Διαδικασία : 2018/2870(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0493/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0493/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 25/10/2018 - 13.19

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0435

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 503kWORD 56k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0493/2018
22.10.2018
PE624.188v01-00
 
B8-0493/2018

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την κατάσταση στην Αζοφική Θάλασσα (2018/2870(RSP))


Michael Gahler, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez‑Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Eduard Kukan, Julia Pitera, Dariusz Rosati, Jaromír Štětina, Fernando Ruas, Anders Sellström εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στην Αζοφική Θάλασσα (2018/2870(RSP))  
B8‑0493/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Ρωσία και την Ουκρανία,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία της 24ης Δεκεμβρίου 2003 μεταξύ Ρωσικής Ομοσπονδίας και Ουκρανίας σχετικά με τη συνεργασία για τη χρήση της Αζοφικής Θάλασσας και των στενών του Κερτς,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου(1),

–  έχοντας υπόψη το κοινό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), της 14ης Νοεμβρίου 2017, σχετικά με την έκθεση για την εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης με την Ουκρανία (SWD(2018)0376),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του εκπροσώπου της ΕΥΕΔ της 15ης Μαΐου 2018 σχετικά με το μερικό άνοιγμα της γέφυρας του Κέρτς,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2018/1085(2) του Συμβουλίου, της 30ής Ιουλίου 2018, για την προσθήκη έξι εταιρειών που συμμετείχαν στην κατασκευή της γέφυρας του Κέρτς στον κατάλογο των εταιρειών που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα σε συνάρτηση με δράσεις που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας,

–  έχοντας υπόψη τα πορίσματα της υποεπιτροπής ασφάλειας και άμυνας που πραγματοποίησε επίσκεψη στην Ανατολική Ουκρανία από τις 16 έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση στην Αζοφική Θάλασσα είναι το αποτέλεσμα απόφασης που ελήφθη το 2003 στο πλαίσιο της διμερούς συμφωνίας μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, η οποία ορίζει την περιοχή αυτή ως εσωτερικά ύδατα των δύο κρατών, και παρέχει στα δύο συμβαλλόμενα μέρη την εξουσία να υποβάλλουν σε έλεγχο τα σκάφη που πλέουν από και προς την Αζοφική Θάλασσα·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατασκευή της γέφυρας στα στενά του Κερτς, που ολοκληρώθηκε από τη Ρωσική Ομοσπονδία τον Μάιο του 2018, πραγματοποιήθηκε χωρίς τη συγκατάθεση της Ουκρανίας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από το δεύτερο ήμισυ του Απριλίου 2018, ρώσοι συνοριοφύλακες σταματούν και επιθεωρούν αλλοδαπά σκάφη που πλέουν από και προς λιμένες της Ουκρανίας (Μαριούπολη και Μπερντιάνσκ) που βρίσκονται στη Αζοφική Θάλασσα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι έλεγχοι αυτοί συνέπεσαν με την ολοκλήρωση της κατασκευής της γέφυρας στα στενά του Κερτς που συνδέει την παρανόμως προσαρτηθείσα χερσόνησο της Κριμαίας με την ηπειρωτική Ρωσία·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι με την κατασκευή της γέφυρας κατά μήκος των στενών του Κερτς, που αποτελούν το μοναδικό πέρασμα μεταξύ Αζοφικής και Μαύρης Θάλασσας, περιορίζεται η διέλευση των σκαφών μέσω των στενών προς και από τους ουκρανούς λιμένες στην Αζοφική Θάλασσα, έχουν δε δημιουργηθεί σοβαρά προβλήματα στην ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εξαιτίας της πρόσφατα κατασκευασθείσας γέφυρας περιορίζεται το μέγεθος των σκαφών που μπορούν να προσεγγίσουν λιμένες στην Αζοφική Θάλασσα, δεδομένου ότι η γέφυρα έχει ύψος 35 μέτρων και ότι συνεπώς μόνο σκάφη με ύψος μικρότερο από 33 μέτρα και μήκος μικρότερο από 160 μέτρα μπορούν να διέρχονται με ασφάλεια κάτω από τη γέφυρα αυτή· λαμβάνοντας υπόψη ότι κατ’ αυτό τον τρόπο αποκλείονται τα σκάφη τύπου Panamax, τα οποία αντιπροσωπεύουν πάνω από το 20 % της συνολικής κυκλοφορίας πλοίων στα ύδατα αυτά·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σχολαστικοί και μεγάλης διάρκειας έλεγχοι στους οποίους υποβάλλοντα τα διαπλέοντα σκάφη από τη Ρωσική Ομοσπονδία μπορεί να διαρκέσουν έως 72 ώρες, με αποτέλεσμα να προκαλούνται σοβαρές καθυστερήσεις, μείωση της κυκλοφορίας εμπορευμάτων και μεγάλη οικονομική ζημία για την τοπική οικονομία της Ουκρανίας και τους εμπόρους, τα σκάφη των οποίων υπόκεινται σ’ αυτό το καθεστώς·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πηγές της ουκρανικής κυβέρνησης, περισσότερα από 200 σκάφη είχαν υποβληθεί μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου στο επαχθές αυτό καθεστώς ελέγχου, ο αριθμός δε αυτός αυξάνεται συνεχώς· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις της ΕΕ, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα περισσότερα από 120 σκάφη που φέρουν τη σημαία διαφόρων κρατών μελών της ΕΕ επηρεάστηκαν αρνητικά·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πριν από το άνοιγμα της γέφυρας πάνω από τα στενά του Κερτς την άνοιξη του τρέχοντος έτους, οι έλεγχοι ήταν δειγματοληπτικοί και χαλαροί και εκτιμάτο ότι επηρέαζαν ένα στα 50 σκάφη με αποτέλεσμα να μην διαταράσσεται η ελεύθερη κυκλοφορία των σκαφών και των φορτίων·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά την παράνομη προσάρτηση της χερσονήσου της Κριμαίας, η σημασία των ουκρανικών λιμένων της Μαριούπολης και του Μπερντιάνσκ στην Αζοφική Θάλασσα έχει αυξηθεί σημαντικά, καθώς το 80 % του όγκου των θαλάσσιων εξαγωγών της Ουκρανίας(3) διέρχεται μέσω των εν λόγω λιμένων και υδάτων·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσική Ομοσπονδία εξακολουθεί να εξορύσσει παράνομα φυσικούς πόρους (πετρέλαιο και φυσικό αέριο) από την ουκρανική επικράτεια, ιδίως στην παράνομη ως κατεχόμενη χερσόνησο της Κριμαίας και στην υφαλοκρηπίδα της Μαύρης Θάλασσας·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 16 Σεπτεμβρίου, αντιδρώντας στις οξυνόμενες εντάσεις και στην αυξανόμενη ρωσική ναυτική παρουσία στην Αζοφική Θάλασσα για την προστασία δήθεν της γέφυρας πάνω από τα στενά του Κερτς, η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι προτίθεται να δημιουργήσει έως το τέλος του έτους μια ναυτική βάση στα ύδατα αυτά και αποφάσισε να μεταφέρει πρόσθετες δυνάμεις πεζοναυτών και παράκτιου πυροβολικού στην ακτογραμμή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία διαθέτει σαφές πλεονέκτημα όσον αφορά τον αριθμό και τις επιχειρησιακές ικανότητες των σκαφών που μπορεί να αναπτύξει στην περιοχή και εκμεταλλεύεται στη συνάρτηση αυτή τον έλεγχο που ασκεί στη χερσόνησο της Κριμαίας και στο λιμάνι της Σεβαστούπολης·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 17 Σεπτεμβρίου, η Ουκρανία, αντιδρώντας στην αυξημένη ρωσική στρατιωτική παρουσία στην Αζοφική Θάλασσα, αποφάσισε να καταγγείλει τη συμφωνία φιλίας, συνεργασίας και εταιρικής σχέσης με τη Ρωσική Ομοσπονδία, η οποία υπεγράφη το 1997·

1.  καταδικάζει τις ενέργειες της Ρωσίας στην Αζοφική Θάλασσα, οι οποίες συνιστούν παράβαση του διεθνούς ναυτικού δικαίου και των διεθνών δεσμεύσεων της Ρωσίας· εκτιμά ότι οι τρέχουσες εχθρικές ενέργειες αποτελούν συγκεκαλυμμένη απόπειρα να προσαρτήσει τα ύδατα αυτά και να τα μετατρέψει σε ρωσική «εσωτερική λίμνη»·

2.  εκφράζει την έντονη ανησυχία του για το γεγονός ότι η Ρωσία με τις ενέργειες στην Αζοφική Θάλασσα παρεμποδίζει τη διεθνή ναυσιπλοΐα και παραβιάζει την ελευθερία των θαλασσών και τη ναυσιπλοΐα, προκειμένου να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω το ουκρανικό κράτος και να υπονομεύσει την οικονομική βάση των νοτιοανατολικών περιοχών της Ουκρανίας, στις οποίες, μετά την παράνομη προσάρτηση της χερσονήσου της Κριμαίας, οι θαλάσσιοι λιμένες έχουν αποκτήσει μεγαλύτερη από ποτέ σημασία· εκτιμά ότι οι ενέργειες αυτές της Ρωσίας συνιστούν μερικό αποκλεισμό των λιμένων της Ουκρανίας που βρίσκονται στην Αζοφική Θάλασσα·

3.  εκφράζει την σοβαρότατη ανησυχία του για τις εύθραυστες συνθήκες ασφάλειας που επικρατούν την Αζοφική Θάλασσα, οι οποίες θα μπορούσαν εύκολα να εξελιχθούν σε ανοικτή σύγκρουση·

4.  διαμαρτύρεται έντονα για τη διακριτική μεταχείριση λόγω των χρονοβόρων ελέγχων στους οποίους υπόκεινται τα σκάφη που διέρχονται από τα στενά του Κερτς με πορεία προς και από τους ουκρανικούς λιμένες, ενώ οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται δήθεν για λόγους ασφαλείας και για την προστασία της νέας γέφυρας πάνω από τα στενά· απαιτεί εξηγήσεις για το γεγονός ότι τα ρωσικά και άλλα σκάφη τρίτων χωρών που καταπλέουν σε ρωσικούς λιμένες στην Αζοφική Θάλασσα δεν υπόκεινται σε παρόμοιο καθεστώς ελέγχου· φρονεί ότι η Ρωσία υποβάλλει συνειδητά σε δυσμενή μεταχείριση τους λιμένες της Ουκρανίας και ασκεί καταχρηστικά τα δικαιώματά της για διενέργεια ελέγχου·

5.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η Ρωσική Ομοσπονδία υπονομεύει την οικονομία της περιοχής και ότι οι καθυστερήσεις και οι περιορισμοί στη ροή των εμπορευμάτων έχουν αντίκτυπο στη χρήση των θαλάσσιων λιμένων της Ουκρανίας και έχουν πλήξει την περιφερειακή οικονομία· τονίζει ότι οι οικονομικές ζημίες ανέρχονται ήδη σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ και πλήττουν και εξίσου τις εμπορικές επιχειρήσεις από την ΕΕ που κάνουν χρήση σκαφών στα ύδατα αυτά·

6.  καταδικάζει τη συνεχιζόμενη στρατιωτική δράση της Ρωσίας στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας και τώρα της Αζοφικής Θάλασσας, και ιδίως την ενίσχυση του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας και της ακτοφυλακής στην Αζοφική Θάλασσα· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Αζοφική Θάλασσα έχει καταστεί ένα νέο θαλάσσιο θέατρο επιθετικών ενεργειών της Ρωσίας εις βάρος της Ουκρανίας·

7.  καταδικάζει την κατασκευή της γέφυρας στα στενά του Κερτς που συνδέει την παρανόμως προσαρτηθείσα χερσόνησο της Κριμαίας με την ηπειρωτική Ρωσία, με στόχο την περαιτέρω δια της βίας ενσωμάτωση της Κριμαίας στη Ρωσία και τη μεγαλύτερη απομόνωσή της από την Ουκρανία στην οποία εξακολουθεί να ανήκει· πιστεύει ότι αυτό αποτελεί ένα ακόμη κρούσμα προσβολής της κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας από τη Ρωσική Ομοσπονδία·

8.  φρονεί ότι με τη γέφυρα αυτή παρεμποδίζεται σε μεγάλο βαθμό η ναυσιπλοΐα μεταξύ Αζοφικής και Μαύρης Θάλασσας μέσω των στενών του Κερτς·

9.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η Ρωσική Ομοσπονδία πραγματοποιεί παράνομα εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου από την ουκρανική επικράτεια· τονίζει τον πιθανό κίνδυνο να κατάσχει η Ρωσία τα υφιστάμενα κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου της Ουκρανίας στην Αζοφική Θάλασσα, μόλις επιτύχει τον στόχο της να την μετατρέψει σε εσωτερική λίμνη της Ρωσικής Ομοσπονδίας·

10.  θεωρεί ότι οι διαμαρτυρίες της Δύσης, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ, κατά των ρωσικών ενεργειών στο ζήτημα αυτό υπήρξαν μέχρι στιγμής υποτονικές και αναποτελεσματικές, παρά το σοβαρό τους χαρακτήρα και τις στρατηγικές επιδιώξεις της Ρωσίας στην Αζοφική Θάλασσα και παρά το γεγονός ότι οι συνέπειές τους πλήττουν έναν αυξανόμενο αριθμό σκαφών που φέρουν τη σημαία κρατών μελών της ΕΕ·

11.  καλεί την ΑΠ/ΥΕ να δώσει μεγαλύτερη προσοχή στις εξελίξεις που αφορούν τις συνθήκες ασφάλειας στην Αζοφική Θάλασσα, λόγω του ενδεχόμενου γενίκευσης της σύγκρουσης στα πρόθυρα της Ευρώπης, η οποία ενδέχεται να έχει ευρύτερες επιπτώσεις σε θέματα ασφάλειας, πλήττοντας άμεσα την ΕΕ και τα κράτη μέλη της·

12.  καλεί την ΑΠ/ΥΕ να σταθεί στο πλευρό της Ουκρανίας αξιοποιώντας όλα τα διπλωματικά μέσα και όλες τις νόμιμες διαδικασίες που προβλέπει το διεθνές δίκαιο και οι συναφείς συμβάσεις, όπως μεταξύ άλλων η συνεχής διαδικασία διαιτησίας στο πλαίσιο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιθετικές πρακτικές που εφαρμόζει η Ρωσία στην Αζοφική Θάλασσα·

13.  επαναλαμβάνει την σταθερή και αμέριστη στήριξη του υπέρ της κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας·

14.  εκφράζει τα συλλυπητήριά του και συμπάσχει τόσο με τις οικογένειες των θυμάτων της μαζικής δολοφονίας που έλαβε χώρα στις 17 Οκτωβρίου 2018 στην τεχνική σχολή του Κερτς, όπου έχασαν τη ζωή τους 20 άτομα και δεκάδες τραυματίστηκαν, όσο και με τον ουκρανικό λαό· απευθύνει έκκληση προς τις ρωσικές κατοχικές αρχές να μην χρησιμοποιήσουν την τραγωδία αυτή ως πρόσχημα για να εντείνουν τα μέτρα καταστολής κατά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και όσων αντιστέκονται στο νέο καθεστώς και για να προωθήσουν τη στρατιωτική τους παρουσία και να ενισχύσουν τους ελέγχους ασφαλείας σε ολόκληρη την περιοχή·

15.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στον Πρόεδρο, τον Πρωθυπουργό και το Κοινοβούλιο της Ουκρανίας, στον Πρόεδρο, τον Πρωθυπουργό και το Κοινοβούλιο της Ρωσικής Ομοσπονδίας, στα κράτη μέλη, στους Γενικούς Γραμματείς των Ηνωμένων Εθνών και του NATO και στον ΟΟΣΑ.

 

(1)

ΕΕ L 161 της 29.5.2014, σ. 3.

(2)

ΕΕ L 194 της 31.7.2018, σ. 147.

(3)

https://worldview.stratfor.com/article/ukraine-and-russia-take-their-conflict-sea

Τελευταία ενημέρωση: 24 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου