Διαδικασία : 2018/2838(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0492/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0492/2018

Συζήτηση :

PV 24/10/2018 - 24
CRE 24/10/2018 - 23
CRE 24/10/2018 - 24

Ψηφοφορία :

PV 25/10/2018 - 13.21
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0437

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 479kWORD 53k
22.10.2018
PE624.187v01-00
 
B8-0492/2018

εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8‑0415/2018

σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού


σχετικά με την προώθηση της αυτόματης αμοιβαίας αναγνώρισης διπλωμάτων (2018/2838(RSP))


Petra Kammerevert εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την προώθηση της αυτόματης αμοιβαίας αναγνώρισης διπλωμάτων (2018/2838(RSP))  
B8‑0492/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 26, 53 και 165 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2017, σχετικά με την προώθηση της συνεργασίας των κρατών μελών για την αμοιβαία αναγνώριση των τίτλων τριτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2017, σχετικά με το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων για τη διά βίου μάθηση και με την κατάργηση της σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2008, σχετικά με τη θέσπιση του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων για τη δια βίου μάθηση(1),

–  έχοντας υπόψη το ανακοινωθέν του Βουκουρεστίου του 2012,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 17ης Ιανουαρίου 2018, για σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τις βασικές ικανότητες της δια βίου μάθησης (COM(2018)0024),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 22ας Μαΐου 2018, για σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την προώθηση της αυτόματης αμοιβαίας αναγνώρισης των πτυχίων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των αποτελεσμάτων περιόδων μάθησης στο εξωτερικό (COM(2018)0270),

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή, σχετικά με την προώθηση της αυτόματης αμοιβαίας αναγνώρισης διπλωμάτων (O-000084/2018 – B8‑0415/2018),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μαθησιακή κινητικότητα προάγει δεξιότητες, ικανότητες και γνώση, ενώ προωθεί τις ευρωπαϊκές αξίες και την ενεργό συμμετοχή στην κοινωνία·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αμοιβαία αναγνώριση των διπλωμάτων και των αποτελεσμάτων περιόδων μάθησης στο εξωτερικό επιτρέπει στα κράτη μέλη να εντείνουν και να επιταχύνουν τη συνεργασία τους στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, ενώ καταδεικνύει στους πολίτες ένα από τα σαφή πλεονεκτήματα της συνεργασίας σε επίπεδο ΕΕ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βελτίωση των διαδικασιών αναγνώρισης για τους τίτλους τριτοβάθμιας και ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των αποτελεσμάτων περιόδων μάθησης στο εξωτερικό αποτελεί προϋπόθεση για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης(2) έως το 2025·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει ήδη σημειωθεί σημαντική πρόοδος στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ιδίως μέσω περιφερειακών συμφωνιών μεταξύ ορισμένων κρατών μελών, οι οποίες λειτουργούν ως πηγή έμπνευσης για την επίτευξη αυτόματης αναγνώρισης εντός του ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαδικασίες αμοιβαίας αναγνώρισης, τόσο των τίτλων ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όσο και των αποτελεσμάτων περιόδων μάθησης στο εξωτερικό, δεν έχουν αναπτυχθεί επαρκώς·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μαθησιακή κινητικότητα στην ΕΕ αποκτά αυξανόμενη σπουδαιότητα τόσο σε πραγματικό αριθμό σπουδαστών και δυνατότητες, όσο και σε ευκαιρίες μάθησης·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δίκαιη και διαφανής αναγνώριση των προσόντων που έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό αποτελεί στόχο τεχνικής φύσης της διαδικασίας της Μπολόνια, και θεμελιώδη αξία στην οποία οικοδομείται ο ανοιχτός και χωρίς αποκλεισμούς ευρωπαϊκός χώρος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΕΧΤΕ)·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα στην εκπαίδευση αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα που πρέπει να εξασφαλιστεί για όλους·

1.  καλεί τα κράτη μέλη να δεσμευτούν πολιτικά και να θεσπίσουν μηχανισμούς για την αυτόματη αμοιβαία αναγνώριση των τίτλων τριτοβάθμιας και ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και των αποτελεσμάτων περιόδων μάθησης στο εξωτερικό, σύμφωνα με τους στόχους του ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης· καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει την επίτευξη του στόχου αυτού προωθώντας την αμοιβαία μάθηση και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών, όπως η τακτική έκδοση «δηλώσεων συγκρισιμότητας» των διπλωμάτων ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και η συνεπής χρήση της κλίμακας ECTS·

2.  ζητά από τα κράτη μέλη να αυξήσουν τη διακρατική συνεργασία και να κάνουν χρήση νέων τεχνολογιών προκειμένου να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα, να μειώσουν το κόστος, να βελτιώσουν τη διαφάνεια και να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη προς το σκοπό αυτό, προκειμένου να εκμεταλλευτούν τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες και τις ευκαιρίες απασχόλησης που απορρέουν από την εσωτερική αγορά· τονίζει επίσης την ανάγκη συνεργασίας με την Επιτροπή για την αποτελεσματική ανάπτυξη και δημιουργία μιας ευρωπαϊκής σπουδαστικής ταυτότητας με στόχο τη διευκόλυνση της αμοιβαίας αναγνώρισης των διπλωμάτων και των περιόδων μάθησης στο εξωτερικό, μειώνοντας παράλληλα τον διοικητικό φόρτο και το κόστος για τους σπουδαστές και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα·

3.  καλεί τα κράτη μέλη να ξεκινήσουν μια διαδικασία συνεργασίας για τη γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση και κατάρτιση με στόχο την προώθηση της διαφάνειας και την οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των διαφορετικών συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης·

4.  επισημαίνει τη σημασία και το δυναμικό των χρηματοδοτικών πηγών της ΕΕ και του προγράμματος Erasmus+, ιδίως όσον αφορά την προαγωγή της κινητικότητας σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης, και τη δημιουργία ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και κοινών μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών·

5.  υπενθυμίζει ότι για το σκοπό αυτό είναι σημαντικό να υπάρχει εγγύηση για την πολυδεκτικότητα των προγραμμάτων κινητικότητας της ΕΕ, ιδίως διασφαλίζοντας τη συμμετοχή ατόμων με αναπηρία και όσων προέρχονται από μειονεκτικά κοινωνικοοικονομικά περιβάλλοντα·

6.  καλεί τα κράτη μέλη να διευκολύνουν την ένταξη των νεοαφιχθέντων σπουδαστών, προσφύγων και μεταναστών στο εκπαιδευτικό περιβάλλον, εξασφαλίζοντας ότι η αρχική αναγνώριση των διπλωμάτων τους ή των αποτελεσμάτων περιόδων μάθησης στο εξωτερικό, από κράτος μέλος της ΕΕ, δεν συνεπάγεται υπερβολικό διοικητικό φόρτο·

7.  καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν μηχανισμούς που διευκολύνουν την αυτόματη αμοιβαία αναγνώριση των διπλωμάτων και των αποτελεσμάτων περιόδων μάθησης στο εξωτερικό έως το 2025, σύμφωνα με τους στόχους του ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης, οικοδομώντας στα υφιστάμενα πλαίσια, συμπεριλαμβανομένου του πλαισίου βασικών ικανοτήτων της ΕΕ· τονίζει επίσης, τη σημασία των αμοιβαίων συνδέσμων και της συμπληρωματικότητας μεταξύ του ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης και του ευρωπαϊκού χώρου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης·

8.  αναγνωρίζει το θετικό παράδειγμα του ευρωπαϊκού απολυτηρίου, όσον αφορά τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών για την αναγνώριση των διπλωμάτων της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης· συνιστά, ωστόσο, στα κράτη μέλη να άρουν κάθε αδικαιολόγητο εμπόδιο στην ταχεία και διαφανή αναγνώριση των βαθμών του ευρωπαϊκού σχολείου για πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση·

9.  συνιστά τα κράτη μέλη να εξασφαλίζουν, με σκοπό να επιτευχθεί η αυτόματη αμοιβαία αναγνώριση των διπλωμάτων και η δίκαιη πρόσβαση στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ότι όλοι οι ευρωπαίοι σπουδαστές έχουν το δικαίωμα να επωφεληθούν της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υπό τις ίδιες συνθήκες παρακολούθησης που ισχύουν για τους υπηκόους του εν λόγω κράτους μέλους, διατηρώντας το δικαίωμα να τοποθετηθούν σε τάξη σπουδαστών της δικής τους ηλικιακής ομάδας, σε επίπεδο ισοδύναμο με αυτό της τάξης που παρακολουθούσαν στη χώρα προέλευσής τους, ανεξάρτητα από το γλωσσικό τους επίπεδο·

10.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

 

(1)

ΕΕ C 189 της 15.6.2017, σ. 15.

(2)

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-strengthening-european-identity-education-culture_en.pdf

Τελευταία ενημέρωση: 24 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου