Postup : 2018/2870(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0496/2018

Predkladané texty :

B8-0496/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 25/10/2018 - 13.19

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0435

NÁVRH UZNESENIA
PDF 271kWORD 53k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0493/2018
22.10.2018
PE624.191v01-00
 
B8-0496/2018

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o situácii v Azovskom mori (2018/2870(RSP))


Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Jan Zahradil, Branislav Škripek, Jadwiga Wiśniewska v mene skupiny ECR

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Azovskom mori (2018/2870(RSP))  
B8‑0496/2018

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Rusku a Ukrajine, najmä z 13. marca 2014 o invázii Ruska na Ukrajinu(1), zo 17. júla 2104 u Ukrajine(2), z 11. júna 2015 o strategickej vojenskej situácii v oblasti Čierneho mora po nezákonnej anexii Krymu Ruskom(3), z 5. októbra 2017 o prípadoch vodcov krymských Tatárov Achtema Čijgoza a Ilmiho Umerova a novinára Mykolu Semenu(4) a zo 14. júna 2018 o Rusku, najmä o prípade ukrajinského politického väzňa Olega Sencova(5),

–  zo zreteľom na vyhlásenie hovorcu Európskej služby pre vonkajšiu činnosť z 15. mája 2018 o čiastočnom otvorení Kerčského mosta,

–  so zreteľom na Dohovor OSN o morskom práve, Zmluvu o nešírení jadrových zbraní a Chartu OSN,

–  so zreteľom na dohodu medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou o spolupráci pri využívaní Azovského mora a Kerčského prielivu z roku 2003, budapeštianske memorandum o bezpečnostných zárukách z 5. decembra 1994 a balík opatrení na vykonávanie dohôd z Minska z 12. februára 2015,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže pred tým, ako Rusko do Azovského mora nasadilo vojenské plavidlá a plavidlá pobrežnej stráže, bolo toto more takmer demilitarizované; keďže opatrenia Ruska viedli k ďalšiemu zhoršeniu bezpečnostnej situácie v Čiernom a v Azovskom mori a majú významné dôsledky na prebiehajúcu vojnu na východnej Ukrajine;

B.  keďže tak Dohovor OSN o morskom práve, ako aj dohoda o Azovskom mori z roku 2003 ustanovujú slobodu plavby; keďže dohoda o Azovskom mori vymedzuje toto more ako súčasť vnútrozemských vôd oboch štátov a obidvom stranám poskytuje právomoc vykonávať inšpekcie plavidiel vchádzajúcich do Azovského mora a vychádzajúcich z neho;

C.  keďže výstavba Kerčského mosta smerujúceho na nezákonne anektovaný Krymský polostrov bez súhlasu Ukrajiny predstavuje ďalšie porušenie zvrchovanosti a územnej celistvosti Ukrajiny zo strany Ruskej federácie;

D.  keďže Kerčský most obmedzuje veľkosť lodí, ktoré sa môžu dostať do ukrajinských prístavov v Azovskom mori, na výšku menej ako 33 metrov nad hladinou vody a dĺžku menej ako 160 metrov, čo plavidlám triedy Panamax, ktoré predstavovali pred výstavbou mosta viac ako 20 % celkovej lodnej dopravy, znemožňuje vstup do Azovského mora;

E.  keďže Rusko často zastavuje lode prichádzajúce do ukrajinských prístavov Mariupol a Berdjansk a opúšťajúce tieto prístavy, pričom vykonáva zdĺhavé inšpekcie, ktoré môžu trvať až niekoľko dní; keďže lode pod ruskou vlajkou nie sú povinné podrobiť sa takýmto kontrolám;

F.  keďže od apríla 2018 bolo až 120 plavidiel členských štátov EÚ v regióne Azovského mora podrobených zneužívajúcim inšpekčným postupom Ruska;

G.  keďže tento nový postup Ruska už má výrazný negatívny vplyv na miestne hospodárstvo a na pracovnú záťaž ukrajinských prístavov v Azovskom mori, cez ktoré po protiprávnej anexii Krymu prechádzalo 80 % objemu ukrajinského námorného vývozu;

H.  keďže tento model porušovania pobrežných vôd tretích krajín alebo blokovania námornej dopravy už Rusko uplatnilo v Baltskom mori, najmä voči Estónsku, Lotyšsku a Poľsku (lagúna Vistula);

I.  keďže Ukrajina sa v septembri 2018 rozhodla zrušiť zmluvu o priateľstve, spolupráci a partnerstve podpísanú v roku 1997 medzi Ukrajinou a Ruskou federáciou a vytvoriť v Azovskom mori námornú základňu, čím sa zvýši jej vojenská prítomnosť v tejto lokalite;

1.  dôrazne odsudzuje konanie Ruska v Azovskom mori, ktoré obmedzuje plavbu, spôsobuje oneskorenia, výrazne zvyšuje náklady na dopravu a predstavuje ďalší rozmer hybridnej vojny Ruska a porušenie medzinárodného práva a vlastných záväzkov Ruska; je obzvlášť znepokojený praktikami ruskej pobrežnej stráže, ktorá do vzdialenosti 12 míľ od ukrajinského pobrežia zastavuje lode na účely inšpekcie;

2.  je vážne znepokojený pokračujúcou militarizáciou regiónu Azovského a Čierneho mora, najmä nezákonne okupovaného Krymu, vrátane rozvíjania A2/AD kapacít Ruskou federáciou, ktoré zahŕňajú aj nové protilietadlové systémy S-400;

3.  vyjadruje veľmi vážne znepokojenie nad vysoko nestabilnou bezpečnostnou situáciou v Azovskom mori, ktorá by ľahko mohla vyústiť do otvoreného konfliktu;

4.  odsudzuje ruské praktiky nadmerne dlhých kontrol plavidiel, ktoré vchádzajú do Azovského mora a vychádzajú z neho a ktoré prichádzajú do ukrajinských prístavov alebo ich opúšťajú; zdôrazňuje, že ruské lode alebo lode, ktoré prichádzajú do ruských prístavov alebo ich opúšťajú, nie sú predmetom takýchto kontrol; zdôrazňuje katastrofický vplyv týchto inšpekcií na ukrajinský sektor rybolovu;

5.  považuje takéto praktiky za vedomú a zámernú diskrimináciu ukrajinských prístavov a zneužívanie inšpekčných práv; vyjadruje znepokojenie nad tým, že ak sa proti týmto praktikám inšpekcií a blokád rozvinutých v Azovskom mori neprijmú opatrenia, mohli by sa takéto praktiky využívať aj na iných miestach vrátane Čierneho mora;

6.  vyjadruje poľutovanie nad pokusom Ruska o násilné začlenenie nezákonne anektovaného Krymu prostredníctvom výstavby Kerčského mosta; víta rozhodnutie Rady rozšíriť reštriktívne opatrenia na subjekty podieľajúce sa na výstavbe Kerčského mosta a vyzýva Radu, aby rozšírila rozsah činností, za ktoré sa ukladajú sankcie, tak aby zahŕňali aj tých, ktorí sú zodpovední za plánovanie a vykonávanie ruskej politiky zneužívania a diskriminácie týkajúcej sa inšpekcií v oblasti Azovského mora, a tých, ktorí sú zodpovední za výstavbu a prevádzku Kerčského mosta;

7.  vyzýva Organizáciu pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), aby predĺžila svoj mandát monitorovacej misie v Azovskom mori alebo aby vytvorila osobitnú medzinárodnú monitorovaciu misiu pre tento vodný útvar;

8.  vyzýva PK/VP, aby pozornejšie sledovala vývoj bezpečnostnej situácie v Azovskom mori vzhľadom na jeho narastajúci potenciál konfliktov na prahu Európy, ktoré by mohli mať širšie priame bezpečnostné dôsledky pre EÚ a jej členské štáty; v tejto súvislosti sa domnieva, že by bolo veľmi užitočné vymenovať osobitného vyslanca EÚ pre Krym a región Donbasu, ktorého pôsobnosť by zahŕňala aj Azovské more;

9.  vyzýva Komisiu, aby do regiónu vyslala špeciálnu misiu odborníkov s cieľom posúdiť hospodárske škody spôsobené de facto blokádou a zvážiť vytvorenie osobitného programu hospodárskeho rozvoja, ktorý by sa mohol realizovať v dotknutých oblastiach, vrátane pomoci pri opätovnom otvorení civilného letiska Mariupol a pri vypracúvaní plánov týkajúcich sa alternatívnych trás prepravy ukrajinského tovaru;

10.  vyjadruje poľutovanie nad nezákonnou ťažbou zásob ropy a zemného plynu Ruskou federáciou na území Ukrajiny; zdôrazňuje možné nebezpečenstvo, že Rusko sa po tom, ako dosiahne svoj cieľ, ktorým je premena Azovského mora na vnútorné more Ruskej federácie, zmocní jestvujúcich ukrajinských ložísk ropy a zemného plynu v Azovskom mori;

11.  vrelo víta pevnú podporu NATO pre Ukrajinu; požaduje ďalšiu pomoc a zapojenie vrátane posilnenej prítomnosti v Čiernom a Azovskom mori, spoločných vojenských cvičení a operácií a pomoci pri posilňovaní vojenských a námorných kapacít Ukrajiny;

12.  vyzýva PK/VP, aby ukrajinskej strane pomohla využiť všetky diplomatické opatrenia a právne postupy stanovené medzinárodným právom a príslušnými dohovormi vrátane prebiehajúceho rozhodcovského konania podľa Dohovoru OSN o morskom práve s cieľom čeliť nepriateľskému postupu Ruska v Azovskom mori;

13.  opakuje, že podporuje nezávislosť a územnú celistvosť Ukrajiny; opätovne potvrdzuje zvrchovanosť Ukrajiny nad Krymským polostrovom;

14.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, generálnemu tajomníkovi Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, generálnemu tajomníkovi NATO, prezidentovi, vláde a parlamentu Ukrajiny, prezidentovi, vláde a parlamentu Ruskej federácie a členským štátom EÚ.

(1)

Ú. v. EÚ C 378, 9.11.2017, s. 213.

(2)

Ú. v. EÚ C 224, 21.6.2016, s. 14.

(3)

Ú. v. EÚ C 407, 4.11.2016, s. 74.

(4)

Ú. v. EÚ C 346, 27.9.2018, s. 86.

(5)

Prijaté texty, P8_TA(2018)0259.

Posledná úprava: 24. októbra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia