Процедура : 2018/2870(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0495/2018

Внесени текстове :

B8-0495/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 25/10/2018 - 13.19

Приети текстове :

P8_TA(2018)0435

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 483kWORD 52k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0493/2018
22.10.2018
PE624.190v01-00
 
B8-0495/2018

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно положението в Азовско море  (2018/2870(RSP))


Виктор Боштинару, Кнут Флекенщайн, Тонино Пицула, Лиса Яконсари от името на групата S&D

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Азовско море  (2018/2870(RSP))  
B8‑0495/2018

Европейският парламент,

–  като взе предвид своите предходни резолюции относно Украйна и положението в Крим, както и своята резолюция от 11 юни 2015 г. относно стратегическото военно положение в Черноморския басейн след незаконното анексиране на Крим от Русия(1),

–  като взе предвид изявлението на говорителя на заместник‑председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност от 15 май 2018 г. относно частичното отваряне на Керченския мост,

–  като взе предвид съвместната декларация след 20-ата среща на високо равнище ЕС – Украйна, приета в Брюксел на 9 юли 2018 г.,

–  като взе предвид Решение (ОВППС) 2018/1085 на Съвета от 30 юли 2018 г. за изменение на Решение № 2014/145/ОВППС относно ограничителни мерки във връзка с действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна(2), с което се добавят шест образувания, участващи в изграждането на Керченския мост, в списъка на подлежащите на ограничителни мерки лица, образувания и органи, който се съдържа в приложение I към Регламент (ЕС) № 269/2014,

–  като взе предвид споразумението от 24 декември 2003 г. между Руската федерация и Украйна относно сътрудничеството при ползването на Азовско море и Керченския проток и Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право (UNCLOS) от 10 декември 1982 г.,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че незаконното анексиране на Крим от Руската федерация промени геополитическата среда в тази част на света с големи последици за Черно море, Керченския проток и Азовско море;

Б.  като има предвид, че Русия построи Керченския мост, както и газопровод, и положи подводни кабели, свързващи Кримския полуостров с руската територия, без съгласието на Украйна и в явно нарушение на суверенитета и териториалната ѝ цялост; като има предвид, че този мост – поради своите технически характеристики – ограничава преминаването на определени търговски плавателни съдове (кораби тип „Панамакс“) през Керченския проток до украинските пристанища в Азовско море, или от тези пристанища до Черно море, като по този начин ограничава корабоплаването в нарушение на съответните разпоредби на UNCLOS;

В.  като има предвид, че изграждането на този огромен мост имаше отрицателно въздействие върху околната среда, като понижи морското равнище в протока и оказа влияние на обмена на вода между Азовско и Черно море;

Г.  като има предвид, че на 29 април 2018 г. руските гранични служители започнаха да извършват интензивни проверки на чуждестранните плавателни съдове, включително на корабите, плаващи под знамето на държави – членки на ЕС, което води до необосновано големи закъснения (до шест дни) и значителни финансови загуби за украинските търговски пристанища Мариопол и Бердянск, както и за засегнатите корабоплавателни дружества; като има предвид, че тези градове и по-широкият регион вече са изправени пред отрицателни икономически и социални последици вследствие на анексирането на Крим и на продължаващия подкрепян от Русия конфликт в Източна Украйна;

Д.  като има предвид, че плавателната част на Керченския проток се намира в украински води;

Е.  като има предвид, че де факто руският контрол над Кримския полуостров ограничава възможността на Украйна да упражнява правата си върху изключителната си икономическа зона и да извлича въглеводороди от континенталния си шелф в Черно и Азовско море; като има предвид, че през 2016 г. Украйна заведе дело, свързано с UNCLOS, срещу Руската федерация, за да предяви правата си на крайбрежна държава в морските зони в съседство с незаконно окупирания Крим, докато на 22 май 2018 г. Руската федерация подаде възражения срещу компетентността на Съда на UNCLOS;

Ж.  като има предвид, че Руската федерация ускори разширяването и модернизирането на своя Черноморски флот, допълнително военизира Крим и засили военното си присъствие в Азовско море, което допреди това беше почти изцяло демилитаризирано, включително чрез преразпределяне на част от своя флот от Каспийско море; като има предвид, че в опит да защити правата си Украйна разположи допълнителни сили в крайбрежните зони на Азовско море, а на 16 септември 2018 г. обяви планове за изграждане на военноморска база до края на годината; като има предвид, че увеличеното напрежение и военно присъствие може да доведе до инциденти и до по-нататъшно ескалиране с по-широки последствия за европейската сигурност;

1.  отново заявява решително подкрепата си за независимостта, суверенитета и териториалната цялост на Украйна в нейните международно признати граници, както и ясното си осъждане на незаконното анексиране на Крим и Севастопол от Руската федерация, както и на руската подкрепа за сепаратистките сили в източната част на Украйна и неспазването на договореностите от Минск;

2.  осъжда изграждането на Керченския мост и нарушаването на правата на корабоплаване в териториалните води на Украйна, което засяга и кораби, плаващи под знаме на държава – членка на ЕС; посочва, че Русия е обвързана от международното морско право и двустранното споразумение за сътрудничество с Украйна да не възпрепятства или спира транзитното преминаване през Керченския проток; подчертава, че проверките на плавателни съдове, макар и да са позволени, когато са на случаен принцип, не трябва да са обект на злоупотреби или да се извършват по политически причини с цел по-нататъшно дестабилизиране на сигурността, целостта и социалното и икономическото положение на Украйна; призовава Съвета и ЗП/ВП да изискат от Руската федерация незабавно да прекрати интензивните и дискриминационни проверки на плавателни съдове и ако е необходимо, да обмислят подходящи мерки за противодействие;

3.  приветства решението на Съвета да наложи ограничителни мерки на шест образувания, участващи в изграждането на Керченския мост; отбелязва със съжаление обаче, че досега санкциите не са довели до очакваните резултати, особено когато става въпрос за възпиране на агресивни действия от страна на Русия и насърчаване на мирното уреждане на спорове; призовава държавите членки да останат обединени и да проявяват единодушие във връзка с отношенията на ЕС с Русия, и насърчава ЗП/ВП Могерини да действа като медиатор между Киев и Москва с цел постигане на договорни решения и избягване на по-нататъшно ескалиране;

4.  подкрепя усилията на Украйна за решаване на проблемите, причинени от действията на Русия по отношение на изграждането на Керченския мост, като се обърне към Арбитражния съд на UNCLOS във връзка със своите права на крайбрежна държава в Черно море, Керченския проток и Азовско море; настоятелно призовава Руската федерация да приеме юрисдикцията на Съда;

5.  призовава Комисията да анализира внимателно въздействието на новото руско предизвикателство върху украинските градове Мариопол и Бердянск и в по-общ план, върху украинската търговия, и да предложи и изпълни проекти за повишаване на социалната устойчивост и насърчаване на икономическото развитие на тези градове и на по-широкия югоизточен регион на Украйна;

6.  изразява загриженост относно отрицателното въздействие на Керченския мост върху околната среда, което би могло да засегне интересите на всички държави от Черноморския басейн; призовава Украйна, Комисията и държавите членки по бреговете на Черно море да следят ситуацията, да обменят относима информация и да установяват потенциални нужди от отстраняване на щети;

7.  изразява дълбока загриженост във връзка с военизирането на Крим, на Черно море – с разполагането на капацитет за недопускане на достъп до региона (A2/AD) – а сега и на Азовско море, което уронва сигурността на Украйна и на по-широкия регион, включително някои държави – членки на ЕС; счита, че мандатът на Специалната мисия за наблюдение на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) трябва да обхваща новото напрежение в Азовско море и че мисията следва да бъде оборудвана с необходимите средства, за да изпълнява ролята си за наблюдение в морски райони;

8.  изразява своите сърдечни съболезнования към семействата и приятелите на жертвите и пожеланията си за бързо възстановяване на ранените по време на неотдавнашната стрелба в кримския град Керч;

9.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на президента, правителството и парламента на Украйна, на президента, правителството и парламента на Руската федерация, както и на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и на генералния секретар на Организацията на обединените нации.

(1)

ОВ C 407, 4.11.2016 г., стр. 74.

(2)

ОВ L 194, 31.7.2018 г., стр. 147.

Последно осъвременяване: 24 октомври 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност