Menettely : 2018/2838(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0492/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0492/2018

Keskustelut :

PV 24/10/2018 - 24
CRE 24/10/2018 - 23
CRE 24/10/2018 - 24

Äänestykset :

PV 25/10/2018 - 13.21
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0437

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 169kWORD 52k
22.10.2018
PE624.187v01-00
 
B8-0492/2018

suullisesti vastattavan kysymyksen B8‑0415/2018 johdosta

työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti


tutkintojen automaattisen vastavuoroisen tunnustamisen edistämisestä (2018/2838(RSP))


Petra Kammerevert kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan puolesta
TARKISTUKSET

Euroopan parlamentin päätöslauselma tutkintojen automaattisen vastavuoroisen tunnustamisen edistämisestä (2018/2838(RSP))  
B8‑0492/2018

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 26, 53 ja 165 artiklan,

–  ottaa huomioon 14. joulukuuta 2017 annetut Eurooppa-neuvoston päätelmät korkea-asteen ja toisen asteen tutkintojen vastavuoroista tunnustamista koskevan jäsenvaltioiden yhteistyön edistämisestä,

–  ottaa huomioon eurooppalaisesta tutkintojen viitekehyksestä elinikäisen oppimisen edistämiseksi ja eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen perustamisesta elinikäisen oppimisen edistämiseksi 23. huhtikuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston suosituksen kumoamisesta 22. toukokuuta 2017 annetun neuvoston suosituksen(1),

–  ottaa huomioon vuonna 2012 annetun Bukarestin julkilausuman,

–  ottaa huomioon 17. tammikuuta 2018 annetun komission ehdotuksen neuvoston suositukseksi elinikäisen oppimisen avaintaidoista (COM(2018)0024),

–  ottaa huomioon 22. toukokuuta 2018 annetun komission ehdotuksen neuvoston suositukseksi korkea-asteen ja toisen asteen koulutuksen tutkintojen ja ulkomailla suoritettujen opintojaksojen automaattisen vastavuoroisen tunnustamisen edistämisestä (COM(2018)0270),

–  ottaa huomioon komissiolle esitetyn kysymyksen tutkintojen automaattisen vastavuoroisen tunnustamisen edistämisestä (O-000084/2018 – B8-0415/2018),

–  ottaa huomioon kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan päätöslauselmaesityksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että oppimiseen liittyvä liikkuvuus edistää taitoja, pätevyyttä ja osaamista sekä eurooppalaisia arvoja ja aktiivista osallistumista yhteiskuntaan;

B.  ottaa huomioon, että tutkintojen ja ulkomailla suoritettujen opintojaksojen vastavuoroisen tunnustamisen ansiosta jäsenvaltiot voivat tehostaa ja nopeuttaa koulutusalan yhteistyötään, ja katsoo sen olevan yksi EU:n yhteistyön konkreettisista hyödyistä kansalaisille;

C.  ottaa huomioon, että korkea-asteen ja toisen asteen koulutuksen tutkintojen ja ulkomailla suoritettujen opintojaksojen tunnustamismenettelyjen parantaminen on edellytys eurooppalaisen koulutusalueen(2) saavuttamiselle vuoteen 2025 mennessä;

D.  ottaa huomioon, että korkea-asteen koulutuksen tasolla on jo saavutettu huomattavaa edistystä varsinkin joidenkin jäsenvaltioiden välisten alueellisten sopimusten ansiosta, ja katsoo, että alueelliset sopimukset voivat toimia esimerkkinä automaattisen tunnustamisen aikaansaamiseksi eurooppalaisella koulutusalueella;

E.  toteaa, että toisen asteen koulutuksen tutkintojen ja ulkomailla suoritettujen toisen asteen koulutuksen opintojaksojen vastavuoroisen tunnustamisen prosessit eivät ole vielä tarpeeksi kehittyneitä;

F.  ottaa huomioon, että oppimiseen liittyvän liikkuvuuden merkitys on kasvanut EU:ssa niin tosiasiallisten opiskelijamäärien kuin kapasiteetin ja oppimismahdollisuuksienkin osalta;

G.  ottaa huomioon, että ulkomaisten tutkintojen oikeudenmukainen ja läpinäkyvä tunnustaminen kuuluu sekä Bolognan prosessin teknisiin tavoitteisiin että avoimen ja osallistavan eurooppalaisen korkeakoulutusalueen (EHEA) perusarvoihin;

H.  ottaa huomioon, että oikeus koulutukseen on perusihmisoikeus, joka on taattava yleismaailmallisesti;

1.  kehottaa jäsenvaltioita antamaan poliittisia sitoumuksia ja ottamaan käyttöön mekanismeja korkea-asteen ja toisen asteen koulutuksen tutkintojen ja ulkomailla suoritettujen opintojaksojen automaattista vastavuoroista tunnustamista varten eurooppalaisen koulutusalueen tavoitteiden mukaisesti; kehottaa komissiota tukemaan tämän tavoitteen saavuttamista edistämällä vastavuoroista oppimista ja hyvien käytäntöjen vaihtoa esimerkiksi toisen asteen koulutuksen tutkintojen vertailtavuutta koskevien lausuntojen säännöllisen antamisen ja eurooppalaisen opintosuoritusten ja arvosanojen siirto- ja kertymisjärjestelmän arvosanataulukon johdonmukaisen käytön tapauksessa;

2.  pyytää jäsenvaltioita tekemään enemmän valtioiden rajat ylittävää yhteistyötä ja hyödyntämään uutta tekniikkaa tehokkuuden parantamiseksi, kustannusten vähentämiseksi, avoimuuden lisäämiseksi ja luottamuksen rakentamiseksi, jotta voidaan hyödyntää sisämarkkinoiden tarjoamia koulutus- ja työmahdollisuuksia; korostaa myös, että komission kanssa on tarpeen tehdä yhteistyötä eurooppalaisen opiskelijakortin tehokkaaksi kehittämiseksi ja käyttöön ottamiseksi, jotta voidaan helpottaa tutkintojen ja ulkomailla suoritettujen opintojaksojen vastavuoroista tunnustamista ja samalla vähentää opiskelijoille ja koulutuslaitoksille aiheutuvia hallinnollisia rasitteita ja kustannuksia;

3.  kehottaa jäsenvaltioita käynnistämään yleistä toisen asteen koulutusta koskevan yhteistyöprosessin avoimuuden edistämiseksi ja koulutusjärjestelmien välisen luottamuksen rakentamiseksi;

4.  korostaa EU:n rahoituslähteiden ja Erasmus+-ohjelman tärkeyttä ja potentiaalia varsinkin liikkuvuuden edistämisessä kaikilla koulutustasoilla sekä Eurooppa-yliopistojen ja yhteisten maisterintutkintojen perustamisessa;

5.  muistuttaa tähän liittyen, että on tärkeää huolehtia EU:n liikkuvuusohjelmien osallistavuudesta ja varmistaa erityisesti vammaisten ja sosioekonomiselta taustaltaan heikommassa asemassa olevien henkilöiden osallistuminen;

6.  kehottaa jäsenvaltioita helpottamaan vasta saapuneiden opiskelijoiden, pakolaisten ja maahanmuuttajien sopeutumista opiskeluympäristöönsä varmistamalla, ettei heidän tutkintojensa tai ulkomailla suorittamiensa opintojaksojen tulosten alustava tunnustaminen jossakin EU:n jäsenvaltiossa aiheuta liiallista hallinnollista rasitetta;

7.  kehottaa jäsenvaltioita ottamaan vuoteen 2025 mennessä käyttöön mekanismeja tutkintojen ja ulkomailla suoritettujen opintojaksojen automaattisen vastavuoroisen tunnustamisen helpottamiseksi eurooppalaisen koulutusalueen tavoitteiden mukaisesti ja ottaen mallia olemassa olevista mekanismeista, kuten EU:n avaintaitojen kehyksestä; pitää myös tässä yhteydessä erityisen tärkeinä eurooppalaisen koulutusalueen ja eurooppalaisen korkeakoulutusalueen keskinäisiä yhteyksiä ja täydentävyyttä;

8.  panee merkille eurooppalaisen ylioppilastutkinnon tarjoaman myönteisen esimerkin jäsenvaltioiden välisestä yhteistyöstä toisen asteen koulutuksen tutkintojen tunnustamisessa; suosittaa kuitenkin, että jäsenvaltiot poistavat kaikki aiheettomat esteet eurooppalaisten kouluarvosanojen nopealta ja läpinäkyvältä tunnustamiselta korkea-asteen koulutukseen pääsyn ollessa kyseessä;

9.  suosittaa, että jäsenvaltiot varmistavat tutkintojen automaattisen vastavuoroisen tunnustamisen ja oikeudenmukaisen korkea-asteen oppilaitoksiin pääsyn toteuttamiseksi, että kaikilla eurooppalaisilla opiskelijoilla on oikeus osallistua toisen asteen koulutukseen samoin edellytyksin kuin asianomaisen jäsenvaltion kansalaiset sekä oikeus tulla sijoitetuksi ikätasoaan vastaavalle luokalle ja alkuperämaansa tasoa vastaavalle luokka-asteelle kielitaidostaan riippumatta;

10.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

 

(1)

EUVL C 189, 15.6.2017, s. 15.

(2)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017DC0673&qid=1540367851249&from=EN

Päivitetty viimeksi: 24. lokakuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö