Procedure : 2018/2885(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0498/2018

Indgivne tekster :

B8-0498/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 25/10/2018 - 13.18

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0434

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 292kWORD 53k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0498/2018
22.10.2018
PE624.193v01-00
 
B8-0498/2018

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om drabet på journalist Jamal Khashoggi i det saudiarabiske konsulat i Istanbul (2018/2885(RSP))


Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri for S&D-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om drabet på journalist Jamal Khashoggi i det saudiarabiske konsulat i Istanbul (2018/2885(RSP))  
B8‑0498/2018

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Saudi-Arabien, navnlig af 11. marts 2014 om Saudi-Arabien, dets forbindelser med EU og dets rolle i Mellemøsten og Nordafrika(1), af 12. februar 2015 om Raif Badawi-sagen(2), af 8. oktober 2015 om sagen Ali Mohammed al-Nimr(3), af 21. maj 2018 om situationen for kvinderettighedsforkæmpere i Saudi-Arabien(4) og af 25. februar 2016(5) og 30. november 2017(6) om den humanitære situation i Yemen samt af 4. oktober 2018 om situationen i Yemen(7), hvori der kræves en EU-dækkende våbenembargo mod Saudi-Arabien i betragtning af de alvorlige påstande om, at Saudi-Arabien krænker den humanitære folkeret i Yemen,

–  der henviser til G7-udenrigsministrenes erklæring af 17. oktober 2018 om den saudiarabiske journalist Jamal Khashoggis forsvinding,

–  der henviser til bemærkningerne fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR), Federica Mogherini, den 9. og 15. oktober 2018,

–  der henviser til erklæringen fra FN's menneskerettighedskommissær, Michelle Bachelet, den 16. oktober 2018, hvori de saudiarabiske myndigheder indtrængende opfordres til at bekendtgøre alt, hvad de ved om Khashoggis forsvinding,

–  der henviser til erklæringen af 9. oktober 2018 fra FN-eksperter, der kræver en undersøgelse af Khashoggis forsvinding i Istanbul,

–  der henviser til rapporten fra FN's Arbejdsgruppe vedrørende Tvungne eller Ufrivillige Forsvindinger af 18. oktober 2018,

–  der henviser til, at Saudi-Arabien er medlem af FN's Menneskerettighedsråd,

–  der henviser til EU's retningslinjer vedrørende menneskerettighederne vedrørende ytringsfrihed online og offline,

–  der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder,

–  der henviser til FN's konvention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder fra 1948,

–  der henviser til tildelingen af Sakharovprisen for tankefrihed og ytringsfrihed til den saudiarabiske blogger Raif Badawi i 2015,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at den fremtrædende saudiarabiske journalist Jamal Khashoggi, der bor i USA, den 2. oktober 2018 gik ind på Saudi-Arabiens konsulat i Istanbul for at få udstedt dokumenter, der var nødvendige for hans vielse, og at ingen siden har hørt fra ham eller set ham; der henviser til, at de saudiarabiske myndigheder først benægtede at være involveret i Khashoggis forsvinding og hævdede, at han forlod konsulatet kort tid efter at være gået ind, men sytten dage senere efter et stærkt internationalt pres indrømmede, at han var afgået ved døden i et slagsmål på konsulatet; der henviser til, at Saudi-Arabien ikke har fremlagt beviser, der underbygger denne påstand;

B.  der henviser til, at NF/HR og medlemsstaterne ikke har godkendt Saudi-Arabiens forklaring og har insisteret på behovet for at forsætte en grundig, troværdig og gennemsigtig undersøgelse for at kaste lys over omstændighederne omkring drabet på Jamal Khashoggi og sikre, at alle ansvarlige stilles fuldt ud til regnskab;

C.  der henviser til, at den tyrkiske regering og kilder i sikkerhedsstyrkerne har fremsat påstande om, at Jamal Khashoggi er blevet tortureret, myrdet og parteret på konsulatet, og at en gruppe på 15 saudiarabiske mænd "helt sikkert var involveret"; der henviser til, at embedsmænd fra den amerikanske efterretningstjeneste angiveligt har aflyttet saudiarabisk kommunikation, som afslører et komplot, der havde til formål at tage Khashoggi til fange;

D.  der henviser til, at nogle af de mistænkte i forbindelse med Khashoggis forsvinding er blevet identificeret som havende tætte forbindelser til den saudiarabiske kronprins, Mohammad Bin Salman Al Saud, herunder hans livvagt og en retsmediciner, der har en ledende stilling i det saudiarabiske indenrigsministerium; der henviser til, at deres påståede tilstedeværelse på det saudiarabiske konsulat i Istanbul den samme dag som Jamal Khashoggi forsvandt, den 2. oktober, antyder, at Kronprinsen personligt er indblandet i hans forsvinding og det eventuelle mord på ham;

E.  der henviser til, at de saudiarabiske myndigheder har beskrevet alle disse påstande som "ubegrundede" og "absolut falske"; der henviser til, at optagelser fra et overvågningskamera er blevet fjernet fra konsulatet den 2. oktober, og at alt tyrkisk personale blev beordret til at tage en fridag; der henviser til, at Saudi-Arabiens generalkonsul i Istanbul, Mohammad al-Otaibi, angiveligt forlod Tyrkiet den 16. oktober;

F.  der henviser til, at de saudiarabiske agenters angreb på Khashoggi på Saudi-Arabiens konsulat i Istanbul udgør en åbenbar tilsidesættelse af artikel 55, stk. 2, i Wienerkonventionen af 1963, hvori det fastslås, at konsulatsområder "ikke må benyttes på nogen måde, som måtte være uforenelig med de konsulære opgaver"; der henviser til, at det i artikel 41 i samme konvention fastslås, at diplomatisk immunitet kan ophæves i tilfælde af "grove forbrydelser", når en kompetent domstol træffer afgørelse herom;

G.  der henviser til, at tre fremtrædende FN-eksperter, nemlig Bernard Duarim, talsmand for Arbejdsgruppen vedrørende Tvungne eller Ufrivillige Forsvindinger, David Kaye, FN's særlige rapportør om fremme og beskyttelse af retten til menings- og ytringsfriheden, og Agnes Calliamard, FN's særlig rapportør om summariske henrettelser, har opfordret til en "uafhængig og international undersøgelse" af Khashoggi-sagen;

H.  der henviser til, at flere højt profilerede talere, sponsorer og mediepartnere har aflyst deres deltagelse i konferencen Future Investment Initiative, der skal afholdes i Riyadh senere i 2018, på grund af den udbredte harme over Khashoggis forsvinding;

I.  der henviser til, at en række amerikanske senatorer har indledt en procedure for at stille de saudiarabiske personer, der er involveret i Khashoggis forsvinding, til regnskab ved at foretage en ajourføring af den globale Magnitskij-lov;

J.  der henviser til, at de saudiarabiske myndigheder siden 2017 har arresteret snesevis af systemkritikere, herunder forfattere, journalister, kvinderettighedsforkæmpere og gejstlige, hovedsagelig på grundlag af beskyldninger, der er knyttet til deres fredelige meningstilkendegivelser eller politiske tilhørsforhold; der henviser til, at myndighederne har anmodet om dødsstraf for flere af disse aktivister; der henviser til, at Kronprins Mohammad Bin Salman Al Saud har stået bag en omfattende undertrykkelse af fremtrædende aktivister, advokater og menneskerettighedsforkæmpere, som er blevet intensiveret, siden han begyndte at konsolidere sin kontrol over landets sikkerhedsinstitutioner;

K.  der henviser til, at strategien med at lukke munden på kritikere bliver endnu mere effektiv, når den ud over de saudiarabiske myndigheders interne undertrykkelse omgives af tavshed fra de udenlandske regeringer, hvis accept af undertrykkelsen bliver tydelig, når de ikke står på mål for deres erklærede principper;

L.  der henviser til, at det saudiarabiske politiske og sociale system er og bliver udemokratisk og diskriminerende, gør kvinder til andenrangsborgere, ikke tillader nogen religions- og trosfrihed, groft diskriminerer over for landets store udenlandske arbejdsstyrke og slår hårdt ned på alle kritiske røster;

M.  der henviser til, at Parlamentet i sin beslutning af 30. maj 2018 om situationen for kvinderettighedsforkæmpere i Saudi-Arabien(8) opfordrede Rådet til at overveje at indføre målrettede foranstaltninger mod enkeltpersoner, der er ansvarlige for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne i Saudi-Arabien og udpege en særlig rapportør i FN's Menneskerettighedsråd om menneskerettighedssituationen i Saudi-Arabien;

N.  der henviser til, at ytrings-, presse- og mediefrihed såvel online som offline er en grundlæggende rettighed for alle mennesker og en afgørende forudsætning og katalysator for demokratisering og reformer og udgør et væsentligt middel til kontrol med magten; der henviser til, at frie, forskelligartede og uafhængige medier er af afgørende betydning i ethvert samfund for at fremme og beskytte menneskerettighederne; der henviser til, at journalisters arbejde med at afsløre magtmisbrug, afdække korruption og anfægte almindeligt accepterede holdninger ofte gør dem særligt udsatte for vold og trusler;

1.  fordømmer på det kraftigste den tvungne forsvinding og det påståede statsfinansierede mord på Jamal Khashoggi på Saudi-Arabiens konsulat i Istanbul den 2. oktober 2018;

2.  afviser de forklaringer, som de saudiarabiske myndigheder hidtil har givet om sagen, da de er utroværdige; bemærker, at de saudiarabiske myndigheder ikke har fremlagt nogen beviser for Jamal Khashoggis bevægelser ind og ud af konsulatet, og at det underminerer deres påstand om, at de vil bidrage til en reel og effektiv undersøgelse af sagen;

3.  opfordrer til, at der omgående iværksættes en uafhængig og upartisk international undersøgelse af Jamal Khashoggis forsvinding og det eventuelle mord på ham for at identificere de ansvarlige og stille dem for en domstol;

4.  opfordrer NF/HR til at foreslå, at Kommissionen udarbejder og Rådet vedtager en "Khashoggi-liste" over saudiarabiske personer, der er genstand for målrettede foranstaltninger såsom rejseforbud og indefrysning af aktiver, på grund af deres rolle i forbindelse med det påståede mord på Khashoggi samt andre alvorlige krænkelser af menneskerettighederne i Saudi-Arabien; insisterer på, at en sådan liste ikke blot skal omfatte gerningsmændene, men også de personer, der står bag og har medvirket til denne forbrydelse;

5.  glæder sig over, at visse medlemsstater, økonomiske aktører og internationale organisationer, herunder Den Internationale Valutafond, har indtaget en klar holdning og boykottet konferencen Future Investment Initiative, der skal afholdes i Riyadh senere i 2018, på grund af den udbredte harme over drabet på Khashoggi; fastholder, at det fremtidige engagement bør baseres på respekt for universelle værdier;

6.  støtter kraftigt initiativet om at etablere en verdensomspændende EU-ordning for menneskerettighedssanktioner over for personer, der har krænket menneskerettighederne i hele verden, som i højere grad er rettet mod enkeltpersoner gennem visumforbud og indefrysning af aktiver; forventer konkrete resultater af den konference, som de nederlandske myndigheder arrangerer for at iværksætte initiativet, der efter planen skal finde sted i Haag i november, og opfordrer medlemsstaterne til fuldt ud at bakke op om dette forslag;

7.  er bekymret over, at Khashoggis forsvinding er direkte forbundet med hans kritik af de saudiarabiske politikker i de senere år; gentager sin opfordring til de saudiarabiske myndigheder om at acceptere grundlæggende rettigheder, herunder retten til livet og retten til ytringsfrihed og fredelig kritik;

8.  fordømmer den aktuelle undertrykkelse af menneskerettighedsforkæmpere, herunder kvinderettighedsforkæmpere, kritiske journalister, gejstlige og andre fredelige aktivister i Saudi-Arabien, som underminerer troværdigheden af reformprocessen i landet; opfordrer den saudiarabiske regering til omgående og betingelsesløst at løslade alle menneskerettighedsforkæmpere og andre samvittighedsfanger, der udelukkende er blevet tilbageholdt og dømt for at udøve deres ret til ytringsfrihed og gennemføre deres fredelige arbejde for menneskerettigheder;

9.  er alvorligt bekymret over lignende sager med tvungne forsvindinger i 2018, som ramte fire statsborgere fra Qatar, nemlig Mohsin Al-Korbi, Abdulaziz Abdullah, Nawaf Al- Rasheed og Ahmed Khalid Meqbel; opfordrer indtrængende Saudi-Arabiens regering til at oplyse deres opholdssted og omgående at løslade dem;

10.  opfordrer til øjeblikkelig suspension af Saudi-Arabiens medlemsrettigheder i FN's Menneskerettighedsråd på grund af de grove og systematiske krænkelser af menneskerettighederne, som Saudi-Arabien udøver både i og uden for landet; gentager sin opfordring til EU om i FN's Menneskerettighedsråd at foreslå udpegelsen af en særlig rapportør om menneskerettighedssituationen i Saudi-Arabien;

11.  opfordrer indtrængende EU og dets medlemsstater til at indtage en stærk holdning på det næste møde i Menneskerettighedsrådet i Genève, hvor Saudi-Arabien den 5. november vil fremlægge sine resultater på menneskerettighedsområdet inden for rammerne af den universelle regelmæssige gennemgang;

12.  opfordrer de saudiarabiske myndigheder til at afstå fra yderligere piskning af Raif Badawi og til omgående og betingelsesløst at løslade ham, eftersom han må betragtes som en samvittighedsfange, der udelukkende er blevet tilbageholdt og dømt for at udøve sin ret til ytringsfrihed; opfordrer EU til fortsat at rejse spørgsmålet om hans sag i enhver kontakt på højt plan;

13.  opfordrer de saudiarabiske myndigheder til at indføre et øjeblikkeligt moratorium for anvendelsen af dødsstraf som et skridt i retning af afskaffelse; opfordrer til en revision af samtlige dødsdomme for at sikre overholdelse af internationale standarder under disse retssager;

14.  opfordrer EU-Udenrigstjenesten og Kommissionen til aktivt at støtte civilsamfundsgrupper og enkeltpersoner, der forsvarer menneskerettighederne i Saudi-Arabien, bl.a. ved at arrangere fængselsbesøg, overvåge retssager og fremsætte offentlige erklæringer;

15.  gentager, at Parlamentet er rede til at føre en konstruktiv og kritisk dialog med Saudi-Arabien om menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder samt om landets rolle i regionen;

16.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, EU-Udenrigstjenesten, FN's generalsekretær, FN's højkommissær for menneskerettigheder, Hans Majestæt Kong Salman bin Abdulaziz Al Saud og Kronprins Mohammad Bin Salman Al Saud, Kongeriget Saudi-Arabiens regering og generalsekretæren for Kongeriget Saudi-Arabiens center for national dialog.

 

 

(1)

EUT L 378 af 9.11.2017, s. 64.

(2)

EUT L 310 af 25.8.2016, s. 29.

(3)

EUT L 349 af 17.10.2017, s. 34.

(4)

Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0232.

(5)

Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0066.

(6)

Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0473.

(7)

Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0383.

(8)

Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0232.

Seneste opdatering: 24. oktober 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik