Förfarande : 2018/2870(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0497/2018

Ingivna texter :

B8-0497/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 25/10/2018 - 13.19

Antagna texter :

P8_TA(2018)0435

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 260kWORD 46k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0493/2018
22.10.2018
PE624.192v01-00
 
B8-0497/2018

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om situationen i Azovska sjön (2018/2870(RSP))


Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström för ALDE-gruppen

Europaparlamentets resolution om situationen i Azovska sjön (2018/2870(RSP))  
B8‑0497/2018

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Ryssland och Ukraina, särskilt resolutionerna av den 13 mars 2014 om Rysslands invasion av Ukraina(1), den 17 juli 2014 om Ukraina(2), den 11 juni 2015 om den strategiska militära situationen i Svartahavsbäckenet till följd av Rysslands olagliga annektering av Krim(3), den 16 mars 2017 om ukrainska politiska fångar i Ryssland och situationen i Krim(4), den 5 oktober 2017 om fallen med de krimtatariska ledarna Achtem Tjijgoz och Ilmi Umerov samt journalisten Mykola Semena(5) och den 14 juni 2018 om Ryssland, särskilt fallet med den ukrainska politiska fången Oleg Sentsov(6),

–  med beaktande av associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan(7),

–  med beaktande av avtalet mellan Ryska federationen och Ukraina från 2003 om samarbete om användningen av Azovska sjön och Kertjsundet, samförståndsavtalet från Budapest av den 5 december 1994 om säkerhetsgarantier och åtgärdspaketet för genomförande av Minskavtalen av den 12 februari 2015,

–  med beaktande av de restriktiva åtgärder som införts för Ryssland med anledning av den olagliga annekteringen av Krim och den avsiktliga destabiliseringen av Ukraina, bland annat restriktionerna när det gäller de ekonomiska förbindelserna med Krim och Sevastopol,

–  med beaktande av FN:s havsrättskonvention, fördraget om förhindrande av spridning av kärnvapen, FN-stadgan och förslaget till bestämmelser om staters ansvar för överträdelse av internationell rätt (Draft Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts) från 2001,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Före den ryska ockupationen av Krim 2014 var Azovska sjön i stort sett en demilitariserad zon som både ukrainska och ryska fartyg hade tillträde till enligt ett avtal mellan de båda länderna som gav både Ryssland och Ukraina rätt att inspektera misstänkta fartyg.

B.  Ockupationen av Krim och bygget av Kertjbron har ökat Azovska sjöns strategiska betydelse, lett till en militarisering av området genom Rysslands ökade marina närvaro och utgör ett stort hinder för fartyg att få tillträde till en rad ukrainska hamnar, särskilt Mariupil och Berdjansk.

C.  Rysslands grepp över Kertjsundet påverkar den allmänna konflikten i östra Ukraina och utgör ännu ett hot mot Ukrainas suveränitet och territoriella integritet.

D.  Att Ryssland har byggt en bro över Kertjsundet till den olagligt annekterade Krimhalvön är en kränkning av Ukrainas suveränitet och territoriella integritet.

E.  I juli 2018 lade EU till sex enheter på sin sanktionsförteckning för att de olagligen hjälpt till att bygga Kertjbron. Enligt EU:s gällande restriktiva åtgärder mot Ryssland och den olagligt ockuperade Krimhalvön får inte europeiska företag delta i eller bidra till sådana infrastrukturprojekt som bygget av Kertjbron. Man har också upptäckt att flera europeiska företag har levererat utrustning och material som använts vid brobygget.

F.  Ryssland blockerar och inspekterar fartyg som trafikerar Kertjsundet till eller från ukrainska hamnar. Detta sker både ofta och på ett otillbörligt sätt.

G.  Både FN:s havsrättskonvention och avtalet om Azovska sjön från 2003 föreskriver rätten till fri sjöfart.

1.  Europaparlamentet fördömer att Ryssland har kränkt Ukrainas suveränitet genom det olagliga bygget av Kertjbron, den ökade militariseringen av Krimhalvön och Azovska sjön och de olagliga och kränkande blockader och olagliga inspektioner som genomförs på handelsfartyg som trafikerar Kertjsundet eller Azovska sjön, bland annat på både ukrainska fartyg, fartyg som seglar under tredjepartstaters flagg och hittills över 120 fartyg som seglar under olika EU-medlemsstaters flagg. Detta fördröjer sjöfarten i Azovska sjön.

2.  Europaparlamentet upprepar sitt stöd för Ukrainas oberoende och territoriella integritet, bekräftar Ukrainas suveränitet över Krimhalvön och Azovska sjön och betonar att Ukraina absolut måste få full tillgång till Azovska sjön, i enlighet med FN:s havsrättskonvention.

3.  Europaparlamentet anser att sådana otillbörliga och långvariga inspektioner från Rysslands sida begränsar den fria sjöfarten och hindrar handeln och trafiken i regionen, eftersom de medför betydande liggetidskostnader för alla fartyg på väg till eller från ukrainska hamnar. Parlamentet påpekar att dessa inspektioner har stor negativ inverkan på arbetsbelastningen och lönsamheten vid de berörda ukrainska hamnarna. Parlamentet påpekar också att fartyg som trafikerar ryska hamnar i Azovska sjön är undantagna från dessa diskriminerande inspektioner.

4.  Europaparlamentet är djupt oroat över att spänningarna i regionen ökar och att konflikten nu fått en maritim dimension. Parlamentet uttrycker också sin oro över att närvaron av ryska sjöstridskrafter ökat i och med att Rysslands Svartahavsflotta och kustbevakning i Azovska sjön förstärkts.

5.  Europaparlamentet noterar att Ukraina som motåtgärd den 17 september 2018 beslutade att upphäva det allmänna ”vänskapsavtal” som landet undertecknade med Ryssland 1997 och meddelade att ytterligare sjöstridskrafter och kustartilleri skulle förflyttas till Azovska sjön. Parlamentet stöder Ukrainas fortsatta ansträngningar att på diplomatisk och juridisk väg motverka Rysslands agerande, bland annat genom det skiljedomsförfarande som pågår enligt FN:s havsrättskonvention.

6.  Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden/den höga representanten att vidta de åtgärder som krävs för att föreslå att mandatet för OSSE:s särskilda övervakningsuppdrag i Ukraina, som omfattar hela Ukrainas territorium, även sjöterritoriet, aktiveras för att övervaka situationen i Azovska sjön.

7.  Europaparlamentet understryker att Kertjbron har byggts på olagligt sätt och välkomnar rådets beslut att införa restriktiva åtgärder mot sex företag som deltagit i brobygget. Parlamentet understryker att ytterligare enheter och enskilda personer kan läggas till på sanktionsförteckningen vid behov.

8.  Europaparlamentet upprepar sin oro över att europeiska företag har deltagit i bygget av Kertjbron och på så sätt medvetet eller omedvetet har undergrävt EU:s sanktionssystem. Parlamentet uppmanar i detta sammanhang kommissionen att förtydliga tillämpningsområdet för EU:s gällande restriktiva åtgärder och medlemsstaterna utbyta information om eventuella nationella tull- eller brottsutredningar i fall av eventuella överträdelser. Parlamentet begär också att det inrättas en oberoende EU-sanktionsdomstol som ska avgöra om EU-företag eller EU-länder har brutit mot EU:s restriktiva åtgärder.

9.  Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden/den höga representanten att noggrannare följa utvecklingen av säkerhetssituationen i Azovska sjön, som kan få mer omfattande säkerhetspolitiska konsekvenser som påverkar EU och dess medlemsstater. Parlamentet uppmanar dessutom vice ordföranden/den höga representanten att noga följa utvecklingen, identifiera befälsordningen och att förbereda eventuella restriktiva åtgärder från EU:s sida som ska införas vid en upptrappning.

10.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och Europeiska utrikestjänsten att överväga olika sätt att stödja de transportföretag och hamnar som drabbats negativt, särskilt genom att stärka EU:s engagemang i de berörda hamnarna i Mariupil och Berdjansk med nya utvecklingsprojekt och investeringar.

11.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Ukrainas president, regering och parlament, Rysslands president, regering och parlament samt till medlemsstaterna.

 

(1)

EUT C 378, 9.11.2017, s. 213.

(2)

EUT C 224, 21.6.2016, s. 14.

(3)

EUT C 407, 4.11.2016, s. 74.

(4)

EUT C 263, 25.7.2018, s. 109.

(5)

EUT C 346, 27.9.2018, s. 86.

(6)

Antagna texter, P8_TA(2018)0259.

(7)

EUT L 161, 29.5.2014, s. 3.

Senaste uppdatering: 24 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy