Postup : 2018/2870(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0497/2018

Předložené texty :

B8-0497/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 25/10/2018 - 13.19

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0435

NÁVRH USNESENÍ
PDF 272kWORD 51k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0493/2018
22.10.2018
PE624.192v01-00
 
B8-0479/2018

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o situaci v Azovském moři (2018/2870(RSP))


Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström za skupinu ALDE

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Azovském moři (2018/2870(RSP))  
B8‑0479/2018

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Rusku a Ukrajině, zejména na svá usnesení ze dne 13. března 2014 o invazi Ruska na Ukrajinu(1), ze dne 17. července 2014 o Ukrajině(2), ze dne 11. června 2015 o strategické vojenské situaci v povodí Černého moře po nezákonné anexi Krymu Ruskem(3), ze dne 16. března 2017 o ukrajinských vězních v Rusku a o situaci na Krymu(4), ze dne 5. října 2017 o případu krymskotatarských vůdců Achtema Čijgoze a Ilmiho Umerova a novináře Mykoly Semena(5) a ze dne 14. června 2018 o Rusku, především o případu ukrajinského politického vězně Oleha Sencova(6),

–  s ohledem na dohodu o přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Ukrajinou na straně druhé(7),

–  s ohledem na dohodu mezi Ruskou federací a Ukrajinou o spolupráci při využívání Azovského moře a Kerčského průlivu z roku 2003, Budapešťské memorandum o bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu ze dne 5. prosince 1994 a na balíček opatření k realizaci Minských dohod ze dne 12. února 2015,

–  s ohledem na omezující opatření uvalená na Ruskou federaci v reakci na nezákonnou anexi Krymu a úmyslnou destabilizaci Ukrajiny, včetně omezení hospodářských vztahů s Krymem a Sevastopolem,

–  s ohledem na Úmluvu Organizace spojených národů o mořském právu, Smlouvu o nešíření jaderných zbraní, Chartu OSN a návrh článků týkajících se odpovědnosti států za mezinárodně protiprávní jednání z roku 2001,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že před ruskou okupací Krymu v roce 2014 bylo Azovské moře z větší části demilitarizovanou zónou s přístupem pro ukrajinská i ruská plavidla v souladu s dohodou mezi těmito dvěma zeměmi, která jak Rusku, tak Ukrajině zaručovala právo kontrolovat plavidla vzbuzující podezření;

B.  vzhledem k tomu, že okupace Krymu a stavba Kerčského mostu zvýšily strategický význam Azovského moře, vedly k militarizaci této oblasti prostřednictvím rozmístění ruských námořních jednotek a významně omezují přístup plavidel do řady ukrajinských přístavů, zejména do Mariupolu a Berďansku;

C.  vzhledem k tomu, že ruská kontrola Kerčského průlivu má dopady na celý konflikt na východě Ukrajiny a představuje další výzvu pro svrchovanost a územní celistvost Ukrajiny;

D.  vzhledem k tomu, že stavba Kerčského mostu z Ruska na Krymský poloostrov představuje porušení svrchovanosti a územní celistvosti Ukrajiny Ruskou federací;

E.  vzhledem k tomu, že v červenci 2018 přidala EU šest ruských subjektů na sankční seznam EU, a to kvůli jejich nezákonnému zapojení do stavby Kerčského mostu; vzhledem k tomu, že podle platných omezujících opatření EU proti Ruské federaci a nezákonně okupovanému Krymskému poloostrovu se nemohou evropské společnosti účastnit projektů v oblasti infrastruktury, jako je stavba Kerčského mostu, nebo k těmto projektům přispívat; vzhledem k tomu, že bylo zjištěno, že několik evropských společností dodávalo vybavení a materiál pro jeho stavbu;

F.  vzhledem k tomu, že Rusko často a agresivním způsobem zastavuje a kontroluje plavidla plující Kerčským průlivem do nebo z ukrajinských přístavů;

G.  vzhledem k tomu, že jak Úmluva OSN o mořském právu, tak dohoda o Azovském moři z roku 2003 zaručují svobodu plavby;

1.  odsuzuje Ruskou federaci za narušování svrchovanosti Ukrajiny prostřednictvím nezákonné výstavby Kerčského mostu, zvýšené militarizace Krymského poloostrova a Azovského moře a nezákonných a agresivních zastavování a nezákonných kontrol prováděných na plavidlech, která plují Kerčským průlivem nebo po Azovském moři, včetně ukrajinských plavidel a plavidel plujících pod vlajkou třetích států včetně více než 120 lodí plujících pod vlajkou některého z členských států EU, a zdržování přepravy nákladů na Azovském moři;

2.  opětovně vyjadřuje svou podporu nezávislosti a územní celistvosti Ukrajiny, znovu potvrzuje svrchovanost Ukrajiny nad Krymským poloostrovem a Azovským mořem a zdůrazňuje, že je naprosto nezbytné, aby Ukrajina měla plný přístup k Azovskému moři, jak je ukotveno v Úmluvě OSN o mořském právu;

3.  domnívá se, že takové agresivní a dlouhotrvající kontroly ze strany Ruska představují omezení svobody plavby a narušují obchod a dopravu v této oblasti, a všem plavidlům na cestě do nebo z ukrajinských přístavů způsobují nezanedbatelné náklady spojené s čekáním; upozorňuje, že tyto kontroly mají významný negativní dopad na pracovní vytížení a hospodářskou životaschopnost dotčených ukrajinských přístavů; podotýká, že plavidla plující do ruských přístavů v Azovském moři jsou z těchto diskriminačních kontrol vyňaty;

4.  vyjadřuje hluboké znepokojení nad tím, že se napětí v oblasti zvyšuje a že byl konflikt rozšířen o námořní rozměr; vyjadřuje rovněž znepokojení nad zvýšenou vojenskou přítomností Ruska v podobě posílení ruské černomořské flotily a pobřežní stráže v Azovském moři;

5.  bere na vědomí, že jako protiopatření se Ukrajina dne 17. září 2018 rozhodla zrušit všeobecnou dohodu o přátelství, kterou podepsala s Ruskem v roce 1997, a oznámila přesunutí dalších námořních jednotek a pobřežního dělostřelectva k Azovskému moři; podporuje Ukrajinu v jejím úsilí nadále využívat diplomatické a zákonné prostředky v odpovědi na ruské kroky včetně probíhajícího rozhodčího řízení podle Úmluvy OSN o mořském právu;

6.  vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku, aby učinila kroky nezbytné k tomu, aby byla navržena aktivace mandátu zvláštní pozorovatelské mise OBSE na Ukrajině, který zahrnuje celé území Ukrajiny včetně námořních území, s cílem sledovat situaci v Azovském moři;

7.  zdůrazňuje, že stavba Kerčského mostu byla nezákonná, a vítá rozhodnutí Rady uvalit omezující opatření na šest společností zapojených do jeho stavby; zdůrazňuje, že další subjekty a osoby mohou být v případě potřeby na sankční seznam přidány;

8.  opětovně vyjadřuje své znepokojení nad zapojením evropských společností do stavby Kerčského mostu, které svým zapojením, ať už vědomě či nevědomě, podrývají sankční režim EU; vyzývá v tomto ohledu Komisi, aby poskytla vyjasnění rozsahu platných omezujících opatření EU, a členské státy, aby sdílely informace o jakýchkoli vnitrostátních celních či trestních řízeních v případech možných porušení; vyzývá rovněž, aby byl zřízen nezávislý sankční tribunál EU, který rozhodne, zda společnosti z EU či země porušily omezující opatření EU;

9.  vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku, aby podrobněji sledovala vývoj bezpečnostní situace v Azovském moři, která by mohla mít širší dopady v oblasti bezpečnostní politiky s důsledky pro EU a její členské státy; dále vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku, aby podrobněji sledovala vývoj, určila linii vedení a připravila možná omezující opatření EU, která by mohla být v případě eskalace situace zavedena;

10.  vyzývá Komisi a Evropskou službu pro vnější činnost (ESVČ), aby zvážily možné způsoby, jak podpořit dopravce a přístavy, na něž má současná situace negativní dopady, zejména pak silnějším zapojením EU v dotčených přístavech Mariupol a Berďansk v podobě nových rozvojových a investičních projektů;

11.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, prezidentovi, vládě a parlamentu Ukrajiny a prezidentovi, vládě a parlamentu Ruské federace a členským státům.

 

(1)

Úř. věst. C 378, 9.11.2017, s. 213.

(2)

Úř. věst. C 224, 21.6.2016, s. 14.

(3)

Úř. věst. C 407, 4.11.2016, s. 74.

(4)

Úř. věst. C 263, 25.7.2018, s. 109.

(5)

Úř. věst. C 346, 27.9.2018, s. 86.

(6)

Přijaté texty, P8_TA(2018)0259.

(7)

Úř. věst. L 161, 29.5.2014, s. 3.

Poslední aktualizace: 24. října 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí