Förslag till resolution - B8-0493/2018Förslag till resolution
B8-0493/2018

  FÖRSLAG TILL RESOLUTION om situationen i Azovska sjön

  22.10.2018 - (2018/2870(RSP))

  till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
  i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

  Michael Gahler, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez‑Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Eduard Kukan, Julia Pitera, Dariusz Rosati, Jaromír Štětina, Fernando Ruas, Anders Sellström för PPE-gruppen

  Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0493/2018

  Förfarande : 2018/2870(RSP)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  B8-0493/2018
  Ingivna texter :
  B8-0493/2018
  Debatter :
  Omröstningar :
  Antagna texter :

  B8‑0493/2018

  Europaparlamentets resolution om situationen i Azovska sjön

  (2018/2870(RSP))

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Ryssland och Ukraina,

  –  med beaktande av avtalet av den 24 december 2003 mellan Ryska federationen och Ukraina om samarbete om användningen av Azovska sjön och Kertjsundet,

  –  med beaktande av associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan[1],

  –  med beaktande av kommissionens och Europeiska utrikestjänstens gemensamma arbetsdokument av den 14 november 2017 om rapporten om genomförandet av Ukrainas associering (SWD(2017)0376),

  –  med beaktande av uttalandet från Europeiska utrikestjänstens talesperson av den 15 maj 2018 om att delvis öppna Kertjbron,

  –  med beaktande av rådets beslut (Gusp) 2018/1085[2] av den 30 juli 2018 om att lägga till sex enheter som deltar i uppförandet av Kertjbron till förteckningen över dem som omfattas av restriktiva åtgärder mot åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende,

  –  med beaktande av slutsatserna från det uppdrag som dess underutskott för säkerhet och försvar genomförde i östra Ukraina den 16–20 september 2018,

  –  med beaktande av Förenta nationernas havsrättskonvention (Unclos),

  –  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

  A.  Situationen i Azovska sjön är en följd av ett beslut i det bilaterala avtalet från 2003 mellan Ukraina och Ryssland, som definierar dessa territorier som de båda staternas inre vatten och ger båda parterna befogenhet att inspektera fartyg som trafikerar Azovska sjön.

  B.  Bygget av bron över Kertjsundet, som färdigställdes av Ryssland i maj 2018, ägde rum utan Ukrainas samtycke.

  C.  Efter mitten av april 2018 började ryska gränsvakter stoppa och inspektera utländska fartyg på väg till och från ukrainska hamnar vid Azovska sjön (Mariupil och Berdjansk). Dessa inspektioner sammanföll med färdigställandet av det brobygge som förbinder den olagligt annekterade Krimhalvön med det ryska fastlandet över Kertjsundet.

  D.  Kertjsundet är den enda förbindelsen mellan Azovska sjön och Svarta havet, och brobygget över detta sund begränsar möjligheten för fartyg att den vägen komma till och från ukrainska hamnar vid Azovska sjön, vilket har skapat allvarliga problem för det fria flödet av varor.

  E.  Den nybyggda bron begränsar storleken på de fartyg som kan anlöpa hamnar vid Azovska sjön, eftersom den är 35 meter hög och endast fartyg med en segelfri höjd på under 33 meter och en längd på mindre än 160 meter tryggt ryms under bron, vilket innebär att panamafartyg, som sköter mer än 20 procent av sjöfarten i dessa farvatten, blir utestängda.

  F.  De ytterst ingående och långdragna ryska inspektionerna av passerande fartyg kan ta upp till 72 timmar, så att sjöfarten avsevärt försenas och varuflödet minskar, och både den lokala ukrainska ekonomin och rederier vilkas fartyg utsätts för dessa inspektioner åsamkas påtagliga ekonomiska förluster.

  G.  Enligt ukrainska regeringskällor hade fler än 200 fartyg genomgått en sådan besvärlig inspektion fram till slutet av september, en siffra som ändrades för varje dag. Enligt EU:s beräkningar berördes över 120 fartyg under olika EU-medlemsstaters flagg under samma period.

  H.  Innan bron över Kertjsundet öppnade i våras var inspektionerna slumpmässiga och inte inkräktande. Då stoppades uppskattningsvis ett av 50 passerande fartyg, vilket inte orsakade störningar av det fria flödet av fartyg och varor.

  I.  Sedan den olagliga annekteringen av Krimhalvön har de ukrainska hamnarna i Mariupil och Berdjansk vid Azovska sjön blivit åtskilligt viktigare, eftersom 80 procent av Ukrainas export sjövägen[3] passerar dessa hamnar och farvatten.

  J.  Ryssland fortsätter att olagligen utvinna naturresurser (olja och gas) från ukrainskt territorium, särskilt på den olagligt annekterade Krimhalvön och på kontinentalsockeln i Svarta havet.

  K.  Den 16 september meddelade Ukraina, som en reaktion på de ökade spänningarna och den tilltagande ryska flottnärvaron i Azovska sjön (som man påstår är för att skydda bron över Kertjsundet), sin avsikt att senast vid årets slut upprätta en örlogsbas på dessa farvatten och sitt beslut att överföra ytterligare styrkor från marinkåren och kustartilleriet till kustlinjen. Ryssland har en klar fördel när det kommer till de fartyg som landet kan använda i området, både i fråga om kvantitet och militär kapacitet, och utnyttjar i detta avseende sin kontroll över Krimhalvön och hamnen i Sevastopol.

  L.  Den 17 september beslutade Ukraina att upphäva fördraget om vänskap, samarbete och partnerskap som undertecknades 1997 mellan Ukraina och Ryska federationen, som ett svar på den ökade ryska militärnärvaron i Azovska sjön.

  1.  Europaparlamentet fördömer Rysslands förehavanden i Azovska sjön, som utgör en överträdelse av internationell sjörätt och Rysslands egna internationella åtaganden. Parlamentet anser att det rådande fientliga agerandet är ett smygande försök att annektera dessa farvatten och omvandla dem till ett ryskt ”innanhav”.

  2.  Europaparlamentet uttrycker allvarlig oro för att Rysslands åtgärder i Azovska sjön hämmar den internationella sjöfarten och strider mot havens frihet och fri sjöfart, och syftar till att ytterligare destabilisera den ukrainska staten och skadar den ekonomiska grunden för Ukrainas sydöstra regioner, där hamnarna blivit ännu viktigare sedan den olagliga annekteringen av Krimhalvön. Parlamentet anser att dessa åtgärder från Rysslands sida är en partiell blockad av Ukrainas hamnar i Azovska sjön.

  3.  Europaparlamentet uttrycker sin mycket allvarliga oro över det mycket instabila säkerhetsläget i Azovska sjön, som lätt skulle kunna trappas upp till en öppen konflikt.

  4.  Europaparlamentet protesterar kraftfullt mot den diskriminerande praxisen med överdrivet utdragna inspektioner som fartyg som passerar Kertjsundet på väg till och från ukrainska hamnar utsätts för. Som förevändning för dessa inspektioner används falska hot mot säkerheten med anknytning till skyddet av den nya bron över sundet. Parlamentet begär en förklaring till varför de ryska fartygen och alla andra tredjelandsfartyg som är på väg till ryska hamnar i Azovska sjön inte omfattas av något liknande inspektionssystem. Parlamentet anser att Ryssland medvetet diskriminerar mot ukrainska hamnar och missbrukar sina inspektionsrättigheter.

  5.  Europaparlamentet beklagar att den ekonomiska situationen i regionen skadas av Ryssland, och att förseningarna och begränsningen av varuflödet har påverkat arbetsbelastningen i de ukrainska hamnarna och hämmat den regionala ekonomin. Parlamentet påpekar att de ekonomiska förlusterna redan uppgår till flera tiotals miljoner euro och också drabbar europeiska rederier med sjöfart i dessa farvatten.

  6.  Europaparlamentet fördömer Rysslands fortsatta militarisering av Svarta havet och nu Azovska sjön, särskilt med tanke på förstärkningen av den ryska Svartahavsflottan och kustbevakningen i Azovska sjön. Parlamentet beklagar att Azovska sjön blivit ett nytt havsområde för ryska krigshandlingar mot Ukraina.

  7.  Europaparlamentet fördömer uppförandet av bron över Kertjsundet som förbinder den olagligt annekterade Krimhalvön med det ryska fastlandet, och som syftar till att ytterligare integrera halvön med Ryssland med våld och öka dess isolering från Ukraina, som den alltjämt tillhör. Detta är ytterligare ett exempel på Rysslands kränkning av Ukrainas suveränitet och territoriella integritet.

  8.  Europaparlamentet anser att denna bro utgör ett allvarligt hinder för sjöfarten genom Kertjsundet mellan Azovska sjön och Svarta havet.

  9.  Europaparlamentet beklagar djupt Rysslands olagliga utvinning av olje- och gasresurser på ukrainskt territorium. Parlamentet betonar att det finns en möjlig fara att Ryssland beslagtar de ukrainska olje- och gasfälten i Azovska sjön när det väl uppnår sitt syfte att omvandla den till ett ryskt innanhav.

  10.  Europaparlamentet anser att protesterna från väst, även dem från EU, mot Rysslands agerande i detta sammanhang hittills har varit både kraft- och verkningslösa, trots att Rysslands förehavanden i Azovska sjön är allvarliga och föranleds av strategiska skäl och trots att allt flera fartyg under EU-medlemsstaters flagg drabbas av dem.

  11.  Europaparlamentet uppmanar EU:s utrikesrepresentant att noggrannare följa den säkerhetssituation som är under uppsegling i Azovska sjön, eftersom den i allt högre grad kan föranleda en konflikt i Europas omedelbara närhet, vilket kan få mer omfattande säkerhetspolitiska konsekvenser som direkt påverkar EU och dess medlemsstater.

  12.  Europaparlamentet uppmanar EU:s utrikesrepresentant att bistå den ukrainska sidan med att utnyttja alla diplomatiska åtgärder och rättsliga förfaranden som föreskrivs i internationell rätt och relevanta konventioner, inbegripet det pågående skiljeförfarandet enligt FN:s havsrättskonvention, med sikte på att bekämpa ryskt fientligt agerande i Azovska sjön.

  13.  Europaparlamentet upprepar sitt starka och orubbliga stöd för Ukrainas suveränitet, oberoende och territoriella integritet.

  14.  Europaparlamentet uttrycker sitt deltagande och sin medkänsla med de anhöriga till offren för massmordet på en skola i Kertj den 17 oktober 2018, där 20 människor dödades och dussintals skadades, samt med Ukrainas befolkning. Parlamentet begär att denna tragedi inte ska användas som en ursäkt från de ryska ockuperande myndigheternas sida för att inskränka de mänskliga rättigheterna och skärpa tagen mot dem som motsätter sig det nya systemet och för att ytterligare militarisera och stärka sin säkerhetskontroll över regionen.

  15.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Ukrainas president, premiärminister och parlament, Ryska federationens president, premiärminister och parlament, medlemsstaterna, Förenta nationernas och Natos generalsekreterare samt OSSE.

   

  Senaste uppdatering: 24 oktober 2018
  Rättsligt meddelande - Integritetspolicy