Menettely : 2018/2870(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0494/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0494/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 25/10/2018 - 13.19

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0435

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 172kWORD 48k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0493/2018
22.10.2018
PE624.189v01-00
 
B8-0494/2018

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


tilanteesta Asovanmerellä (2018/2870(RSP))


Rebecca Harms, Heidi Hautala, Indrek Tarand Verts/ALE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma tilanteesta Asovanmerellä (2018/2870(RSP))  
B8‑0494/2018

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Venäjästä ja Ukrainasta, erityisesti 11. kesäkuuta 2015 sotilaallis-strategisesta tilanteesta Mustanmeren alueella Venäjän liitettyä Krimin laittomasti alueeseensa(1), 16. maaliskuuta 2017 ukrainalaisista vangeista Venäjällä ja Krimin tilanteesta(2), 5. lokakuuta 2017 Krimin tataarijohtajien Ahtem Tšijgozin ja Ilmi Umerovin sekä toimittaja Mykola Semenan tapauksista(3) ja 14. kesäkuuta 2018 Venäjästä ja erityisesti ukrainalaisen poliittisen vangin Oleg Sentsovin tapauksesta(4) antamansa päätöslauselmat,

–  ottaa huomioon 24. joulukuuta 2003 tehdyn Venäjän federaation ja Ukrainan sopimuksen Asovanmeren ja Kertšinsalmen käytössä tehtävästä yhteistyöstä,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisen assosiaatiosopimuksen(5),

–  ottaa huomioon 14. marraskuuta 2017 julkaistun komission sekä komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan yhteisen valmisteluasiakirjan Ukrainan assosiaatio-ohjelman täytäntöönpanosta (SWD(2017)0376),

–  ottaa huomioon EUH:n tiedottajan 15. toukokuuta 2018 antaman julkilausuman Kertšinsalmen sillan osittaisesta avaamisesta,

–  ottaa huomioon 30. heinäkuuta 2018 tehdyn neuvoston päätöksen (YUTP) 2018/1085(6), jolla lisätään kuusi Kertšinsalmen sillan rakentamiseen osallistunutta yhteisöä luetteloon toimijoista, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä sellaisten toimien vuoksi, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä,

–  ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien merioikeusyleissopimuksen (UNCLOS),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Asovanmeren ja Kertšinsalmen käytössä tehtävästä yhteistyöstä 24. joulukuuta 2003 tehdyssä Ukrainan ja Venäjän kahdenvälisessä sopimuksessa kyseiset alueet määritellään kahden valtion sisävesiksi, joiden halki kulkee valtion raja, ja annetaan Ukrainalle ja Venäjälle valtuudet tehdä tarkastuksia epäilyttävinä pitämiinsä aluksiin;

B.  ottaa huomioon, että Ukraina ja Venäjä allekirjoittivat vuonna 2008 Asovanmeren rajaviivaa koskevan pöytäkirjan ja sen mukaan 62 prosenttia Asovanmeren merialueesta kuuluu Ukrainalle; ottaa huomioon, että miehitettyään Krimin vuonna 2014 Venäjä anasti osan Ukrainan merialueista ja päätti yksipuolisesti lukea Mustallamerellä, Asovanmerellä ja Kertšinsalmessa sijaitsevan Ukrainan talousvyöhykkeen ja mannerjalustan omiksi merialueikseen;

C.  katsoo Venäjän loukanneen Ukrainan itsemääräämisoikeutta ja alueellista koskemattomuutta myös sillä, että se rakensi Kertšinsalmen sillan ilman Ukrainan suostumusta, ja toteaa, että Venäjä pyrkii tällä integroimaan laittomasti liitetyn Krimin niemimaan väkisin entistä tiukemmin Venäjän federaatioon;

D.  ottaa huomioon, että Venäjän rajavartijat alkoivat huhtikuun 2018 puolivälin jälkeen pysäyttää ja tarkastaa Asovanmerellä sijaitseviin Ukrainan satamiin (Mariupol ja Berdjansk) tulevia ja satamista lähteviä ulkomaisia aluksia; toteaa, että tarkastukset alkoivat samaan aikaan, kun laittomasti liitetyn Krimin niemimaan Manner-Venäjään yhdistävän Kertšinsalmen yli kulkevan sillan rakennustyöt saatiin valmiiksi;

E.  ottaa huomioon, että venäläisille aluksille ja Asovanmerellä sijaitseviin Venäjän satamiin matkalla oleville aluksille ei tehdä vastaavia tarkastuksia;

F.  ottaa huomioon, että Kertšinsalmi on ainoa Asovanmeren ja Mustanmeren yhdistävä väylä ja salmen yli kulkeva silta haittaa Kertšinsalmen kautta Asovanmerellä sijaitseviin Ukrainan satamiin tulevien ja satamista lähtevien alusten kulkua ja on haitannut merkittävästi rahtiliikenteen vapaata kulkua;

G.  ottaa huomioon, että äskettäin rakennettu silta rajoittaa Asovanmeren satamiin pääsevien alusten kokoa, sillä silta on 35 metriä korkea, ja ainoastaan alukset, joiden suurin korkeus vedenpinnasta on alle 33 metriä ja pituus alle 160 metriä, voivat kulkea sen ali turvallisesti, ja toteaa, että tämä sulkee ulkopuolelle Panamax-kokoluokan alukset, joiden osuus kyseisillä vesillä liikennöivästä laivaliikenteestä on yli 20 prosenttia;

H.  ottaa huomioon, että erittäin yksityiskohtaiset ja pitkäkestoiset tarkastukset, joita Venäjän federaatio tekee kauttakulkumatkalla oleville aluksille, saattavat kestää jopa 72 tuntia, mikä aiheuttaa vakavia viivästyksiä, vähentää rahtiliikenteen määrää ja aiheuttaa konkreettisia taloudellisia tappioita Ukrainan paikallistaloudelle ja kauppiaille, joiden alukset joutuvat näihin tarkastuksiin;

I.  ottaa huomioon, että EUH:n mukaan arviolta 220 EU:n jäsenvaltioiden lippujen alla purjehtivaa alusta on joutunut näihin pitkällisiin tarkastuksiin;

J.  ottaa huomioon, että Ukraina on pyrkinyt ratkaisemaan riitansa Venäjän kanssa rauhanomaisesti YK:n peruskirjan 33 artiklan ja YK:n merioikeusyleissopimuksen 279 artiklan mukaisesti; ottaa huomioon, että Ukraina käynnisti 16. syyskuuta 2016 välitysoikeudellisen menettelyn Venäjän federaatiota vastaan ja teki ilmoituksen ja valituksen YK:n merioikeusyleissopimuksen XV osan ja liitteen VII mukaisesti;

K.  ottaa huomioon, että Krimin niemimaan laittoman liittämisen jälkeen Asovanmerellä sijaitsevien Ukrainan Mariupolin ja Berdjanskin satamien merkitys on kasvanut huomattavasti, sillä 80 prosenttia Ukrainan viennistä kulkee näiden satamien ja vesien kautta;

L.  toteaa, että Ukraina vastasi Venäjän federaation laittomiin toimiin irtisanomalla 17. syyskuuta 2018 yleisen ystävyyssopimuksen, jonka se oli allekirjoittanut Venäjän kanssa vuonna 1997; ottaa huomioon, että Venäjä ilmoitti siirtävänsä Asovanmerelle lisää merijalkaväen joukkoja ja rannikkotykistöä ja ilmoitti aikovansa perustaa kyseisille vesille laivastotukikohdan vuoden loppuun mennessä;

1.  pitää valitettavina Venäjän federaation Asovanmerellä toteuttamia toimia, jotka rikkovat jälleen räikeästi Ukrainan itsemääräämisoikeutta ja alueellista koskemattomuutta, ja tuomitsee kauppa-alusten tarpeettomat pysäyttämiset ja tarkastukset, joita on tehty sekä ukrainalaisille että kolmansien maiden lippujen alla purjehtiville aluksille ja myös yli 220:lle EU:n eri jäsenvaltioiden lippujen alla purjehtivalle alukselle;

2.  pitää näitä Venäjän tekemiä perusteettomia tarkastuksia toimina, joilla rajoitetaan merenkulun vapautta ja häiritään kauppaa ja liikennettä alueella ja aiheutetaan odottamisesta johtuvia valtavia kustannuksia kaikille aluksille, jotka tulevat Ukrainan satamiin tai lähtevät näistä satamista, ja pyritään saattamaan päätökseen näiden vesien liittäminen ja tekemään Asovanmerestä Venäjän sisäinen merialue;

3.  katsoo, että Venäjä syrjii tarkoituksella Ukrainan satamia ja käyttää väärin tarkastusoikeuksiaan; korostaa, että käytännössä Venäjän toimet merkitsevät Asovanmerellä sijaitsevien Ukrainan satamien saartoa;

4.  huomauttaa, että Venäjän toimet Asovanmerellä haittaavat kansainvälistä meriliikennettä, ovat vastoin merten ja merenkulun vapautta ja tekevät Ukrainan tilanteesta entistä epävakaamman;

5.  ilmaisee syvän huolestuneisuutensa jännitteiden lisääntymisestä alueella ja siitä, että konflikti on saanut myös meriulottuvuuden, mistä on osoituksena Venäjän merivoimien lisääntynyt läsnäolo ja Venäjän Mustanmeren laivaston ja rannikkovartioston vahvistaminen Asovanmerellä;

6.  kannustaa Ukrainaa käyttämään edelleen diplomaattisia ja laillisia keinoja Venäjän toimien torjumiseksi, YK:n merioikeusyleissopimukseen perustuva käynnissä oleva välitysoikeudellinen menettely mukaan luettuna;

7.  pitää valitettavana, että alueen taloudellinen tilanne on heikentynyt vakavasti Venäjän federaation vuoksi, sillä rahtiliikenteen viivästykset ja rajoitukset vaikuttavat Ukrainan satamien työmäärään ja heikentävät paikallista taloutta; huomauttaa, että jo kymmeniin miljooniin euroihin nousevat taloudelliset tappiot koskevat myös Euroopan unionin kauppiaita, joiden alukset toimivat näillä vesillä;

8.  tuomitsee Mustanmeren ja nyt Asovanmeren alueen militarisoinnin ja erityisesti sen, että Venäjä on siirtänyt sinne lukuisia sotilas- ja partioaluksia Kaspianmereltä; pitää valitettavana, että Asovanmerestä on tullut uusi näyttämö, jolla Venäjä kohdistaa sotatoimia Ukrainaa vastaan;

9.  tuomitsee sen, että Kertšinsalmen silta rakennettiin ilman Ukrainan suostumusta, ja toteaa, että tämä laittomasti liitetyn Krimin niemimaan Manner-Venäjään yhdistävä silta haittaa Kertšinsalmen kautta kulkevaa Asovanmeren ja Mustanmeren välistä merenkulkua; katsoo, että tämän toimen tarkoituksena on integroida Krimin niemimaa väkisin entistä tiukemmin Venäjään ja edistää sen eristämistä Ukrainasta, jonka osa se edelleen on;

10.  kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa olemaan Ukrainan puolella ja tukemaan ja avustamaan Ukrainaa kaikissa sen kansainvälisen oikeuden ja asiaankuuluvien yleissopimusten puitteissa käynnistämissä oikeudellisissa menettelyissä, jotta voitaisiin estää nykyisin tapahtuva tarkastusten väärinkäyttö ja palauttaa maan lailliset oikeudet;

11.  toteaa, että asianomaisia Venäjän toimia koskevat länsimaiset protestit ja myös EU:n protestit ovat tähän mennessä olleet heikkoja ja tehottomia huolimatta siitä, että Venäjän toimet Asovanmerellä ovat vakavia ja niillä on strateginen tarkoitus ja että toimet vaikuttavat yhä useampiin länsimaiden lippujen alla purjehtiviin aluksiin;

12.  kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa seuraamaan entistä tiiviimmin Asovanmeren kehittyvää turvallisuustilannetta, koska mahdollisuus konfliktiin alueella kasvaa aivan unionin lähellä, millä voi olla laajempia turvallisuuspoliittisia vaikutuksia, jotka kohdistuvat suoraan unioniin ja sen jäsenvaltioihin; odottaa, että unionin jäsenvaltiot noudattavat jatkossakin johdonmukaista ja yhdenmukaista lähestymistapaa Moskovaan nähden tämän uuden uhkaavan kriisin yhteydessä;

13.  kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa harkitsemaan neuvostossa unionin jäsenvaltioiden kanssa käymissään keskusteluissa kohdennettujen Venäjä-pakotteiden tiukentamista, jotta voitaisiin estää Asovanmeren konfliktin mahdollinen kärjistyminen;

14.  katsoo lisäksi, että YK:n operaatio, joka valvoisi Kertšinsalmen kautta kulkevia aluksia, voisi lieventää jännitteitä, helpottaa vuoropuhelua osapuolten välillä ja ehkäistä kriisin kärjistymistä entisestään;

15.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Ukrainan presidentille, pääministerille ja parlamentille, Venäjän federaation presidentille, pääministerille ja parlamentille, jäsenvaltioille, Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille, Naton pääsihteerille ja Etyjin pääsihteerille.

 

(1)

EUVL C 407, 4.11.2016, s. 74.

(2)

EUVL C 263, 25.7.2018, s. 109.

(3)

EUVL C 346, 27.9.2018, s. 86.

(4)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0259.

(5)

EUVL L 161, 29.5.2014, s. 3.

(6)

EUVL L 194, 31.7.2018, s. 147.

Päivitetty viimeksi: 24. lokakuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö