Förfarande : 2018/2885(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0498/2018

Ingivna texter :

B8-0498/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 25/10/2018 - 13.18

Antagna texter :

P8_TA(2018)0434

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 267kWORD 47k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0498/2018
22.10.2018
PE624.193v01-00
 
B8-0498/2018

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om dödandet av journalisten Jamal Khashoggi på Saudiarabiens konsulat i Istanbul (2018/2885(RSP))


Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri för S&D-gruppen

Europaparlamentets resolution om dödandet av journalisten Jamal Khashoggi på Saudiarabiens konsulat i Istanbul (2018/2885(RSP))  
B8‑0498/2018

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Saudiarabien, i synnerhet resolutionerna av den 11 mars 2014 om Saudiarabien, dess förbindelser med EU och dess roll i Mellanöstern och Nordafrika(1), av den 12 februari 2015 om fallet Raif Badawi(2), av den 8 oktober 2015 om fallet Ali Mohammed al-Nimr(3), av den 31 maj 2018 om situationen för kvinnorättsförsvarare i Saudiarabien(4), samt resolutionerna av den 25 februari 2016(5) och av den 30 november 2017(6) om den humanitära situationen i Jemen samt av den 4 oktober 2018(7) om situationen i Jemen, med en uppmaning att införa ett EU-vapenembargo mot Saudiarabien med tanke på de allvarliga anklagelserna om brott mot internationell humanitär rätt begångna av Saudiarabien i Jemen,

–  med beaktande av G7-utrikesministrarnas uttalande av den 17 oktober 2018 om den saudiske journalisten Jamal Khashoggis försvinnande,

–  med beaktande av kommentarerna av den 9 och 15 oktober 2018 från Federica Mogherini, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik,

–  med beaktande av uttalandet av den 16 oktober 2018 från FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, Michelle Bachelet, som uppmanar Saudiarabien att avslöja alla uppgifter som landet har avseende Khashoggis försvinnande,

–  med beaktande av uttalandet av den 9 oktober 2018 från FN:s experter, som begär en undersökning av Khashoggis försvinnande i Istanbul,

–  med beaktande av rapporten av den 18 oktober 2018 från FN:s arbetsgrupp för frågor som rör påtvingade eller ofrivilliga försvinnanden,

–  med beaktande av Saudiarabiens medlemskap i FN:s råd för mänskliga rättigheter,

–  med beaktande av EU:s riktlinjer om mänskliga rättigheter vad gäller yttrandefrihet online och offline,

–  med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter,

–  med beaktande av FN:s konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning,

–  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948,

–  med beaktande av att Sacharovpriset för tankefrihet och yttrandefrihet 2015 tilldelades den saudiske bloggaren Raif Badawi,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den framstående saudiske journalisten Jamal Khashoggi, bosatt i USA, gick in på Saudiarabiens konsulat i Istanbul den 2 oktober 2018 för att få handlingar som han behövde inför sitt giftermål, och han har inte setts eller hörts av sedan dess. Saudiarabien förnekade först inblandning i Khashoggis försvinnande och hävdade att han lämnat konsulatet på egen hand kort efter sin ankomst, men sjutton dagar senare – efter kraftiga internationella påtryckningar – sade man att han avlidit under ett slagsmål på konsulatet. Saudiarabien har inte lagt fram några bevis som stöder detta påstående.

B.  Vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant och medlemsstaterna godtog inte Saudiarabiens förklaringar och insisterade på att det behövdes en fortsatt grundlig, trovärdig och transparent utredning för att bringa klarhet i omständigheterna kring dödandet av Khashoggi och se till att alla ansvariga ställs till svars fullt ut.

C.  Turkiska regerings- och säkerhetskällor har kommit med påståenden om att Khashoggi torterats, mördats och styckats inne på konsulatet och att en grupp på femton saudiska män ”med största sannolikhet var delaktiga” i dådet. Amerikanska underrättelsetjänstemän hade enligt uppgift avlyssnat meddelanden som avslöjade en sammansvärjning för att tillfångata honom.

D.  Några av de misstänkta i samband med Khashoggis försvinnande har bedömts ha nära band till den saudiske kronprinsen Mohammed bin Salman as-Saud, inbegripet dennes säkerhetstjänst, och man har identifierat en rättsmedicinsk läkare som har en ledande befattning i det saudiska inrikesministeriet. Att de påstås ha befunnit sig på Saudiarabiens konsulat i Istanbul på dagen för Khashoggis försvinnande, den 2 oktober, gör kronprinsen personligt inblandad i försvinnandet av och det eventuella mordet på honom.

E.  De saudiska myndigheterna har beskrivit samtliga påståenden som ”ogrundade” och ”helt felaktiga”. Övervakningsbilder ska ha avlägsnats från konsulatet den 2 oktober och all turkisk personal beordrades att ta ledigt en dag. Enligt uppgift lämnade generalkonsul Mohammed al-Otaibi Turkiet den 16 oktober.

F.  Saudiska agenters angrepp mot Khashoggi på det saudiska konsulatet i Istanbul är en uppenbar kränkning av artikel 55.2 i Wienkonventionen om konsulära förbindelser, i vilken det anges att konsulatlokalerna ”[...] ej [får] användas på ett sätt som är oförenligt med konsulatets verksamhet”. I artikel 41 i samma konvention fastställs att diplomatisk immunitet kan upphävas vid ”grovt brott” efter beslut av en behörig domstol.

G.  Tre framträdande FN-experter, nämligen Bernard Duhaime, ordförande och rapportör för arbetsgruppen för frågor som rör påtvingade eller ofrivilliga försvinnanden, David Kaye, FN:s särskilde rapportör för yttrandefrihet, och Agnes Callamard, FN:s särskilda rapportör om summariska avrättningar, har efterfrågat en ”oberoende och internationell utredning” i fallet Khashoggi.

H.  Flera framträdande talare, sponsorer och mediepartner har ställt in sitt deltagande i konferensen Future Investment Initiative som kommer att äga rum senare under 2018 i Riyadh, för att uttrycka sin bestörtning över Khashoggis försvinnande.

I.  Ett antal amerikanska senatorer har inlett ett förfarande för att ställa de saudiska medborgare som är involverade i Kashoggis försvinnande till svars genom att uppdatera Global Magnitsky-lagen.

J.  Sedan 2017 har Saudiarabien gripit dussintals oliktänkande, däribland författare, journalister, kvinnorättsförsvarare och religiösa ledare, som huvudsakligen anklagats för brott i samband med att de fredligt uttryckt sina åsikter eller sin politiska tillhörighet. Myndigheterna yrkar på dödsstraff för flera av dessa aktivister. Kronprins Mohammed bin Salman as-Saud har låtit omfattande angrepp riktas mot framträdande aktivister, advokater och människorättsförsvarare, vilket intensifierats sedan han började befästa sin kontroll över landets säkerhetsinstitutioner.

K.  Strategin att tysta ned oliktänkande blir ännu mer effektiv inte bara genom internt förtryck, utan även genom att de saudiska myndigheterna belönas med tystnad från utländska regeringar som, när de accepterar repressiva handlingar, signalerar att de inte lyckas följa sina uttalade principer.

L.  Saudiarabiens politiska och sociala system är fortfarande odemokratiskt och diskriminerande. Kvinnor görs till andra klassens medborgare, ingen religions- och trosfrihet tillåts, landets många utländska arbetare diskrimineras allvarligt och alla med avvikande åsikter utsätts för hårda repressalier.

M.  I sin resolution av den 31 maj 2018 om situationen för kvinnorättsförsvarare i Saudiarabien uppmanade parlamentet rådet att överväga att införa riktade åtgärder mot personer som är ansvariga för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Saudiarabien och att en särskild rapportör för mänskliga rättigheter i Saudiarabien utses inom FN:s råd för mänskliga rättigheter.

N.  Press och medias åsikts- och yttrandefrihet, både på och utanför nätet, är grundläggande rättigheter för alla människor och avgörande förutsättningar och katalysatorer för demokratisering och reformer samt fungerar som en nödvändig kontroll av makten. En mångfald av fria och oberoende medier är av grundläggande betydelse i varje samhälle för att främja och skydda de mänskliga rättigheterna. Genom sitt arbete med att avslöja maktmissbruk, uppmärksamma korruption och ifrågasätta etablerade åsikter har journalister ofta varit särskilt utsatta för hot och våld.

1.  Europaparlamentet fördömer i skarpaste ordalag det påtvingade försvinnandet av och det påstådda statsunderstödda mordet på Jamal Khashoggi på Saudiarabiens konsulat i Istanbul den 2 oktober 2018.

2.  Europaparlamentet avvisar de förklaringar som de saudiska myndigheterna hittills gett i ärendet eftersom de inte är trovärdiga. Parlamentet konstaterar att de saudiska myndigheterna inte har kunnat lägga fram några bevis för Khashoggis rörelser in och ut ur konsulatet, vilket undergräver deras påståenden om att de stöder en gedigen och effektiv utredning av ärendet.

3.  Europaparlamentet begär att det omedelbart inleds en oberoende och opartisk internationell utredning om försvinnandet av och det eventuella mordet på Khashoggi och att de ansvariga identifieras och ställs inför rätta.

4.  Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden/den höga representanten att föreslå en ”Khashoggi-lista”, som utarbetas av kommissionen och antas av rådet, över saudiska medborgare som ska omfattas av riktade åtgärder, såsom reseförbud och frysning av tillgångar, på grund av deras roll i försvinnandet av och det påstådda mordet på Khashoggi samt andra allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Saudiarabien. Parlamentet insisterar på att en sådan lista inte bara bör ange gärningsmännen utan även hjärnorna bakom och anstiftarna till detta brott.

5.  Europaparlamentet välkomnar de ståndpunkter som intagits av vissa medlemsstater samt ekonomiska aktörer och internationella organisationer, däribland Internationella valutafonden, när de bojkottar konferensen Future Investment Initiative, som hålls i Riyadh senare 2018, för att uttrycka sin bestörtning över dödandet av Khashoggi. Parlamentet insisterar på att framtida engagemang bör bygga på respekten för de universella värdena.

6.  Europaparlamentet ger sitt starka stöd till initiativet att skapa ett globalt EU-system för människorättsliga sanktioner mot personer i hela världen som kränkt de mänskliga rättigheterna, vilket skulle innebära åtgärder riktade mot enskilda personer, bland annat viseringsförbud och frysta tillgångar. Parlamentet förväntar sig konkreta resultat från den konferens som organiseras av de nederländska myndigheterna för att sjösätta initiativet, vilken planeras äga rum i Haag i november, och uppmuntrar medlemsstaterna att stödja detta förslag till fullo.

7.  Europaparlamentet ser med oro på att Khashoggis försvinnande kan kopplas direkt till hans kritik av Saudiarabiens politik under de senaste åren. Parlamentet upprepar sin uppmaning till de saudiska myndigheterna att öppna upp för de grundläggande rättigheterna, däribland rätten till liv, yttrandefrihet och fredliga protester.

8.  Europaparlamentet fördömer att människorättsförsvarare, däribland kvinnorättsförsvarare, kritiska journalister, religiösa ledare och andra fredliga aktivister, förtrycks i Saudiarabien, vilket undergräver trovärdigheten för reformprocessen i landet. Parlamentet uppmanar Saudiarabiens regering att omedelbart och villkorslöst frige alla människorättsförsvarare och andra samvetsfångar som gripits och dömts enbart för att de har utövat sin rätt till yttrandefrihet och arbetat fredligt för de mänskliga rättigheterna.

9.  Europaparlamentet är allvarligt oroat över de liknande fall av påtvingade försvinnanden som fyra qatariska medborgare utsatts för under 2018 – Mohsin al-Korbi, Abdulaziz Abdullah, Nawaf ar-Rashid och Ahmed Khad Meqbel. Parlamentet uppmanar Saudiarabiens regering att tillhandahålla information om var de befinner sig och att omedelbart frige dem.

10.  Europaparlamentet begär att Saudiarabiens rättigheter som medlem i FN:s råd för mänskliga rättigheter omedelbart upphävs till följd av de grova och systematiska människorättskränkningar som landet är delaktigt i, både i och utanför Saudiarabien. Parlamentet upprepar sin uppmaning till EU att föreslå till FN:s råd för mänskliga rättigheter att utse en särskild rapportör för mänskliga rättigheter i Saudiarabien.

11.  Europaparlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att inta en fast hållning vid människorättsrådets nästa möte i Genève, vid vilket Saudiarabien den 5 november kommer att lägga fram uppgifter om situationen för de mänskliga rättigheterna i landet inom ramen för den allmänna återkommande utvärderingen.

12.  Europaparlamentet uppmanar de saudiska myndigheterna att se till att Raif Badawi inte utsätts för ytterligare spöstraff, och att omedelbart och villkorslöst försätta honom på fri fot, eftersom han betraktas som en samvetsfånge som gripits och dömts enbart för att ha utövat sin rätt till yttrandefrihet. Parlamentet uppmanar EU att fortsätta att ta upp hans fall vid alla tänkbara kontakter på hög nivå.

13.  Europaparlamentet uppmanar de saudiska myndigheterna att införa ett moratorium för tillämpningen av dödsstraff, som ett steg mot dess avskaffande. Parlamentet vill se en översyn av alla dödsdomar för att kontrollera att rättegångarna i dessa fall följt internationella normer.

14.  Europaparlamentet uppmanar Europeiska utrikestjänsten och kommissionen att aktivt stödja grupper i det civila samhället och enskilda personer som försvarar mänskliga rättigheter i Saudiarabien, bland annat genom besök i fängelser, övervakning av rättegångar och offentliga uttalanden.

15.  Europaparlamentet upprepar sin beredvillighet att föra en konstruktiv och kritisk dialog med Saudiarabien om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna samt landets roll i regionen.

16.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Europeiska utrikestjänsten, FN:s generalsekreterare, FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, kung Salman bin Abdulaziz as-Saud och kronprins Mohammed bin Salman as-Saud, Konungariket Saudiarabiens regering och generalsekreteraren för Konungariket Saudiarabiens centrum för nationell dialog.

 

 

(1)

EUT C 378, 9.11.2017, s. 64.

(2)

EUT C 310, 25.8.2016, s. 29.

(3)

EUT C 349, 17.10.2017, s. 34.

(4)

Antagna texter, P8_TA(2018)0232.

(5)

Antagna texter, P8_TA(2016)0066.

(6)

Antagna texter, P8_TA(2017)0473.

(7)

Antagna texter, P8_TA(2018)0383.

Senaste uppdatering: 24 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy