Menettely : 2018/2870(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0493/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0493/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 25/10/2018 - 13.19

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0435

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 268kWORD 54k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0493/2018
22.10.2018
PE624.188v01-00
 
B8-0493/2018

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


tilanteesta Asovanmerellä (2018/2870(RSP))


Michael Gahler, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez‑Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Eduard Kukan, Julia Pitera, Dariusz Rosati, Jaromír Štětina, Fernando Ruas, Anders Sellström PPE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma tilanteesta Asovanmerellä (2018/2870(RSP))  
B8‑0493/2018

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aikaisemmat päätöslauselmansa Venäjästä ja Ukrainasta,

–  ottaa huomioon 24. joulukuuta 2003 tehdyn Venäjän federaation ja Ukrainan sopimuksen Asovanmeren ja Kertšinsalmen käytössä tehtävästä yhteistyöstä,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisen assosiaatiosopimuksen(1),

–  ottaa huomioon 14. marraskuuta 2017 julkaistun komission ja Euroopan ulkosuhdehallinnon yhteisen valmisteluasiakirjan Ukrainan assosiaatio-ohjelman täytäntöönpanosta (SWD(2017)0376),

–  ottaa huomioon EUH:n tiedottajan 15. toukokuuta 2018 antaman julkilausuman Kertšin sillan osittaisesta avaamisesta,

–  ottaa huomioon 30. heinäkuuta 2018 tehdyn neuvoston päätöksen (CFSP) 2018/1085(2), jolla lisätään kuusi Kertšin sillan rakentamiseen osallistunutta yhteisöä luetteloon toimijoista, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä sellaisten toimien vuoksi, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä,

–  ottaa huomioon parlamentin turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunnan 16.‑20. syyskuuta 2018 tekemän Ukrainan-matkan havainnot,

–  ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien merioikeusyleissopimuksen (UNCLOS),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  katsoo, että Asovanmeren tilanne on seurausta Ukrainan ja Venäjän vuonna 2003 tekemään kahdenväliseen sopimukseen sisältyneestä päätöksestä, jolla nämä alueet määritellään näiden kahden valtion sisäisiksi vesiksi ja jolla kummallekin maalle annetaan oikeus tarkastaa Asovanmerelle tulevia tai sieltä lähteviä aluksia;

B.  toteaa, että Venäjän federaatio rakensi toukokuussa 2018 valmistuneen sillan Kertšinsalmen yli ilman Ukrainan suostumusta;

C.  ottaa huomioon, Venäjän rajavartijat alkoivat huhtikuun 2018 puolivälin jälkeen pysäyttää ja tarkastaa Asovanmerellä sijaitseviin Ukrainan satamiin (Mariupoliin ja Berdjanskiin) tulevia ja satamista lähteviä ulkomaisia aluksia; toteaa, että tarkastukset alkoivat samaan aikaan kun laittomasti liitetyn Krimin niemimaan ja Manner-Venäjän Kertšinsalmen yli yhdistävän sillan rakennustyöt saatiin valmiiksi;

D.  ottaa huomioon, että Kertšinsalmi on ainoa Asovanmeren ja Mustanmeren yhdistävä väylä ja salmen yli rakennettu silta haittaa Kertšinsalmen kautta Asovanmerellä sijaitseviin Ukrainan satamiin tulevien ja satamista lähtevien alusten kulkua ja on haitannut merkittävästi rahdin vapaata kulkua;

E.  ottaa huomioon, että äskettäin rakennettu silta rajoittaa Asovanmeren satamiin pääsevien alusten kokoa, sillä silta on 35 metriä korkea, ja ainoastaan alukset, joiden suurin korkeus vedenpinnasta on alle 33 metriä ja pituus alle 160 metriä, voivat kulkea sen ali turvallisesti; toteaa, että tämä sulkee ulkopuolelle Panamax-kokoluokan alukset, joiden osuus kaikesta laivaliikenteestä näillä vesillä on yli 20 prosenttia;

F.  ottaa huomioon, että erittäin yksityiskohtaiset ja pitkäkestoiset tarkastukset, joita Venäjän federaatio tekee kauttakulkumatkalla oleville aluksille, saattavat kestää jopa 72 tuntia, mikä aiheuttaa vakavia viivästyksiä, vähentää rahtiliikenteen määrää ja aiheuttaa konkreettisia taloudellisia tappioita Ukrainan paikallistaloudelle ja kauppiaille, joiden alukset joutuvat näihin tarkastuksiin;

G.  toteaa, että Ukrainan hallituksen lähteiden mukaan syyskuun loppuun mennessä yli 200 alusta on joutunut tällaiseen aikaa vievään tarkastukseen ja lukumäärä muuttuu päivittäin; toteaa, että EU:n arvioiden mukaan samaan aikaan tarkastettiin yli 120 unionin eri jäsenvaltioiden lipun alla purjehtivaa alusta;

H.  toteaa, että ennen Kertšinsalmen sillan avaamista tämän vuoden keväällä tarkastukset olivat satunnaisia ja niiden vaikutus oli vähäinen, ne kohdistuivat arviolta yhteen viidestäkymmenestä kauttakulkevasta aluksesta eivätkä ne häirinneet alusten ja rahdin vapaata kulkua;

I.  ottaa huomioon, että Krimin niemimaan laittoman liittämisen jälkeen Asovanmerellä sijaitsevien Ukrainan Mariupolin ja Berdjanskin satamien merkitys on kasvanut huomattavasti, sillä 80 prosenttia Ukrainan meritse tapahtuvasta viennistä(3) kulkee näiden satamien ja vesien kautta;

J.  toteaa, että Venäjän federaatio jatkaa Ukrainan alueen luonnonvarojen (öljyn ja kaasun) laitonta hyödyntämistä varsinkin laittomasti miehitetyllä Krimin niemimaalla ja Mustanmeren mannerjalustalla;

K.  ottaa huomioon, että koska alueen jännitteet ovat pahentuneet ja koska Venäjä ilmoitti siirtävänsä Asovanmerelle lisää laivastoaan ”suojellakseen Kertšinsalmen yli kulkevaa siltaa”, Ukraina ilmoitti 16. syyskuuta aikovansa perustaa näille vesille laivastotukikohdan vuoden loppuun mennessä, ja se päätti siirtää rannikolle lisää merijalkaväkeä ja rannikkotykistöä; toteaa, että Venäjällä on selvä etu, kun on kyse alueella käytettävissä olevien alusten määrästä ja niiden sotilaallisista valmiuksista, ja se hyötyy näin siitä, että Krimin niemimaa ja Sevastopolin satama ovat sen hallinnassa;

L.  toteaa, että Ukraina päätti 17. syyskuuta kumota Ukrainan ja Venäjän federaation vuonna 1997 allekirjoittaman ystävyys-, yhteistyö- ja kumppanuussopimuksen vastauksena Venäjän Asovanmerellä lisäämään sotilaalliseen läsnäoloon;

1.  tuomitsee Venäjän toimet Asovanmerellä, sillä ne rikkovat kansainvälistä merioikeutta ja Venäjän itse tekemiä kansainvälisiä sitoumuksia; katsoo, että tämänhetkiset vihamieliset toimet ovat yritys liittää nämä vedet vähitellen Venäjään ja muuttaa ne Venäjän sisäiseksi merialueeksi;

2.  on erittäin huolissaan siitä, että Venäjän toimet Asovanmerellä haittaavat kansainvälistä meriliikennettä ja rikkovat merten ja merenkulun vapautta; toteaa, että näin pyritään heikentämään Ukrainan valtion vakautta entisestään ja heikennetään Ukrainan kaakkoisosan talouden perustaa, sillä alueen merisatamien merkitys on entistäkin suurempi Krimin niemimaan laittoman liittämisen jälkeen; pitää näitä Venäjän toimia Ukrainan Asovanmerellä sijaitsevien satamien osittaisena saartona;

3.  on hyvin huolissaan Asovanmeren erittäin herkästä turvallisuustilanteesta, joka voi helposti eskaloitua avoimeksi konfliktiksi;

4.  vastustaa voimakkaasti syrjiviä ja tarpeettomasti pitkitettyjä tarkastuksia, joita Ukrainan satamiin tuleviin ja satamista lähteviin Kertšinsalmen kautta kulkeviin aluksiin kohdistetaan; toteaa, että näitä tarkastuksia perustellaan tekaistuilla turvallisuusuhilla, jotka liittyvät salmen yli kulkevan uuden sillan suojaamisen; vaatii selitystä siihen, miksi venäläisiin ja mihinkään muihin kolmansien maiden aluksiin, jotka ovat matkalla Asovanmerellä sijaitseviin venäläisiin satamiin, ei kohdisteta samanlaista menettelyä; katsoo, että Venäjä syrjii tietoisesti Ukrainan satamia ja käyttää väärin oikeuttaan tehdä tarkastuksia;

5.  pitää valitettavana, että Venäjän federaatio heikentää alueen taloudellista tilannetta ja että rahtiliikenteen viivästykset ja rajoittaminen ovat vaikuttaneet Ukrainan merisatamien työmäärään ja heikentäneet alueen taloutta; huomauttaa, että jo kymmeniin miljooniin euroihin nousevat taloudelliset tappiot koskevat myös Euroopan unionin kauppiaita, joiden alukset toimivat näillä vesillä;

6.  tuomitsee Venäjän jatkuvasti harjoittaman Mustanmeren ja nyt Asovanmeren alueen militarisoinnin ja erityisesti Venäjän Mustanmeren-laivaston ja rannikkovartioston vahvistamisen Asovanmerellä; pitää valitettavana, että Asovanmerestä on tullut uusi merellinen näyttämö, jolla Venäjä kohdistaa sotatoimia Ukrainaa vastaan;

7.  tuomitsee sillan rakentamisen Kertšinsalmen yli tarkoituksena yhdistää laittomasti liitetty Krimin niemimaan Manner-Venäjään ja jatkaa niemimaan integroimista Venäjään väkisin ja edistää sen eristämistä Ukrainasta, jonka osa se edelleen on; katsoo tämän olevan jälleen yksi esimerkki siitä, miten Venäjän federaatio loukkaa Ukrainan itsemääräämisoikeutta ja alueellista koskemattomuutta;

8.  toteaa tämän sillan haittaavan vakavasti Kertšinsalmen kautta tapahtuvaa merenkulkua Asovanmeren ja Mustanmeren välillä;

9.  tuomitsee Venäjän federaation Ukrainan alueella laittomasti harjoittaman öljy- ja kaasuvarojen hyödyntämisen; korostaa, että vaarana on, että Venäjä mahdollisesti kaappaa Asovanmerellä sijaitsevat Ukrainan nykyiset öljy- ja kaasukentät, kunhan se saavuttaa tavoitteensa ja muuttaa alueen Venäjän federaation sisäiseksi merialueeksi;

10.  toteaa, että näitä Venäjän toimia koskevat länsimaiset protestit ja myös EU:n protestit ovat olleet heikkoja ja tehottomia huolimatta siitä, että Venäjän toimet Asovanmerellä ovat vakavia, niillä on strateginen tarkoitus ja toimet vaikuttavat yhä useampiin EU:n jäsenvaltioiden lipun alla purjehtiviin aluksiin;

11.  kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa seuraamaan entistä tiiviimmin Asovanmeren kehittyvää turvallisuustilannetta, koska mahdollisuus konfliktiin alueella aivan unionin lähellä kasvaa, millä voi olla suoraan unioniin sekä jäsenvaltioihin kohdistuvia laajempia turvallisuusvaikutuksia;

12.  kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa auttamaan Ukrainaa hyödyntämään kaikkia kansainvälisen oikeuden ja asiaan liittyvien yleissopimusten tarjoamia diplomaattisia keinoja ja oikeusmenettelyjä, mukaan luettuna YK:n merioikeusyleissopimukseen liittyvä käynnissä oleva välitysoikeudellinen menettely, Venäjän Asovanmerellä harjoittamien vihamielisten toimien torjumiseksi;

13.  toistaa tukevansa vahvasti ja horjumatta Ukrainan itsemääräämisoikeutta, itsenäisyyttä ja alueellista koskemattomuutta;

14.  ilmaisee surunvalittelunsa ja myötätuntonsa Kertšissä sijaitsevassa koulussa 17. lokakuuta 2018 tapahtuneen joukkomurhan uhreille, kun 20 ihmistä sai surmansa ja kymmeniä haavoittui, sekä Ukrainan kansalle; toivoo, etteivät Venäjän miehitysviranomaiset käytä tätä murhenäytelmää tekosyynä siihen, että ne heikentävät edelleen ihmisoikeuksia, painostavat uuden järjestelmän vastustajia, jatkavat alueen militarisointia ja vahvistavat sen turvallisuuden valvontaa;

15.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Ukrainan presidentille, pääministerille ja parlamentille, Venäjän federaation presidentille, pääministerille ja parlamentille, jäsenvaltioille, YK:n ja NATOn pääsihteereille sekä Etyjille.

 

(1)

EUVL L 161, 29.5.2014, s. 3.

(2)

EUVL L 194, 31.7.2018, s. 147.

(3)

https://worldview.stratfor.com/article/ukraine-and-russia-take-their-conflict-sea

Päivitetty viimeksi: 24. lokakuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö