Predlog resolucije - B8-0492/2018Predlog resolucije
B8-0492/2018

PREDLOG RESOLUCIJE o spodbujanju samodejnega vzajemnega priznavanja diplom

22.10.2018 - (2018/2838(RSP))

k vprašanju za ustni odgovor B8-0415/2018
v skladu s členom 128(5) Poslovnika

Petra Kammerevert v imenu Odbora za kulturo in izobraževanje


Postopek : 2018/2838(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B8-0492/2018
Predložena besedila :
B8-0492/2018
Sprejeta besedila :

B8-0492/2018

Resolucija Evropskega parlamenta   o spodbujanju samodejnega vzajemnega priznavanja diplom

(2018/2838(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju členov 26, 53 in 165 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU),

–  ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta z dne 14. decembra 2017 o spodbujanju sodelovanja med državami članicami na področju medsebojnega priznavanja visokošolskih diplom in spričeval o zaključku srednješolskega izobraževanja,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 22. maja 2017 o evropskem ogrodju kvalifikacij za vseživljenjsko učenje in razveljavitvi Priporočila Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2008 o uvedbi evropskega ogrodja kvalifikacij za vseživljenjsko učenje[1],

–  ob upoštevanju sporočila iz Bukarešte iz leta 2012,

–  ob upoštevanju predloga Komisije za priporočilo Sveta z dne 17. januarja 2018 o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje (COM(2018)0024),

–  ob upoštevanju predloga Komisije z dne 22. maja 2018 za priporočilo Sveta o spodbujanju avtomatičnega vzajemnega priznavanja visokošolskih diplom in srednješolskih spričeval ter izidov iz učnih obdobij v tujini (COM(2018)0270),

–  ob upoštevanju vprašanja Komisiji o spodbujanju samodejnega vzajemnega priznavanja diplom (O-000084/2018 – B8-0415/2018),

–  ob upoštevanju predloga resolucije Odbora za kulturo in izobraževanje,

–  ob upoštevanju člena 128(5) in člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker se z učno mobilnostjo spodbujajo spretnosti, kompetence in znanje, hkrati pa širijo evropske vrednote in krepi sodelovanje v družbi;

B.  ker vzajemno priznavanje diplom in izidov učenja v tujini državam članicam omogoča, da boljše in pospešeno sodelujejo na področju izobraževanja in usposabljanja, hkrati pa se s tem kažejo konkretne koristi sodelovanja na ravni EU za državljane;

C.  ker je treba postopke priznavanja visokošolskih diplom, srednješolskih spričeval in izidov učenja v tujini izboljšati, saj je to pogoj, da se do leta 2025 vzpostavi evropski izobraževalni prostor[2];

D.  ker se na visokošolski ravni že kaže velik napredek, zlasti zaradi regionalnih sporazumov med nekaterimi državami članicami, ki so lahko navdih za samodejno priznavanje v evropskem izobraževalnem prostoru;

E.  ker postopki vzajemnega priznavanja srednješolskih kvalifikacij in izidov učenja v tujini, opravljenih v času srednješolskega izobraževanja, še niso dovolj dodelani;

F.  ker postaja učna mobilnost v EU vse pomembnejša tako v smislu dejanskega števila učencev in študentov kot tudi obsega zmogljivosti in učnih priložnosti;

G.  ker je pravično in pregledno priznavanje tujih kvalifikacij tehnični cilj bolonjskega procesa, pa tudi temeljna vrednota, ki podpira odprt, vključujoč evropski visokošolski prostor;

H.  ker je pravica do izobraževanja temeljna človekova pravica, ki bi morala biti zajamčena vsem;

1.  poziva države članice, naj v skladu s cilji evropskega izobraževalnega prostora sprejmejo politično zavezo in vzpostavijo mehanizme za samodejno vzajemno priznavanje visokošolskih in srednješolskih kvalifikacij ter izidov učenja v tujini; poziva Komisijo, naj dosego tega cilja podpre tako, da spodbudi vzajemno učenje in izmenjavo dobre prakse, kot sta redno izdajanje izjav o primerljivosti visokošolskih diplom in dosledna uporaba razpredelnice evropskega sistema prenosa kreditnih točk;

2.  poziva države članice, naj bolje nadnacionalno sodelujejo, za boljšo učinkovitost, manjše stroške, večjo preglednost in trdnejše zaupanje pa uporabljajo nove tehnologije, s čimer bodo izkoristile izobraževalne in zaposlovalne možnosti, ki izhajajo z notranjega trga; poudarja tudi, da morajo sodelovati s Komisijo za razvoj in uvedbo evropske študentske izkaznice, ki bo olajšala vzajemno priznavanje diplom in učenja v tujini, hkrati pa zmanjšati upravno breme in stroške za študente in izobraževalne ustanove;

3.  poziva države članice, naj začnejo postopek sodelovanja na področju splošnega srednješolskega izobraževanja in usposabljanja, katerega namen je povečati preglednost med različnimi sistemi izobraževanja in usposabljanja in zaupanje vanje;

4.  opozarja na pomen in potencial virov financiranja EU in programa Erasmus+, s katerimi bi lahko zlasti spodbudili mobilnost na vseh ravneh izobraževanja ter ustanovili evropske univerze in skupne magistrske študijske smeri;

5.  opozarja, da je treba v ta namen poskrbeti, da bodo programi mobilnosti EU vključujoči in bodo omogočali sodelovanje invalidov in oseb iz prikrajšanih socialno-ekonomskih okolij;

6.  poziva države članice, naj olajšajo vključevanje novih študentov, beguncev in migrantov v izobraževalno okolje, s tem da začetno priznavanje njihovih diplom ali izidov učenja v tujini v državah članicah EU ne bi bilo povezano s pretiranim upravnim bremenom;

7.  poziva države članice, naj do leta 2025 vzpostavijo mehanizme, ki bodo v skladu s cilji evropskega izobraževalnega prostora in bodo na osnovi obstoječih okvirov, kot je okvir ključnih kompetenc EU, omogočali samodejno vzajemno priznavanje diplom in izidov učenja v tujini; pri tem tudi poudarja, kako pomembne so medsebojne vezi in medsebojno dopolnjevanje evropskega izobraževalnega in evropskega visokošolskega prostora;

8.  podpira evropsko maturo kot pozitiven zgled sodelovanja med državami članicami pri priznavanju srednješolskih kvalifikacij; priporoča pa, naj države članice odpravijo vse neupravičene ovire za hitro in pregledno priznavanje ocen evropskih šol pri vstopu v visoke šole;

9.  priporoča državam članicam, naj zaradi samodejnega vzajemnega priznavanja diplom in pravičnega dostopa do visokošolskih ustanov zagotovijo, da bodo imeli vsi evropski učenci tudi v drugih državah članicah pravico do srednješolske izobrazbe pod enakimi pogoji kot državljani teh držav članic, tako da bodo ne glede na jezikovno raven uvrščeni v razred svoje starostne skupine na enakovredni stopnji z razredom v matični državi;

10.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic.

 

 

Zadnja posodobitev: 24. oktober 2018
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov