Menettely : 2018/2870(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0495/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0495/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 25/10/2018 - 13.19

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0435

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 255kWORD 51k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0493/2018
22.10.2018
PE624.190v01-00
 
B8-0495/2018

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


tilanteesta Asovanmerellä  (2018/2870(RSP))


Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari S&D-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma tilanteesta Asovanmerellä  (2018/2870(RSP))  
B8‑0495/2018

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Ukrainasta ja Krimin tilanteesta sekä 11. kesäkuuta 2015 antamansa päätöslauselman sotilaallis-strategisesta tilanteesta Mustanmeren alueella Venäjän liitettyä Krimin laittomasti alueeseensa(1),

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan tiedottajan 15. toukokuuta 2018 antaman lausuman Kertšin sillan osittaisesta avaamisesta,

–  ottaa huomioon EU:n ja Ukrainan 20. huippukokouksen jälkeen annetun yhteisen julkilausuman, joka hyväksyttiin Brysselissä 9. heinäkuuta 2018,

–  ottaa huomioon rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta annetun päätöksen 2014/145/YUTP muuttamisesta 30. heinäkuuta 2018 tehdyn neuvoston päätöksen (YUTP) 2018/1085(2), jolla lisätään kuusi Kertšin sillan rakentamiseen osallistunutta yhteisöä asetuksen (EU) N:o 269/2014 liitteessä I olevaan luetteloon henkilöistä, yhteisöistä ja elimistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä,

–  ottaa huomioon 24. joulukuuta 2003 tehdyn Venäjän federaation ja Ukrainan sopimuksen Asovanmeren ja Kertšinsalmen yhteiskäytöstä ja 10. joulukuuta 1982 tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimuksen (UNCLOS),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Krimin laiton liittäminen Venäjän federaatioon on muuttanut alueen geopoliittista tilannetta ja sillä on ollut merkittäviä vaikutuksia Mustaanmereen, Kertšinsalmeen ja Asovanmereen;

B.  ottaa huomioon, että Venäjä rakensi Kertšin sillan ja kaasuputken sekä asensi merenalaisia kaapeleita ja loi näin Krimin niemimaalta yhteydet Venäjään ilman Ukrainan suostumusta loukaten selvästi sen itsemääräämisoikeutta ja alueellista koskemattomuutta; ottaa huomioon, että sillan teknisistä ominaisuuksista johtuen se haittaa tietyn tyyppisten kauppa-alusten (Panamax-tyyppiset alukset) kulkua Kertšinsalmen kautta Ukrainan satamiin Asovanmerelle tai näistä satamista Mustallemerelle ja rajoittaa näin merenkulkua UNCLOSin asiaa koskevien määräysten vastaisesti;

C.  ottaa huomioon, että tämän valtavan sillan rakentamisella on ollut kielteisiä ympäristövaikutuksia, sillä se madalsi vedenkorkeutta salmessa ja haittaa veden vaihtumista Asovanmeren ja Mustanmeren välillä;

D.  ottaa huomioon, että 29. huhtikuuta 2018 Venäjän rajavartijat aloittivat tehostetut tarkastukset ulkomaisilla aluksilla, myös EU:n jäsenvaltioiden lipun alla purjehtivilla aluksilla, mikä on johtanut perusteettomiin (jopa kuuden päivän) viivästyksiin ja huomattaviin taloudellisiin menetyksiin Ukrainan Mariupolin ja Berdjanskin kaupallisissa satamissa ja aiheuttanut vahinkoa myös laivayhtiöille; ottaa huomioon, että nämä kaupungit ja alue laajemmaltikin kärsivät jo ennestään Krimin liittämisen ja Itä-Ukrainassa meneillään olevan Venäjän tukeman selkkauksen kielteisistä taloudellisista ja sosiaalisista seurauksista;

E.  ottaa huomioon, että Kertšinsalmen purjehduskelpoinen osuus sijaitsee Ukrainan vesillä;

F.  ottaa huomioon, että Venäjän tosiasiallinen määräysvalta Krimin niemimaalla rajoittaa Ukrainan mahdollisuuksia käyttää oikeuksiaan talousvyöhykkeellään ja hyödyntää manneralustansa hiilivetyvarantoja Mustallamerellä ja Asovanmerellä; ottaa huomioon, että vuonna 2016 Ukraina nosti asiaa koskevan UNCLOS-kanteen Venäjän federaatiota vastaan puolustaakseen oikeuksiaan rannikkovaltiona laittomasti miehitetyn Krimin ympärillä sijaitsevilla merialueilla ja että Venäjän federaatio jätti vastalauseen UNCLOSin tuomioistuimen toimivallasta 22. toukokuuta 2018;

G.  ottaa huomioon, että Venäjän federaatio on nopeuttanut Mustanmeren laivastonsa laajentamista ja nykyaikaistamista, jatkanut Krimin militarisointia ja lisännyt sotilaallista läsnäoloaan Asovanmerellä, joka oli aiemmin lähes kokonaan demilitarisoitu, muun muassa siirtämällä sinne osan Kaspianmeren laivastostaan; ottaa huomioon, että pyrkiessään puolustamaan oikeuksiaan Ukraina on lisännyt joukkoja Asovanmeren rannikkoalueilla ja ilmoitti 16. syyskuuta 2018 suunnitelmista rakentaa laivastotukikohta vuoden loppuun mennessä; ottaa huomioon, että jännitteiden ja sotilaallisen läsnäolon lisääntyminen voivat johtaa välikohtauksiin ja tilanteen kärjistymiseen entisestään, millä saattaa olla laajempia seurauksia Euroopan turvallisuudelle;

1.  tuo jälleen julki vahvan tukensa Ukrainan itsenäisyydelle, itsemääräämisoikeudelle ja alueelliselle koskemattomuudelle sen kansainvälisesti tunnustettujen rajojen mukaisesti ja tuomitsee jyrkästi Krimin ja Sevastopolin laittoman liittämisen Venäjän federaatioon ja Venäjän tuen separatistisille joukoille Ukrainan itäosassa sekä Minskin sopimusten noudattamatta jättämisen;

2.  tuomitsee Kertšin sillan rakentamisen ja Ukrainan aluevesillä tapahtuvat merenkulkuoikeuksien loukkaukset, jotka koskevat myös EU:n jäsenvaltioiden lipun alla purjehtivia aluksia; huomauttaa, että kansainvälinen merioikeus ja Ukrainan kanssa tehty kahdenvälinen yhteistyösopimus sitovat Venäjää, niin että se ei saa vaikeuttaa tai estää kauttakulkua Kertšinsalmessa; korostaa, että vaikka satunnaiset alusten tarkastukset ovatkin sallittuja, niitä ei pitäisi käyttää väärin tai tehdä poliittisin perustein tarkoituksena heikentää edelleen Ukrainan turvallisuutta, koskemattomuutta ja sosiaalista ja taloudellista tilannetta; kehottaa neuvostoa ja varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa vaatimaan, että Venäjän federaatio lopettaa välittömästi alusten tehostetut ja syrjivät tarkastukset, sekä tarvittaessa harkitsemaan asianmukaisia vastatoimia;

3.  pitää myönteisenä neuvoston päätöstä kohdistaa rajoittavia toimenpiteitä kuuteen Kertšin sillan rakentamiseen osallistuneeseen yhteisöön; pitää valitettavana, että sanktioilla ei toistaiseksi kuitenkaan ole saavutettu odotettuja tuloksia eivätkä ne etenkään ole saaneet Venäjää luopumaan aggressiivisista toimista tai edistäneet kiistojen rauhanomaista ratkaisemista; kehottaa jäsenvaltioita pitämään yhtä ja pysymään yhtenäisinä kannassaan EU:n suhteisiin Venäjään; kannustaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa Mogherinia toimimaan välittäjänä Kiovan ja Moskovan välillä, jotta päästäisiin neuvotteluratkaisuihin ja vältettäisiin tilanteen kärjistyminen edelleen;

4.  tukee Ukrainan pyrkimyksiä ratkaista Kertšin sillan rakentamiseen liittyvien Venäjän toimien synnyttämät ongelmat viemällä rannikko-oikeuksiaan Mustallamerellä, Kertšinsalmessa ja Asovanmerellä koskeva asia UNCLOSin välitystuomioistuimen käsiteltäväksi; vaatii Venäjän federaatiota hyväksymään tuomioistuimen toimivallan;

5.  kehottaa komissiota analysoimaan huolellisesti vaikutuksia, joita tästä Venäjän uudesta uhkasta aiheutuu Mariupolin ja Berdjanskin kaupungeille Ukrainassa ja yleisemminkin Ukrainan kaupalle; kehottaa komissiota myös esittämään ja toteuttamaan hankkeita, joilla parannetaan näiden kaupunkien ja koko Ukrainan kaakkoisosan yhteiskunnan sietokykyä ja taloudellista kehitystä;

6.  on huolissaan Kertšin sillan haitallisista ympäristövaikutuksista, jotka voivat vahingoittaa kaikkien Mustanmeren alueen maiden etuja; kehottaa Ukrainaa, komissiota ja Mustanmeren äärellä sijaitsevia jäsenvaltioita seuraamaan tilannetta, vaihtamaan asiaa koskevia tietoja ja yksilöimään mahdollisia sovittelutarpeita;

7.  toteaa olevansa erittäin huolissaan Krimin, Mustanmeren (taistelualueen eristämiskapasiteettia (A2/AD) käyttämällä) ja nyt myös Asovanmeren militarisoinnista, joka heikentää Ukrainan ja koko alueen, myös joidenkin EU:n jäsenvaltioiden, turvallisuutta; katsoo, että Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (ETYJ) erityistarkkailuoperaation toimivaltuuksien on katettava uudet jännitteet Asovanmerellä ja että operaatiolla olisi oltava tarvittavat välineet valvontatehtävänsä hoitamiseksi merialueilla;

8.  esittää vilpittömät surunvalittelunsa Kertšin kaupungissa Krimillä äskettäin sattuneen ampumavälikohtauksen uhrien perheille ja ystäville ja toivottaa pikaista paranemista siinä loukkaantuneille;

9.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Ukrainan ja Venäjän federaation presidenteille, hallituksille ja parlamenteille, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestölle sekä Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille.

 

(1)

EUVL C 407, 4.11.2016, s. 74.

(2)

EUVL L 194, 31.7.2018, s. 147.

Päivitetty viimeksi: 24. lokakuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö