Procedure : 2018/2870(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0496/2018

Indgivne tekster :

B8-0496/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 25/10/2018 - 13.19

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0435

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 266kWORD 52k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0493/2018
22.10.2018
PE624.191v01-00
 
B8-0496/2018

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om situationen i Det Asovske Hav (2018/2870(RSP))


Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Jan Zahradil, Branislav Škripek, Jadwiga Wiśniewska for ECR-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Det Asovske Hav (2018/2870(RSP))  
B8‑0496/2018

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Rusland og Ukraine, navnlig dem af 13. marts 2014 om Ruslands invasion af Ukraine(1), af 17. juli 2014 om Ukraine(2), af 11. juni 2015 om den strategiske militære situation i Sortehavsområdet som følge af Ruslands ulovlige annektering af Krim(3), af 5. oktober 2017 om sagerne vedrørende krimtatarlederne Akhtem Chiygoz og Ilmi Umerov og journalist Mykola Semena(4) og af 14. juni 2018 om Rusland, navnlig sagen om den ukrainske politiske fange Oleg Sentsov(5),

–  der henviser til erklæringen af 15. maj 2018 fra EU-Udenrigstjenestens talsmand om den delvise åbning af Kertjbroen,

–  der henviser til FN's havretskonvention, traktaten om ikkespredning af kernevåben og FN-pagten,

–  der henviser til aftalen mellem Den Russiske Føderation og Ukraine om samarbejde om anvendelsen af Det Asovske Hav og Kertjstrædet fra 2003, Budapestmemorandummet om sikkerhedsgarantier af 5. december 1994 og pakken af foranstaltninger til gennemførelse af Minskaftalerne af 12. februar 2015,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at Det Asovske Hav næsten var blevet demilitariseret inden Ruslands indsættelse af militære og kystbevogtede fartøjer; der henviser til, at Ruslands handlinger har ført til en yderligere forværring af sikkerhedssituationen i Sortehavet og Det Asovske Hav og har betydelige konsekvenser for den igangværende krig i det østlige Ukraine;

B.  der henviser til, at både FN's havretskonvention og aftalen om Det Asovske Hav fra 2003 indeholder bestemmelser om fri sejlads; der henviser til, at sidstnævnte definerer havet som en del af de to staters indre farvande og giver begge parter beføjelse til at inspicere fartøjer, der sejler til og fra Det Asovske Hav;

C.  der henviser til, at opførelsen af Kertjbroen til den ulovligt annekterede Krimhalvø uden Ukraines samtykke udgør en yderligere krænkelse af Ukraines suverænitet og territoriale integritet fra Den Russiske Føderations side;

D.  der henviser til, at Kertjbroen begrænser størrelsen af de skibe, der kan nå frem til de ukrainske havne i Det Asovske Hav, til en højde over vandlinjen på under 33 meter og en længde på under 160 meter, som har gjort det umuligt for fartøjer, der tilhører Panamax-klassen, og som udgør over 20 % af al skibstrafik forud for opførelsen, at sejle ind i Det Asovske Hav;

E.  der henviser til, at Rusland ofte standser skibe, der sejler til og fra de ukrainske havne i Mariupol og Berdjansk, og gennemfører langvarige inspektioner, som kan tage op til flere dage; der henviser til, at skibe under russisk flag ikke er forpligtede til at underkaste sig sådanne kontroller;

F.  der henviser til, at siden april 2018 har ikke færre end 120 fartøjer fra EU's medlemsstater været genstand for Ruslands uberettigede inspektionsprocedurer i Det Asovske Hav;

G.  der henviser til, at denne nye praksis fra Ruslands side allerede har haft en betydelig negativ indvirkning på den lokale økonomi og arbejdsbyrden i de ukrainske havne i Det Asovske Hav, som efter den ulovlige annektering af Krim har stået for håndteringen 80 % af Ukraines maritime eksport;

H.  der henviser til, at Rusland allerede har anvendt dette mønster med at krænke tredjelandes territorialfarvande eller blokere for søtransport i Østersøen, navnlig over for Estland, Letland og Polen (Vistulabugten);

I.  der henviser til, at Ukraine i september 2018 besluttede at ophæve traktaten om venskabs-, samarbejds- og partnerskab, der blev undertegnet i 1997 mellem Ukraine og Den Russiske Føderation, og at oprette en flådebase i Det Asovske Hav og dermed øge sin militære tilstedeværelse;

1.  fordømmer på det kraftigste Ruslands handlinger i Det Asovske Hav, som hindrer sejlads, forårsager forsinkelser, drastisk øger transportomkostningerne og udgør en yderligere dimension af Ruslands hybride krigsførelse og en overtrædelse af folkeretten og Ruslands egne forpligtelser; er især bekymret over den praksis, at skibe, der skal inspiceres af den russiske kystvagt, standses inden for 12 sømil fra den ukrainske kyst;

2.  er alvorligt bekymret over den fortsatte militarisering af Det Asovske Hav og Sortehavsområdet, navnlig på det ulovligt annekterede Krim, herunder Den Russiske Føderations udvikling af A2/AD-kapacitet, som omfatter nye S-400 antiluftsskytssystemer;

3.  udtrykker sin dybeste bekymring over den meget ustabile sikkerhedssituation i Det Asovske Hav, som let kan udvikle sig til åben konflikt;

4.  fordømmer den russiske praksis med overdrevent lange kontroller af fartøjer, der sejler ind i og ud af Det Asovske Hav, og som er på vej til og fra ukrainske havne; understreger, at russiske skibe eller skibe, der er på vej til eller fra russiske havne, ikke underkastes en sådan behandling; understreger den katastrofale virkning, som disse inspektioner har på den ukrainske fiskerisektor;

5.  anser denne praksis for at være en bevidst og tilsigtet diskrimination mod ukrainske havne og misbrug af inspektionsrettigheder; er bekymret over, at den praksis, der er udviklet i forbindelse med inspektioner og blokader i Det Asovske Hav, i modsat fald vil kunne anvendes andre steder, herunder Sortehavet,

6.  beklager Ruslands forsøg på med tvang at få integreret det ulovligt annekterede Krim gennem opførelsen af Kertjbroen; glæder sig over Rådets beslutning om at udvide de restriktive foranstaltninger til også at omfatte enheder, der er involveret i opførelsen af Kertjbroen, og opfordrer Rådet til at udvide omfanget af de foranstaltninger, for hvilke der pålægges sanktioner, til at omfatte de ansvarlige for planlægningen og gennemførelsen af Ruslands uberettigede og diskriminerende politik i forbindelse med inspektioner i Det Asovske Hav og dem, der fører tilsyn med opførelsen og driften af Kertjbroen;

7.  opfordrer Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) til at udvide mandatet for dens observatørmission til at omfatte Det Asovske Hav eller etablere en separat international observatørmission for dette vandområde;

8.  opfordrer NF/HR til i højere grad at følge udviklingen i sikkerhedssituationen i Det Asovske Hav i betragtning af dets voksende konfliktpotentiale på Europas dørtrin, som kan få vidtrækkende sikkerhedsmæssige konsekvenser, der direkte berører EU og dets medlemsstater; mener i denne forbindelse, at det ville være meget nyttigt at udpege en særlig EU-udsending for Krim og Donbassregionen, der også ville være ansvarlig for Det Asovske Hav;

9.  opfordrer Kommissionen til at sende en særlig ekspertmission til området for at vurdere de økonomiske skader, som skyldes de facto-blokaden og overveje at udarbejde et særligt økonomisk udviklingsprogram, der kan gennemføres i de berørte områder, herunder bistand til genåbning af den civile lufthavn i Mariupol og til udvikling af planer for alternative transportveje for ukrainske varer;

10.  beklager dybt den ulovlige russiske udvinding af olie og gas på Ukraines territorium; fremhæver den mulige fare for, at Rusland bemægtiger sig de eksisterende ukrainske olie- og gasfelter i Det Asovske Hav, når først Rusland har nået sit mål om at omdanne farvandet til et russisk indre havområde;

11.  bifalder i høj grad NATO's faste støtte til Ukraine; anmoder om yderligere bistand og deltagelse, herunder øget tilstedeværelse i Sortehavet og Det Asovske Hav, fælles militære øvelser og operationer samt bistand til styrkelse af Ukraines militære kapacitet og flådekapacitet;

12.  opfordrer NF/HR til at bistå Ukraine med at aktivere alle de diplomatiske foranstaltninger og retlige procedurer, der er fastsat i folkeretten og de relevante konventioner, herunder den igangværende voldgiftsproces i henhold til FN's havretskonvention, med henblik på at bekæmpe russisk fjendtligsindet fremfærd i Det Asovske Hav;

13.  gentager sin støtte til Ukraines uafhængighed og territoriale integritet; bekræfter Ukraines suverænitet over Krimhalvøen;

14.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, generalsekretæren for Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa, NATO's generalsekretær, Ukraines præsident, regering og parlament, Den Russiske Føderations præsident, regering og parlament og EU-medlemsstaterne.

(1)

EUT C 378, 9.11.2017, s. 213.

(2)

EUT C 224 af 21.6.2016, s. 14.

(3)

EUT C 407 af 4.11.2016, s. 74.

(4)

EUT C 346 af 27.9 2018, s. 86.

(5)

Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0259.

Seneste opdatering: 24. oktober 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik