Návrh usnesení - B8-0498/2018Návrh usnesení
B8-0498/2018

NÁVRH USNESENÍ o zabití novináře Džamála Chášukdžího na konzulátu Saúdské Arábie v Istanbulu

22.10.2018 - (2018/2885(RSP))

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri za skupinu S&D

Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0498/2018

Postup : 2018/2885(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B8-0498/2018
Předložené texty :
B8-0498/2018
Rozpravy :
Přijaté texty :

B8-0498/2018

Usnesení Evropského parlamentu o zabití novináře Džamála Chášukdžího na konzulátu Saúdské Arábie v Istanbulu

(2018/2885(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Saúdské Arábii, zejména na usnesení ze dne 11. března 2014 o Saúdské Arábii, jejích vztazích s EU a její úloze na Blízkém východě a v severní Africe[1], na usnesení ze dne 12. února 2015 o případu Ráifa Badawího[2], na usnesení ze dne 8. října 2015 o případu Alího Mohameda an-Nimra[3], na usnesení ze dne 31. května 2018 o situaci obránců ženských práv v Saúdské Arábii[4]a na usnesení ze dne 25. února 2016[5] a ze dne 30. listopadu 2017 o humanitární situaci v Jemenu[6] a ze dne 4. října 2018 o situaci v Jemenu[7], která vyzývají k celounijnímu embargu na vývoz zbraní do Saúdské Arábie, vzhledem k závažným obviněním, že Saúdská Arábie v Jemenu porušuje mezinárodní humanitární právo,

–  s ohledem na prohlášení ministrů zahraničí skupiny G7 ze dne 17. října 2018 o zmizení saúdskoarabského novináře Džamála Chášukdžího,

–  s ohledem na připomínky, které ve dnech 9. a 15 října uvedla místopředsedkyně Evropské komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federica Mogheriniová,

–  s ohledem na prohlášení, které dne 16. října 2018 vydala komisařka OSN pro lidská práva Michelle Bacheletová, v němž na představitele Saúdské Arábie naléhá, aby sdělili vše, co vědí o zmizení pana Chášukdžího,

–  s ohledem na prohlášení odborníků z OSN ze dne 9. října 2018, v němž požadují, aby bylo zmizení pana Chášukdžího v Istanbulu vyšetřeno,

–  s ohledem na zprávu pracovní skupiny OSN pro vynucená a nedobrovolná zmizení ze dne 18. října 2018,

–  s ohledem na členství Saúdské Arábie v Radě pro lidská práva OSN,

–  s ohledem na obecné zásady EU v oblasti lidských práv ohledně svobody projevu online a offline,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (ICCPR),

–  s ohledem na Úmluvu OSN proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–  s ohledem na udělení Sacharovovy ceny za svobodu myšlení a projevu saúdskoarabskému bloggerovi Ráifovi Badawímu v roce 2015;

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že přední saúdskoarabský novinář a rezident USA Džamál Chášukdží vstoupil dne 2. října 2018 na konzulát Saúdské Arábie v Istanbulu, aby obdržel dokumenty, jež potřeboval pro uzavření manželství, a od té jej nikdo neviděl ani o něm neslyšel; vzhledem k tomu, Saúdská Arábie nejprve popírala, že by měla se zmizením pana Chášukdžího něco společného, a tvrdila, že opustil konzulát brzy poté, co do něj vešel, avšak po sedmnácti dnech v důsledku silného mezinárodního tlaku uvedla, že zemřel při bitce na konzulátu; vzhledem k tomu, že Saúdská Arábie neposkytla pro toto tvrzení žádné důkazy;

B.  vzhledem k tomu, že místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci ani členské státy vysvětlení Saúdské Arábie neakceptovaly a trvaly na tom, že je třeba vést dlouhodobé, důkladné, důvěryhodné a transparentní vyšetřování, aby bylo možné řádně objasnit okolnosti úmrtí pana Chášukdžího a zajistit plnou odpovědnost všech zúčastněných osob;

C.  vzhledem k tomu, že turecké vládní a bezpečnostní zdroje uvedly, že pan Chášukdží byl uvnitř konzulátu mučen, zavražděn a rozřezán a že se na tom „s největší pravděpodobností podílela“ skupina 15 saúdských mužů; vzhledem k tomu, že zpravodajské služby USA údajně zachytily saúdskou komunikaci plánující zajetí novináře;

D.  vzhledem k tomu, že se zjistilo, že některé osoby podezřelé ze zmizení pana Chášukdžího mají úzké vazby na saúdského korunního prince Mohameda bin Salmána – byl mezi nimi také člen jeho osobní stráže a forenzní lékař, který zastává vedoucí pozici na saudskoarabském ministerstvu vnitra; vzhledem k tomu, že jejich údajná přítomnost na saúdskoarabském konzulátu v Istanbulu v den zmizení pana Chášukdžího dne 2. října ukazuje na osobní zapojení korunního prince do zmizení a možné vraždy tohoto novináře;

E.  vzhledem k tomu, že saúdskoarabské orgány uvedly, že tato tvrzení jsou „nepodložená“ a „naprosto falešná“; vzhledem k tomu, že dne 2. října byla z konzulátu odstraněna průmyslová kamera a všem tureckým zaměstnancům bylo nařízeno volno; vzhledem k tomu, že generální konzul Saúdské Arábie v Istanbulu Mohamed al-Utajbí opustil dne 16. října Turecko;

F.  vzhledem k tomu, že postup saúdskoarabských agentů proti panu Chášukdžímu na saúdskoarabském konzulátu v Istanbulu je hrubým porušením Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích z roku 1963, jejíž čl. 55 odst. 2 stanoví, že prostory konzulátu „se nesmí používat způsobem, který by byl v rozporu s výkonem konzulárních funkcí“; vzhledem k tomu, že článek 41 této úmluvy stanoví, že diplomatickou imunitu lze zrušit v případech „těžkého zločinu“, na základě rozhodnutí příslušného soudního orgánu;

G.  vzhledem k tomu, že tři přední odborníci OSN, konkrétně vedoucí zpravodaj pracovní skupiny pro násilná či nedobrovolná zmizení Bernard Duhaime, zvláštní zpravodaj OSN pro svobodu projevu David Kaye a zvláštní zpravodajka OSN pro sumární popravy Agnes Callamardová vyzvali k „nezávislému a mezinárodnímu vyšetřování“ případu pana Chášukdžího;

H.  vzhledem k tomu, že několik významných řečníků, sponzorů a mediálních partnerů zrušilo kvůli rozhořčení nad zmizením pana Chášukdžího svou účast na investiční konferenci Future Investment Initiative plánované na konec října 2018 v Rijádu;

I.  vzhledem k tomu, že řada senátorů USA zahájila postup vedoucí k tomu, aby byly osoby zapojené do zmizení pana Chášukdžího postaveny před soud, a to prostřednictvím aktualizace „globálního aktu Magnitský“;

J.  vzhledem k tomu, že Saúdská Arábie zatkla od roku 2017 desítky disidentů, včetně spisovatelů, novinářů, aktivistek za ženská práva a duchovních, nejčastěji na základě obvinění souvisejících s jejich pokojně vyjádřenými názory nebo politickou příslušností; vzhledem k tomu, že státní orgány žádají pro některé z těchto aktivistů trest smrti; vzhledem k tomu, že korunní princ Mohamed bin Salmán na tyto rozsáhlé zásahy proti předním aktivistům, právníkům a obráncům lidských práv dohlíží a že se tyto zásahy ještě vystupňovaly od doby, kdy začal upevňovat svou moc nad bezpečnostními orgány země;

K.  vzhledem k tomu, že strategie umlčování oponentů je o to účinnější, že vedle vnitřní represe jsou saúdskoarabské orgány odměňovány mlčením zahraničních vlád, které akceptování represí vyjadřují tím, že nestojí za svými proklamovanými zásadami;

L.  vzhledem k tomu, že saúdskoarabský politický a sociální systém zůstává nedemokratický a diskriminační, činí z žen občany druhé kategorie, nepovoluje svobodu víry a vyznání, závažným způsobem znevýhodňuje početné zahraniční pracovníky v zemi a tvrdě potlačuje veškeré projevy nesouhlasu;

M.  vzhledem k tomu, že ve svém usnesení ze dne 31. května 2018 o situaci obránců práv žen v Saúdské Arábii vyzval Parlament Radu, aby zvážila zavedení cílených opatření proti jednotlivcům odpovědným za závažené porušování lidských práv v Saúdské Arábii a jmenování zvláštního zpravodaje pro lidská práva v Saúdské Arábii v Radě OSN pro lidská práva;

N.  vzhledem k tomu, že svoboda přesvědčení a projevu a svoboda tisku a sdělovacích prostředků, ať on-line, či off-line, jsou základními právy každého člověka a představují klíčovou podmínku a katalyzátor demokratizace a reforem i zásadní prostředek ke kontrole moci; vzhledem k tomu, že svobodná, různorodá a nezávislá média mají v každé společnosti zásadní význam pro podporu a ochranu lidských práv; vzhledem k tomu, že práce novinářů, která spočívá v odhalování zneužití moci, upozorňování na korupci a zpochybňování obecně přijímaných názorů, je často vystavuje riziku zastrašování a násilí;

1.  co nejdůrazněji odsuzuje násilné zmizení a údajnou státem organizovanou vraždu Džamála Chášukdžího na konzulátu Saúdské Arábie v Istanbulu dne 2. října 2018;

2.  odmítá nedůvěryhodné vysvětlení, které k této věci dosud podaly saúdskoarabské orgány; konstatuje, že skutečnost, že saúdskoarabské orgány dosud neposkytly žádné důkazy o pohybu pana Chášukdžího uvnitř konzulátu a mimo něj, podrývá jejich tvrzení, že usilují o vedení skutečného a účinného vyšetřování této věci;

3.  vyzývá k okamžitému zahájení nezávislého a nestranného mezinárodního vyšetřování zmizení a možné vraždy pana Chášukdžího a k tomu, aby byly zjištěny odpovědné osoby a postaveny před soud;

4.  vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Radu, aby přijaly „Chášukdžího seznam“ saúdskoarabských státních příslušníků, na něž se budou vztahovat cílená opatření, jako je zákaz cestování a zmrazení majetku, z důvodu jejich zapojení do zmizení a údajné vraždy pana Chášukdžího i kvůli dalším závažným případům porušení lidských práv v Saúdské Arábii; trvá na tom, že takový seznam by neměl zahrnovat jen pachatele, ale také osnovatele a podněcovatele tohoto zločinu;

5.  vítá postoj některých členských států i hospodářských aktérů a mezinárodních organizací včetně Mezinárodního měnového fondu, kteří se kvůli rozhořčení nad zabitím pana Chášukdžího rozhodli bojkotovat investiční konferenci Future Investment Initiative konanou koncem října 2018 v Rijádu; trvá na tom, že budoucí zapojení by mělo být založeno na dodržování univerzálních hodnot;

6.  rozhodně podporuje iniciativu na zřízení globálního sankčního režimu EU v oblasti lidských práv namířeného proti všem osobám porušujícím lidská práva po celém světě, jehož součástí by byla cílená opatření zaměřená na jednotlivce, jako je zákaz víz a zmrazení majetku; očekává konkrétní výsledky konference pořádané nizozemskými orgány k zahájení této iniciativy, která se má v listopadu konat v Haagu, a vyzývá členské státy, aby tento návrh plně podpořily;

7.  je znepokojen tím, že zmizení pana Chášukdžího má přímou souvislost s jeho kritikou saúdskoarabské politiky v posledních letech; opět vyzývá saúdskoarabské orgány, aby začaly dodržovat základní práva, včetně práva na život a práva na svobodu projevu a pokojné vyjádření nesouhlasu;

8.  odsuzuje Saúdskou Arábii za pokračující útisk obránců lidských práv, včetně obhájců práv žen, kritických novinářů, duchovních a dalších pokojných aktivisů, který snižuje věrohodnost tamního reformního procesu; vyzývá vládu Saúdské Arábie, aby okamžitě a bezpodmínečně propustila všechny obránce lidských práv a ostatní vězně svědomí, kteří byli zadrženi a odsouzeni pouze za uplatnění svého práva na svobodu projevu a za pokojnou činnost v oblasti lidských práv;

9.  je vážně znepokojen podobnými případy násilného zmizení, k nimž došlo v případě čtyř katarských občanů, Muhsina al-Kurbího, Abdalazíze Abdalláha, Nawáfa ar-Rašída a Ahmada Chálida Mukbila; naléhavě vyzývá vládu Saúdské Arábie, aby poskytla informace o tom, kde se nacházejí, a aby je okamžitě propustila;

10.  vyzývá k okamžitému pozastavení členských práv Saúdské Arábie v Radě OSN pro lidská práva kvůli hrubému a systematickému porušování lidských práv, k němuž dochází jak na území této země, tak mimo něj; opět vyzývá EU, aby v Radě OSN pro lidská práva navrhla jmenování zvláštního zpravodaje pro lidská práva v Saúdské Arábii;

11.  naléhavě vyzývá EU a její členské státy, aby na příštím zasedání Rady OSN pro lidská práva v Ženevě, kde bude Saúdská Arábie dne 5. listopadu prezentovat své výsledky v oblasti dodržování lidských práv v rámci všeobecného pravidelného přezkumu, zaujaly pevný postoj;

12.  vyzývá saúdskoarabské orgány, aby zastavily další bičování Ráifa Badawího a aby ho neprodleně a bezpodmínečně propustily, neboť je považován za vězně svědomí, který byl zadržen a odsouzen pouze kvůli uplatňování svého práva na svobodu projevu; vyzývá EU, aby na jeho případ upozorňovala na všech schůzkách na vysoké úrovni;

13.  vyzývá saúdskoarabské orgány, aby zavedly okamžité moratorium na trest smrti, které by bylo prvním krokem na cestě k jeho úplnému zrušení; žádá, aby byly přezkoumány všechny rozsudky k trestu smrti, aby bylo zaručeno, že soudní procesy probíhaly v souladu s mezinárodními normami;

14.  vyzývá Evropskou službu pro vnější činnost (ESVČ) a Komisi, aby aktivně podporovaly sdružení občanské společnosti a jednotlivce, kteří se v Saúdské Arábii zasazují o obranu lidských práv, mj. prostřednictvím návštěv ve vězeních, sledování soudních procesů a veřejných prohlášení;

15.  opakuje, že je připraven vést konstruktivní a kritický dialog se Saúdskou Arábií o lidských právech a základních svobodách a o úloze této země v daném regionu;

16.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Evropské komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Evropské službě pro vnější činnost, generálnímu tajemníkovi OSN, vysokému komisaři OSN pro lidská práva, Jeho Veličenstvu králi Salmánovi bin Abd al-Azízovi a korunnímu princi Mohamedu bin Salmánovi, vládě Království Saúdské Arábie a generálnímu tajemníkovi Střediska pro národní dialog Království Saúdské Arábie.

 

 

 

Poslední aktualizace: 24. října 2018
Právní upozornění - Ochrana soukromí