Förfarande : 2018/2870(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0495/2018

Ingivna texter :

B8-0495/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 25/10/2018 - 13.19

Antagna texter :

P8_TA(2018)0435

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 325kWORD 51k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0493/2018
22.10.2018
PE624.190v01-00
 
B8-0495/2018

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om situationen i Azovska sjön  (2018/2870(RSP))


Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari för S&D-gruppen

Europaparlamentets resolution om situationen i Azovska sjön  (2018/2870(RSP))  
B8‑0495/2018

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Ukraina och situationen på Krim, samt sin resolution av den 11 juni 2015 om den strategiska militära situationen i Svartahavsbäckenet till följd av Rysslands olagliga annektering av Krim(1),

–  med beaktande av uttalandet från talespersonen för kommissionens vice ordförande/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik av den 15 maj 2018 om delvis öppnande av Kertjbron,

–  med beaktande av den gemensamma förklaringen i anslutning till det tjugonde toppmötet mellan EU och Ukraina, som antogs i Bryssel den 9 juli 2018,

–  med beaktande av rådets beslut (Gusp) 2018/1085 av den 30 juli 2018 om ändring av beslut 2014/145/Gusp om restriktiva åtgärder mot åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende(2), genom vilket sex enheter lades till på förteckningen över fysiska och juridiska personer, enheter och organ som omfattas av restriktiva åtgärder, i enlighet med bilaga I till förordning (EU) nr 269/2014,

–  med beaktande av avtalet av den 24 december 2003 mellan Ryska federationen och Ukraina om samarbete om utnyttjandet av Azovska sjön och Kertjsundet, och Förenta nationernas havsrättskonvention (Unclos) av den 10 december 1982,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Ryska federationens olagliga annektering av Krim har ändrat det geopolitiska landskapet i denna del av världen med betydande konsekvenser för Svarta havet, Kertjsundet och Azovska sjön.

B.  Ryssland har uppfört Kertjbron samt en gasledning och har lagt ut undervattenskablar, som sammanknyter Krimhalvön med Rysslands territorium, utan Ukrainas samtycke och i klar strid mot landets suveränitet och territoriella integritet. På grund av sina tekniska egenskaper begränsar denna bro passagen för vissa kommersiella fartyg (fartyg i Panamax-klassen) via Kertjsundet till ukrainska hamnar i Azovska sjön, eller från dessa hamnar till Svarta havet, och begränsar därmed sjöfarten i strid med de relevanta bestämmelserna i Unclos.

C.  Uppförandet av denna stora bro har haft negativ inverkan på miljön, med sänkt havsnivå i sundet och med påverkan på vattenutbytet mellan Azovska sjön och Svarta havet.

D.  Den 29 april 2018 började rysk gränsbevakningspersonal genomföra intensiva kontroller av utländska fartyg, inklusive fartyg under EU-medlemsstaters flagg, vilket ledde till omotiverat långa dröjsmål (upp till sex dagar) och avsevärda ekonomiska förluster för de ukrainska kommersiella hamnarna Mariupol och Berdyansk samt de berörda rederierna. Dessa städer och den omkringliggande regionen står redan inför negativa ekonomiska och sociala konsekvenser på grund av annekteringen av Krim och den pågående, av Ryssland stödda, konflikten i östra Ukraina.

E.  Den farbara delen av Kertjsundet är på ukrainskt vatten.

F.  I praktiken begränsar Rysslands kontroll över Krimhalvön Ukrainas möjlighet att utöva sina rättigheter över sin exklusiva ekonomiska zon och att utvinna kolväte från sin kontinentalsockel i Svarta havet och i Azovska sjön. År 2016 väckte Ukraina inom ramen för Unclos talan mot Ryska federationen för att hävda sina rättigheter som kuststat i havsområdet nära det olagligt ockuperade Krim. Den 22 maj 2018 kom Ryska federationen å sin sida med invändningar mot Unclos-tribunalens jurisdiktion.

G.  Ryska federationen har påskyndat utvidgningen och moderniseringen av sin Svartahavsflotta, har ytterligare militariserat Krim och har intensifierat sin militära närvaro i Azovska sjön, som tidigare var nästan helt demilitariserad, bland annat genom förflyttning av delar av sin Kaspiska havsflotta. I ett försök att försvara sina rättigheter satte Ukraina in fler styrkor i Azovska sjöns kustområden och tillkännagav, den 16 september 2018, planer på att bygga en flottbas i slutet av året. De ökade spänningarna och den militära närvaron kan leda till incidenter och ytterligare eskalering med mer omfattande konsekvenser för Europas säkerhet.

1.  Europaparlamentet upprepar bestämt sitt stöd för Ukrainas oberoende, suveränitet och territoriella integritet inom sina internationellt erkända gränser, och sitt tydliga fördömande av Ryska federationens olagliga annektering av Krim och Sevastopol samt Rysslands stöd till separatiststyrkor i Ukrainas östra del och underlåtelsen att efterleva Minskavtalen.

2.  Europaparlamentet fördömer uppförandet av Kertjbron och inkräktandet på rättigheten till trafik på Ukrainas territorialvatten, vilket även påverkar EU-flaggade fartyg. Parlamentet påpekar att Ryssland är bundet av internationell sjörätt och det bilaterala samarbetsavtalet med Ukraina om att inte hämma eller hindra transitpassage genom Kertjsundet. Parlamentet betonar att inspektion av fartyg, vilket är tillåtet på stickprovsbasis, inte ska missbrukas eller genomföras av politiska skäl med syfte att ytterligare destabilisera Ukrainas säkerhet, integritet och sociala och ekonomiska situation. Parlamentet uppmanar rådet och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik att begära att Ryska federationen omedelbart upphör med de intensiva och diskriminerande inspektionerna av fartyg och att, om nödvändigt, överväga lämpliga motåtgärder.

3.  Europaparlamentet välkomnar rådets beslut att införa restriktiva åtgärder mot sex enheter som deltagit i uppförandet av Kertjbron. Parlamentet beklagar dock att sanktionerna hittills inte har gett väntat resultat, särskilt när det gäller att motverka aggressiva handlingar från Rysslands sida och att främja en fredlig tvistlösning. Medlemsstaterna uppmanas att vara enade och tala med en röst angående EU:s förbindelser med Ryssland, och Federica Mogherini, vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, uppmuntras att agera som medlare mellan Kiev och Moskva, för att nå fram till förhandlingslösningar och undvika ytterligare eskalering.

4.  Europaparlamentet stöder Ukrainas ansträngningar att lösa de problem som Rysslands agerande har orsakat i samband med uppförandet av Kertjbron, genom att vända sig till Unclos skiljedomstol gällande sina kusträttigheter i Svarta havet, Kertjsundet och Azovska sjön. Ryska federationen uppmanas att godta tribunalens jurisdiktion.

5.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att noga analysera effekten av den nya ryska utmaningen mot de ukrainska städerna Mariupol och Berdyansk och, mer allmänt, mot Ukrainas handel, och att lägga fram och genomföra projekt som ökar den sociala motståndskraften och främjar den ekonomiska utvecklingen i dessa städer och i den mer omfattande sydöstra regionen i Ukraina.

6.  Europaparlamentet oroas över Kertjbrons negativa miljökonsekvenser, som skulle kunna påverka intressena för alla länder i Svartahavsbäckenet. Parlamentet uppmanar Ukraina, kommissionen och medlemsstaterna längs Svarta havets kust att övervaka situationen, utbyta relevant information och identifiera potentiella behov av avhjälpande åtgärder.

7.  Europaparlamentet uttrycker djup oro över militariseringen av Krim, Svarta havet – med inrättande av system för tillträdesförbud och avspärrade områden – och nu även Azovska sjön, vilket undergräver säkerheten för Ukraina och regionen i stort, inklusive vissa EU-medlemsstater. Parlamentet anser att mandatet för det särskilda övervakningsuppdraget inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) måste omfatta de nya spänningarna i Azovska sjön, och att uppdraget bör vara utrustat med nödvändiga medel för att kunna utföra sin övervakningsroll i havsområden.

8.  Europaparlamentet uttrycker sitt uppriktiga deltagande med offrens familjer och vänner, och önskar dem som skadats vid den senaste skjutningen i staden Kertj på Krim en snabb återhämtning.

9.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Ukrainas och Ryska federationens presidenter, regeringar och parlament, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa samt Förenta nationernas generalsekreterare.

 

(1)

EUT C 407, 4.11.2016, s. 74.

(2)

EUT L 194, 31.7.2018, s. 147.

Senaste uppdatering: 24 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy