Procedure : 2018/2870(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0494/2018

Indgivne tekster :

B8-0494/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 25/10/2018 - 13.19

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0435

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 193kWORD 48k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0493/2018
22.10.2018
PE624.189v01-00
 
B8-0494/2018

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om situationen i Det Asovske Hav (2018/2870(RSP))


Rebecca Harms, Heidi Hautala, Indrek Tarand for Verts/ALE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Det Asovske Hav (2018/2870(RSP))  
B8‑0494/2018

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Rusland og Ukraine, særlig sine beslutninger af henholdsvis 11. juni 2015 om den strategiske militære situation i Sortehavsområdet som følge af Ruslands ulovlige annektering af Krim(1), af 16. marts 2017 om de ukrainske fanger i Rusland og situationen på Krim(2), af 5. oktober 2017 om sagerne om krimtatarlederne Akhtem Chiygoz og Ilmi Umerov og journalist Mykola Semena(3) og af 14. juni 2018 om Rusland, navnlig sagen om den ukrainske politiske fange Oleg Sentsov(4),

–  der henviser til aftalen af 24. december 2003 mellem Den Russiske Føderation og Ukraine om samarbejde om udnyttelsen af Det Asovske Hav og Kertjstrædet,

–  der henviser til associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side(5),

–  der henviser til det fælles arbejdsdokument af 14. november 2017 fra Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigs- og sikkerhedsanliggender (NF/HR) vedrørende associeringsgennemførelsesrapporten om Ukraine (SWD(2017)0376),

–  der henviser til erklæringen fra EU-Udenrigstjenestens talsmand af 15. maj 2018 om den delvise åbning af Kertjbroen,

–  der henviser til Rådets afgørelse (FUSP) 2018/1085(6) af 30. juli 2018 om tilføjelse af seks enheder, der er involveret i opførelsen af Kertjbroen, til listen over dem, der er omfattet af restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed,

–  der henviser til De Forenede Nationers havretskonvention (UNCLOS),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at den bilaterale aftale mellem Ukraine og Rusland af 24. december 2003 om samarbejde om udnyttelsen af Det Asovske Hav og Kertjstrædet definerer disse områder som indre farvande i de to stater, som er afgrænset af en grænselinje mellem stater og giver Ukraine og Rusland beføjelse til at inspicere fartøjer, som efter deres opfattelse giver anledning til mistanke;

B.  der henviser til, at Ukraine og Rusland i 2008 undertegnede protokollen om afgrænsning af Det Asovske Hav, i overensstemmelse med hvilken Ukraine modtog 62 % af Det Asovske Havs maritime område; der henviser til, at Rusland efter besættelsen af Krim i 2014 tog kontrol over Ukraines territorialfarvand og ensidigt besluttede at betragte den eksklusive økonomiske zone og Ukraines kontinentalsokkel i Sortehavet, Det Asovske Hav og Kertjstrædet som dets egne havområder;

C.  der henviser til, at Den Russiske Føderations opførelse af Kertjbroen uden Ukraines samtykke er endnu en krænkelse af sidstnævntes suverænitet og territoriale integritet og har til formål yderligere at tvangsintegrere den ulovligt annekterede Krimhalvø i Den Russiske Føderation;

D.  der henviser til, at de russiske grænsevagter siden midten af april 2018 begyndte at standse og inspicere udenlandske fartøjer, der sejler til og fra ukrainske havne (Mariupol og Berdjansk), som er beliggende ved Det Asovske Hav; der henviser til, at disse inspektioner faldt sammen med færdiggørelsen af broen, som forbinder den ulovligt annekterede Krimhalvø med det russiske fastland via Kertjstrædet;

E.  der henviser til, at hverken russiske fartøjer og alle andre tredjelandsfartøjer med kurs mod russiske havne i Det Asovske Hav er omfattet af en lignende ordning;

F.  der henviser til, at broen over Kertjstrædet, som er den eneste passage mellem Det Asovske Hav og Sortehavet, begrænser fartøjernes passage gennem strædet til og fra ukrainske havne ved Det Asovske Hav, hvilket har skabt alvorlige problemer for godstransportens frie bevægelighed;

G.  der henviser til, at den nyopførte bro begrænser størrelsen af de fartøjer, der kan nå frem til en havn i Det Asovske Hav, da den er 35 m høj, og kun fartøjer med en højde over vandlinjen på under 33 m og en længde på under 160 meter kan passere på sikker vis, hvilket dermed udelukker fartøjer af Panamax-klassen, der udgør over 20 % af al skibstrafik i disse farvande;

H.  der henviser til, at de meget detaljerede inspektioner af fartøjer, der sejler gennem Kertjstrædet, som gennemføres af Den Russiske Føderation, kan tage op til 72 timer, hvilket medfører alvorlige forsinkelser, et fald i godsstrømmene og mærkbare økonomiske tab for den lokale ukrainske økonomi og de handlende, hvis fartøjer underkastes disse inspektioner;

I.  der henviser til, at ifølge EU-Udenrigstjenesten har ca. 220 fartøjer, som sejler under en EU-medlemsstats flag, været underkastet denne langvarige inspektionsordning;

J.  der henviser til, at Ukraine i overensstemmelse med artikel 33 i FN's charter og artikel 279 i UNCLOS har bestræbt sig på at finde en fredelig løsning på sin strid med Rusland; der henviser til, at Ukraine den 16. september 2016 indledte en voldgiftssag mod Den Russiske Føderation og indgav meddelelse og påstand i henhold til del XV og bilag VII i UNCLOS;

K.  der henviser til, at betydningen af de ukrainske havne i Mariupol og Berdjansk ved Det Asovske Hav siden den ulovlige annektering af Krimhalvøen er blevet betydeligt større, idet 80 % af Ukraines eksport passerer gennem disse havne og farvande;

L.  der henviser til, at Ukraine – som reaktion på de ulovlige handlinger fra Den Russiske Føderations side – den 17. september 2018 besluttede at ophæve den generelle venskabstraktat, som landet undertegnede med Rusland i 1997; der henviser til, at Rusland har meddelt, at det vil overføre yderligere styrker fra marinekorpset og kystartilleriet til Det Asovske Hav, og at Rusland har til hensigt at oprette en flådebase i disse farvande inden årets udgang;

1.  beklager Den Russiske Føderations handlinger i Det Asovske Hav, som udgør endnu en åbenlys krænkelse af Ukraines suverænitet og territoriale integritet, og fordømmer den unødvendige standsning af og indtrængen i kommercielle fartøjer, herunder både ukrainske fartøjer og fartøjer under tredjepartsstaters flag, herunder mere end 220 skibe under forskellige EU-medlemsstaters flag;

2.  mener, at sådanne ubegrundede inspektioner fra Ruslands side er handlinger, der har til formål at begrænse retten til fri sejlads og lægge hindringer i vejen for handel og trafik i regionen, hvilket medfører kostbar ventetid for alle fartøjer, der er på vej til eller fra ukrainske havne, samt et forsøg på at afslutte annekteringen af disse farvande og omdanne dem til en russisk "indre sø";

3.  er af den opfattelse, at Rusland bevidst diskriminerer ukrainske havne og misbruger sine inspektionsrettigheder; understreger, at dette udgør en de facto-blokade af de ukrainske havne, der er beliggende ved Det Asovske Hav;

4.  påpeger, at de russiske handlinger i Det Asovske Hav udgør en hindring for international søtransport, overtræder havenes frihed og sejlads og fører til en yderligere destabilisering af situationen i Ukraine;

5.  udtrykker sin dybe bekymring over den omstændighed, at spændingerne i regionen er stigende, og at der er blevet føjet en maritim dimension til konflikten, hvilket fremgår af den øgede tilstedeværelse af det russiske maritime militær med styrkelsen af den russiske Sortehavsflådes og den russiske kystvagt i Det Asovske Hav;

6.  opfordrer Ukraine til fortsat at anvende diplomatiske og retlige midler til at imødegå russiske handlinger, herunder den igangværende voldgiftsprocedure i henhold til UNCLOS;

7.  beklager, at den økonomiske situation i regionen i alvorlig grad undergraves af Den Russiske Føderation, og at forsinkelserne og begrænsningen af godstransporten påvirker arbejdsbyrden i de ukrainske havne og svækker den lokale økonomi; påpeger, at de finansielle tab allerede løber op i et tocifret millionbeløb i euro og også udgør et problem for EU-baserede transportkøbere, der opererer i disse farvande;

8.  fordømmer Ruslands fortsatte militarisering af regionerne Sortehavet og nu Det Asovske Hav, navnlig med redeployeringen af mange militær- og patruljefartøjer fra Det Kaspiske Hav; beklager, at Det Asovske Hav er blevet til en ny skueplads for aggressive russiske tiltag over for Ukraine;

9.  fordømmer opførelsen af broen over Kertjstrædet, som forbinder den ulovligt annekterede Krimhalvø med det russiske fastland, som blev opført uden Ukraines samtykke, og som hindrer sejlads gennem Kertjstrædet mellem Det Asovske Hav og Sortehavet; mener, at denne aktion har til formål yderligere at tvangsintegrere Krimhalvøen med Rusland og øge dens isolation fra Ukraine, som den stadig er en del af;

10.  opfordrer NF/HR til at støtte og bistå Ukraine i alle retlige procedurer, som gennemføres af landet inden for rammerne af folkeretten og de relevante konventioner, for at standse den nuværende praksis med misbrugskontrol og genoprette de lovfæstede rettigheder, der er knyttet hertil;

11.  er af den opfattelse, at vestlige protester, herunder fra EU's side, mod russiske indgreb hidtil har været svage og virkningsløse på trods af deres alvorlige karakter og de strategiske hensigter bag Ruslands ageren i Det Asovske Hav såvel som på trods af det stigende antal fartøjer under vestlige flag, der er berørt heraf;

12.  opfordrer NF/HR til i højere grad at følge udviklingen i sikkerhedssituationen i Det Asovske Hav i betragtning af dets voksende konfliktpotentiale i Europas umiddelbare nærhed, som kan få vidtrækkende sikkerhedsmæssige konsekvenser, der direkte berører EU og dets medlemsstater; forventer, at medlemsstaterne opretholder en sammenhængende og ensartet tilgang til Moskva for så vidt angår denne nye truende krise;

13.  opfordrer indtrængende NF/HR til i samråd med medlemsstaterne i Rådet at overveje at tage initiativ til en skærpelse af de målrettede sanktioner mod Rusland for at forhindre en eventuel eskalering af konflikten i Det Asovske Hav;

14.  mener endvidere, at udsendelsen af en FN-mission, som har til opgave at kontrollere og føre tilsyn med de skibe, der passerer gennem Kertjstrædet, kunne mindske spændingerne, lette dialogen mellem parterne og forhindre en yderligere eskalering af krisen;

15.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Ukraines præsident, premierminister og parlament, Den Russiske Føderations præsident, premierminister og parlament, medlemsstaterne og generalsekretærerne for FN og NATO og OSCE.

 

(1)

EUT C 407 af 4.11.2016, s. 74.

(2)

EUT C 263 af 25.7.2018, s. 109.

(3)

EUT C 346 af 27.9.2018, s. 86.

(4)

Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0259.

(5)

EUT L 161 af 29.5.2014, s. 3.

(6)

EUT L 194 af 31.7.2018, s. 147.

Seneste opdatering: 24. oktober 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik