Menetlus : 2018/2885(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0498/2018

Esitatud tekstid :

B8-0498/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 25/10/2018 - 13.18

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0434

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 264kWORD 47k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0498/2018
22.10.2018
PE624.193v01-00
 
B8-0498/2018

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


ajakirjaniku Jamal Khashoggi tapmise kohta Saudi Araabia konsulaadis Istanbulis  (2018/2885(RSP))


Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri fraktsiooni S&D nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon ajakirjaniku Jamal Khashoggi tapmise kohta Saudi Araabia konsulaadis Istanbulis (2018/2885(RSP))  
B8‑0498/2018

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Saudi Araabia kohta, eriti 11. märtsi 2014. aasta resolutsiooni Saudi Araabia ja selle suhete kohta ELiga ning rolli kohta Lähis-Idas ja Põhja-Aafrikas(1), 12. veebruari 2015. aasta resolutsiooni Raif Badawi juhtumi kohta Saudi Araabias(2), 8. oktoobri 2015. aasta resolutsiooni Ali Mohammed al-Nimri juhtumi kohta(3), 31. mai 2018. aasta resolutsiooni naiste õiguste kaitsjate olukorra kohta Saudi Araabias(4), 25. veebruari 2016. aasta resolutsiooni humanitaarolukorra kohta Jeemenis(5), 30. novembri 2017. aasta(6) ja 4. oktoobri 2018. aasta(7) reolustiooni olukorra kohta Jeemenis, kus kutsutakse üles kehtestama Saudi Araabia suhtes ELi relvaembargo, arvestades tõsiseid süüdistusi, et Saudi Araabia rikub Jeemenis rahvusvahelist humanitaarõigust,

–  võttes arvesse G7 riikide välisministrite 17. oktoobri 2018. aasta avaldust Saudi Araabia ajakirjaniku Jamal Khashoggi kadumise kohta,

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini 9. ja 15. oktoobri 2018. aasta märkusi,

–  võttes arvesse ÜRO inimõiguste voliniku Michelle Bachelet’ 16. oktoobri 2018. aasta avaldust, milles ta nõudis tungivalt, et Saudi Araabia avaldaks Jamal Khashoggi kadumise kohta kogu teabe,

–  võttes arvesse ÜRO ekspertide 9. oktoobri 2018. aasta avaldust, milles nõutakse Jamal Khasoggi Istanbulis kadumise juhtumi uurimise alustamist,

–  võttes arvesse ÜRO isikute sunniviisilist kadumist käsitleva töörühma 18. oktoobri 2018. aasta aruannet,

–  võttes arvesse Saudi Araabia liikmesust ÜRO Inimõiguste Nõukogus,

–  võttes arvesse ELi inimõiguste alaseid suuniseid sõnavabaduse kohta internetis ja mujal,

–  võttes arvesse kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti,

–  võttes arvesse piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise vastast ÜRO konventsiooni,

–  võttes arvesse 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–  võttes arvesse 2015. aasta Sahharovi mõtte- ja sõnavabaduse auhinna andmist Saudi Araabia blogijale Raif Badawile,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et silmapaistev Saudi Araabia ajakirjanik ja USA resident Jamal Khashoggi sisenes Saudi Araabia konsulaati Istanbulis 2. oktoobril 2018, et tuua ära abiellumiseks vajalikud dokumendid ja pärast seda ei ole teda enam nähtud ega temast midagi kuulda olnud; arvestades, et esialgu Saudi Araabia eitas igasugust seost Jamal Khashoggi kadumisega ja kinnitas, et viimane lahkus konsulaadist elusa ja tervena veidi aega pärast konsulaati sisenemist, kuid seitseteist päeva hiljem ja suure rahvusvahelise surve all kinnitas Saudi Araabia, et Jamal Khashoggi ikkagi suri konsulaadis toimunud kähmluse käigus; arvestades, et Saudi Araabia ei ole selle kohta mingeid tõendeid esitanud;

B.  arvestades, et asepresident ja kõrge esindaja ning liikmesriigid ei ole Saudi Araabia selgitusi vastuvõetavaks tunnistanud ja rõhutavad jätkuvalt põhjaliku, usaldusväärse ja läbipaistva uurimise vajadust, et selgitada lõplikult välja kõik Jamal Khashoggi tapmise asjaolud ning tagada kõikide selle eest vastutavate isikute täielik vastutusele võtmine;

C.  arvestades, et Türgi valitsus ja julgeolekuallikad on esitanud süüdistuse, et Jamal Khashoggit piinati, ta tapeti ja tema keha tükeldati konsulaadihoones ning et selles osales suure tõenäosusega 15-liikmeline meeste rühm Saudi Araabiast; arvestades, et on andmeid selle kohta, et USA luureametnikud kuulasid pealt Saudi Araabia ametnike suhtlust, millest selgus, et Jamal Khashoggi kinni võtmiseks oli ette valmistatud vandenõu;

D.  arvestades, et osal Jamal Khashoggi kadumisega seotud kahtlusalustel on tihedad sidemed Saudi Araabia kroonprintsi Mohammad Bin Salman Al Saudiga, sh tema turvameeskond ja kohtumeditsiini ekspert, kes on Saudi Araabia siseministeeriumi kõrge ametnik; arvestades, et nende väidetav kohalolek Saudi Araabia konsulaadis Istanbulis Jamal Khashoggi kadumise päeval 2. oktoobril viitab kroonprintsi isiklikule seotusele tema kadumise ja võimaliku mõrvaga;

E.  arvestades, et Saudi Araabia ametivõimud kirjeldasid kõiki süüdistusi kui alusetuid ja täiesti valesid; arvestades, et 2. oktoobri videovalve salvestised on konsulaadist ära viidud ja kõik Türgi päritolu töötajad pidid selle päeva vabaks võtma; arvestades, et teadaolevalt lahkus Saudi Araabia peakonsul Istanbulis Mohammad al-Otaibi Türgist 16. oktoobril;

F.  arvestades, et Saudi Araabia luureametnike sihipärase rünnakuga Jamal Khashoggi vastu Saudi Araabia konsulaadis Istanbulis rikuti jämedalt 1963. aasta konsulaarsuhete Viini konventsiooni artikli 55 lõiget 2, milles sätestatakse, et „[k]onsulaarasutuse valdusi ei tohi kasutada otstarbel, mis ei sobi kokku konsulaarülesannetega“; arvestades, et sama konventsiooni artiklis 41 sätestatakse, et diplomaatiline puutumatus võidakse ära võtta „raske kuriteo korral ja pädeva kohtu otsuse alusel“;

G.  arvestades, et kolm hinnatud ÜRO eksperti Bernard Duhaime (isikute sunniviisilist kadumist käsitleva töörühma esimees ja raportöör), David Kaye (ÜRO sõnavabaduse eriraportöör) ja Agnes Callamard (kohtuväliste ja omavoliliste hukkamiste eriraportöör) nõuavad Jamal Khashoggi juhtumi sõltumatut ja rahvusvahelist uurimist;

H.  arvestades, et paljud kõrgetasemelised esinejad, sponsorid ja meediapartnerid on loobunud osalemast konverentsil „Future Investment Initiative“, mis peaks toimuma 2018. aasta lõpupoole Ar-Riyādhis, väljendades nii seoses Jamal Khashoggi kadumisega oma meelepaha;

I.  arvestades, et mitmed USA senaatorid on algatanud menetluse Jamal Khashoggi kadumisega seotud Saudi Araabia kodanike vastutusele võtmiseks ja ajakohastasid selleks inimõiguste rikkumist reguleeriva üldakti (Global Magnitsky Act);

J.  arvestades, et alates 2017. aastast on Saudi Araabia vahistanud kümneid teisitimõtlejaid, sh kirjanikke, ajakirjanikke, naiste õiguste eest võitlevaid aktiviste ja vaimulikke, peamiselt rahumeelse arvamuse avaldamise või nende poliitilise kuuluvuse tõttu; arvestades, et ametivõimud nõuavad mitmele aktivistile surmanuhtlust; arvestades, et kroonprints Mohammad Bin Salman Al Saud on korraldanud korduvalt haaranguid tuntud aktivistide, juristide ja inimõiguste kaitsjate vastu, mis sagenesid eriti pärast seda, kui ta asus suurendama kontrolli riigi julgeolekuametite üle;

K.  arvestades, et nn vaikima sunnitud eriarvamuste strateegia on seda mõjusam kui vaatamata riigisisestele repressioonidele Saudi Araabia ametivõimude tegevus teiste riikide valitsuste poolt vaikivat heakskiitu leiab, kes lepivad repressioonidega, kuna nad ei suuda enda kehtestatud põhimõtete eest seista;

L.  arvestades, et Saudi Araabia poliitiline ja ühiskondlik süsteem on jätkuvalt ebademokraatlik ja diskrimineeriv, muudab naised teisejärgulisteks kodanikeks, ei võimalda usu- ega veendumusvabadust, diskrimineerib tõsiselt riigi arvukat võõrtööliste kogukonda ja represseerib karmilt kõiki teisitimõtlejaid;

M.  arvestades, et 31. mai 2018. aasta resolutsioonis naiste õiguste kaitsjate olukorra kohta Saudi Araabias, palus parlament nõukogul kaaluda sihipäraste meetmete võtmist isikute suhtes, kes vastutavad inimõiguste ränga rikkumise eest Saudi Araabias ja nimetada ÜRO Inimõiguste Nõukogus ametisse Saudi Araabia inimõiguste olukorraga tegelev eriraportöör;

N.  arvestades, et arvamusvabadus ning ajakirjandus- ja meediavabadus, nii internetis kui mujal, on iga isiku põhiõigused ning demokratiseerimis- ja reformiprotsessi peamised eeltingimused ja katalüsaatorid ning olulised võimu kontrollimise vahendid; arvestades, et vaba, mitmekesine ja sõltumatu meedia on igas ühiskonnas inimõiguste edendamise ja kaitsmise seisukohast oluline; arvestades, et ajakirjanike töö võimu kuritarvitamise ja korruptsioonijuhtumite avastamisel ja väljakujunenud arvamuste suhtes kahtluse avaldamisel seab nad tihti konkreetsesse ohtu langeda hirmutamise ja vägivalla ohvriks;

1.  mõistab karmilt hukka Jamal Khashoggi sunniviisilise kadumise ja väidetava mõrva ametivõimude osalusel Saudi Araabia konsulaadis Istanbulis 2. oktoobril 2018. aastal;

2.  lükkab tagasi Saudi Araabia ametivõimude seni esitatud selgitused juhtumi kohta, kuna need ei ole usaldusväärsed; juhib tähelepanu sellele, et Saudi Araabia ametivõimud ei ole esitanud mingeid tõendeid Jamal Khashoggi konsulaadihoonesse sisenemise või sealt väljumis kohta ja see muudab väheusutuvaks nende kinnituse teha kõik selleks, et viia läbi juhtumi põhjalik ja tulemuslik uurimine;

3.  nõuab, et viivitamata algatataks Jamal Khashoggi kadumise ja võimaliku mõrva sõltumatu ja erapooletu rahvusvaheline uurimine ning selgitataks välja, kes selle eest vastutavad ja need isikud vastutusele võetaks;

4.  kutsub asepresidenti ja kõrget esindajat üles esitama komisjoni koostatud ja nõukogult heakskiidu saanud nn „Khashoggi nimekirja“ Saudi Araabia kodanikest, kelle suhtes rakendatakse sihipäraseid meetmeid, nagu reisikeelud ja varade külmutamine, nende osalemise pärast Jamal Khashoggi kadumise ja väidetava mõrva juhtumis ning muudes rasketes inimõiguste rikkumistes Saudi Araabia; nõuab, et sellesse nimekirja ei kantaks mitte ainult selle kuriteo toimepanijate, vaid ka selle eest vastutavate isikute ja algatajate nimed;

5.  kiidab heaks osa liikmesriikide ja ettevõtjate ning rahvusvaheliste organisatsioonide, sh Rahvusvahelise Valuutafondi otsuse mitte osaleda konverentsil „Future Investment Initiative“, mis peaks toimuma 2018. aasta lõpus Ar-Riyādhis, väljendades nii oma meelepaha seoses Jamal Khashoggi tapmisega; nõuab, et igasuguse tegevuse aluseks peab tulevikus olema üldiste väärtuste tunnustamine;

6.  toetab algatust luua kogu maailmas rakendatav inimõiguste rikkujate vastu suunatud ELi üldine karistuskord, mis hõlmaks üksikisikute vastu suunatud sihipärased meetmeid reisikeeldude ja varade külmutamise näol; eeldab, et algatuse käivitamiseks Madalmaade ametivõimude poolt novembris Haagis korraldataval konverentsil jõutakse konkreetsete tulemusteni ja kutsub liikmesriike seda ettepanekut täielikult toetama;

7.  väljendab muret selle pärast, et Jamal Khashoggi kadumine on otseselt seotud tema kriitikaga Saudi Araabia viimaste aastata poliitika kohta; kordab üleskutset Saudi Araabia ametivõimudele tunnustada põhiõigusi, sh õigust elule ja sõnavabadusele ning rahumeelsele teisitimõtlemisele;

8.  mõistab hukka jätkuvad repressioonid inimõiguste kaitsjate, sh naiste õiguste eest võitlejate vastu, kriitiliste ajakirjanike, vaimulike ja teiste rahumeelsete aktivistide vastu Saudi Araabias, mis õõnestab reformiprotsessi usaldusväärsust riigis; kutsub Saudi Araabia valitsust üles vabastama viivitamata ja tingimusteta kõik inimõiguste kaitsjad ja muud meelsusvangid, kes on kinni peetud ja süüdi mõistetud üksnes oma sõnavabaduse õiguse kasutamise ja rahumeelse inimõiguste alase tegevuse eest;

9.  tunneb tõsist muret 2018. aastal toimunud sarnaste nelja Katari kodaniku Mohsin Al-Korbi, Abdulaziz Abdullahi, Nawaf Al- Rasheedi ja Ahmed Khalid Meqbeli sunniviisilise kadumise juhtumite pärast; nõuab tungivalt, et Saudi Araabia valitsus annaks nende asukoha kohta teavet ja vabastaks nad viivitamata;

10.  nõuab, et Saudi Araabia liikmesus ÜRO Inimõiguste Nõukogus peatataks viivitamata, kuna ta on jämedalt ja süstemaatiliselt rikkunud inimõigusi nii riigis endas kui ka väljaspool seda; nõuab, et EL teeks ÜRO Inimõiguste Nõukogus ettepaneku nimetada ametisse Saudi Araabia inimõiguste olukorraga tegelev eriraportöör;

11.  nõuab tungivalt, et EL ja selle liikmesriigid väljendaksid selgelt oma seisukohti järgmisel ÜRO Inimõiguste Nõukogu kohtumisel 5. novembril Genfis, kus Saudi Araabia annab üldise korrapärase läbivaatamise raames ülevaate riigi inimõiguste olukorrast;

12.  kutsub Saudi Araabia ametivõime üles lõpetama Raif Badawi suhtes kohaldatava ihunuhtluse ning ta viivitamata ja tingimusteta vabastama, kuna teda saab käsitleda kui meelsusvangi, kes on kinni peetud ja süüdi mõistetud üksnes sõnavabaduse õiguse kasutamise eest; nõuab, et EL jätkaks Raif Badawi küsimuse tõstatamist igal kõrgetasemelisel kohtumisel;

13.  kutsub Saudi Araabia ametivõime üles kehtestama kohe moratooriumi surmanuhtluse kasutamisele, mis oleks esimene samm surmanuhtluse kaotamise suunas; nõuab kõikide surmanuhtluse määramise otsuste läbivaatamist, tagamaks et nendel kohtuprotsessidel järgiti rahvusvahelisi standardeid;

14.  kutsub Euroopa välisteenistust ja komisjoni üles aktiivselt toetama Saudi Araabias inimõigusi kaitsvaid kodanikuühiskonna rühmi ja isikuid, korraldades sealhulgas selleks vanglakülastusi, vaadeldes kohtuprotsesse ja tehes avalikke avaldusi;

15.  väljendab oma valmisolekut astuda Saudi Araabiaga konstruktiivsesse ja kriitilisse dialoogi, et arutada inimõiguste ja põhiõiguste küsimusi ning riigi rolli piirkonnas;

16.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, Euroopa välisteenistusele, ÜRO peasekretärile, ÜRO inimõiguste ülemvolinikule, Tema Majesteedile kuningas Salman bin Abdulaziz Al Saudile, kroonprintsile Mohammad Bin Salman Al Saudile, Saudi Araabia Kuningriigi valitsusele ning Saudi Araabia Kuningriigi Üleriigilise Dialoogi Keskuse peasekretärile.

(1)

ELT C 378, 9.11.2017, lk 64.

(2)

ELT C 310, 25.8.2016, lk 29.

(3)

ELT C 349, 17.10.2017, lk 34.

(4)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0232.

(5)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0066.

(6)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0473.

(7)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0383.

Viimane päevakajastamine: 24. oktoober 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika