Menettely : 2018/2870(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0496/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0496/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 25/10/2018 - 13.19

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0435

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 265kWORD 52k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0493/2018
22.10.2018
PE624.191v01-00
 
B8-0496/2018

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


tilanteesta Asovanmerellä (2018/2870(RSP))


Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Jan Zahradil, Branislav Škripek, Jadwiga Wiśniewska ECR-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma tilanteesta Asovanmerellä (2018/2870(RSP))  
B8‑0496/2018

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Venäjästä ja Ukrainasta, erityisesti 13. maaliskuuta 2014 Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan(1), 17. heinäkuuta 2014 Ukrainasta(2), 11. kesäkuuta 2015 sotilaallis-strategisesta tilanteesta Mustanmeren alueella Venäjän liitettyä Krimin laittomasti alueeseensa(3), 5. lokakuuta 2017 Krimin tataarijohtajien Ahtem Tšijgozin ja Ilmi Umerovin sekä toimittaja Mykola Semenan tapauksista(4) ja 14. kesäkuuta 2018 Venäjästä ja erityisesti ukrainalaisen poliittisen vangin Oleg Sentsovin tapauksesta(5) antamansa päätöslauselmat,

–  ottaa huomioon Euroopan ulkosuhdehallinnon tiedottajan 15. toukokuuta 2018 antaman lausuman Kertšin sillan osittaisesta avaamisesta,

–  ottaa YK:n merioikeusyleissopimuksen, ydinsulkusopimuksen ja YK:n peruskirjan,

–  ottaa huomioon vuonna 2003 tehdyn Venäjän federaation ja Ukrainan sopimuksen Asovanmeren ja Kertšinsalmen yhteiskäytöstä, 5. joulukuuta 1994 tehdyn turvatakuita koskevan Budapestin muistion ja 12. helmikuuta 2015 hyväksytyn Minskin sopimusten täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevan paketin,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että ennen kuin Venäjä sijoitti Asovanmerelle sota- ja rannikkovartioaluksia, se oli lähes demilitarisoitu; katsoo, että Venäjän toimet ovat johtaneet turvallisuustilanteen heikkenemiseen entisestään Mustallamerellä ja Asovanmerellä ja niillä on merkittäviä vaikutuksia Itä-Ukrainassa käynnissä olevaan sotaan;

B.  toteaa, että sekä YK:n merioikeusyleissopimuksessa että vuonna 2003 Asovanmerestä tehdyssä sopimuksessa määrätään merenkulun vapaudesta; ottaa huomioon, että jälkimmäisessä määritellään Asovanmeri osaksi näiden kahden valtion sisäisiä merialueita ja annetaan kummallekin osapuolelle valtuudet tarkastaa Asovanmerelle saapuvia ja sieltä lähteviä aluksia;

C.  katsoo, että Kertšin sillan rakentaminen laittomasti liitetylle Krimin niemimaalle ilman Ukrainan suostumusta merkitsee sitä, että Venäjän federaatio loukkaa jälleen Ukrainan itsemääräämisoikeutta ja alueellista koskemattomuutta;

D.  ottaa huomioon, että Kertšin silta rajoittaa niiden alusten kokoa, jotka voivat saapua Ukrainan satamiin Asovanmerellä; toteaa, että alusten suurin korkeus vedenpinnasta voi olla enintään 33 metriä ja pituus enintään 160 metriä, minkä vuoksi Panamax-luokan alusten, joiden osuus koko laivaliikenteestä oli yli 20 prosenttia ennen sillan rakentamista, on mahdotonta päästä Asovanmerelle;

E.  toteaa, että Venäjä estää toistuvasti alusten saapumisen ukrainalaisiin Mariupolin ja Berdjanskin satamiin ja niiden lähdön näistä satamista ja suorittaa pitkäkestoisia tarkastuksia, joihin voi kulua jopa useita päiviä; toteaa, että Venäjän lipun alla purjehtiville aluksille ei tehdä tällaisia tarkastuksia;

F.  ottaa huomioon, että huhtikuusta 2018 lähtien ainakin 120:een EU:n jäsenvaltion alukseen on kohdistettu Venäjän epäasianmukaisia tarkastusmenettelyjä Asovanmeren alueella;

G.  katsoo, että tällä Venäjän uudella käytännöllä on jo ollut merkittävä kielteinen vaikutus paikalliseen talouteen ja niiden Ukrainan Asovanmeren satamien työmäärään, jotka Krimin laittoman liittämisen jälkeen käsittelivät 80 prosenttia Ukrainan meritse tapahtuvan viennin määrästä;

H.  katsoo, että Venäjä on saman mallin mukaan loukannut kolmansien maiden aluevesiä ja estänyt meriliikennettä jo Itämerellä, erityisesti Viron, Latvian ja Puolan (Veikselinlahti) tapauksissa;

I.  ottaa huomioon, että Ukraina päätti syyskuussa 2018 kumota vuonna 1997 Ukrainan ja Venäjän federaation välillä allekirjoitetun ystävyys-, yhteistyö- ja kumppanuussopimuksen ja perustaa laivastotukikohdan Asovanmerelle ja lisätä siten sotilaallista läsnäoloaan siellä;

1.  tuomitsee voimakkaasti Venäjän toimet Asovanmerellä, sillä ne haittaavat merenkulkua, aiheuttavat viivästyksiä, lisäävät merkittävästi kuljetuskustannuksia ja muodostavat Venäjän hybridisodankäynnin uuden ulottuvuuden ja ovat kansainvälisen oikeuden ja Venäjän omien sitoumusten vastaisia; on erityisen huolissaan käytännöstä, jonka mukaan Venäjän rannikkovartiosto pysäyttää alukset tarkastusta varten alle 12 merimailin etäisyydellä Ukrainan rannikosta;

2.  on syvästi huolissaan Asovanmeren ja Mustanmeren alueen ja erityisesti laittomasti miehitetyn Krimin jatkuvasta militarisoinnista, mukaan lukien Venäjän federaation A2/AD-kykyjen kehittäminen, johon liittyy uusia S-400-ilmatorjuntaohjusjärjestelmiä;

3.  toteaa olevansa hyvin huolissaan Asovanmeren erittäin herkästä turvallisuustilanteesta, joka voi helposti eskaloitua avoimeksi konfliktiksi;

4.  tuomitsee Venäjän harjoittamat Asovanmerelle saapuvien ja sieltä lähtevien alusten kohtuuttoman pitkään kestävät tarkastukset, jotka kohdistuvat matkalla Ukrainan satamiin oleviin tai niistä lähteviin aluksiin; korostaa, että tällaista kohtelua ei kohdisteta venäläisiin aluksiin tai matkalla Venäjän satamiin oleviin tai niistä lähteviin aluksiin; korostaa katastrofaalisia vaikutuksia, joita näillä tarkastuksilla on Ukrainan kalastusalaan;

5.  pitää näitä käytäntöjä Ukrainan satamien tietoisena ja tarkoituksellisena syrjintänä ja tarkastusoikeuksien väärinkäyttönä; on huolissaan siitä, että jos Asovanmerellä kehitettyjä tarkastuskäytäntöjä ja saartoja ei vastusteta, niitä voitaisiin käyttää muissa paikoissa, myös Mustallamerellä;

6.  pitää valitettavana Venäjän pyrkimyksiä yhdistää määrätietoisesti laittomasti liitetty Krim Venäjään Kertšin sillan rakentamisen avulla; panee tyytyväisenä merkille neuvoston päätöksen ulottaa rajoittavien toimenpiteiden soveltaminen Kertšin sillan rakentamiseen osallistuviin yhteisöihin ja kehottaa neuvostoa laajentamaan seuraamusten kohteena olevien toimien soveltamisalaa siten, että se kattaa ne, jotka vastaavat Asovanmerellä toteutettavista Venäjän epäasianmukaisista ja syrjivistä tarkastustoimista, ja ne, jotka valvovat Kertšin sillan rakentamista ja toimintaa;

7.  kehottaa Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestöä (Etyj) ulottamaan tarkkailuoperaationsa mandaatin Asovanmerelle tai perustamaan erillisen kansainvälisen tarkkailuoperaation tälle vesialueelle;

8.  kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa seuraamaan entistä tiiviimmin Asovanmeren muuttuvaa turvallisuustilannetta, koska konfliktin mahdollisuus unionin lähellä kasvaa, millä saattaa olla suoraan unioniin ja sen jäsenvaltioihin kohdistuvia laajempia turvallisuusvaikutuksia; katsoo tältä osin, että olisi erittäin hyödyllistä nimittää Krimille ja Donbassin alueelle EU:n erityislähettiläs, jonka tehtävät kattaisivat myös Asovanmeren;

9.  kehottaa komissiota lähettämään alueelle erityisasiantuntijavaltuuskunnan tosiasiallisesta saarrosta aiheutuvan taloudellisen vahingon arvioimiseksi ja harkitsemaan kyseisellä alueella täytäntöönpantavan erityisen talouskehitysohjelman perustamista, mukaan lukien tuki Mariupolin siviililentoaseman uudelleen avaamiselle ja vaihtoehtoisten liikennereittisuunnitelmien kehittämiselle ukrainalaisia tavaroita varten;

10.  pitää valitettavana, että Venäjän federaatio hyödyntää laittomasti öljy- ja kaasuvaroja Ukrainan alueella; korostaa, että Venäjä saattaa mahdollisesti ottaa haltuunsa Asovanmerellä sijaitsevat Ukrainan nykyiset öljy- ja kaasukentät, kunhan se saavuttaa tavoitteensa ja muuttaa alueen Venäjän federaatiossa sijaitsevaksi sisäiseksi merialueeksi;

11.  panee erittäin tyytyväisenä merkille Naton vankan tuen Ukrainalle; vaatii lisäämään tukea ja osallistumista, mukaan lukien läsnäolon lisääminen Mustallamerellä ja Asovanmerellä, yhteiset sotaharjoitukset ja sotilasoperaatiot sekä tuki Ukrainan sotilaallisten ja merivoimien valmiuksien vahvistamiselle;

12.  kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa auttamaan Ukrainaa hyödyntämään kaikkia kansainvälisen oikeuden ja asiaankuuluvien yleissopimusten mukaisia diplomaattisia toimia ja oikeudellisia menettelyjä, mukaan lukien YK:n merioikeusyleissopimukseen liittyvä käynnissä oleva välimiesmenettely, Venäjän Asovanmerellä harjoittamien vihamielisten käytäntöjen torjumiseksi;

13.  toteaa jälleen tukevansa Ukrainan itsenäisyyttä ja alueellista koskemattomuutta; toteaa uudelleen, että Krimin niemimaa kuuluu Ukrainan suvereniteettiin;

14.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön pääsihteerille, Naton pääsihteerille, Ukrainan presidentille, hallitukselle ja parlamentille, Venäjän federaation presidentille, hallitukselle ja parlamentille sekä EU:n jäsenvaltioille.

(1)

EUVL C 378, 9.11.2017, s. 213.

(2)

EUVL C 224, 21.6.2016, s. 14.

(3)

EUVL C 407, 4.11.2016, s. 74.

(4)

EUVL C 346, 27.9.2018, s. 86.

(5)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0259.

Päivitetty viimeksi: 24. lokakuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö