Förfarande : 2018/2870(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0496/2018

Ingivna texter :

B8-0496/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 25/10/2018 - 13.19

Antagna texter :

P8_TA(2018)0435

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 267kWORD 53k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0493/2018
22.10.2018
PE624.191v01-00
 
B8-0496/2018

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om situationen i Azovska sjön (2018/2870(RSP))


Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Jan Zahradil, Branislav Škripek, Jadwiga Wiśniewska för ECR-gruppen

Europaparlamentets resolution om situationen i Azovska sjön (2018/2870(RSP))  
B8‑0496/2018

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Ryssland och Ukraina, särskilt resolutionerna av den 13 mars 2014 om Rysslands invasion av Ukraina(1), den 17 juli 2014 om Ukraina(2), den 11 juni 2015 om den strategiska militära situationen i Svartahavsbäckenet till följd av Rysslands olagliga annektering av Krim(3), den 5 oktober 2017 om fallen med de krimtatariska ledarna Achtem Tjijgoz och Ilmi Umerov samt journalisten Mykola Semena(4) och den 14 juni 2018 om Ryssland, särskilt fallet med den ukrainska politiska fången Oleg Sentsov(5),

–  med beaktande av uttalandet av den 15 maj 2018 från Europeiska utrikestjänstens talesperson om att delvis öppna Kertjbron,

–  med beaktande av Förenta nationernas havsrättskonvention, fördraget om förhindrande av spridning av kärnvapen och FN-stadgan,

–  med beaktande av avtalet mellan Ryska federationen och Ukraina av 2003 om samarbete om användningen av Azovska sjön och Kertjsundet, samförståndsavtalet från Budapest om säkerhetsgarantier av den 5 december 1994 och åtgärdspaketet för genomförande av Minskavtalen av den 12 februari 2015,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Före Rysslands utplacering av militär- och kustbevakningsfartyg var Azovska sjön nästan demilitariserad. Rysslands åtgärder har lett till ytterligare försämring av säkerhetssituationen i Svarta havet och Azovska sjön och har betydande konsekvenser för det pågående kriget i östra Ukraina.

B.  Både FN:s havsrättskonvention och avtalet om Azovska sjön av 2003 föreskriver rätten till fri sjöfart. Det senare definierar havet som en del av de inre vattnen tillhörande de två staterna och ger båda parterna befogenhet att inspektera fartyg som färdas till och från Azovska sjön.

C.  Uppförandet av Kertjbron till den olagligt annekterade Krimhalvön utan Ukrainas samtycke innebär en ytterligare kränkning av Ukrainas suveränitet och territoriella integritet från Ryska federationens sida.

D.  Kertjbron begränsar storleken på de fartyg som kan anlöpa ukrainska hamnar i Azovska sjön till en segelfri höjd på mindre än 33 meter och en längd på mindre än 160 meter, så att det har blivit omöjligt för panamaxfartyg, som utgjorde mer än 20 % av sjöfarten i dessa farvatten före brons uppförande, att segla in i Azovska sjön.

E.  Ryssland stoppar regelbundet fartyg som går till och från de ukrainska hamnarna Mariupol och Berdjansk och genomför långdragna inspektioner som kan ta upp till flera dagar. Fartyg under rysk flagg är inte skyldiga att genomgå sådana kontroller.

F.  Sedan april 2018 har inte mindre än 120 fartyg tillhörande EU-medlemsstater omfattats av Rysslands otillbörliga inspektionsförfaranden i regionen kring Azovska sjön.

G.  Rysslands nya metoder har redan haft en betydande negativ inverkan på den lokala ekonomin och arbetsbelastningen vid ukrainska hamnar i Azovska sjön, vilka efter den olagliga annekteringen av Krim har ansvarat för 80 % av volymen av Ukrainas export sjövägen.

H.  Detta mönster av att kränka tredjelands territoriella vatten eller blockera sjötransport är något som Ryssland redan ägnat sig åt i Östersjön, särskilt mot Estland, Lettland och Polen (Wisłalagunen).

I.  I september 2018 beslutade Ukraina att upphäva fördraget om vänskap, samarbete och partnerskap som undertecknades 1997 mellan Ukraina och Ryska federationen, och att upprätta en flottbas i Azovska sjön och därmed öka den militära närvaron.

1.  Europaparlamentet fördömer skarpt Rysslands åtgärder i Azovska sjön, vilka hindrar sjöfart, orsakar förseningar, dramatiskt ökar transportkostnaderna och utgör en ytterligare dimension av Rysslands hybridkrigföring samt strider mot internationell rätt och Rysslands egna åtaganden. Parlamentet är särskilt oroat över ryska kustbevakningens praxis att stoppa fartyg för inspektion inom 12 sjömil från Ukrainas kust.

2.  Europaparlamentet är djupt oroat över den fortsatta militariseringen i regionen kring Azovska sjön och Svarta havet, i synnerhet den olagligt ockuperade Krimhalvön, inklusive Ryska federationens utveckling av A2/AD-kapacitet, vilket inbegriper det nya luftförsvarssystemet S-400.

3.  Europaparlamentet uttrycker sin mycket starka oro över det väldigt instabila säkerhetsläget i Azovska sjön, som lätt skulle kunna trappas upp till en öppen konflikt.

4.  Europaparlamentet fördömer Rysslands överdrivet tidskrävande kontroller av fartyg som färdas in i eller ut ur Azovska sjön och som är på väg till eller från ukrainska hamnar. Parlamentet understryker att ryska fartyg eller fartyg som anlöper eller lämnar ryska hamnar inte utsätts för ett sådant förfarande. Parlamentet framhåller den katastrofala inverkan som dessa inspektioner har på den ukrainska fiskerinäringen.

5.  Europaparlamentet anser att dessa metoder utgör en medveten och avsiktlig diskriminering av ukrainska hamnar och ett brott mot inspektionsrättigheten. Parlamentet oroar sig över att inspektionerna och blockaderna i Azovska sjön, om de inte motverkas, kan komma att användas på andra platser, inklusive Svarta havet.

6.  Europaparlamentet beklagar Rysslands försök att med tvång integrera den olagligt annekterade Krimhalvön genom bygget av Kertjbron. Parlamentet välkomnar rådets beslut att utvidga de restriktiva åtgärderna mot de enheter som deltagit i uppförandet av Kertjbron, och uppmanar rådet att utvidga räckvidden för de typer av åtgärder som leder till åläggande av sanktioner till att omfatta de som är ansvariga för att ha planerat och genomfört Rysslands otillbörliga och diskriminerande inspektioner i Azovska sjön och de som är ansvariga för byggandet och driften av Kertjbron.

7.  Parlamentet uppmanar Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) att utvidga sitt mandat för övervakning till Azovska sjön eller upprätta ett separat internationellt övervakningsuppdrag för detta vatten.

8.  Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden/den höga representanten att noggrannare följa utvecklingen av säkerhetssituationen i Azovska sjön, eftersom den i allt högre grad riskerar att föranleda en konflikt i Europas omedelbara närhet, vilket kan få mer omfattande säkerhetspolitiska konsekvenser som direkt påverkar EU och dess medlemsstater. I detta hänseende anser Europaparlamentet att det skulle vara till stor hjälp att utse ett särskilt EU-sändebud för Krimhalvön och Donbassområdet, vars ansvarsområde även skulle omfatta Azovska sjön.

9.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att sända ut ett särskilt expertuppdrag till området för att utvärdera de ekonomiska skadorna som orsakats av den föreliggande blockaden, och att överväga inrättandet av ett särskilt ekonomiskt utvecklingsprogram som skulle kunna genomföras i de berörda områdena, vilket inkluderar stöd för återöppnandet av Mauripols civila flygplats och utvecklandet av planer för alternativa transportvägar för ukrainskt gods.

10.  Europaparlamentet beklagar djupt Rysslands olagliga utvinning av olje- och gasresurser på ukrainskt territorium. Parlamentet betonar att det finns en möjlig fara att Ryssland beslagtar de befintliga ukrainska olje- och gasfälten i Azovska sjön när landet väl uppnått sitt syfte att omvandla sjön till ett ryskt innanhav.

11.  Europaparlamentet välkomnar varmt Natos starka stöd till Ukraina. Parlamentet efterlyser vidare stöd och engagemang, inklusive en ökad närvaro i Svarta havet och Azovska sjön, gemensamma militära övningar och insatser och stöd för att stärka den ukrainska militären och flottan.

12.  Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden/den höga representanten att bistå den ukrainska sidan med att utnyttja alla diplomatiska åtgärder och rättsliga förfaranden som föreskrivs i internationell rätt och relevanta konventioner, inbegripet det pågående skiljeförfarandet enligt FN:s havsrättskonvention, med sikte på att bekämpa ryskt fientligt agerande i Azovska sjön.

13.  Europaparlamentet upprepar sitt stöd för Ukrainas självständighet och territoriella okränkbarhet. Parlamentet bekräftar Ukrainas suveränitet över Krimhalvön.

14.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, OSSE:s generalsekreterare, Natos generalsekreterare, Ukrainas president, regering och parlament, Ryska federationens president, regering och parlament samt EU:s medlemsstater.

(1)

EUT C 378, 9.11.2017, s. 213.

(2)

EUT C 224, 21.6.2016, s. 14.

(3)

EUT C 407, 4.11.2016, s. 74.

(4)

EUT C 346, 27.9.2018, s. 86.

(5)

Antagna texter, P8_TA(2018)0259.

Senaste uppdatering: 24 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy