Procedure : 2018/2870(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0497/2018

Indgivne tekster :

B8-0497/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 25/10/2018 - 13.19

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0435

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 262kWORD 46k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0493/2018
22.10.2018
PE624.192v01-00
 
B8-0497/2018

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om situationen i Det Asovske Hav (2018/2870(RSP))


Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström for ALDE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Det Asovske Hav (2018/2870(RSP))  
B8‑0497/2018

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Rusland og Ukraine, særlig beslutningerne af henholdsvis 13. marts 2014 om Ruslands invasion i Ukraine(1), af 17. juli 2014 om Ukraine(2), af 11. juni 2015 om den strategiske militære situation i Sortehavsområdet som følge af Ruslands ulovlige annektering af Krim(3), af 16. marts 2017 om de ukrainske fanger i Rusland og situationen på Krim(4), af 5. oktober 2017 om sagerne om krimtatarlederne Akhtem Chiygoz og Ilmi Umerov og journalist Mykola Semena(5) og af 14. juni 2018 om Rusland, navnlig sagen om den ukrainske politiske fange Oleg Sentsov(6),

–  der henviser til associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side(7),

–  der henviser til aftalen fra 2003 mellem Den Russiske Føderation og Ukraine om samarbejde om anvendelsen af Det Asovske Hav og Kertjstrædet, Budapestmemorandummet af 5. december 1994 om sikkerhedsgarantier og pakken af foranstaltninger af 12. februar 2015 til gennemførelse af Minskaftalerne,

–  der henviser til de restriktive foranstaltninger over for Den Russiske Føderation som reaktion på den ulovlige annektering af Krim og den bevidste destabilisering af Ukraine, herunder begrænsninger på de økonomiske forbindelser med Krim og Sevastopol,

–  der henviser til FN's havretskonvention, traktaten om ikkespredning af kernevåben, FN-pagten og udkastet til artikler om staters ansvar for internationalt retsstridige handlinger fra 2001,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at Det Asovske Hav i 2014 forud for den russiske besættelse af Krim var et stort set afmilitariseret område, som var tilgængeligt for både ukrainske og russiske fartøjer i henhold til en aftale mellem de to lande, som gav både Rusland og Ukraine ret til at inspicere fartøjer, der gav anledning til mistanke;

B.  der henviser til, at besættelsen af Krim og opførelsen af Kertjbroen har øget Det Asovske Havs strategiske betydning, ført til en militarisering af området i kraft af en øget deployering af russiske flådefartøjer og i væsentlig grad hindrer skibes adgang til en række ukrainske havne, navnlig Mariupol og Berdjansk;

C.  der henviser til, at Ruslands greb om Kertjstrædet har betydning for den overordnede konflikt i den østlige del af Ukraine og udgør endnu en trussel mod Ukraines suverænitet og territoriale integritet;

D.  der henviser til, at opførelsen af Kertjbroen fra Rusland til Krimhalvøen udgør en krænkelse af Ukraines suverænitet og territoriale integritet fra Den Russiske Føderations side;

E.  der henviser til, at EU i juli 2018 føjede seks russiske enheder til EU's sanktionsliste på grund af deres ulovlige deltagelse i opførelsen af Kertjbroen; der henviser til, at europæiske virksomheder i henhold til EU's restriktive foranstaltninger over for Den Russiske Føderation og den ulovligt besatte Krimhalvø er afskåret fra at deltage i eller bidrage til infrastrukturprojekter, såsom opførelsen af Kertjbroen; der henviser til, at det har vist sig, at en række europæiske virksomheder har leveret udstyr og materialer, som er anvendt til at opføre den;

F.  der henviser til, at Rusland hyppigt og med voldelige metoder blokerer og inspicerer skibe, der sejler gennem Kertjstrædet på vej til eller fra ukrainske havne;

G.  der henviser til, at både FN's havretskonvention og aftalen om Det Asovske Hav fra 2003 indeholder bestemmelser om fri sejlads;

1.  fordømmer Den Russiske Føderation for at krænke Ukraines suverænitet via den ulovlige opførelse af Kertjbroen, den øgede militarisering af Krimhalvøen og Det Asovske Hav samt de ulovlige og grove blokader og ulovlige kontroller, der foretages af handelsskibe, som sejler gennem Kertjstrædet eller i Det Asovske Hav, herunder både ukrainske fartøjer og fartøjer med tredjelandsflag og indtil nu over 120 skibe under forskellige EU-medlemsstaters flag, og forsinker skibsfarten i Det Asovske Hav;

2.  gentager sin støtte til Ukraines uafhængighed og territoriale integritet, bekræfter på ny Ukraines suverænitet over Krimhalvøen og Det Asovske Hav og understreger, at det er absolut nødvendigt for Ukraine at have fuld adgang til Det Asovske Hav som fastsat i FN's havretskonvention;

3.  betragter disse grove og langvarige inspektioner fra Ruslands side som begrænsninger af den fri sejlads og forhindringer for handelen og færdslen i området, som påfører alle fartøjer betydelige ventetidsomkostninger på deres vej til eller fra ukrainske havne; påpeger, at disse inspektioner har en betydelig negativ indvirkning på arbejdsbyrden og den økonomiske rentabilitet i de berørte ukrainske havne; påpeger, at skibe, der sejler til russiske havne i Det Asovske Hav, er fritaget for disse diskriminerende inspektioner;

4.  er dybt bekymret over, at spændingerne i regionen er stigende, og at der er blevet føjet en maritim dimension til konflikten; giver også udtryk for sin bekymring over den øgede russiske militære tilstedeværelse til søs i kraft af forstærkningen af den russiske flåde i Sortehavet og kystvagt i Det Asovske Hav;

5.  bemærker, at Ukraine den 17. september 2018 som en modforanstaltning besluttede at ophæve den generelle "venskabstraktat", som det undertegnede med Rusland i 1997, og bekendtgjorde overførslen af yderligere marineinfanteristyrker og kystartilleri til Det Asovske Hav; støtter Ukraine i dets bestræbelser på fortsat at anvende diplomatiske og retlige midler til at imødegå russiske handlinger, herunder den igangværende voldgiftsprocedure i henhold til FN's havretskonvention;

6.  opfordrer NF/HR til at tage de nødvendige skridt til at foreslå, at mandatet for OSCE's særlige overvågningsmission i Ukraine (SMM), som omfatter hele Ukraines territorium, herunder det maritime område, aktiveres med henblik på at overvåge situationen i Det Asovske Hav;

7.  understreger, at Kertjbroen er blevet opført ulovligt, og ser med tilfredshed på Rådets beslutning om at indføre restriktive foranstaltninger over for seks virksomheder, der var involveret i opførelsen af broen; understreger, at der om nødvendigt kan føjes yderligere enheder og enkeltpersoner til;

8.  gentager sin bekymring over europæiske virksomheders deltagelse i opførelsen af Kertjbroen, idet de i kraft af denne deltagelse bevidst eller ubevidst har undergravet EU's sanktionsordning; opfordrer i denne forbindelse Kommissionen til at komme med en præcisering af anvendelsesområdet for EU's gældende restriktive foranstaltninger og medlemsstaterne til at udveksle oplysninger om eventuelle nationale toldundersøgelser eller strafferetlige efterforskninger i sager om mulige overtrædelser; opfordrer også til, at der oprettes en uafhængig EU-særdomstol til at afgøre, om EU-virksomheder eller ‑lande har overtrådt EU's restriktive foranstaltninger;

9.  opfordrer NF/HR til at følge udviklingen i sikkerhedssituationen i Det Asovske Hav tættere, da den kan få mere vidtrækkende sikkerhedspolitiske konsekvenser, som berører EU og dets medlemsstater; opfordrer desuden NF/HR til at følge udviklingen nøje, fastlægge kommandovejen og forberede eventuelle restriktive EU-foranstaltninger, der skal indføres i tilfælde af en eskalering;

10.  opfordrer Kommissionen og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) til at overveje mulige måder, hvorpå man kan støtte de godsbefragtere og havne, der bliver negativt berørt, navnlig ved at styrke EU's engagement i de berørte havne i Mariupol og Berdjansk med nye udviklings- og investeringsprojekter;

11.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Ukraines præsident, regering og parlament, Den Russiske Føderations præsident, regering og parlament og EU's medlemsstater.

 

(1)

EUT C 378, 9.11.2017, s. 213.

(2)

EUT C 224 af 21.6.2016, s. 14.

(3)

EUT C 407 af 4.11.2016, s. 74.

(4)

EUT C 263 af 25.7.2018, s. 109.

(5)

EUT C 346 af 27.9 2018, s. 86.

(6)

Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0259.

(7)

EUT L 161 af 29.5.2014, s. 3.

Seneste opdatering: 24. oktober 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik