Postup : 2018/2870(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0493/2018

Predkladané texty :

B8-0493/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 25/10/2018 - 13.19

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0435

NÁVRH UZNESENIA
PDF 277kWORD 54k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0493/2018
22.10.2018
PE624.188v01-00
 
B8-0493/2018

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o situácii v Azovskom mori (2018/2870(RSP))


Michael Gahler, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez‑Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Eduard Kukan, Julia Pitera, Dariusz Rosati, Jaromír Štětina, Fernando Ruas, Anders Sellström v mene skupiny PPE

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Azovskom mori 2018/2870(RSP)  
B8‑0493/2018

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Rusku a Ukrajine,

–  so zreteľom na dohodu z 24. decembra 2003 medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou o spolupráci pri využívaní Azovského mora a Kerčského prielivu,

–  so zreteľom na Dohodu o pridružení medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej(1),

–  so zreteľom na spoločný pracovný dokument Komisie a Európskej služby pre vonkajšiu činnosť ESVČ zo 14. novembra 2017 k správe o vykonávaní dohody o pridružení na Ukrajine [SWD (2017)0376],

–  so zreteľom na vyhlásenie hovorcu ESVČ z 15. mája 2018 o čiastočnom otvorení Kerčského mosta,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady (SZBP) 2018/1085(2) z 30. júla 2018, ktorým sa dopĺňa šesť subjektov podieľajúcich sa na výstavbe Kerčského mosta do zoznamu subjektov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia vzhľadom na konanie porušujúce alebo ohrozujúce územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny,

–  so zreteľom na zistenia Podvýboru pre bezpečnosť a obranu, ktorý v čase 16. – 20. septembra 2018 podnikol služobnú cestu na východ Ukrajiny,

–  so zreteľom na Dohovor Organizácie Spojených národov o námornom práve (UNCLOS),

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže situácia v Azovskom mori je výsledkom rozhodnutia z dvojstrannej dohody Ukrajiny a Ruska z roku 2003, ktorou sa tieto územia vymedzujú ako vnútrozemské vody dvoch štátov a ktorá obidve strany oprávňuje kontrolovať plavidlá smerujúce do a z Azovského mora;

B.  keďže výstavba mosta cez Kerčský prieliv, ktorý Ruská federácia dokončila v máji 2018, sa uskutočnila bez súhlasu Ukrajiny;

C.  keďže príslušníci ruskej pohraničnej stráže začali v druhej polovici apríla 2018 zastavovať a kontrolovať zahraničné plavidlá smerujúce do a z ukrajinských prístavov (Mariupol a Berďansk) v Azovskom mori; keďže k týmto kontrolám došlo v čase dokončovania výstavby mosta, ktorý ponad Kerčský prieliv spája protiprávne anektovaný Krymský polostrov s kontinentálnym Ruskom;

D.  keďže konštrukcia mosta nad Kerčským prielivom, ktorým je jediným prepojením medzi Azovským a Čiernym morom, obmedzuje pohyb plavidiel cez úžinu do a z ukrajinských prístavov v Azovskom mori a spôsobuje závažné problémy voľného toku nákladu;

E.  keďže novopostavený most znamená obmedzenie veľkosti plavidiel, ktoré môžu prejsť do prístavov v Azovskom mori, pretože má výšku 35 metrov a bezpečne ho môžu podplávať iba plavidlá s podchodnou výškou do 33 metrov a dĺžkou menej ako 160 metrov; keďže týmto sa eliminujú plavidlá veľkosti Panamax, ktoré predstavujú viac ako 20 % všetkej lodnej premávky v týchto vodách;

F.  keďže časovo náročné hĺbkové kontroly plavidiel, ktoré vykonáva Ruská federácia, môžu trvať až 72 hodín, čo domácemu ukrajinskému hospodárstvu a obchodníkom, ktorých plavidlá tomuto režimu podliehajú, spôsobuje závažné omeškania, zníženie toku nákladov a citeľné finančné straty;

G.  keďže podľa informácií ukrajinskej vlády tieto zdĺhavé kontroly muselo do konca septembra absolvovať viac ako 200 plavidiel, pričom tento počet každý deň narastá; keďže podľa odhadov EÚ sa tento režim vzťahoval na viac ako 120 lodí pod vlajkou rôznych členských štátov EÚ;

H.  keďže kontroly boli pred otvorením mosta ponad Kerčský prieliv na jar tohto roku náhodné a nepôsobili rušivo, pričom podľa odhadu bolo kontrolované každé päťdesiate plavidlo a kontroly nerušili voľný pohyb plavidiel a nákladu;

I.  keďže od protiprávnej anexie Krymského polostrova význam ukrajinských prístavov Mariupol a Berďansk v Azovskom mori výrazne vzrástol, nakoľko týmito prístavmi a vodami prechádza 80 % objemu vývozu Ukrajiny po mori(3);

J.  keďže Ruská federácia pokračuje v nezákonnej ťažbe prírodných zdrojov (ropy a plynu) na ukrajinskom území, a to najmä na nezákonne obsadenom Krymskom polostrove a v šelfe Čierneho mora;

K.  keďže Ukrajina 16. septembra ako reakciu na zvýšenie napätia a zvýšenie prítomnosti ruských lodí v Azovskom mori kvôli údajnej ochrane mosta cez Kerčský prieliv oznámila svoj zámer do konca roka vybudovať v týchto vodách námornú základňu a rozhodla o presune ďalších námorných síl a pobrežného delostrelectva na pobrežie; keďže Rusko má jednoznačnú prevahu z hľadiska počtu plavidiel, ktoré môže v tejto oblasti nasadiť, a ich vojenských spôsobilostí, a tak využiť kontrolu Krymského polostrova a prístavu Sevastopoľ;

L.  keďže 17. septembra sa Ukrajina ako odpoveď na zvýšenú vojenskú prítomnosť Ruska v Azovskom mori rozhodla zrušiť zmluvu o priateľstve, spolupráci a partnerstve medzi Ukrajinou a Ruskou federáciou podpísanú v roku 1997;

1.  odsudzuje aktivity Ruska v Azovskom mori, ktoré predstavujú porušovanie medzinárodného námorného práva a medzinárodných záväzkov Ruska; považuje súčasné nepriateľské aktivity za plazivý pokus o anexiu týchto vôd a ich zmenu na „vnútrozemské jazero“ Ruska;

2.  vyjadruje vážne znepokojenie nad tým, že činnosť Ruska v Azovskom mori je prekážkou medzinárodnej námornej dopravy a porušovaním námornej slobody a slobody plavby s cieľom ešte viac destabilizovať ukrajinský štát, čo je ujmou pre hospodárske základy juhovýchodných regiónov Ukrajiny, kde od protiprávnej anexie Krymského polostrova získali námorné prístavy ešte väčší význam; považuje tieto kroky Ruska za čiastočnú blokádu ukrajinských prístavov v Azovskom mori;

3.  vyjadruje veľmi vážne znepokojenie nad vysoko nestabilnou bezpečnostnou situáciou v Azovskom mori, ktorá by ľahko mohla vyústiť do otvoreného konfliktu;

4.  dôrazne protestuje proti diskriminačnému postupu neprimerane dlho trvajúcich kontrol plavidiel, ktoré sa cez Kerčský prieliv plavia do a z ukrajinských prístavov, pričom sa tieto kontroly vykonávajú z dôvodu ochrany nového mosta ponad prieliv proti údajným bezpečnostným hrozbám; požaduje vysvetlenie, prečo plavidlá Ruska a všetkých ostatných tretích krajín, ktoré smerujú do ruských prístavov v Azovskom mori, podobnému režimu nepodliehajú; zastáva názor, že Rusko vedome diskriminuje ukrajinské prístavy a zneužíva právo na kontrolu;

5.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Ruská federácia podkopáva hospodársku situáciu tohto regiónu a že meškanie a obmedzovanie tokov nákladu má vplyv na pracovnú vyťaženosť námorných prístavov Ukrajiny a narušuje regionálne hospodárstvo; poukazuje na to, že finančné straty už dosahujú desiatky miliónov eur a týkajú sa aj obchodníkov z EÚ, ktorí prevádzkujú plavidlá v týchto vodách;

6.  odsudzuje pokračujúcu militarizáciu Ruska v Čiernom mori a v súčasnosti aj v regióne Azovského mora najmä posilňovaním ruskej čiernomorskej flotily a pobrežnej stráže v Azovskom mori; vyjadruje poľutovanie nad tým, že Azovské more sa stalo novou námornou arénou agresívnych krokov Ruska proti Ukrajine;

7.  odsudzuje výstavbu mosta ponad Kerčský prieliv spájajúceho protiprávne anektovaný Krymský polostrov s kontinentálnym Ruskom s cieľom ďalšej násilnej integrácie tohto polostrova do Ruska a prehlbovanie jeho izolácie od Ukrajiny, ktorej je aj naďalej súčasťou; považuje to ďalší príklad zasahovania do zvrchovanosti a územnej celistvosti Ukrajiny zo strany Ruskej federácie;

8.  domnieva sa, že toto premostenie je vážnou prekážkou plavby cez Kerčský prieliv spájajúci Azovské a Čierne more;

9.  vyjadruje poľutovanie nad nezákonnou ťažbou ropy a plynu Ruskou federáciou na území Ukrajiny; zdôrazňuje možné nebezpečenstvo, že Rusko sa po tom, ako dosiahne svoj cieľ, ktorým je premena Azovského mora na vnútrozemské jazero Ruskej federácie, zmocní súčasných ukrajinských ropných a plynových polí v Azovskom mori;

10.  považuje protesty Západu vrátane protestov EÚ proti ruským opatreniam v tomto smere za zatiaľ nedostatočné a neúčinné, a to aj napriek závažnosti operácií Ruska v Azovskom mori a ich strategickému zámeru, ako aj rastúcemu počtu plavidiel pod vlajkou členských štátov EÚ, ktoré sú nimi postihnuté;

11.  vyzýva PK/VP na pozornejšie sledovanie vývoja bezpečnostnej situácie v Azovskom mori vzhľadom na narastajúci potenciál vzniku konfliktu v tesnej blízkosti Európy, čo môže mať širšie bezpečnostné dôsledky priamo pre EÚ a jej členské štáty;

12.  vyzýva PK/VP, aby ukrajinskej strane pomohla využiť všetky diplomatické a právne postupy, ktoré umožňuje medzinárodné právo a príslušné dohovory vrátane prebiehajúceho rozhodcovského konania podľa Dohovoru OSN o námornom práve s cieľom čeliť nepriateľskému postupu Ruska v Azovskom mori;

13.  opätovne potvrdzuje silnú a neochvejnú podporu EÚ zvrchovanosti, nezávislosti a územnej celistvosti Ukrajiny;

14.  vyjadruje sústrasť a účasť rodinám obetí hromadnej vraždy zo 17. októbra 2018 na strednej škole v Kerči, kde zahynulo 20 osôb a desiatky ich utrpeli zranenia, ako aj ukrajinskému ľudu; vyzýva, aby táto tragédia neposlúžila ako zámienka pre ruské okupačné orgány na vystupňované potieranie ľudských práv, oponentov novému režimu a ďalšiu militarizáciu a posilňovanie kontroly nad bezpečnosťou v regióne;

15.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie / vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, prezidentovi, premiérovi a parlamentu Ukrajiny, prezidentovi, premiérovi a parlamentu Ruskej federácie, členským štátom, generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov a NATO a OBSE.

 

(1)

Ú. v. EÚ L 161, 29.5.2014, s. 3.

(2)

Ú. v. EÚ L 194, 31.7.2018, s. 147.

(3)

https://worldview.stratfor.com/article/ukraine-and-russia-take-their-conflict-sea

Posledná úprava: 24. októbra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia