Postup : 2018/2870(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0495/2018

Predkladané texty :

B8-0495/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 25/10/2018 - 13.19

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0435

NÁVRH UZNESENIA
PDF 264kWORD 51k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0493/2018
22.10.2018
PE624.190v01-00
 
B8-0495/2018

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o situácii v Azovskom mori  (2018/2870(RSP))


Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari v mene skupiny S&D

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Azovskom mori (2018/2870(RSP))  
B8‑0495/2018

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Ukrajine a o situácii na Kryme, ako aj na svoje uznesenie z 11. júna 2015 o strategickej vojenskej situácii v oblasti Čierneho mora po nezákonnej anexii Krymu Ruskom(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie hovorkyne podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku z 15. mája 2018 o čiastočnom otvorení Kerčského mosta,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie v nadväznosti na 20. samit EÚ – Ukrajina, prijaté 9. júla 2018 v Bruseli,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady (SZBP) 2018/1085 z 30. júla 2018, ktorým sa mení rozhodnutie 2014/145/SZBP o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie, ktorým sa narúša alebo ohrozuje územná celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny(2), a ktorým sa do zoznamu osôb, subjektov a orgánov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia uvedené v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 269/2014, dopĺňa šesť subjektov zapojených do výstavby Kerčského mosta,

–  so zreteľom na dohodu z 24. decembra 2003 medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou o spolupráci pri využívaní Azovského mora a Kerčského prielivu a na Dohovor Organizácie Spojených národov o morskom práve (UNCLOS) z 10. decembra 1982,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže nezákonná anexia Krymu Ruskou federáciou zmenila geopolitické prostredie v tejto časti sveta s významnými dôsledkami pre Čierne more, Kerčský prieliv a Azovské more;

B.  keďže Rusko vybudovalo Kerčský most, ako aj plynovod a položilo podmorské káble spájajúce Krymský polostrov s ruským územím, a to bez súhlasu Ukrajiny, čo je jasným porušením jej zvrchovanosti a územnej celistvosti; keďže tento most – vzhľadom na svoje technické vlastnosti – obmedzuje plavbu určitých obchodných lodí (lodí typu Panamax) cez Kerčský prieliv do ukrajinských prístavov v Azovskom mori alebo z týchto prístavov do Čierneho mora, čím obmedzuje plavbu v rozpore s príslušnými ustanoveniami dohovoru UNCLOS;

C.  keďže výstavba tohto masívneho mosta mala negatívny vplyv na životné prostredie, pretože znížila hladinu mora v prielive a ovplyvnila výmenu vody medzi Azovským a Čiernym morom;

D.  keďže 29. apríla 2018 začala ruská pohraničná stráž vykonávať intenzívne kontroly zahraničných plavidiel vrátane lodí plaviacich sa pod vlajkou členských štátov EÚ, čo viedlo k neodôvodneným dlhým meškaniam (až do šiestich dní) a značným finančným stratám pre ukrajinské komerčné prístavy Mariupol a Berdjansk, ako aj pre dotknuté lodné spoločnosti; keďže tieto mestá a širší región už čelia negatívnym hospodárskym a sociálnym dôsledkom kvôli anexii Krymu a prebiehajúcemu konfliktu na východnej Ukrajine podporovanému Ruskom;

E.  keďže splavná časť Kerčského prielivu je vo vodách Ukrajiny;

F.  keďže de facto ruská kontrola nad Krymským polostrovom obmedzuje schopnosť Ukrajiny vykonávať svoje práva vo svojej výhradnej hospodárskej zóne (VHZ) a ťažiť uhľovodíky zo svojho kontinentálneho šelfu v Čiernom a v Azovskom mori; keďže Ukrajina v roku 2016 podala žalobu proti Ruskej federácii v súvislosti s dohovorom UNCLOS s cieľom uplatniť svoje práva ako pobrežný štát v námorných zónach susediacich s nezákonne okupovaným Krymom, zatiaľ čo Ruská federácia podala 22. mája 2018 námietky proti jurisdikcii súdu dohovoru UNCLOS;

G.  keďže Ruská federácia urýchlila rozširovanie a modernizáciu svojej čiernomorskej flotily, ďalej militarizovala Krym a zintenzívnila svoju vojenskú prítomnosť v Azovskom mori, ktoré už bolo takmer úplne demilitarizované, okrem iného aj presunom časti svojej flotily z Kaspického mora; keďže Ukrajina v snahe obhajovať svoje práva nasadila dodatočné jednotky v pobrežných oblastiach Azovského mora a 16. septembra 2018 oznámila plány na vybudovanie námornej základne do konca roka; keďže zvýšené napätie a vojenská prítomnosť by mohli viesť k incidentom a ďalšej eskalácii s rozsiahlejšími dôsledkami pre európsku bezpečnosť;

1.  dôrazne opakuje, že podporuje nezávislosť, zvrchovanosť a územnú celistvosť Ukrajiny v rámci jej medzinárodne uznaných hraníc a že jednoznačne odsudzuje nezákonnú anexiu Krymu a Sevastopolu Ruskou federáciou, ako aj ruskú podporu separatistických síl vo východnej časti Ukrajiny a nedodržiavanie dohôd z Minska;

2.  odsudzuje výstavbu Kerčského mosta a porušovanie plavebných práv v pobrežných vodách Ukrajiny, čo má vplyv aj na plavidlá plaviace sa pod vlajkou EÚ; poukazuje na to, že Rusko je medzinárodným námorným právom a dohodou o dvojstrannej spolupráci s Ukrajinou viazané nebrániť ani neprekážať plavbe cez Kerčský prieliv; zdôrazňuje, že inšpekcie plavidiel, hoci sú náhodné inšpekcie povolené, by sa nemali zneužívať ani vykonávať z politických dôvodov s cieľom ďalej destabilizovať bezpečnosť, celistvosť a spoločenskú a hospodársku situáciu na Ukrajine; vyzýva Radu a PK/VP, aby požadovali, aby Ruská federácia okamžite ukončila intenzívne a diskriminačné kontroly plavidiel a aby v prípade potreby zvážili vhodné protiopatrenia;

3.  víta rozhodnutie Rady o uložení reštriktívnych opatrení šiestim subjektom, ktoré sa podieľali na výstavbe Kerčského mosta; s poľutovaním však konštatuje, že sankcie zatiaľ nepriniesli očakávané výsledky, najmä pokiaľ ide o odrádzanie Ruska od agresívneho konania a podporu mierového riešenia sporov; vyzýva členské štáty, aby naďalej vystupovali jednotne a hovorili jedným hlasom, pokiaľ ide o vzťahy EÚ s Ruskom, a nabáda PK/VP Mogheriniovú, aby vystupovala ako sprostredkovateľ medzi Kyjevom a Moskvou s cieľom dosiahnuť riešenia dohodou a vyhnúť sa ďalšej eskalácii;

4.  podporuje úsilie Ukrajiny o vyriešenie otázok vzniknutých na základe konania Ruska v súvislosti s výstavbou Kerčského mosta prostredníctvom využívania rozhodcovského súdu dohovoru UNCLOS, pokiaľ ide jej pobrežné práva v Čiernom mori, Kerčskom prielive a Azovskom mori; naliehavo vyzýva Ruskú federáciu, aby akceptovala jurisdikciu tohto súdu;

5.  vyzýva Komisiu, aby dôkladne zanalyzovala vplyv novej ruskej výzvy na ukrajinské mestá Mariupol a Berdjansk a všeobecnejšie na ukrajinský obchod a aby predložila a realizovala projekty na zvýšenie sociálnej odolnosti a podporu hospodárskeho rozvoja týchto miest a širšieho juhovýchodného regiónu Ukrajiny;

6.  je znepokojený nepriaznivým environmentálnym vplyvom Kerčského mosta, ktorý by mohol ovplyvniť záujmy všetkých krajín v čiernomorskej panve; vyzýva Ukrajinu, Komisiu a členské štáty, aby na pobreží Čierneho mora monitorovali situáciu, vymieňali si relevantné informácie a identifikovali prípadné potreby nápravy;

7.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad militarizáciou Krymu, Čierneho mora – s použitím kapacít na zabránenie prístupu a uzavretia územia (A2/AD) – a teraz aj Azovského mora, čo ohrozuje bezpečnosť Ukrajiny a širšieho regiónu vrátane niektorých členských štátov EÚ; domnieva sa, že mandát osobitnej monitorovacej misie Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) musí pokrývať nové napätie v Azovskom mori a že táto misia by mala byť vybavená potrebnými prostriedkami na vykonávanie svojej monitorovacej úlohy v námorných oblastiach;

8.  vyjadruje úprimnú sústrasť aj rodinám a priateľom obetí a želá si rýchle zotavenie tých, ktorí boli zranení pri nedávnej prestrelke v krymskom meste Kerč;

9.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, prezidentovi, vláde a parlamentu Ukrajiny a Ruskej federácie, ako aj Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe a generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov.

 

(1)

Ú. v. EÚ C 407, 4.11.2016, s. 74.

(2)

Ú. v. EÚ L 194, 31.7.2018, s. 147.

Posledná úprava: 24. októbra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia