Procedure : 2018/2870(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0495/2018

Indgivne tekster :

B8-0495/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 25/10/2018 - 13.19

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0435

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 257kWORD 51k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0493/2018
22.10.2018
PE624.190v01-00
 
B8-0495/2018

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om situationen i Det Asovske Hav  (2018/2870(RSP))


Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari for S&D-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Det Asovske Hav  (2018/2870(RSP))  
B8‑0495/2018

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Ukraine og situationen på Krim samt sin beslutning af 11. juni 2015 om den strategiske militære situation i Sortehavsområdet som følge af Ruslands ulovlige annektering af Krim(1),

–  der henviser til erklæringen af 15. maj 2018 fra talsmanden for næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om den delvise åbning af Kertjbroen,

–  der henviser til den fælles erklæring fra det 20. topmøde mellem EU og Ukraine, som fandt sted i Bruxelles den 9. juli 2018,

–  der henviser til Rådets afgørelse (FUSP) 2018/1085 af 30. juli 2018 om ændring af afgørelse 2014/145/FUSP om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed(2), og som tilføjer seks enheder, der er involveret i opførelsen af Kertjbroen til listen over personer, enheder og organer, der er omfattet af restriktive foranstaltninger, jf. bilag I til forordning (EU) nr. 269/2014,

–  der henviser til aftalen af 24. december 2003 mellem Den Russiske Føderation og Ukraine om samarbejde om udnyttelsen af Det Asovske Hav og Kertjstrædet og til De Forenede Nationers havretskonvention (UNCLOS) af 10. december 1982,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at Den Russiske Føderations ulovlige indlemmelse af Krim har ændret det geopolitiske landskab i den del af verden med store konsekvenser for Sortehavet, Kertjstrædet og Det Asovske Hav;

B.  der henviser til, at Rusland opførte Kertjbroen samt en gasrørledning og førte undersøiske kabler, der forbinder Krimhalvøen med russisk territorium, uden Ukraines samtykke og i klar strid med landets suverænitet og territoriale integritet; der henviser til, at denne bro — på grund af sine tekniske egenskaber — begrænser passagen for visse handelsskibe (fartøjer, der tilhører Panamax-klassen) via Kertjstrædet til ukrainske havne i Det Asovske Hav eller fra disse havne til Sortehavet og derved begrænser navigationen i strid med de relevante bestemmelser i UNCLOS;

C.  der henviser til, at byggeriet af denne massive bro har haft en negativ indvirkning på miljøet, som sænker vandstanden i strædet og påvirker vandudvekslingen mellem Det Asovske Hav og Sortehavet;

D.  der henviser til, at de russiske grænsevagter den 29. april 2018 begyndte at foretage intensiv kontrol af udenlandske fartøjer, herunder skibe under EU-medlemsstaters flag, hvilket resulterede i uberettigede lange forsinkelser (på op til seks dage) og betydelige økonomiske tab for de ukrainske kommercielle havne Mariupol og Berdyansk, samt de berørte rederier; der henviser til, at disse byer og regionen i bred forstand i forvejen lider under negative økonomiske og sociale konsekvenser som følge af annekteringen af Krim og den igangværende russiskstøttede konflikt i det østlige Ukraine;

E.  der henviser til, at den sejlbare del af Kertjstrædet er i Ukrainske farvande;

F.  der henviser til, at den russiske "de facto"-kontrol over Krimhalvøen begrænser Ukraines mulighed for at udøve sine rettigheder over sin eksklusive økonomiske zone (EEZ) og at udvinde kulbrinter fra landets kontinentalsokkel i Sortehavet og Det Asovske Hav; der henviser til, at Ukraine i 2016 indledte en relateret sag inden for rammerne af UNCLOS mod Den Russiske Føderation med henblik på at gøre sine rettigheder gældende som kyststat i de maritime områder, der støder op til ulovligt besatte Krim, og at Den Russiske Føderation den 22. maj 2018 rejste indsigelser mod UNCLOS' kompetence;

G.  der henviser til, at Den Russiske Føderation har fremskyndet udvidelsen og moderniseringen af landets Sortehavsflåde, yderligere militariseret Krim og intensiveret sin militære tilstedeværelse i Det Asovske Hav, som var næsten fuldstændig demilitariseret, herunder ved at omfordele en del af sin flåde i Det Kaspiske Hav; der henviser til, at Ukraine i et forsøg på at forsvare sine rettigheder indsatte yderligere styrker i kystområderne i Det Asovske Hav og den 16. september 2018 bebudede planer om at bygge en flådebase inden årets udgang; der henviser til, at de øgede spændinger og den militære tilstedeværelse kan føre til hændelser og en yderligere eskalering med mere vidtrækkende konsekvenser for den europæiske sikkerhed;

1.  gentager på det kraftigste sin støtte til Ukraines uafhængighed, suverænitet og territoriale integritet inden for landets internationalt anerkendte grænser og sin klare fordømmelse af Den Russiske Føderations ulovlige annektering af Krim og Sevastopol samt den russiske støtte til separatistiske kræfter i den østlige del af Ukraine og manglende overholdelse af Minskaftalerne;

2.  fordømmer opførelsen af Kertjbroen og overtrædelsen af navigationsrettighederne i Ukraines territorialfarvande, som også berører fartøjer, der sejler under EU-flag; påpeger, at Rusland er bundet af international søret og den bilaterale samarbejdsaftale med Ukraine om ikke at hæmme eller hindre transitpassage gennem Kertjstrædet; understreger, at inspektion af fartøjer, selv om stikprøver er tilladt, ikke bør misbruges eller gennemføres af politiske årsager med henblik på yderligere at destabilisere sikkerheden, integriteten og den sociale og økonomiske situation i Ukraine; opfordrer Rådet og næstformanden/den højtstående repræsentant til at kræve, at Den Russiske Føderation straks bringer de intensive og diskriminerende inspektioner af fartøjer til ophør og om nødvendigt overvejer passende modforanstaltninger;

3.  glæder sig over Rådets beslutning om at indføre restriktive foranstaltninger for seks enheder, der er involveret i opførelsen af Kertjbroen, bemærker dog med beklagelse, at sanktionerne indtil videre ikke har givet de forventede resultater, især når det drejer sig om at forhindre Ruslands aggressive handlinger og fremme en fredelig konfliktløsning; opfordrer medlemsstaterne til at være forenet og tale med én stemme i EU's forbindelser med Rusland og opfordrer Kommissionen til at fungere som mægler mellem Kiev og Moskva for at nå frem til forhandlede løsninger og undgå en yderligere eskalering;

4.  støtter Ukraines bestræbelser på at løse de problemer, der er opstået som følge af Ruslands handlinger i forbindelse med opførelsen af Kertjbroen ved at gøre brug af UNCLOS's voldgiftsdomstol for så vidt angår landets kystrettigheder i Sortehavet, Kertjstrædet og Det Asovske Hav; opfordrer indtrængende Den Russiske Føderation til at acceptere domstolens kompetence;

5.  opfordrer Kommissionen til omhyggeligt at analysere konsekvenserne af den nye russiske udfordring for de ukrainske byer Mariupol og Berdyansk, og mere generelt for Ukraines handel, og at fremlægge og gennemføre projekter, der styrker den sociale modstandsdygtighed og fremmer den økonomiske udvikling i disse byer og i den sydøstlige del af Ukraine;

6.  er bekymret over, at Kertjbroen har en negativ indvirkning på miljøet, der risikerer at påvirke interesserne for alle landene i Sortehavsområdet; opfordrer Ukraine, Kommissionen og medlemsstaterne, der grænser op til Sortehavet, til at overvåge situationen, udveksle relevante oplysninger og identificere potentielle behov for afhjælpende foranstaltninger;

7.  udtrykker dyb bekymring over militariseringen af Krim, Sortehavet — med adgangsforbud og afspærrede områder (A2/AD) — og nu også Det Asovske Hav, hvilket underminerer sikkerheden i Ukraine og den bredere region, herunder visse EU-medlemsstater; mener, at mandatet for Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europas (OSCE) særlige overvågningsmission skal dække de nye spændinger i Det Asovske Hav, og at missionen bør udstyres med de nødvendige midler til at udøve sin overvågningsrolle til havs;

8.  udtrykker sin dybeste medfølelse over for ofrenes familier og venner og håber, at de sårede under de seneste skyderier i Krimbyen Kertj vil komme sig hurtigt;

9.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Ukraines og Den Russiske Føderations præsidenter, regeringer og parlamenter samt Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa og FN's generalsekretær.

 

(1)

EUT C 407 af 4.11.2016, s. 74.

(2)

EUT L 194 af 31.7.2018, s. 147.

Seneste opdatering: 24. oktober 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik