Menettely : 2018/2870(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0497/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0497/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 25/10/2018 - 13.19

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0435

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 261kWORD 47k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0493/2018
22.10.2018
PE624.192v01-00
 
B8-0497/2018

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


tilanteesta Asovanmerellä (2018/2870(RSP))


Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma tilanteesta Asovanmerellä (2018/2870(RSP))  
B8‑0497/2018

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Venäjästä ja Ukrainasta, erityisesti 13. maaliskuuta 2014 Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan(1), 17. heinäkuuta 2014 Ukrainasta(2), 11. kesäkuuta 2015 sotilaallis-strategisesta tilanteesta Mustanmeren alueella Venäjän liitettyä Krimin laittomasti alueeseensa(3), 16. maaliskuuta 2017 ukrainalaisista vangeista Venäjällä ja Krimin tilanteesta(4), 5. lokakuuta 2017 Krimin tataarijohtajien Ahtem Tšijgozin ja Ilmi Umerovin sekä toimittaja Mykola Semenan tapauksista(5) ja 14. kesäkuuta 2018 Venäjästä ja erityisesti ukrainalaisen poliittisen vangin Oleg Sentsovin tapauksesta(6) antamansa päätöslauselmat,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisen assosiaatiosopimuksen(7),

–  ottaa huomioon vuonna 2003 tehdyn Venäjän federaation ja Ukrainan sopimuksen yhteistyöstä Asovanmeren ja Kertšinsalmen sillan käytössä, 5. joulukuuta 1994 tehdyn turvatakuita koskevan Budapestin muistion sekä 12. helmikuuta 2015 hyväksytyn Minskin sopimusten täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevan paketin,

–  ottaa huomioon rajoittavat toimet, joita Venäjän federaatioon on kohdistettu vastauksena Krimin laittomaan liittämiseen ja Ukrainan vakauden tahalliseen horjuttamiseen, mukaan luettuna taloussuhteiden rajoittaminen Krimin ja Sevastopolin kanssa,

–  ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien merioikeusyleissopimuksen, ydinsulkusopimuksen, YK:n peruskirjan ja valtioiden vastuuta kansainvälisen oikeuden vastaisista teoista koskevat artiklaluonnokset vuodelta 2001,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  toteaa, että ennen kuin Venäjän miehitti Krimin vuonna 2014, Asovanmeri oli suurelta osin demilitarisoitu alue, jonne sekä Ukrainan että Venäjän aluksilla oli pääsy näiden kahden maan tekemän sopimuksen nojalla, ja sopimus antoi sekä Venäjälle että Ukrainalle oikeuden tarkastaa epäilyttäviä aluksia;

B.  toteaa, että Krimin miehitys ja Kertšin sillan rakentaminen ovat lisänneet Asovanmeren strategista merkitystä ja johtaneet alueen militarisoitumiseen Venäjän laivaston lisääntyneen toiminnan vuoksi, mikä haittaa merkittävästi alusten pääsyä moniin Ukrainan satamiin ja varsinkin Mariupoliin ja Berdjanskiin;

C.  toteaa, että Venäjän otteella Kertšinsalmesta on vaikutuksia, jotka liittyvät koko Itä-Ukrainan konfliktiin, ja se on jälleen uusi haaste Ukrainan itsemääräämisoikeudelle ja alueelliselle koskemattomuudelle;

D.  toteaa, että Kertšin sillan rakentaminen Venäjältä Krimin niemimaalle merkitsee sitä, että Venäjä loukkaa Ukrainan itsemääräämisoikeutta ja alueellista koskemattomuutta;

E.  toteaa, että EU lisäsi heinäkuussa 2018 unionin pakotelistalle kuusi venäläistä toimijaa näiden osallistuttua laittomasti Kertšin sillan rakentamiseen; toteaa, että voimassa olevat Venäjän federaatioon ja laittomasti miehitettyyn Krimin niemimaahan kohdistettavat rajoittavat toimet estävät eurooppalaisia yrityksiä osallistumasta millään tavalla Kertšin sillan rakentamisen kaltaisiin infrastruktuurihankkeisiin; toteaa, että monien eurooppalaisten yritysten on havaittu toimittaneen välineitä ja materiaaleja, joita on käytetty sillan rakentamisessa;

F.  toteaa, että Venäjä pysäyttää ja tutkii usein ja mielivaltaisella tavalla Kertšinsalmen läpi kulkevia aluksia, jotka ovat matkalla Ukrainan satamiin tai tulossa niistä;

G.  toteaa, että sekä YK:n merioikeusyleissopimuksessa että Asovanmerestä vuonna 2003 tehdyssä sopimuksessa vahvistetaan merenkulun vapaus;

1.  tuomitsee Venäjän federaation toimet, kun se on loukannut Ukrainan itsemääräämisoikeutta rakentamalla laittomasti Kertšin sillan, lisäämällä Krimin niemimaan sekä Asovanmeren militarisointia ja pysäyttämällä laittomasti ja mielivaltaisesti kaupallisia aluksia ja laittomasti tarkastamalla Kertšinsalmen läpi ja Asovanmerellä kulkevia sekä ukrainalaisia että kolmansien maiden lippujen alla purjehtivia aluksia ja myös tähän mennessä yli 120 unionin eri jäsenvaltioiden lippujen alla purjehtivaa alusta viivästyttäen laivakuljetuksia Asovanmerellä;

2.  toistaa tukensa Ukrainan itsenäisyydelle ja alueelliselle koskemattomuudelle, vahvistaa jälleen Ukrainan itsemääräämisoikeuden Krimin niemimaalla ja Asovanmerellä ja korostaa, että Ukrainalle on ehdottoman välttämätöntä täysi pääsy Asovanmerelle YK:n merioikeusyleissopimuksen mukaisesti;

3.  katsoo, että tällaiset mielivaltaiset ja pitkäkestoiset Venäjän suorittamat tarkastukset rajoittavat merenkulun vapautta ja estävät kauppaa ja liikennettä alueella aiheuttaen merkittäviä odottamiseen liittyviä kustannuksia kaikille Ukrainan satamiin tuleville tai niistä lähteville aluksille; toteaa, että tarkastuksilla on merkittävä kielteinen vaikutus näiden Ukrainan satamien työmäärään ja taloudelliseen selviytymiskykyyn; toteaa, että näitä syrjiviä tarkastuksia ei tehdä Venäjän satamiin Asovanmerellä matkalla oleville aluksille;

4.  on erittäin huolissaan siitä, että jännitteet alueella kasvavat ja konfliktiin on lisätty merellinen ulottuvuus; on huolissaan myös Venäjän laivaston sotilaallisen läsnäolon lisääntymisestä, kun Venäjän Mustanmeren-laivastoa ja rannikkovartiostoa on vahvistettu Asovanmerellä;

5.  toteaa, että Ukraina päätti vastatoimena 17. syyskuuta 2018 purkaa yleisen ystävyyssopimuksen, jonka se oli allekirjoittanut Venäjän kanssa vuonna 1997, ja ilmoitti siirtävänsä lisää merijalkaväkeä ja rannikkotykistöä Asovanmerelle; tukee Ukrainaa sen pyrkimyksissä käyttää edelleen diplomaattisia ja laillisia keinoja Venäjän toimien torjumiseksi, Yhdistyneiden kansakuntien merioikeusyleissopimukseen perustuva käynnissä oleva välitysoikeudellinen menettely mukaan luettuna;

6.  kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa toteuttamaan tarvittavat toimet, jotta voidaan ehdottaa Etyjin Ukrainaa koskevan erityistarkkailuoperaation mandaatin aktivoimista Asovanmeren tilanteen seuraamiseksi; toteaa, että mandaatti käsittää Ukrainan koko alueen merialue mukaan luettuna;

7.  korostaa, että Kertšin silta on rakennettu laittomasti, ja pitää myönteisenä neuvoston päätöstä kohdistaa rajoittavia toimenpiteitä kuuteen Kertšin sillan rakentamiseen osallistuneeseen yritykseen; korostaa, että toimia voidaan tarvittaessa kohdistaa muihinkin yhteisöihin ja henkilöihin;

8.  toistaa huolensa eurooppalaisten yritysten osallistumisesta Kertšin sillan rakentamiseen, millä on tietoisesti tai tahattomasti heikennetty unionin pakotteita; kehottaa tähän liittyen komissiota selventämään unionin voimassa olevien rajoittavien toimien laajuutta ja kehottaa jäsenvaltioita jakamaan tietoja kaikista mahdollisissa rikkomistapauksissa suoritetuista kansallisista tulli- tai rikostutkinnoista; kehottaa myös perustamaan EU:n riippumattoman pakotetuomioistuimen, joka päättää, ovatko EU:n yritykset tai maat rikkoneet EU:n rajoittavia toimia vastaan;

9.  kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa seuraamaan entistä tiiviimmin Asovanmeren kehittyvää turvallisuustilannetta, jolla millä voi olla laajempia unioniin ja sen jäsenvaltioihin kohdistuvia turvallisuuspoliittisia vaikutuksia; kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa seuraamaan kehitystä tiiviisti, määrittämään komentoketjun ja valmistelemaan mahdollisia EU:n rajoittavia toimia, jotka otetaan käyttöön tilanteen kärjistyessä;

10.  kehottaa komissiota ja Euroopan ulkosuhdehallintoa selvittämään mahdollisia tapoja tukea kielteisistä vaikutuksista kärsiviä kuljetusten harjoittajia ja satamia etenkin vahvistamalla EU:n panosta juuri Mariupolin ja Berdjanskin satamissa uusien kehitys- ja investointihankkeiden avulla;

11.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Ukrainan presidentille, hallitukselle ja parlamentille, Venäjän federaation presidentille, hallitukselle ja parlamentille sekä jäsenvaltioille.

 

(1)

EUVL C 378, 9.11.2017, s. 213.

(2)

EUVL C 224, 21.6.2016, s. 14.

(3)

EUVL C 407, 4.11.2016, s. 74.

(4)

EUVL C 263, 25.7.2018, s. 109.

(5)

EUVL C 346, 27.9.2018, s. 86.

(6)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0259.

(7)

EUVL L 161, 29.5.2014, s. 3.

Päivitetty viimeksi: 24. lokakuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö