Procedūra : 2018/2870(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0495/2018

Pateikti tekstai :

B8-0495/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 25/10/2018 - 13.19

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0435

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 405kWORD 51k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0493/2018
22.10.2018
PE624.190v01-00
 
B8-0495/2018

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl padėties Azovo jūroje (2018/2870(RSP))


Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari S&D frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Azovo jūroje  (2018/2870(RSP))  
B8-0495/2018

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Ukrainos ir padėties Kryme, taip pat į savo 2015 m. birželio 11 d. rezoliuciją dėl strateginės karinės padėties Juodosios jūros baseine po Rusijos įvykdytos neteisėtos Krymo aneksijos(1),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gegužės 15 d. Komisijos pirmininko pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai atstovo spaudai pareiškimą dėl Kerčės tilto dalies atidarymo,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 9 d. Briuselyje vykusiame 20-ajame ES ir Ukrainos aukščiausiojo lygio susitikime priimtą bendrą pareiškimą,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 30 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2018/1085, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/145/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi(2), kuriuo šeši subjektai buvo įtraukti į fizinių ir juridinių asmenų, subjektų ir įstaigų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą, nustatytą Reglamento (ES) Nr. 269/2014 I priede,

–  atsižvelgdamas į 2003 m. gruodžio 24 d. Rusijos Federacijos ir Ukrainos susitarimą dėl bendradarbiavimo naudojant Azovo jūrą ir Kerčės sąsiaurį ir į 1982 m. gruodžio 10 d. Jungtinių Tautų jūrų teisės konvenciją (UNCLOS),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi, Rusijos Federacijai neteisėtai aneksavus Krymą, šioje pasaulio dalyje pakito geopolitinė padėtis ir tai daro didelį poveikį Juodajai jūrai, Kerčės sąsiauriui ir Azovo jūrai;

B.  kadangi Rusija be Ukrainos leidimo ir aiškiai pažeisdama jos suverenitetą ir vientisumą pastatė Kerčės tiltą, nutiesė dujotiekį ir jūrinį kabelį, jungiančius Krymo pusiasalį su Rusijos teritorija; kadangi šis tiltas dėl savo techninių charakteristikų riboja tam tikrų komercinių laivų (Panamax tipo laivų) galimybes praplaukti Kerčės sąsiauriu į Ukrainos uostus Azovo jūroje arba iš šių uostų į Juodąją jūrą ir taip trukdo navigacijai pažeidžiant atitinkamas UNCLOS nuostatas;

C.  kadangi šio didžiulio tilto statyba padarė neigiamą poveikį aplinkai, dėl jos sumažėjo jūros lygis sąsiauryje ir buvo pažeista vandens apytaka tarp Azovo ir Juodosios jūros;

D.  kadangi 2018 m. balandžio 29 d. Rusijos sienos apsaugos pareigūnai pradėjo vykdyti intensyvius užsienio laivų, įskaitant laivus, plaukiojančius su ES valstybių narių vėliavomis, patikrinimus, dėl kurių nepagrįstai ilgai (iki šešių dienų) buvo vėluojama, o Ukrainos komerciniai Mariupolio ir Berdiansko komerciniai uostai patyrė didelių finansinių nuostolių, taip pat nukentėjo laivybos bendrovės; kadangi šie miestai ir platesnis regionas dėl Krymo aneksijos ir tebevykstančio Rusijos remiamo konflikto Rytų Ukrainoje jau susiduria su neigiamomis ekonominėmis ir socialinėmis pasekmėmis;

E.  kadangi laivybai tinkama Kerčės sąsiaurio dalis yra Ukrainos vandenyse;

F.  kadangi faktinė Rusijos vykdoma Krymo pusiasalio kontrolė riboja Ukrainos galimybes naudotis savo teisėmis išskirtinėje ekonominėje zonoje (IEZ) ir išgauti angliavandenilius iš kontinentinio šelfo Juodojoje ir Azovo jūrose; kadangi 2016 m. Ukraina Rusijos Federacijai iškėlė su UNCLOS susijusią bylą, kad nustatytų savo, kaip pakrantės valstybės, teises jūrų zonose, esančiose greta neteisėtai okupuoto Krymo, o Rusijos Federacija 2018 m. gegužės 22 d. pateikė prieštaravimų UNCLOS tribunolo jurisdikcijai;

G.  kadangi Rusijos Federacija paspartino savo Juodosios jūros laivyno plėtrą ir modernizavimą, toliau militarizavo Krymą ir suintensyvino savo karinių pajėgų buvimą Azovo jūroje, kurie buvo beveik visiškai demilitarizuoti, be kita ko, perkeldama dalį savo Kaspijos jūros laivyno; kadangi Ukraina, siekdama apginti savo teises, dislokavo papildomas pajėgas Azovo jūros pakrantės zonose, o 2018 m. rugsėjo 16 d. paskelbė apie planus iki metų pabaigos sukurti laivyno bazę; kadangi dėl padidėjusios įtampos ir karinių pajėgų buvimo gali kilti incidentų ir dar labiau paaštrėti padėtis, o tai gali turėti platesnių pasekmių Europos saugumui;

1.  dar kartą tvirtina, kad tvirtai remia Ukrainos nepriklausomybę, suverenitetą ir teritorinį vientisumą tarptautiniu mastu pripažintų sienų ribose, ir griežtai smerkia Rusijos Federacijos įvykdytą neteisėtą Krymo ir Sevastopolio miesto aneksiją, taip pat tai, kad Rusija remia separatistų pajėgas Rytų Ukrainoje ir nesilaiko Minsko susitarimų;

2.  smerkia Kerčės tilto statybą ir laivybos teisių pažeidimą Ukrainos teritoriniuose vandenyse, kurie taip pat daro poveikį su ES vėliava plaukiojantiems laivams;; atkreipia dėmesį į tai, kad Rusija privalo laikytis tarptautinės jūrų teisės ir dvišalio bendradarbiavimo susitarimo su Ukraina nekliudyti ir netrukdyti tranzitu plaukti per Kerčės sąsiaurį; pabrėžia, kad laivų tikrinimas, nors ir leidžiamas atsitiktine tvarka, neturėtų būti naudojamas ar vykdomas dėl politinių priežasčių, siekiant destabilizuoti Ukrainos saugumą, vientisumą ir socialinę bei ekonominę padėtį; ragina Tarybą ir vyriausiąjį įgaliotinį ir pirmininko pavaduotoją reikalauti, kad Rusijos Federacija nedelsdama nutrauktų intensyvius ir diskriminacinius laivų patikrinimus, ir, jei reikia, apsvarstyti galimybę taikyti atitinkamas atsakomąsias priemones;

3.  palankiai vertina Tarybos sprendimą šešiems subjektams, dalyvaujantiems statant Kerčės tiltą, taikyti ribojamąsias priemones; tačiau apgailestaudamas pažymi, kad iki šiol taikytos sankcijos nedavė laukiamų rezultatų, ypač kai tai susiję su Rusijos atgrasymu nuo agresyvių veiksmų ir skatinimu taikiai spręsti ginčus; ragina valstybes nares išlikti vieningomis ir ES santykiuose su Rusija kalbėti vienu balsu, o Komisijos pirmininko pavaduotoją ir vyriausiąją įgaliotinę F. Mogherini ragina tarpininkauti Kijevui ir Maskvai siekiant derybose pasiekti sprendimus ir išvengti tolesnio eskalavimo;

4.  remia Ukrainos pastangas išspręsti problemas, atsiradusias dėl Rusijos veiksmų, susijusių su Kerčės tilto statyba, kreipiantis į UNCLOS arbitražo kolegiją dėl pakrantės teisių Juodojoje jūroje, Kerčės sąsiauryje ir Azovo jūroje; primygtinai ragina Rusijos Federaciją pripažinti arbitražo kolegijos jurisdikciją;

5.  ragina Komisiją atidžiai išnagrinėti naujų Rusijos keliamų iššūkių poveikį Mariupolio ir Berdiansko miestams Ukrainoje ir apskritai Ukrainos prekybai, taip pat pasiūlyti ir įgyvendinti projektus, kuriais būtų didinamas socialinis atsparumas ir skatinamas šių miestų ir platesnių Ukrainos pietryčių regionų ekonominis vystymasis;

6.  yra susirūpinęs dėl neigiamo Kerčės tilto poveikio aplinkai, kuris galėtų paveikti visų Juodosios jūros baseino šalių interesus; ragina Ukrainą, Komisiją ir valstybes nares prie Juodosios jūros krantų stebėti padėtį, keistis svarbia informacija ir nustatyti galimus atkūrimo poreikius;

7.  reiškia didelį susirūpinimą dėl Krymo, Juodosios jūros, kurioje taikoma prieigos barjero strategija, ir dabar taip pat Azovo jūros militarizavimo, dėl kurio mažėja Ukrainos ir platesnio regiono, įskaitant kai kurias ES valstybes nares, saugumas; mano, kad Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) specialiosios stebėsenos misijos įgaliojimai turi apimti naujai kilusią įtampą Azovo jūroje ir kad misija turėtų būti aprūpinta būtinomis priemonėmis, kad ji galėtų vykdyti stebėjimo funkciją jūrų zonose;

8.  reiškia nuoširdžią užuojautą aukų šeimoms ir draugams ir linki sužeistiems per neseniai Kerčės mieste Kryme vykusį susišaudymą greitai pasveikti;

9.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Ukrainos prezidentui, vyriausybei ir parlamentui, Rusijos Federacijos prezidentui, vyriausybei ir parlamentui, taip pat Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijai ir Jungtinių Tautų generaliniam sekretoriui.

 

(1)

OL L 407, 2016 11 4, p. 74.

(2)

OL L 194, 2018 7 31, p. 147.

Atnaujinta: 2018 m. spalio 24 d.Teisinė informacija - Privatumo politika