Procedūra : 2018/2870(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0495/2018

Iesniegtie teksti :

B8-0495/2018

Debates :

Balsojumi :

PV 25/10/2018 - 13.19

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0435

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 404kWORD 51k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0493/2018
22.10.2018
PE624.190v01-00
 
B8-0495/2018

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par stāvokli Azovas jūrā  (2018/2870(RSP))


Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari S&D grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Azovas jūrā  (2018/2870(RSP))  
B8‑0495/2018

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Ukrainu un stāvokli Krimā, ka arī savu 2015. gada 11. jūnija rezolūciju par stratēģisko militāro situāciju Melnās jūras baseinā pēc tam, kad Krievija nelikumīgi anektēja Krimu(1),

–  ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos runaspersonas 2018. gada 15. maija paziņojumu par Kerčas tilta daļēju atvēršanu,

–  ņemot vērā kopīgo paziņojumu, kas ir pieņemts 20. ES un Ukrainas augstākā līmeņa sanāksmē 2018. gada 9. jūlijā Briselē,

–  ņemot vērā Padomes 2018. gada 30. jūlija Lēmumu (KĀDP) 2018/1085, ar ko groza Lēmumu 2014/145/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība(2), un kurā sešas vienības, kas iesaistītas Kerčas tilta būvniecībā, pievieno personu, vienību un struktūru sarakstam, kurām piemēro ierobežojošos pasākumus, kā izklāstīts Regulas (ES) Nr. 269/2014 I pielikumā,

–  ņemot vērā 2003. gada 24. decembra nolīgumu starp Krievijas Federāciju un Ukrainu par sadarbību Azovas jūras un Kerčas šauruma izmantošanā, kā arī Apvienoto Nāciju Organizācijas 1982. gada 10. decembra Jūras tiesību konvenciju (UNCLOS),

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā ar Krimas nelikumīgo aneksiju Krievijas Federācija ir mainījusi ģeopolitisko vidi tajā pasaules daļā, kurai ir liela ietekme uz Melno jūru, Kerčas šaurumu un Azovas jūru;

B.  tā kā Krievija bez Ukrainas piekrišanas un nepārprotami pārkāpjot tās suverenitāti un teritoriālo integritāti, ir uzbūvējusi Kerčas tiltu, kā arī gāzes cauruļvadu un ierīkojusi zemūdens kabeļus, kas Krimas pussalu savieno ar Krievijas teritoriju; tā kā šis tilts, ņemot vērā tā tehniskos raksturlielumus, ierobežo dažu tirdzniecības kuģu (Panamas tipa kuģu) pārvietošanos pa Kerčas šaurumu uz Ukrainas ostām Azovas jūrā vai no šīm ostām līdz Melnajai jūrai, tādējādi ierobežojot kuģošanu, kas ir UNCLOS attiecīgo noteikumu pārkāpums;

C.  tā kā šā milzīgā tilta būvei ir bijusi negatīva ietekme uz vidi, pazeminot jūras līmeni šaurumā un ietekmējot ūdens apmaiņu starp Azovas jūru un Melno jūru;

D.  tā kā 2018. gada 29. aprīlī Krievijas robežsargi sāka veikt intensīvas pārbaudes uz ārvalstu kuģiem, tostarp kuģiem zem ES dalībvalstu karoga, kā rezultātā notika nepamatoti ilgas (līdz sešām dienām) aizkavēšanās un ievērojami finansiāli zaudējumi Ukrainas tirdzniecības ostām — Mariupolei un Berdjanskai), kā arī attiecīgajiem kuģniecības uzņēmumiem; tā kā šīs pilsētas un plašāks reģions jau saskaras ar negatīvām ekonomiskām un sociālām sekām, ko rada Krimas aneksija un konflikts Ukrainas austrumos, kuru ir izraisījusi Krievija un kurš joprojām turpinās;

E.  tā kā Kerčas šauruma kuģojamā daļa atrodas Ukrainas ūdeņos;

F.  tā kā Krievijas īstenotā de facto kontrole pār Krimas pussalu ierobežo Ukrainas spēju izmantot savas tiesības uz savu ekskluzīvo ekonomikas zonu (EEZ) un iegūt ogļūdeņražus no tās kontinentālā šelfa Melnajā un Azovas jūrās; tā kā 2016. gadā Ukraina iesniedza UNCLOS saistītu prasību pret Krievijas Federāciju, lai aizstāvētu savas kā piekrastes valsts tiesības jūras teritorijās, kas atrodas blakus nelikumīgi okupētajai Krimai, kamēr Krievijas Federācija 2018. gada 22. maijā iesniedza savus iebildumus, kuros tiek apšaubīta UNCLOS jurisdikcija;

G.  tā kā Krievijas Federācija ir paātrinājusi Melnās jūras flotes paplašināšanu un modernizāciju, turpinājusi militarizēt Krimu un pastiprinājusi savu militāro klātbūtni Azovas jūrā, kas bija gandrīz pilnībā demilitarizēta, tostarp pārvietojot daļu no tās Kaspijas jūras flotes; tā kā Ukraina, mēģinot aizstāvēt savas tiesības, ir centusies izmantot papildu spēkus Azovas jūras piekrastes apgabalos un 2018. gada 16. septembrī paziņoja par plāniem līdz gada beigām izveidot jūras spēku bāzi; tā kā palielināta spriedze un militāro spēku klātbūtne var novest pie incidentiem un turpināt eskalāciju, radot plašākas sekas Eiropas drošībai,

1.  atkārtoti pauž nepārprotamu atbalstu Ukrainas neatkarībai, suverenitātei un teritoriālajai integritātei tās starptautiski atzītajās robežās un kategorisku nosodījumu par Krievijas Federācijas veikto Krimas un Sevastopoles nelikumīgo aneksiju, kā arī separātistu spēku atbalstu no Krievijas puses Ukrainas austrumu daļā un Minskas vienošanos neievērošanu;

2.  nosoda Kerčas tilta būvniecību un navigācijas tiesību pārkāpumu Ukrainas teritoriālajos ūdeņos, kas ietekmē arī ES dalībvalstu karoga kuģus; norāda, ka uz Krieviju attiecas starptautiskās jūras tiesības un divpusējais sadarbības nolīgums ar Ukrainu, lai nekavētu vai neierobežotu tranzīta šķērsošanu caur Kerčas šaurumu; uzsver, ka pārbaudes uz kuģiem, lai gan tās ir atļauts veikt izlases kārtā, nedrīkst ļaunprātīgi izmantot vai veikt politisku iemeslu dēļ, lai turpmāk destabilizētu drošību, integritāti un sociālo un ekonomisko situāciju Ukrainā; aicina Padomi un PV/AP pieprasīt, lai Krievijas Federācija nekavējoties izbeidz intensīvas un diskriminējošas pārbaudes uz kuģiem, un vajadzības gadījumā apsvērt atbilstīgus pretpasākumus;

3.  atzinīgi vērtē Padomes lēmumu noteikt ierobežojošos pasākumus pret struktūrām, kas ir iesaistītas Kerčas tilta būvniecībā; tomēr ar nožēlu konstatē, ka līdz šim sankcijas nav devušas gaidītos rezultātus, jo īpaši attiecībā uz Krievijas agresīvām darbībām un strīdu mierīgas izšķiršanas veicināšanu; aicina dalībvalstis saglabāt vienotu nostāju un paust vienotu viedokli par ES attiecībām ar Krieviju un mudina PV/AP F. Mogherini darboties kā vidutājai starp Kijevu un Maskavu, lai vienotos par risinājumu sarunu ceļā un izvairītos no turpmākas eskalācijas;

4.  atbalsta Ukrainas centienus atrisināt jautājumus, kas radušies saistībā ar Krievijas darbībām Kerčas tilta būvniecībā, izmantojot UNCLOS šķīrējtiesu attiecībā uz tās piekrastes tiesībām Melnajā jūrā, Kerčas šaurumā un Azovas jūrā; mudina Krievijas Federāciju atzīt minētās tiesas jurisdikciju;

5.  aicina Komisiju rūpīgi analizēt jauno Krievijas radīto problēmu ietekmi uz Ukrainas pilsētām Mariupoli un Berdjansku, bet vispārīgāk — uz Ukrainas tirdzniecību, kā arī iesniegt un īstenot projektus, kas uzlabo sociālo noturību un veicina šo pilsētu un Ukrainas dienvidaustrumu reģiona ekonomikas attīstību;

6.  pauž bažas par Kerčas tilta nelabvēlīgo ietekmi uz vidi, kas varētu skart visu Melnās jūras baseina valstu intereses; aicina Ukrainu, Komisiju un dalībvalstis Melnās jūras krastos uzraudzīt situāciju, apmainīties ar būtisku informāciju un apzināt iespējamās sanācijas vajadzības;

7.  pauž nopietnas bažas par Krimas, Melnās jūras militarizāciju ar spēju (A2/AD) starpniecību liegt piekļūt teritorijai un to izmantot un nu arī Azovas jūras militarizāciju, kas apdraud Ukrainas un plašāka reģiona, tostarp dažu ES dalībvalstu, drošību; uzskata, ka Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (EDSO) īpašās uzraudzības misijas pilnvarām ir jāaptver jaunais saspīlējums Azovas jūrā un ka misija būtu jāaprīko ar nepieciešamajiem līdzekļiem, lai tā veiktu uzraudzības funkcijas jūras teritorijās;

8.  izsaka cietušo ģimenēm un draugiem līdzjūtību, kā arī vēlējumus ātri atveseļoties tiem, kas cietuši nesenajā apšaudē Krimas pilsētā Kerčā;

9.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības Augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, Ukrainas valsts prezidentam, tās valdībai un parlamentam, Krievijas Federācijas valsts prezidentam, valdībai un parlamentam, kā arī Eiropas Drošības un sadarbības organizācijai un Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāram.

 

(1)

OV C 407, 4.11.2016., 74. lpp.

(2)

OV L 194, 31.7.2018., 147. lpp.

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 24. oktobrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika