Procedure : 2018/2870(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0493/2018

Indgivne tekster :

B8-0493/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 25/10/2018 - 13.19

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0435

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 269kWORD 54k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0493/2018
22.10.2018
PE624.188v01-00
 
B8-0493/2018

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om situationen i Det Asovske Hav (2018/2870(RSP))


Michael Gahler, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez‑Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Eduard Kukan, Julia Pitera, Dariusz Rosati, Jaromír Štětina, Fernando Ruas, Anders Sellström for PPE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Det Asovske Hav (2018/2870(RSP))  
B8‑0493/2018

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Rusland og Ukraine,

–  der henviser til aftalen af 24. december 2003 mellem Den Russiske Føderation og Ukraine om samarbejde om udnyttelsen af Det Asovske Hav og Kertjstrædet,

–  der henviser til associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side(1),

–  der henviser til det fælles arbejdsdokument fra Kommissionen og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) af 14. november 2017 om gennemførelsen af associeringsaftalen om Ukraine (SWD(2017)0376),

–  der henviser til erklæringen fra EU-Udenrigstjenestens talsmand af 15. maj 2018 om den delvise åbning af Kertj-broen,

–  der henviser til Rådets afgørelse (FUSP) 2018/1085(2) af 30. juli 2018 om tilføjelse af seks enheder, der er involveret i opførelsen af Kertj-broen, til listen over dem, der er omfattet af restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed,

–  der henviser til resultaterne af dens underudvalg om sikkerhed og forsvar, som fandt sted i Ukraine fra den 16. til den 20. september 2018,

–  der henviser til De Forenede Nationers havretskonvention (UNCLOS),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at situationen i Det Asovske Hav er et resultat af en beslutning i den bilaterale aftale af 2003 mellem Ukraine og Rusland, som definerer disse områder som de to staters indre farvande og giver begge parter beføjelse til at inspicere fartøjer, der sejler ind og ud af Det Asovske Hav;

B.  der henviser til, at opførelsen af broen over Kertjstrædet, som Den Russiske Føderation færdiggjorde i maj 2018, fandt sted uden Ukraines samtykke;

C.  der henviser til, at de russiske grænsemyndigheder siden midten af april 2018 standser og inspicerer udenlandske fartøjer, der sejler til og fra ukrainske havne (Mariupol og Berdjansk), som er beliggende ved Det Asovske Hav; der henviser til, at disse inspektioner faldt sammen med færdiggørelsen af broen, som forbinder den ulovligt annekterede Krimhalvø med det russiske fastland via Kertjstrædet;

D.  der henviser til, at broen over Kertjstrædet, som er den eneste passage mellem Det Asovske Hav og Sortehavet, begrænser fartøjernes passage gennem strædet til og fra ukrainske havne ved Det Asovske Hav, hvad der har skabt alvorlige problemer for godstransportens frie bevægelighed;

E.  der henviser til, at den nyopførte bro begrænser størrelsen af de fartøjer, der kan nå frem til en havn i Det Asovske Hav, da broen er 35 m høj, og kun fartøjer med en højde over vandlinjen på under 33 m og en længde på under 160 meter kan passere på sikker vis; der henviser til, at dette udelukker fartøjer af Panamax-klassen, der udgør over 20 % af al skibstrafik i disse farvande;

F.  der henviser til, at de meget detaljerede og langvarige inspektioner af fartøjer, der gennemføres af Den Russiske Føderation, kan tage op til 72 timer, hvilket medfører alvorlige forsinkelser, et fald i godsstrømmene og mærkbare økonomiske tab for den lokale ukrainske økonomi og de handelsoperatører, hvis fartøjer underkastes disse indgreb;

G.  der henviser til, at mere end 200 fartøjer ifølge den ukrainske regeringskilder blev underkastet denne enerverende inspektionsordning indtil udgangen af september, og dette antal ændrede sig fra dag til dag; der henviser til, at mere end 120 skibe under forskellige EU-medlemsstaters flag ifølge EU's skøn i samme periode blev berørt af forholdene;

H.  der henviser til, at inspektionerne inden åbningen af broen over Kertjstrædet i foråret 2018 var stikprøve-baserede og ikke-indgribende, hvilket berørte skønsmæssigt 1 ud af 50 fartøjer og ikke medførte forstyrrelser i den frie strøm af skibe og gods;

I.  der henviser til, at betydningen af de ukrainske havne i Mariupol og Berdjansk ved Det Asovske Hav siden den ulovlige annektering af Krimhalvøen er steget betydeligt, idet 80 % af Ukraines eksportmængde via skibstransport(3) passerer gennem disse havne og farvande;

J.  der henviser til, at Den Russiske Føderation fortsætter med ulovligt at udvinde naturressourcer (olie og gas) fra ukrainsk territorium, navnlig på den ulovligt besatte Krim-halvø og ved Sortehavets fastlandssokkel;

K.  der henviser til, at Ukraine den 16. september som reaktion på øgede spændinger og øget russisk flådetilstedeværelse i Det Asovske Hav bebudede, at landet havde til hensigt at anlægge en flådebase i disse farvande inden udgangen af året og at opstille yderligere styrker fra marinekorpset og kystartilleriet i kystområdet; der henviser til, at Rusland har et klart overtag med hensyn til det antal fartøjer og den militære kapacitet, det kan indsætte i området, og at det i denne henseende udnytter sin kontrol med Krimhalvøen og havnebyen Sevastopol;

L.  der henviser til, at Ukraine den 17. september besluttede at ophæve traktaten om venskabs-, samarbejds- og partnerskabet mellem Ukraine og Den Russiske Føderation, der blev undertegnet i 1997, som reaktion på den øgede russiske militære tilstedeværelse i Det Asovske Hav;

1.  fordømmer Ruslands aktiviteter i Det Asovske Hav, som udgør en overtrædelse af den internationale havret og af Ruslands egne internationale forpligtelser; betragter de nuværende fjendtlige aktiviteter som et krybende forsøg på at annektere disse farvande og omdanne dem til en russisk indsø;

2.  udtrykker alvorlig bekymring over, at Ruslands fremfærd i Det Asovske Hav er til hinder for international søtransport og i strid med princippet om havenes frihed og retten til sejlads, o0g har til hensigt yderligere at destabilisere den ukrainske stat og skade det økonomiske grundlag for Ukraines sydøstlige regioner, hvis havnebyer er blevet af endnu mere kritisk betydning siden den ulovlige annektering af Krimhalvøen; anser tiltagene fra russisk side for at udgøre en delvis blokade af Ukraines havne i Det Asovske Hav;

3.  udtrykker sin dybeste bekymring over den meget ustabile sikkerhedssituation i Det Asovske Hav, som let kan udvikle sig til åben konflikt;

4.  protesterer på det kraftigste mod den diskriminerende praksis med urimeligt lange inspektioner, som fartøjer, der passerer Kertjstrædet til og fra ukrainske havne, udsættes for, idet disse inspektioner foretages under forlorne påskud om sikkerhedstrusler og dermed hensynet til beskyttelsen af den nye bro over strædet; kræver en forklaring på, hvorfor russiske og alle andre tredjelandsfartøjer med kurs mod russiske havne i Det Asovske Hav ikke er omfattet af en lignende ordning; mener, at Rusland bevidst diskriminerer ukrainske havne og misbruger sine inspektionsrettigheder;

5.  beklager, at den økonomiske situation i regionen undergraves af Rusland, og at forsinkelserne og begrænsningen af godstransporten har påvirket arbejdsbyrden i ukrainske havne og svækket den regionale økonomi; påpeger, at de finansielle tab allerede løber op i et tocifret millionbeløb i euro og også udgør et problem for EU-baserede transportkøbere, der opererer i disse farvande;

6.  fordømmer Ruslands fortsatte militarisering af regionerne Sortehavet og nu Det Asovske Hav, herunder ikke mindst forstærkningen af den russiske flåde og kystvagt i Det Asovske Hav; beklager, at Det Asovske Hav er blevet til en ny skueplads for aggressive russiske tiltag over for Ukraine;

7.  fordømmer opførelsen af broen over Kertjstrædet, som forbinder den ulovligt annekterede Krimhalvø med det russiske hovedland, med henblik på yderligere at integrere halvøen i forhold til Rusland og øge dens afsondring fra Ukraine, som halvøen fortsat er en del af; anser dette for endnu et eksempel på Den Russiske Føderations krænkelser af Ukraines suverænitet og territoriale integritet;

8.  finder, at denne bro udgør en alvorlig hindring for sejladsen gennem Kertjstrædet, der forbinder Det Asovske Hav og Sortehavet;

9.  beklager dybt den ulovlige russiske udvinding af olie og gas fra Ukraines territorium; fremhæver den mulige fare for, at Rusland bemægtiger sig de eksisterende ukrainske olie- og gasfelter i Det Asovske Hav, når først Rusland har nået sit mål om at omdanne farvandet til en russisk indsø;

10.  anser de hidtidige vestlige protester over de russiske indgreb, herunder fra EU's side, for at have været svage og virkningsløse på trods af den alvorlige karakter af og de strategiske hensigter bag Ruslands ageren i Det Asovske Hav såvel som på trods af det stigende antal fartøjer under EU-medlemsstatsflag, der er berørt heraf;

11.  opfordrer den højtstående repræsentant til at følge nøjere med i den skiftende sikkerhedssituation i Det Asovske Hav i betragtning af den voksende risiko for, at den fører til udbrud af en konflikt i Europas nærområde, der vil kunne få vidtrækkende sikkerhedsmæssige konsekvenser, der direkte vil berøre EU og dets medlemsstater;

12.  opfordrer den højtstående repræsentant til at bistå Ukraine med at aktivere alle de diplomatiske og retlige procedurer, der er fastsat i folkeretten og de relevante konventioner, herunder den igangværende voldgiftsproces i henhold til FN's havretskonvention, med henblik på at bekæmpe russisk fjendtligsindede fremfærd i Det Asovske Hav;

13.  gentager, at det kraftigt og urokkeligt støtter op om Ukraines enhed, suverænitet, uafhængighed og territoriale integritet;

14.  udtrykker sin medfølelse og sympati med de pårørende til ofrene for massemordet på universitetet i Kertj den 17. oktober 2018, hvor 20 mennesker blev dræbt og snesevis såret, og med de ukrainske folk; opfordrer til, at denne tragedie ikke anvendes som påskud af de russiske besættelsesmyndigheder til at optrappe dets krænkelser af menneskerettighederne og forfølgelse af personer, der er modstandere af det nye regime, eller til yderligere at militarisere og styrke sit sikkerhedsregime i regionen;

15.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Ukraines præsident, premierminister og parlament, Den Russiske Føderations præsident, premierminister og parlament, medlemsstaterne af og generalsekretærerne for FN og NATO, og OSCE.

 

(1)

EUT L 161 af 29.5.2014, s. 3.

(2)

EUT L 194 af 31.7.2018, s. 147.

(3)

https://worldview.stratfor.com/article/ukraine-and-russia-take-their-conflict-sea

Seneste opdatering: 24. oktober 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik