Διαδικασία : 2018/2870(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0494/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0494/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 25/10/2018 - 13.19

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0435

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 490kWORD 49k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0493/2018
22.10.2018
PE624.189v01-00
 
B8-0494/2018

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την κατάσταση στην Αζοφική Θάλασσα (2018/2870(RSP))


Rebecca Harms, Heidi Hautala, Indrek Tarand εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στην Αζοφική Θάλασσα (2018/2870(RSP))  
B8‑0494/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Ρωσία και την Ουκρανία, και ιδίως τα ψηφίσματα της 11ης Ιουνίου 2015 σχετικά με τη στρατηγική στρατιωτική κατάσταση στη λεκάνη του Ευξείνου Πόντου μετά την παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία(1), της 16ης Μαρτίου 2017 σχετικά με τους ουκρανούς κρατουμένους στη Ρωσία και την κατάσταση στην Κριμαία(2), της 5ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με τις υποθέσεις των ηγετών των Τατάρων της Κριμαίας Akhtem Chiygoz και Ilmi Umerov καθώς και του δημοσιογράφου Mykola Semena(3) και της 14ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τη Ρωσία, ιδίως την υπόθεση του ουκρανού πολιτικού κρατουμένου Oleg Sentsov(4),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία της 24ης Δεκεμβρίου 2003 μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Ουκρανίας για τη συνεργασία σχετικά με τη χρήση της Αζοφικής Θάλασσας και του πορθμού του Κερτς,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου(5),

–  έχοντας υπόψη το κοινό υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής και της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ), της 14ης Νοεμβρίου 2017, σχετικά με την έκθεση για την εφαρμογή του θεματολογίου σύνδεσης όσον αφορά την Ουκρανία (SWD(2017)0376),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της εκπροσώπου της ΕΥΕΔ, της 15ης Μαΐου 2018, σχετικά με την εν μέρει θέση σε λειτουργία της γέφυρας του Κερτς,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2018/1085(6) του Συμβουλίου, της 30ής Ιουλίου 2018, για την τροποποίηση της απόφασης 2014/145/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα όσον αφορά δράσεις που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διμερής συμφωνία μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας, της 24ης Δεκεμβρίου 2003, για τη συνεργασία σχετικά με τη χρήση της Αζοφικής Θάλασσας και του πορθμού του Κερτς ορίζει τα εδάφη αυτά ως εσωτερικά ύδατα των δύο κρατών που οριοθετούνται με κρατική οριογραμμή και δίνει στην Ουκρανία και στη Ρωσία την εξουσία να επιθεωρούν σκάφη τα οποία εγείρουν, κατά τη γνώμη τους, υποψίες·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2008 η Ουκρανία και η Ρωσία υπέγραψαν το πρωτόκολλο σχετικά με την οριοθέτηση της Αζοφικής Θάλασσας, σύμφωνα με το οποίο η Ουκρανία έλαβε το 62 % της θαλάσσιας έκτασης της Αζοφικής Θάλασσας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την κατάληψη της Κριμαίας το 2014, η Ρωσία άρπαξε μέρος της ουκρανικής θαλάσσιας επικράτειας και αποφάσισε μονομερώς να θεωρήσει ότι η αποκλειστική οικονομική ζώνη και η υφαλοκρηπίδα της Ουκρανίας στον Εύξεινο Πόντο και στην Αζοφική Θάλασσα, καθώς και στον πορθμό του Κερτς, ανήκουν στη ρωσική θαλάσσια επικράτεια·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατασκευή της γέφυρας του Κερτς από τη Ρωσική Ομοσπονδία, χωρίς τη συγκατάθεση της Ουκρανίας, αποτελεί μία ακόμα παραβίαση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας και αποσκοπεί στην περαιτέρω βίαιη ενσωμάτωση της παρανόμως προσαρτηθείσας χερσονήσου της Κριμαίας στη Ρωσική Ομοσπονδία·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Απριλίου του 2018, η ρωσική συνοριοφυλακή άρχισε να σταματά και να επιθεωρεί αλλοδαπά σκάφη που έπλεαν από και προς τους ουκρανικούς λιμένες στην Αζοφική Θάλασσα (Μαριούπολη και Μπερντιάνσκ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιθεωρήσεις αυτές συνέπεσαν με την ολοκλήρωση της κατασκευής της γέφυρας που συνδέει την παρανόμως προσαρτηθείσα χερσόνησο της Κριμαίας με την ηπειρωτική Ρωσία στον πορθμό του Κερτς·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ρωσικά και άλλα σκάφη με προορισμό ρωσικούς λιμένες στην Αζοφική Θάλασσα δεν υπόκεινται σε παρόμοιο καθεστώς·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εργασίες για τη γεφύρωση του πορθμού του Κερτς, ο οποίος αποτελεί το μόνο πέρασμα μεταξύ της Αζοφικής Θάλασσας και του Εύξεινου Πόντου, περιορίζουν τη διέλευση των σκαφών μέσω του πορθμού του Κερτς από και προς τους ουκρανικούς λιμένες στην Αζοφική Θάλασσα και δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στην ελεύθερη ροή των φορτίων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η νεοκατασκευασθείσα γέφυρα περιορίζει το μέγεθος των σκαφών που μπορούν να προσεγγίσουν λιμένες στην Αζοφική Θάλασσα, καθώς έχει ύψος 35 μέτρα, και μόνο σκάφη με ύψος κάτω των 33 μέτρων και μήκος κάτω των 160 μέτρων μπορούν να διέλθουν με ασφάλεια κάτω από τη γέφυρα, με αποτέλεσμα να αποκλείονται τα σκάφη μεγέθους Panamax, τα οποία αντιπροσωπεύουν πάνω από το 20 % της συνολικής κυκλοφορίας πλοίων στα εν λόγω ύδατα·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διεξοδικές επιθεωρήσεις των σκαφών που διέρχονται από τον πορθμό του Κερτς, τις οποίες διενεργεί η Ρωσική Ομοσπονδία, διαρκούν ενδεχομένως έως 72 ώρες και προκαλούν σοβαρές καθυστερήσεις, μείωση της ροής των φορτίων και απτή οικονομική ζημία στην τοπική ουκρανική οικονομία και στους εμπόρους των οποίων τα σκάφη υπόκεινται στο καθεστώς αυτό·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την ΕΥΕΔ, περίπου 220 σκάφη υπό σημαία κρατών μελών της ΕΕ χρειάστηκε να υποστούν το εν λόγω χρονοβόρο καθεστώς επιθεώρησης·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ουκρανία προσπάθησε να επιλύσει ειρηνικά τη διαφορά της με τη Ρωσία, σύμφωνα με το άρθρο 33 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και το άρθρο 279 της UNCLOS· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 16 Σεπτεμβρίου 2016, η Ουκρανία κίνησε διαδικασία διαιτησίας κατά της Ρωσικής Ομοσπονδίας και προέβη σε κοινοποίηση και αγωγή, σύμφωνα με το μέρος XV και το παράρτημα VII της UNCLOS·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την παράνομη προσάρτηση της χερσονήσου της Κριμαίας, αυξήθηκε σημαντικά η σημασία των ουκρανικών λιμένων της Μαριούπολης και του Μπερντιάνσκ στην Αζοφική Θάλασσα, καθώς το 80 % των εξαγωγών της Ουκρανίας διέρχεται από αυτούς τους λιμένες και τα εν λόγω ύδατα·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως απάντηση στις παράνομες ενέργειες της Ρωσικής Ομοσπονδίας, η Ουκρανία αποφάσισε, στις 17 Σεπτεμβρίου 2018, να ακυρώσει τη γενική «συνθήκη φιλίας» που είχε υπογράψει με τη Ρωσία το 1997· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία ανακοίνωσε τη μεταφορά επιπλέον πεζοναυτών και παράκτιου πυροβολικού στην Αζοφική Θάλασσα, καθώς και την πρόθεσή της να δημιουργήσει ναυτική βάση στα εν λόγω ύδατα έως το τέλος του έτους·

1.  αποδοκιμάζει τις ενέργειες της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Αζοφική Θάλασσα, οι οποίες συνιστούν άλλη μία κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας, και καταδικάζει την ακινητοποίηση εμπορικών σκαφών και την εισβολή σε αυτά, συμπεριλαμβανομένων ουκρανικών σκαφών αλλά και σκαφών που φέρουν σημαία τρίτων κρατών, μεταξύ άλλων και πάνω από 220 πλοία υπό σημαία διαφόρων κρατών μελών της ΕΕ·

2.  θεωρεί ότι αυτές οι αβάσιμες επιθεωρήσεις, τις οποίες διενεργεί η Ρωσία, αποτελούν ενέργειες που αποσκοπούν στον περιορισμό της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και στην παρακώλυση του εμπορίου και της κυκλοφορίας στην περιοχή, δεδομένου ότι επιβαρύνουν με τεράστιο κόστος αναμονής όλα τα σκάφη που πλέουν από και προς ουκρανικούς λιμένες, και συνιστούν επίσης προσπάθεια ολοκλήρωσης της προσάρτησης των εν λόγω υδάτων και της μετατροπής τους σε ρωσική «εσωτερική λίμνη»·

3.  είναι της άποψης ότι η Ρωσία εισάγει σκοπίμως διακρίσεις σε βάρος των ουκρανικών λιμένων και καταχράται τα δικαιώματα επιθεώρησης που διαθέτει· τονίζει ότι αυτό ισοδυναμεί με de facto αποκλεισμό των ουκρανικών λιμένων στην Αζοφική Θάλασσα·

4.  επισημαίνει ότι οι ρωσικές ενέργειες στην Αζοφική Θάλασσα παρακωλύουν τη διεθνή θαλάσσια κυκλοφορία, παραβιάζουν την ελευθερία των θαλασσών και της ναυσιπλοΐας, και οδηγούν στην περαιτέρω αποσταθεροποίηση της κατάστασης στην Ουκρανία·

5.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για το γεγονός ότι κλιμακώνονται οι εντάσεις στην περιοχή και ότι η σύγκρουση έχει αποκτήσει και ναυτιλιακή πτυχή, όπως καταδεικνύει η αυξημένη παρουσία του ρωσικού πολεμικού ναυτικού, με την ενίσχυση του ρωσικού στόλου στον Εύξεινο Πόντο και της ακτοφυλακής στην Αζοφική Θάλασσα·

6.  προτρέπει την Ουκρανία να συνεχίσει να χρησιμοποιεί διπλωματικά και νομικά μέσα για την αντιμετώπιση των ρωσικών ενεργειών, συμπεριλαμβανομένης της εν εξελίξει διαδικασίας διαιτησίας στο πλαίσιο της UNCLOS·

7.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Ρωσική Ομοσπονδία υπονομεύει σοβαρά την οικονομική κατάσταση της περιοχής, καθώς οι καθυστερήσεις και ο περιορισμός της ροής των φορτίων έχουν αντίκτυπο στον φόρτο εργασίας των ουκρανικών θαλάσσιων λιμένων και παρακωλύουν την τοπική οικονομία· επισημαίνει ότι οι οικονομικές ζημίες, οι οποίες ήδη ανέρχονται σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, αφορούν και τους εμπόρους της ΕΕ που εκμεταλλεύονται σκάφη στα εν λόγω ύδατα·

8.  καταδικάζει τη συνέχιση της στρατιωτικοποίησης της περιοχής του Εύξεινου Πόντου και τώρα της Αζοφικής Θάλασσας από μέρους της Ρωσίας, ιδιαίτερα με την αναδιάταξη πολυάριθμων πολεμικών και περιπολικών σκαφών από την Κασπία Θάλασσα· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Αζοφική Θάλασσα έχει καταστεί νέο πεδίο για τις επιθετικές ενέργειες της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας·

9.  καταδικάζει την κατασκευή της γέφυρας στον πορθμό του Κερτς, η οποία συνδέει την παρανόμως προσαρτηθείσα χερσόνησο της Κριμαίας με την ηπειρωτική Ρωσία, έργο το οποίο πραγματοποιήθηκε χωρίς τη συγκατάθεση της Ουκρανίας και παρακωλύει τη ναυσιπλοΐα μεταξύ της Αζοφικής Θάλασσας και του Εύξεινου Πόντου μέσω του πορθμού του Κερτς· θεωρεί ότι η ενέργεια αυτή αποσκοπεί στην περαιτέρω βίαιη ενσωμάτωση της χερσονήσου της Κριμαίας στη Ρωσία και απομόνωσή της από την Ουκρανία, της οποίας εξακολουθεί να είναι μέρος·

10.  καλεί την ΑΠ/ΥΕ να υποστηρίξει και να συνδράμει την Ουκρανία και να πάρει το μέρος της σε όλες τις νομικές διαδικασίες που έχει κινήσει η εν λόγω χώρα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και των συναφών συμβάσεων, ούτως ώστε να δοθεί τέλος στην τρέχουσα πρακτική καταχρηστικών επιθεωρήσεων και να αποκατασταθούν τα νόμιμα δικαιώματά της·

11.  είναι της άποψης ότι οι διαμαρτυρίες της Δύσης, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της ΕΕ, κατά των σχετικών ρωσικών ενεργειών υπήρξαν μέχρι στιγμής αδύναμες και αναποτελεσματικές, παρά τον σοβαρό χαρακτήρα τους και τη στρατηγική πρόθεση της Ρωσίας όσον αφορά τις επιχειρήσεις της στην Αζοφική Θάλασσα και τον αυξανόμενο αριθμό πλοίων υπό δυτικές σημαίες που επηρεάζονται από αυτές·

12.  καλεί την ΑΠ/ΥΕ να παρακολουθεί πιο στενά την εξελισσόμενη κατάσταση της ασφάλειας στην Αζοφική Θάλασσα, δεδομένης της αυξανόμενης πιθανότητας σύγκρουσης στο κατώφλι της Ευρώπης, η οποία ενδέχεται να έχει ευρύτερες επιπτώσεις στην πολιτική ασφάλειας που θα επηρεάσουν άμεσα την ΕΕ και τα κράτη μέλη της· καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν μια συνεκτική και ενιαία προσέγγιση έναντι της Μόσχας όσον αφορά αυτή τη νέα κρίση που ελλοχεύει·

13.  καλεί επιτακτικά την ΑΠ/ΥΕ να εξετάσει, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη στο Συμβούλιο, το ενδεχόμενο ενίσχυσης των στοχευμένων κυρώσεων κατά της Ρωσίας, προκειμένου να αποφευχθεί η πιθανή κλιμάκωση της σύγκρουσης στην Αζοφική Θάλασσα·

14.  είναι, επιπλέον, της άποψης ότι η ανάπτυξη αποστολής των Ηνωμένων Εθνών για τον έλεγχο και την εποπτεία των πλοίων που διέρχονται από τον πορθμό του Κερτς θα μπορούσε να εκτονώσει την ένταση, να διευκολύνει τον διάλογο μεταξύ των μερών και να αποτρέψει την περαιτέρω κλιμάκωση της κρίσης·

15.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στον πρόεδρο, τον πρωθυπουργό και το κοινοβούλιο της Ουκρανίας, στον πρόεδρο, τον πρωθυπουργό και το κοινοβούλιο της Ρωσικής Ομοσπονδίας, στα κράτη μέλη, στους Γενικούς Γραμματείς των Ηνωμένων Εθνών και του NATO, και στον ΟΑΣΕ.

 

(1)

ΕΕ C 407 της 4.11.2016, σ. 74.

(2)

ΕΕ C 263 της 25.7.2018, σ. 109.

(3)

ΕΕ C 346 της 27.9.2018, σ. 86.

(4)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0259.

(5)

ΕΕ L 161 της 29.5.2014, σ. 3.

(6)

ΕΕ L 194 της 31.7.2018, σ. 147.

Τελευταία ενημέρωση: 24 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου