Menetlus : 2018/2885(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0499/2018

Esitatud tekstid :

B8-0499/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 25/10/2018 - 13.18

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0434

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 255kWORD 50k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0498/2018
22.10.2018
PE624.194v01-00
 
B8-0499/2018

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


ajakirjaniku Jamal Khashoggi tapmise kohta Saudi Araabia konsulaadis Istanbulis  (2018/2885(RSP))


Charles Tannock, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Hans-Olaf Henkel, Monica Macovei, Branislav Škripek, Pirkko Ruohonen-Lerner, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski fraktsiooni ECR nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon ajakirjaniku Jamal Khashoggi tapmise kohta Saudi Araabia konsulaadis Istanbulis (2018/2885(RSP))  
B8-0499/2018

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Saudi Araabia kohta,

–  võttes arvesse 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–  võttes arvesse 1966. aasta kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti,

–  võttes arvesse ÜRO piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise vastast konventsiooni,

–  võttes arvesse Araabia inimõiguste hartat, mille Saudi Araabia ratifitseeris 2009. aastal,

–  võttes arvesse Ühendkuningriigi, Prantsusmaa ja Saksamaa välisministrite 14. oktoobri 2018. aasta ühisavaldust Saudi Araabia ajakirjaniku Jamal Khashoggi kadumise kohta,

–  võttes arvesse Ühendkuningriigi, Prantsusmaa ja Saksamaa 21. oktoobri 2018. aasta ühisavaldust Jamal Khashoggi surma kohta,

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja 20. oktoobri 2018. aasta avaldust Euroopa Liidu nimel viimase aja sündmuste kohta seoses Jamal Khashoggi juhtumiga,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et Jamal Khashoggi läks 2. oktoobril 2018. aastal Türgis Istanbulis Saudi Araabia Kuningriigi konsulaati, et saada oma varasemat abielulahutust kinnitavaid dokumente;

B.  arvestades, et Saudi Araabia ametivõimud on pärast kahte nädalat eitamist ja kinnitamist, et Khashoggi saatus on neile teadmata, tunnistanud, et tema surma põhjuseks oli väidetav füüsiline konflikt konsulaadis;

C.  arvestades, et pärast Khashoggi kadumist ja mõrva on tema saatuse kohta ilmunud rahvusvahelises meedias palju spekulatsioone, mis põhinevad Türgi meediasse imbunud käimasolevat uurimist puudutaval olulisel hulgal leketel;

D.  arvestades, et Türgi luureteenistus on enda väitel salvestanud peidetud manusseadmete abil audio- ja isegi videofaile Khashoggi ettekavatsetud mõrva kohta; arvestades, et väidetavalt on Türgi president Erdogan isiklikult koos lähimate nõuandjate abiga otsustanud, milliseid üksikasju Türgi uurimisest millisel hetkel maailmale avaldada;

E.  arvestades, et Türgi ja Saudi Araabia ühine uurimine alles kestab ja president Erdogan on teatanud, et ta avaldab üksikasjad toimunu kohta 23. oktoobril 2018. aastal ehk samal päeval, mil Saudi Araabias Ar-Riyādhis avatakse majanduskonverents Future Investment Initiative;

F.  arvestades, et pärast Jamal Khashoggi mõrva tunnistamist on Saudi Araabia tapmisega seoses arreteerinud 18 Saudi Araabia kodanikku ning ametist vabastanud luureülema asetäitja ja kroonprints Mohammed Bin Salman Al Saudi lähedase abilise;

G.  arvestades, et Euroopa Liit ja selle liikmesriigid rõhutavad põhjaliku, usaldusväärse ja läbipaistva uurimise jätkamise vajadust, et selgitada korralikult välja Jamal Khashoggi tapmise asjaolud ning tagada kõigi sellega seotud isikute täielik vastutuselevõtmine;

H.  arvestades, et Saudi Araabia ja Türgi on mõlemad ÜRO piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise vastase konventsiooni osalised ning on kohustatud võtma kõik meetmed, et ennetada piinamist, sunniviisilist kadumist ja muid raskeid inimõiguste rikkumisi, uurida juhtumeid, mil sellised kuriteod on väidetavalt toime pandud, ning tuua kohtu ette isikud, keda kahtlustatakse nende toimepanemises; arvestades, et konkreetselt selle kuriteo, nimelt Jamal Khashoggi tapmise suhtes kehtib universaalne kohtualluvus ning kõiki kahtlusaluseid võib seetõttu vahistada ükskõik kus allakirjutanud riikide territooriumil ning vajaduse korral mõista nende üle kohut nende koduriigi kohtus;

1.  mõistab Jamal Khashoggi tapmise kõige karmimalt hukka ja avaldab kaastunnet tema perekonnale ja sõpradele;

2.  rõhutab väljendusvabaduse ja ajakirjandusvabaduse kaitsmise ning ajakirjanike kaitse tagamise tähtsust; toonitab, et ajakirjanike ähvardamine, ründamine või tapmine ei ole ühelgi juhul vastuvõetav ning on äärmiselt murettekitav;

3.  võtab teadmiseks Saudi Araabia avalduse ja selles sisalduvad esialgsed tähelepanekud ning nõuab, et lisaks Saudi Araabia uurimise käigus tõstatatud hüpoteesidele, mille tõesust tuleb tõestada usaldusväärseks loetavate faktidega, on endiselt vajalik täpselt välja selgitada, mis juhtus 2. oktoobril 2018. aastal;

4.  rõhutab, et tõe täielikuks, läbipaistvaks ja usaldusväärseks väljaselgitamiseks on vaja teha rohkem jõupingutusi; nõuab, et uurimine viidaks läbi põhjalikult, kuni on üheselt välja selgitatud, kes vastutab, ning et oluline on tagada kõigi sooritatud kuritegude nõuetekohane menetlus ja nende eest vastutusele võtmine;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, Euroopa välisteenistusele, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, tema majesteet kuningas Salman bin Abdulaziz Al Saudile, Türgi presidendile, ÜRO peasekretärile, ÜRO inimõiguste ülemvolinikule, Majlis ash-Shura presidendile ning Türgi rahvusassamblee presidendile.

Viimane päevakajastamine: 24. oktoober 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika