Förfarande : 2018/2885(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0499/2018

Ingivna texter :

B8-0499/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 25/10/2018 - 13.18

Antagna texter :

P8_TA(2018)0434

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 258kWORD 50k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0498/2018
22.10.2018
PE624.194v01-00
 
B8-0499/2018

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om dödandet av journalisten Jamal Khashoggi på Saudiarabiens konsulat i Istanbul (2018/2885(RSP))


Charles Tannock, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Hans‑Olaf Henkel, Monica Macovei, Branislav Škripek, Pirkko Ruohonen‑Lerner, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski för ECR-gruppen

Europaparlamentets resolution om dödandet av journalisten Jamal Khashoggi på Saudiarabiens konsulat i Istanbul (2018/2885(RSP))  
B8‑0499/2018

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Saudiarabien,

–  med beaktande av den allmänna förklaringen från 1948 om de mänskliga rättigheterna,

–  med beaktande av den internationella konventionen från 1966 om medborgerliga och politiska rättigheter,

–  med beaktande av FN:s konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning,

–  med beaktande av Arabiska stadgan om mänskliga rättigheter, som ratificerades av Saudiarabien 2009,

–  med beaktande av det gemensamma uttalandet av den 14 oktober 2018 från Storbritanniens, Frankrikes och Tysklands utrikesministrar om Jamal Khashoggis försvinnande,

–  med beaktande av det gemensamma uttalandet av den 21 oktober 2018 från Storbritannien, Frankrike och Tyskland om Jamal Khashoggis död,

–  med beaktande av uttalandet av den 20 oktober 2018 från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik (VP/HR) på Europeiska unionens vägnar, om den senaste utvecklingen i fallet med Jamal Khashoggi,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den 2 oktober 2018 gick Jamal Khashoggi in på Saudiarabiens konsulat i Istanbul (Turkiet) för att erhålla handlingar som styrker en tidigare skilsmässa.

B.  Efter att i två veckor ha förnekat händelsen och hävdat att man inte visste något om Khashoggi öde har Saudiarabien medgett att han omkommit vid ett våldsamt bråk som ska ha ägt rum inne på konsulatet.

C.  Sedan Khashoggi försvann och mördades har en mängd spekulationer om hans öde förekommit i internationella medier, grundade på ett stort antal läckor i de turkiska medierna om de pågående utredningarna.

D.  Den turkiska underrättelsetjänsten hävdar att den med hjälp av dold utrustning som undgått upptäckt har fått tag på ljudfiler och till och med videofiler från det överlagda mordet på Khashoggi. Turkiets president Erdoğan ska genom nära rådgivare personligen ha beslutat vilka uppgifter i de turkiska utredningarna som skulle lämnas ut till omvärlden och när så skulle ske.

E.  En gemensam turkisk-saudisk utredning pågår fortfarande, och president Erdoğan har uppgett att han den 23 oktober 2018 kommer att avslöja alla detaljer om händelsen, dvs. samma dag som konferensen Future Investment Initiative ska inledas i Riyadh i Saudiarabien.

F.  Efter att ha medgett att Jamal Khashoggi mördats har Saudiarabien gripit 18 saudiska medborgare i samband med mordet och avskedat den biträdande chefen för underrättelsetjänsten och en nära rådgivare till kronprins Mohammed bin Salman al‑Saud.

G.  EU och dess medlemsstater har insisterat på att det behövs en fortsatt grundlig, trovärdig och transparent utredning för att bringa klarhet i omständigheterna kring mordet på Jamal Khashoggi och se till att alla ansvariga ställs till svars fullt ut.

H.  Både Saudiarabien och Turkiet är parter i FN:s konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning och de är skyldiga att vidta alla åtgärder för att förhindra tortyr, påtvingade försvinnanden och andra allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna, att utreda påståenden om handlingar som utgör sådana brott och att lagföra dem som misstänks ha begått brotten. Enligt FN‑konventionen omfattas ett sådant brott som dödandet av Jamal Khashoggi av universell jurisdiktion, och alla misstänkta kan därför arresteras var som helst på signatärstaternas territorium och, om det är befogat, ställas inför rätta i nationella domstolar.

1.  Europaparlamentet fördömer i starkast möjliga ordalag dödandet av Jamal Khashoggi och framför sina kondoleanser till hans anhöriga och vänner.

2.  Europaparlamentet betonar vikten av att värna om yttrande- och pressfriheten och säkerställa skyddet av journalister. Parlamentet betonar att det under inga omständigheter kan accepteras att journalister utsätts för hot eller angrepp eller dödas och att detta är en fråga av allra största vikt.

3.  Europaparlamentet noterar Saudiarabiens uttalande och preliminära utredningsresultat, och betonar bestämt att det fortfarande är nödvändigt att klargöra exakt vad som hände den 2 oktober 2018, med mer ingående undersökningar än de hypoteser som hittills har framförts i den saudiska utredningen, som måste underbyggas med fakta som kan betraktas som trovärdiga.

4.  Europaparlamentet betonar att det krävs och förväntas större insatser för att fastställa sanningen på ett uttömmande, öppet och trovärdigt sätt. Parlamentet begär med eftertryck att det måste göras en grundlig utredning till dess att ansvar har fastställts, och att det måste säkerställas att vederbörligt ansvar utkrävs och rättsliga åtgärder vidtas för alla brott som begåtts.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, Europeiska utrikestjänsten, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas parlament och regeringar, kung Salman bin Abdulaziz al-Saud, Turkiets president, FN:s generalsekreterare, FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, ordföranden för Majlis ash-Shura och ordföranden för Turkiets nationalförsamling.

Senaste uppdatering: 24 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy