet (COM(2018)0270),

  –  der henviser til forespørgsel til Kommissionen om fremme af automatisk gensidig anerkendelse af eksamensbeviser (O-000084/2018 – B8‑0415/2018),

  –  der henviser til forslag til beslutning fra Kultur- og Uddannelsesudvalget,

  –  der henviser til forretningsordenens artikel 128, stk. 5, og artikel 123, stk. 2,

  A.  der henviser til, at læringsmobilitet fremmer færdigheder, kompetencer og viden og samtidig fremmer europæiske værdier og aktiv deltagelse i samfundet;

  B.  der henviser til, at gensidig anerkendelse af eksamensbeviser og resultaterne af læringsperioder i udlandet gør det muligt for medlemsstaterne at intensivere og fremskynde deres samarbejde inden for uddannelse og erhvervsuddannelse og tydeliggør en af de konkrete fordele ved EU-samarbejdet for borgerne;

  C.  der henviser til, at forbedrede procedurer for anerkendelse af eksamensbeviser for videregående uddannelser og gymnasiale eksamensbeviser samt for resultaterne af læringsperioder i udlandet er en forudsætning for oprettelsen af et europæisk uddannelsesområde[2] senest i 2025;

  D.  der henviser til, at der allerede er gjort betydelige fremskridt med hensyn til de videregående uddannelser, især gennem regionale aftaler mellem nogle medlemsstater, der kan tjene som inspiration for indførelse af automatisk anerkendelse i hele det europæiske uddannelsesområde;

  E.  der henviser til, at procedurerne for gensidig anerkendelse af uddannelser på gymnasialt niveau og resultaterne af læringsperioder i udlandet under ungdomsuddannelser fortsat er underudviklede;

  F.  der henviser til, at læringsmobiliteten i EU er tiltaget i betydning både med hensyn til det faktiske antal af studerende, kapacitet og uddannelsesmuligheder;

  G.  der henviser til, at en rimelig og gennemsigtig anerkendelse af udenlandske kvalifikationer både er et teknisk mål i Bolognaprocessen og en grundlæggende værdi, der støtter etableringen af et åbent, inklusivt europæisk område for videregående uddannelse;

  H.  der henviser til, at retten til uddannelse er en grundlæggende menneskeret, der bør garanteres universelt;

  1.  opfordrer medlemsstaterne til at udvise politisk engagement og indføre ordninger for automatisk gensidig anerkendelse af kvalifikationer, der er opnået gennem videregående uddannelse og uddannelser på gymnasialt niveau, samt resultaterne af læringsperioder i udlandet i overensstemmelse med målene for det europæiske uddannelsesområde; opfordrer Kommissionen til at støtte virkeliggørelsen af dette mål ved at fremme gensidig læring og udveksling af god praksis, eksempelvis regelmæssig udstedelse af "sammenlignelighedserklæringer" for eksamensbeviser for gymnasiale uddannelser og konsekvent anvendelse af det europæiske meritoverførselssystem (ECTS);

  2.  opfordrer medlemsstaterne til at øge det tværnationale samarbejde og gøre brug af nye teknologier for at øge effektiviteten, mindske omkostningerne, forbedre gennemsigtigheden og opbygge tillid til dette formål med henblik på at drage fordel af de uddannelses- og jobmuligheder, der følger af det indre marked; understreger desuden behovet for sammen med Kommissionen at udvikle og indføre det europæiske studiekort med henblik på at lette gensidig anerkendelse af eksamensbeviser og uddannelsesperioder i udlandet og samtidig mindske de administrative byrder og udgifter for de studerende og uddannelsesinstitutionerne;

  3.  opfordrer medlemsstaterne til at indlede en samarbejdsproces vedrørende almen sekundær uddannelse med henblik på at skabe gennemsigtighed og opbygge tillid mellem de forskellige uddannelsessystemer;

  4.  minder om vigtigheden af og potentialet ved EU-finansieringskilder og Erasmus+-programmet, navnlig med hensyn til at fremme mobilitet på alle uddannelsesniveauer og oprette europæiske universiteter og fælles mastergrader;

  5.  minder i den forbindelse om, at det er vigtigt at garantere, at EU's mobilitetsprogrammer er inklusive, navnlig ved at sikre, at personer med handicap og personer med en vanskelig socioøkonomisk baggrund kan deltage;

  6.  opfordrer medlemsstaterne til at lette integrationen af nyankomne studerende, flygtninge og migranter i uddannelsessystemet ved at sikre, at der ikke er uforholdsmæssigt store administrative byrder forbundet med den første anerkendelse af deres eksamensbeviser eller resultater af læringsperioder i udlandet i en EU-medlemsstat;

  7.  opfordrer medlemsstaterne til inden 2025 at indføre ordninger, der letter den automatiske gensidige anerkendelse af eksamensbeviser og resultater af læringsperioder i udlandet i overensstemmelse med målene for det europæiske uddannelsesområde og med basis i de eksisterende rammer, herunder EU's ramme for nøglekompetencer; understreger i denne forbindelse også vigtigheden af gensidige forbindelser og komplementaritet mellem det europæiske uddannelsesområde og det europæiske område for videregående uddannelse;

  8.  anerkender det positive eksempel med hensyn til samarbejde mellem medlemsstaterne om anerkendelse af ungdomsuddannelsesbeviser, som aftalen om den europæiske studentereksamen udgør; anbefaler dog, at medlemsstaterne fjerner eventuelle unødige hindringer for en hurtig og gennemsigtig anerkendelse af europæiske skoletrin med henblik på adgang til videregående uddannelse;

  9.  anbefaler, at medlemsstaterne med henblik på at opnå automatisk gensidig anerkendelse af eksamensbeviser og lige adgang til videregående uddannelsesinstitutioner sikrer, at alle europæiske elever har ret til at følge en gymnasial uddannelse på samme vilkår som statsborgere i den pågældende medlemsstat ved at have ret til at blive indplaceret i en klasse med elever i deres egen aldersgruppe og på et trin, der svarer til deres klasse i hjemlandet, uanset deres sproglige niveau;

  10.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

   

  Seneste opdatering: 24. oktober 2018
  Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik