Предложение за резолюция - B8-0494/2018Предложение за резолюция
B8-0494/2018

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно положението в Азовско море

  22.10.2018 - (2018/2870(RSP))

  за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
  съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

  Ребека Хармс, Хейди Хаутала, Индрек Таранд от името на групата Verts/ALE

  Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0493/2018

  Процедура : 2018/2870(RSP)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  B8-0494/2018
  Внесени текстове :
  B8-0494/2018
  Разисквания :
  Гласувания :
  Приети текстове :

  B8‑0494/2018

  Резолюция на Европейския парламент относно положението в Азовско море

  (2018/2870(RSP))

  Европейският парламент,

  –  като взе предвид своите предишни резолюции относно Русия и Украйна, и по-специално резолюциите си от 11 юни 2015 г. относно стратегическото военно положение в Черноморския басейн след незаконното анексиране на Крим от Русия[1], от 16 март 2017 г. относно украинските затворници в Русия и положението в Крим[2], от 5 октомври 2017 г. относно случаите на ръководителите на татарската общност в Крим Ахтем Чийгьоз, Илми Умеров и на журналиста Микола Семена[3] и от 14 юни 2018 г. относно Русия, по‑специално относно случая на украинския политически затворник Олег Сенцов[4],

  –  като взе предвид споразумението от 24 декември 2003 г. между Руската федерация и Украйна относно сътрудничество при ползването на Азовско море и Керченския проток,

  –  като взе предвид Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна[5],

  –  като взе предвид съвместния работен документ на Комисията и на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (заместник-председателя/върховен представител) от 14 ноември 2017 г. относно доклада за изпълнението от Украйна на Споразумението за асоцииране (SWD(2017)0376),

  –  като взе предвид изявлението на говорителя на ЕСВД от 15 май 2018 г. относно частичното отваряне на Керченския мост,

  –  като взе предвид Решение (ОВППС) 2018/1085 на Съвета[6] от 30 юли 2018 г. за добавяне на шест образувания, участващи в изграждането на Керченския мост, в списъка на лицата, подлежащи на ограничителни мерки във връзка с действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна,

  –  като взе предвид Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право,

  –  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

  А.  като има предвид, че двустранното споразумение между Украйна и Русия от 24 декември 2003 г. относно сътрудничество при ползването на Азовско море и Керченския проток определя тези територии като вътрешни води на двете държави, разделени с държавна гранична линия, и дава на Украйна и Русия правото да проверяват плавателните съдове, които според тях предизвикват съмнения;

  Б.  като има предвид, че през 2008 г. Украйна и Русия подписаха протокола за определяне на границата на Азовско море, съгласно който Украйна получи 62% от морската територия на Азовско море; като има предвид, че след окупацията на Крим през 2014 г. Русия заграби част от териториалното море на Украйна и реши едностранно да счита за свои собствени морски територии изключителната икономическа зона и континенталния шелф на Украйна в Черно и Азовско море и в Керченския проток;

  В.  като има предвид, че изграждането на Керченския мост от страна на Руската федерация без съгласието на Украйна представлява друго нарушение на суверенитета и териториалната цялост на Украйна и има за цел по-нататъшно принудително интегриране в Руската федерация на незаконно анексирания Кримски полуостров;

  Г.  като има предвид, че от втората половина на април 2018 г. руските гранични служители започнаха да спират и проверяват чуждестранни плавателни съдове, плаващи към и от украинските пристанища (Мариупол и Бердянск), разположени в Азовско море; като има предвид, че тези проверки съвпаднаха с приключването на изграждането на моста, свързващ незаконно анексирания Кримски полуостров с Русия през Керченския проток;

  Д.  като има предвид, че нито руските плавателни съдове, нито други плавателни съдове, плаващи към руски пристанища в Азовско море, са подложени на подобен режим;

  Е.  като има предвид, че изграждането на моста през Керченския проток – единствения проток между Азовско и Черно море, ограничава преминаването на плавателните съдове през Керченския проток към и от украинските пристанища в Азовско море и създава сериозни проблеми за свободното движение на товари;

  Ж.  като има предвид, че новопостроеният мост ограничава големината на плавателните съдове, които могат да достигнат до пристанищата в Азовско море, тъй като е с височина 35 метра и само плавателни съдове с максимално допустима височина над водолинията, по-малка от 33 метра, и дължина, по-малка от 160 метра, могат безопасно да преминат под него, като по този начин се възпрепятства преминаването на плавателните съдове от клас „Панамакс“, които представляват над 20% от целия трафик на плавателни съдове в тези води;

  З.  като има предвид, че извършваните от Руската федерация много подробни проверки на плавателните съдове, преминаващи през Керченския проток, могат да отнемат до 72 часа, което води до сериозни закъснения, намаляване на товарните потоци и съществени финансови загуби за местната украинска икономика и за търговците, чиито плавателни съдове са подложени на този режим;

  И.  като има предвид, че според ЕСВД приблизително 220 кораба, плаващи под знамето на държава – членка на ЕС, е трябвало да преминат през този дълъг режим на проверки;

  Й.  като има предвид, че в съответствие с член 33 от Хартата на ООН и член 279 от Конвенцията на ООН по морско право Украйна положи усилия да разреши спора си с Русия по мирен път; като има предвид, че на 16 септември 2016 г. Украйна започна арбитражно производство срещу Руската федерация и подаде уведомление и искова молба в съответствие с част XV и с приложение VII към Конвенцията на ООН по морско право;

  К.  като има предвид, че след незаконното анексиране на Кримския полуостров значението на украинските пристанища Мариупол и Бердянск в Азовско море значително нарасна, тъй като 80% от износа на Украйна преминава през тези пристанища и води;

  Л.  като има предвид, че в отговор на незаконните действия от страна на Руската федерация Украйна реши да денонсира на 17 септември 2018 г. общия договор за приятелство, подписан с Русия през 1997 г.; като има предвид, че Русия обяви, че ще прехвърли допълнителни военноморски сили и брегова артилерия към Азовско море, както и намерението си да създаде военноморска база в тези води до края на годината;

  1.  изразява съжаление във връзка с действията на Руската федерация в Азовско море, които представляват друго грубо нарушение на суверенитета и териториалната цялост на Украйна, и осъжда ненужното спиране и ненужните проверки на търговски плавателни съдове, включително както на украински плавателни съдове, така и на такива, плаващи под знамена на трети държави, в това число над 220 кораба, плаващи под знамето на различни държави – членки на ЕС;

  2.  счита подобни неоснователни проверки от страна на Русия за действия, предназначени да ограничат свободата на корабоплаване и да възпрепятстват търговията и трафика в региона, като водят до огромни свързани с чакането разходи за всички плавателни съдове, плаващи към или от украински пристанища, както и за опит за завършване на анексирането на тези води и превръщането им в руско „вътрешно езеро“;

  3.  счита, че Русия умишлено дискриминира украинските пристанища и злоупотребява с правата си на проверки; подчертава, че това се равнява на фактическа блокада на украинските пристанища, разположени в Азовско море;

  4.  посочва, че действията на Русия в Азовско море възпрепятстват международния морски трафик, нарушават свободата на моретата и корабоплаването и водят до допълнително дестабилизиране на положението в Украйна;

  5.  изразява дълбоката си загриженост от факта, че напрежението в региона нараства и че към конфликта е добавено морско измерение, както се доказва от увеличеното присъствие на руски военноморски сили чрез укрепването на Черноморския флот и бреговата охрана на Русия в Азовско море;

  6.  насърчава Украйна да продължи да използва дипломатически и правни средства за противодействие на руските действия, включително текущото арбитражно производство съгласно Конвенцията на ООН по морско право;

  7.  изразява съжаление във връзка с факта, че икономическото състояние на региона е сериозно подкопано от страна на Руската федерация поради забавянето и ограничаването на потока на товари, което се отразява на натовареността на украинските морски пристанища и възпрепятства местната икономика; посочва, че финансовите загуби, които вече възлизат на десетки милиони евро, засягат също и търговците от ЕС, които използват плавателни съдове в тези води;

  8.  осъжда трайното милитаризиране на Черно море и понастоящем на региона на Азовско море от страна на Русия, особено чрез повторното развръщане на многобройни военни и патрулни плавателни съдове от Каспийско море; изразява съжаление, че Азовско море се превърна в нова арена за войнствените действия на Русия срещу Украйна;

  9.  осъжда построяването на моста над Керченския проток, свързващ незаконно анексирания Кримски полуостров с континенталната част на Русия, което беше предприето без съгласието на Украйна и което пречи на корабоплаването през Керченския проток между Азовско и Черно море; счита, че това действие има за цел по-нататъшно принудително интегриране на Кримския полуостров в Русия и увеличаване на изолацията му от Украйна, от която той продължава да бъде част;

  10.  призовава заместник-председателя/върховен представител да подкрепя, подпомага и съдейства на Украйна във всички правни производства, предприети от тази държава в рамките на международното право и относимите конвенции, с цел да се прекрати настоящата практика на неправомерни проверки и да се възстановят законните права на Украйна;

  11.  счита, че до момента западните протести, включително и тези на ЕС, срещу съответните руски действия бяха слаби и неефективни въпреки сериозното им естество и стратегическото намерение на Русия, скрито зад операцията в Азовско море, както и нарастващия брой засегнати плавателни съдове, плаващи под западни знамена;

  12.  призовава заместник-председателя/върховен представител да следи по-отблизо развитието на положението във връзка със сигурността в Азовско море предвид неговия нарастващ потенциал за конфликти в непосредствена близост до Европа, което може да има по-широки последици за сигурността, пряко засягащи ЕС и неговите държави членки; очаква държавите членки да поддържат последователен и единен подход към Москва по отношение на тази нова задаващата се криза;

  13.  настоятелно призовава заместник-председателя/върховен представител да разгледа чрез обсъждане с държавите членки в Съвета възможността за засилване на целевите санкции срещу Русия, за да се предотврати евентуална ескалация на конфликта в Азовско море;

  14.  освен това счита, че разполагането на мисия на ООН, натоварена с контрола и надзора над плавателните съдове, преминаващи през Керченския проток, би могла да намали напрежението, да улесни диалога между страните и да предотврати задълбочаването на кризата;

  15.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на президента, министър-председателя и парламента на Украйна, на президента, министър-председателя и парламента на Руската федерация, на държавите членки, на генералните секретари на Организацията на обединените нации и на НАТО, както и на ОССЕ.

  Последно осъвременяване: 24 октомври 2018 г.
  Правна информация - Политика за поверителност