Procedura : 2018/2870(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0493/2018

Teksty złożone :

B8-0493/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 25/10/2018 - 13.19

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0435

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 344kWORD 54k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0493/2018
22.10.2018
PE624.188v01-00
 
B8-0493/2018

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu


w sprawie sytuacji na Morzu Azowskim (2018/2870(RSP))


Michael Gahler, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez‑Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Eduard Kukan, Julia Pitera, Dariusz Rosati, Jaromír Štětina, Fernando Ruas, Anders Sellström w imieniu grupy PPE

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji na Morzu Azowskim (2018/2870(RSP))  
B8‑0493/2018

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie Rosji i Ukrainy,

–  uwzględniając porozumienie z dnia 24 grudnia 2003 r. między Federacją Rosyjską a Ukrainą o współpracy dotyczącej wykorzystania Morza Azowskiego i Cieśniny Kerczeńskiej,

–  uwzględniając układ o stowarzyszeniu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Ukrainą(1),

–  uwzględniając wspólny dokument roboczy służb Komisji i Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ) z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie sprawozdania z realizacji układu o stowarzyszeniu z Ukrainą (SWD(2017)0376),

–  uwzględniając oświadczenie rzecznika ESDZ z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie częściowego otwarcia mostu nad Cieśniną Kerczeńską,

–  uwzględniając decyzję Rady (WPZiB) 2018/1085(2) z dnia 30 lipca 2018 r., w której dodano sześć firm uczestniczących w budowie mostu nad Cieśniną Kerczeńską do wykazu podmiotów objętych środkami ograniczającymi w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi,

–  uwzględniając ustalenia misji, którą Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony odbyła na Wschodniej Ukrainie od 16 do 20 września 2018 r.,

–  uwzględniając Konwencję Narodów Zjednoczonych o prawie morza (UNCLOS),

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że sytuacja na Morzu Azowskim wynika z decyzji zapisanej w umowie dwustronnej między Ukrainą a Rosją z 2003 r., określającej ten obszar jako wody wewnętrzne obu tych państw oraz uprawniającej obie strony do kontrolowania statków wpływających na Morze Azowskie i z niego wypływających;

B.  mając na uwadze, że most nad Cieśniną Kerczeńską, ukończony przez Federację Rosyjską w maju 2018 r., zbudowano bez zgody Ukrainy;

C.  mając na uwadze, że w drugiej połowie kwietnia 2018 r. rosyjska straż graniczna zaczęła zatrzymywać i kontrolować zagraniczne statki płynące do portów ukraińskich na Morzu Azowskim (Mariupol i Berdiańsk) i z nich wracające; mając na uwadze, że kontrole te zbiegły się w czasie z ukończeniem budowy mostu nad Cieśniną Kerczeńską, łączącego nielegalnie zaanektowany Półwysep Krymski z główną częścią terytorium Rosji;

D.  mając na uwadze, że zbudowanie mostu nad Cieśniną Kerczeńską, będącą jedynym połączeniem między Morzem Azowskim a Morzem Czarnym, ogranicza ruch statków płynących przez tę cieśninę do ukraińskich portów na Morzu Azowskim i z nich wracających oraz poważnie utrudniło swobodny przepływ towarów;

E.  mając na uwadze, że nowo zbudowany most ogranicza wielkość statków docierających do portów na Morzu Azowskim, gdyż jego wysokość wynosi 35 metrów i bezpiecznie przepływać mogą pod nim tylko statki o wysokości do 33 metrów od linii wodnej i długości poniżej 160 metrów; wyklucza to statki typu panamax, na które przypada ponad 20 % żeglugi na tych wodach;

F.  mając na uwadze, że bardzo drobiazgowe i czasochłonne inspekcje statków prowadzone przez Federację Rosyjską, mogące trwać nawet 72 godziny, powodują poważne opóźnienia, spadek przepływu towarów oraz namacalne straty finansowe dla lokalnej gospodarki ukraińskiej i podmiotów, których statki poddawane są takim procedurom;

G.  mając na uwadze, że według ukraińskich źródeł rządowych do końca września tym uciążliwym kontrolom musiało się poddać ponad 200 statków, a liczba ta codziennie rośnie; mając na uwadze, że według szacunków UE w tym samym okresie utrudnienia te dotknęły ponad 120 statków pływających pod banderami różnych państw członkowskich UE;

H.  mając na uwadze, że przed otwarciem mostu nad Cieśniną Kerczeńską na wiosnę tego roku inspekcje prowadzono losowo i nieinwazyjnie, średnio na co pięćdziesiątym przepływającym statku, i nie zakłócały one swobodnego przepływu statków i towarów;

I.  mając na uwadze, że od czasu bezprawnej aneksji Półwyspu Krymskiego znaczenie ukraińskich portów na Morzu Azowskim (w Mariupolu i Berdiańsku) znacznie wzrosło, gdyż przez te porty i wody przechodzi 80 % ukraińskiego wolumenu eksportu przesyłanego drogą morską(3);

J.  mając na uwadze, że Federacja Rosyjska nadal nielegalnie wydobywa zasoby naturalne (ropę naftową i gaz ziemny) na terytorium Ukrainy, zwłaszcza na nielegalnie okupowanym Półwyspie Krymskim oraz w strefie szelfu kontynentalnego Morza Czarnego;

K.  mając na uwadze, że 16 września, w reakcji na rosnące napięcia i coraz większą obecność rosyjskiej marynarki na Morzu Azowskim, rzekomo chroniącej most nad Cieśniną Kerczeńską, Ukraina ogłosiła, że zamierza do końca roku utworzyć na tych wodach bazę marynarki wojennej, i podjęła decyzję o przeniesieniu dodatkowych oddziałów korpusu piechoty morskiej i artylerii nadbrzeżnej do linii brzegowej; mając na uwadze, że Rosja ma wyraźną przewagę pod względem liczby i siły wojskowej statków, które może rozmieścić na tym obszarze, oraz wykorzystuje fakt, że kontroluje Półwysep Krymski i port w Sewastopolu;

L.  mając na uwadze, że 17 września, w odpowiedzi na zwiększoną obecność rosyjskich oddziałów na Morzu Azowskim, Ukraina zdecydowała się na wypowiedzenie traktatu o przyjaźni, współpracy i partnerstwie między Ukrainą a Federacją Rosyjską, podpisanego w 1997 r.;

1.  potępia działania Rosji na Morzu Azowskim, stanowiące złamanie międzynarodowego prawa morskiego i międzynarodowych zobowiązań podjętych przez samą Rosję; uważa, że prowadzone obecnie wrogie działania to próba zajęcia tych wód ukradkiem i przekształcenia ich w rosyjskie „jezioro wewnętrzne”;

2.  wyraża poważne zaniepokojenie faktem, że działania Rosji na Morzu Azowskim utrudniają międzynarodowy obrót morski oraz naruszają wolność morza pełnego i żeglugi, co ma na celu dalszą destabilizację państwa ukraińskiego i narusza podstawy gospodarcze południowo-wschodnich regionów Ukrainy, dla których porty morskie mają jeszcze większe znaczenie od czasu nielegalnej aneksji Półwyspu Krymskiego; uważa te działania Federacji Rosyjskiej za częściową blokadę portów ukraińskich na Morzu Azowskim;

3.  wyraża bardzo poważne zaniepokojenie niezwykle niestabilnym stanem bezpieczeństwa na Morzu Azowskim, gdyż sytuacja ta może łatwo przerodzić się w otwarty konflikt;

4.  zdecydowanie sprzeciwia się dyskryminacyjnym praktykom nadmiernie czasochłonnych kontroli, którym poddawane są statki przepływające przez Cieśninę Kerczeńską do portów ukraińskich i z nich powracające, i zaznacza, że kontrole te są prowadzone pod pretekstem (fikcyjnego) zagrożenia dla bezpieczeństwa i w związku z ochroną nowego mostu nad cieśniną; domaga się wyjaśnienia, dlaczego podobnym inspekcjom nie są poddawane statki rosyjskie i statki pozostałych państw trzecich zdążające do portów rosyjskich na Morzu Azowskim; uważa, że Rosja świadomie dyskryminuje porty ukraińskie i nadużywa swoich uprawnień kontrolnych;

5.  ubolewa, że Federacja Rosyjska działa ze szkodą dla gospodarki w regionie, a opóźnienia i ograniczenia w przepływie towarów wpływają na obciążenie pracą w ukraińskich portach morskich i przynoszą szkody gospodarce w regionie; zwraca uwagę, że straty finansowe wynoszą już kilkadziesiąt milionów euro i dotyczą również podmiotów UE prowadzących działalność na tych wodach;

6.  potępia dalszą militaryzację Morza Czarnego, a obecnie Morza Azowskiego przez Rosję, zwłaszcza wzmocnienie rosyjskiej floty czarnomorskiej i straży przybrzeżnej w rejonie Morza Azowskiego; ubolewa, że Morze Azowskie stało się kolejnym, morskim teatrem rosyjskich działań wojskowych przeciwko Ukrainie;

7.  potępia budowę mostu nad Cieśniną Kerczeńską, łączącego nielegalnie zaanektowany Półwysep Krymski z główną częścią terytorium Rosji, by kontynuować siłowe integrowanie półwyspu z Rosją i dodatkowo odizolować go od Ukrainy, do której nadal należy; uważa, że to kolejny przykład, jak Federacja Rosyjska narusza suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy;

8.  uważa, że most poważnie utrudnia żeglugę w Cieśninie Kerczeńskiej łączącej Morze Azowskie z Morzem Czarnym;

9.  ubolewa z powodu nielegalnego wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego przez Federację Rosyjską na terytorium Ukrainy; podkreśla ryzyko, że gdy Rosja osiągnie cel, jakim jest przekształcenie Morza Azowskiego w jezioro wewnętrzne Federacji Rosyjskiej, może potencjalnie przejąć ukraińskie pola naftowe i gazowe na Morzu Azowskim;

10.  uważa, że protesty Zachodu, w tym UE, przeciwko rosyjskim działaniom były jak dotąd słabe i nieskuteczne, mimo że operacje rosyjskie na Morzu Azowskim mają poważny i strategiczny charakter, a konsekwencje dotykają coraz większej liczby statków pływających pod banderami państw członkowskich UE;

11.  wzywa wiceprzewodniczącą Komisji / wysoką przedstawiciel, by uważniej śledziła zmieniającą się sytuację w zakresie bezpieczeństwa na Morzu Azowskim, mogącą potencjalnie przerodzić się w konflikt w najbliższym sąsiedztwie Europy, co miałoby poważne bezpośrednie konsekwencje dla bezpieczeństwa UE i jej państw członkowskich;

12.  wzywa wiceprzewodniczącą Komisji / wysoką przedstawiciel, by pomogła stronie ukraińskiej wykorzystać wszelkie działania dyplomatyczne i procedury przewidziane w prawie międzynarodowym i odpowiednich konwencjach, w tym trwające postępowanie arbitrażowe na mocy Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza, do przeciwdziałania wrogim praktykom Rosji na wodach Morza Azowskiego;

13.  przypomina o zdecydowanym i niezachwianym poparciu UE dla jedności, suwerenności, niezależności i integralności terytorialnej Ukrainy;

14.  składa kondolencje i wyrazy współczucia dla rodzin ofiar masakry, do której doszło w kerczeńskim liceum 17 października 2018 r. i w której zginęło 20 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych, a także dla wszystkich Ukraińców; apeluje, by rosyjskie władze okupacyjnie nie wykorzystywały tej tragedii do dalszego łamania praw człowieka i walki z osobami sprzeciwiającymi się nowemu systemowi, a także do dalszej militaryzacji i zaostrzania kontroli bezpieczeństwa w regionie;

15.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, prezydentowi, premierowi i parlamentowi Ukrainy, prezydentowi, premierowi i parlamentowi Federacji Rosyjskiej, państwom członkowskim, a także sekretarzom generalnym Organizacji Narodów Zjednoczonych i NATO oraz OBWE.

 

(1)

Dz.U. L 161 z 29.5.2014, s. 3.

(2)

Dz.U. L 194 z 31.7.2018, s. 147.

(3)

https://worldview.stratfor.com/article/ukraine-and-russia-take-their-conflict-sea

Ostatnia aktualizacja: 24 października 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności