Procedure : 2018/2885(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0500/2018

Indgivne tekster :

B8-0500/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 25/10/2018 - 13.18

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0434

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 183kWORD 54k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0498/2018
22.10.2018
PE624.195v01-00
 
B8-0500/2018

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om drabet på journalist Jamal Khashoggi i det saudiarabiske konsulat i Istanbul (2018/2885(RSP))


Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Ana Miranda, Josep‑Maria Terricabras, Bodil Valero, Jordi Solé, Klaus Buchner, Rebecca Harms, Florent Marcellesi, Margrete Auken, Yannick Jadot for Verts/ALE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om drabet på journalist Jamal Khashoggi i det saudiarabiske konsulat i Istanbul (2018/2885(RSP))  
B8‑0500/2018

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Saudi-Arabien, navnlig af 31. maj 2018 om situationen for kvinderettighedsforkæmpere i Saudi-Arabien(1), af 11. marts 2014 om Saudi-Arabien, dets forbindelser med EU og dets rolle i Mellemøsten og Nordafrika(2), af 12. februar 2015 om Raif Badawi-sagen, Saudi-Arabien(3), og af 8. oktober 2015 om sagen Ali Mohammed al-Nimr(4),

–  der henviser til tildelingen af Sakharovprisen for tankefrihed og ytringsfrihed til den saudiarabiske blogger Raif Badawi i 2015,

–  der henviser til bemærkningerne fra den højtstående repræsentant Federica Mogherini den 9. og 15. oktober 2018 og hendes erklæring af 20. oktober 2018

–  der henviser til erklæringen af 19. oktober fra talsmanden for FN's generalsekretær,

–  der henviser til erklæringen af 16. oktober 2018 fra FN's højkommissær for menneskerettigheder Michelle Bachelet, hvori de saudiarabiske myndigheder indtrængende opfordres til at bekendtgøre alt, hvad de ved om Khashoggis forsvinden,

–  der henviser til erklæringen af 19. oktober 2018 fra formanden for FN's arbejdsgruppe om erhvervslivet og menneskerettigheder, Dante Pesce,

–  der henviser til erklæringen af 9. oktober 2018 fra FN-eksperter, der kræver en undersøgelse af den saudiarabiske journalist Jamal Khashoggis forsvinden i Istanbul,

–  der henviser til erklæringen af 18. oktober 2018 fra FN-eksperter, der giver udtryk for dyb bekymring over "ny praksis" for statsstøttede bortførelser,

–  der henviser til, at Saudi-Arabien er medlem af FN's Menneskerettighedsråd,

–  der henviser til FN's konvention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf,

–  der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at Jamal Khashoggi den 2. oktober 2018 gik ind på det saudiske konsulat i Istanbul, men at der ikke er nogen optagelser af, at han forlader bygningen;

B.  der henviser til, at 15 saudiske tjenestemænd fløj fra Riyadh til Istanbul den 2. oktober og tog af sted igen samme aften; der henviser til, at de fleste af dem er blevet identificeret som havende tætte forbindelser til den saudiske kronprins Mohammad Bin Salman Al Saud, herunder hans livvagt og en retsmediciner, der har en ledende stilling i det saudiske indenrigsministerium; der henviser til, at det tyrkiske personale, som arbejder for det saudiske konsulat, fik besked på at tage ferie på den dag, hvor Khashoggi forsvandt;

C.  der henviser til, at et tyrkisk kriminalteknisk hold først fik lov til at ransage det saudiske konsulat og den saudiske generalkonsul Mohammed al-Otaibis bopæl to uger efter Khashoggis forsvinden; der henviser til, at et rengøringshold blev fotograferet på vej ind på konsulatet "slæbende på spande, mopper, og hvad der syntes at være flasker med rensevæske", et par timer før det tyrkiske kriminaltekniske hold ankom til det saudiske konsulat;

D.  der henviser til, at de saudiske myndigheder har bekræftet, at Jamal Khashoggi blev dræbt i det saudiske konsulat, efter i to uger at have insisteret på, at han havde forladt konsulatet efter et kort besøg; der henviser til, at de offentliggjorte oplysninger indtil videre peger direkte i retning af et statsstøttet mord; der henviser til, at Mohammad Bin Salman Al Sauds fulde kontrol over sikkerhedstjenesterne gør det særdeles usandsynligt, at en operation ville blive iværksat uden hans vidende;

E.  der henviser til, at disse alvorlige beskyldninger har medført international furore; der henviser til, at flere højtprofilerede medieorganisationer, herunder CNN, Financial Times og New York Times, og internationale gæster på højt niveau har aflyst deres deltagelse i "Future Investment Initiative", der også er kendt som "Davos i ørkenen", som finder sted i Riyadh mellem den 23. og 25. oktober;

F.  der henviser til, at det saudiske styre har iværksat en omfattende international pr-kampagne for at fremstille kronprins Mohammad bin Salman som en drivkraft for modernisering af landet; der henviser til, at flere lobbyvirksomheder er ophørt med at repræsentere Saudi-Arabien efter Khashoggis forsvinden og det påståede statsmord på ham;

G.  der henviser til, at mordet på Khashoggi kan hænge sammen med hans kritik af saudisk politik i de seneste år; der henviser til, at de bebudelser af sociale reformer, som kronprins Mohammad bin Salman har stået i spidsen for som en del af hans lovpriste Vision 2030, paradoksalt nok er blevet ledsaget af en stigende undertrykkelse af menneskerettighedsforkæmpere, journalister og advokater, der udsættes for anholdelser, trusler om retsforfølgning og andre former for intimidering; der henviser til, at flere kvinderettighedsforkæmpere, der er kendte for deres kampagne mod forbuddet mod, at kvinder må køre bil, og for at være fortalere for afskaffelsen af det mandlige formynderskab, er blevet anholdt siden maj 2018;

H.  der henviser til, at FN's Arbejdsgruppe vedrørende Tvungne eller Ufrivillige Forsvindinger har givet udtryk for sin harme over den nye og bekymrende praksis for ekstraterritoriale bortførelser af personer i udlandet under hemmelige operationer;

I.  der henviser til, at det, at man målrettet gik efter Khashoggi på det saudiske konsulat i Istanbul, er en åbenbar tilsidesættelse af Wienerkonventionen om konsulære forbindelser af 24. april 1963; der henviser til, at det i artikel 41 i samme konvention fastslås, at diplomatisk immunitet kan annulleres i tilfælde af "grove forbrydelser";

J.  der henviser til, at Saudi-Arabien rangerer som nr. 169 ud af 180 på Journalister uden Grænsers pressefrihedsindeks 2018 og er medtaget på NGO'ernes liste over "internettets fjender"; der henviser til, at selv om internettet bruges i vid udstrækning i Saudi-Arabien, og landet har det største antal aktive Twitterbrugere i regionen, bliver internettet stærkt censureret, idet tusindvis af websteder blokeres, og nye blogs og websteder kræver tilladelse fra informationsministeriet; der henviser til, at modtageren af Sakharovprisen Raif Badawi stadig sidder i fængsel, udelukkende fordi han på fredelig vis har givet udtryk for sine synspunkter;

K.  der henviser til, at den brutale saudiskledede koalition i Yemen har forvoldt de fleste af de 16 706 civile ofre; der henviser til, at FN's gruppe af uafhængige fremtrædende internationale og regionale eksperter i august 2018 konkluderede, at Saudi-Arabien har begået handlinger, der kan opsummeres til krigsforbrydelser, herunder grusom behandling og tortur, og anvendelse af bomber, raketter og klyngeammunition til at ramme civile mål, herunder bryllupsfester, skolebusser, lægefaciliteter og boligområder;

L.  der henviser til, at Saudi-Arabien er blandt de fem lande i verden, der udfører det største antal henrettelser;

1.  fordømmer på det kraftigste Jamal Khashoggis tvungne forsvinding og mordet på ham på Saudi-Arabiens konsulat i Istanbul den 2. oktober 2018; minder de saudiske myndigheder om, at den systematiske praksis med tvungne forsvindinger af personer udgør en forbrydelse mod menneskeheden;

2.  opfordrer til en international, uafhængig og upartisk efterforskning af Jamal Khashoggis forsvinding og det udenretslige drab på ham; opfordrer i denne forbindelse FN's generalsekretær Guterres til at oprette et særligt team med omfattende erfaring inden for international efterforskning med henblik på at sikre, at der er fuldstændig klarhed over de nærmere omstændigheder for Khashoggis forsvinden, og til at udarbejde en offentlig rapport med teamets resultater og henstillinger for at sikre, at gerningsmændene retsforfølges; opfordrer Saudi-Arabien og Tyrkiet til at samarbejde fuldt ud om efterforskningen og overdrage alle beviser, som de måtte have, for at muliggøre en gennemsigtig, hurtig og effektiv efterforskning;

3.  opfordrer indtrængende Saudi-Arabien til omgående for alle relevante lokaler og tjenestemænd at give afkald på den diplomatiske beskyttelse, der er omhandlet i Wienerkonventionen af 1963 om konsulære forbindelser, herunder ukrænkelighed eller immunitet, for at gøre det muligt at foretage en gennemsigtig efterforskning af mordet på Khashoggi; opfordrer den højtstående repræsentant til at foretage en vurdering af risikoen for, at de saudiske myndigheder krænker den diplomatiske immunitet ved at gå efter saudiske systemkritikere, der er baseret i EU, og aflægge rapport herom til Parlamentet;

4.  opfordrer Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) til at påbegynde udarbejdelsen af en "Khashoggi-liste" med henblik på at gøre det muligt at indføre målrettede foranstaltninger, herunder visumforbud og indefrysning af aktiver, mod enkeltpersoner, der er direkte eller indirekte ansvarlige for Jamal Khashoggis tvungne forsvinding og mordet på ham; opfordrer den højtstående repræsentant og EU-medlemsstaterne til at indtage en stærk offentlig holdning til mordet på Jamal Khashoggi;

5.  tager stærk afstand fra udenlandske pr-selskaber, der er involveret i at repræsentere Saudi-Arabien og håndtere dets offentlige image; udtrykker sin overraskelse over de manglende opførelser for så vidt angår Saudi-Arabien i EU's åbenhedsregister og opfordrer Kommissionen og Parlamentet til at se nærmere på dette spørgsmål; opfordrer indtrængende de lobbyvirksomheder, der endnu ikke har gjort det, til at ophøre med at repræsentere Saudi-Arabien; opfordrer de forskellige lobbyvirksomheder i EU til at forpligte sig til at nægte at repræsentere ethvert regime, der er ansvarligt for vedvarende krænkelser af menneskerettighederne eller forfølgelse af menneskerettighedsforkæmpere;

6.  glæder sig over, at en række europæiske embedsmænd og virksomhedsledere har besluttet at aflyse deres deltagelse i "Future Investment Initiative"-konferencen i Riyadh som en reaktion på Khashoggis forsvinding; opfordrer til en fuldstændig boykot af begivenheden, herunder af Siemens' administrerende direktør;

7.  minder det saudiske styre om, at Saudi-Arabien som part i FN's konvention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf er forpligtet til at træffe alle foranstaltninger for at forhindre tortur, tvungne forsvindinger og andre alvorlige menneskerettighedskrænkelser, undersøge påstande om handlinger, der udgør sådanne forbrydelser, og dømme dem, som mistænkes for at have begået dem;

8.  beklager dybt de betydelige våbenhandler, som EU-medlemsstaterne, bl.a. Spanien, Frankrig, Tyskland, Belgien og Det Forenede Kongerige, har indgået med Saudi-Arabien, og som ikke er i overensstemmelse med EU's retligt bindende fælles holdning om våbeneksport(5), navnlig kriterium 2 om respekt for menneskerettighederne i det endelige bestemmelsesland og dette lands respekt for den humanitære folkeret, som klart undermineres af landets krigsførelse i Yemen; opfordrer endnu en gang til et EU-forbud mod eksport, salg, ajourføring og vedligeholdelse af enhver form for sikkerhedsudstyr til Saudi-Arabien, som kan anvendes eller bliver anvendt til undertrykkelse; understreger, at dette forbud skal omfatte cyberovervågningsteknologi som fastsat i Europa-Parlamentets holdning af 17. januar 2018 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en EU-ordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed, teknisk assistance og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse(6); opfordrer den højtstående repræsentant til at aflægge rapport om den nuværende situation med hensyn til det militære og sikkerhedsmæssige samarbejde mellem EU's medlemsstater og de saudiske myndigheder;

9.  opfordrer EU til at fremsætte en beslutning om situationen for menneskerettighedsforkæmpere i Saudi-Arabien på næste møde i FN's Menneskerettighedsråd, hvori der bl.a. bør opfordres til oprettelse af en særlig FN-rapportør om Saudi-Arabien i overensstemmelse med de øvrige af Menneskerettighedsrådets særlige procedurer, der er oprettet til de mest alvorlige menneskerettighedssituationer verden over; opfordrer EU til på det næste møde i Menneskerettighedsrådet at tage initiativ til at rejse spørgsmålet om, hvorvidt stater med dybt tvivlsomme menneskerettighedsforhold bør kunne være medlemmer; beklager, at en række EU-medlemsstater har stemt for at støtte Saudi-Arabiens medlemskab af Menneskerettighedsrådet;

10.  støtter kraftigt initiativet om at etablere en verdensomspændende EU-ordning for menneskerettighedssanktioner over for personer, der har krænket menneskerettighederne i hele verden, som i højere grad er rettet mod enkeltpersoner gennem bl.a. visumforbud og indefrysning af aktiver; forventer konkrete resultater af den konference, som de nederlandske myndigheder arrangerer for at iværksætte initiativet, der efter planen skal finde sted i Haag i november, og opfordrer medlemsstaterne og EU-Udenrigstjenesten til fuldt ud at bakke op om dette forslag;

11.  opfordrer EU-Udenrigstjenesten og medlemsstaterne til at udvikle en ambitiøs og skræddersyet strategi for støtte til civilsamfundet og menneskerettighedsforkæmpere i Saudi-Arabien; opfordrer Den Europæiske Union til at medtage en drøftelse af menneskerettighederne som et fast punkt på dagsordenen for det årlige topmøde mellem EU og Samarbejdsrådet for Golfstaterne;

12.  opfordrer de saudiarabiske myndigheder til at afstå fra yderligere piskning af Raif Badawi og til omgående og betingelsesløst at løslade ham, eftersom han må betragtes som en samvittighedsfange, der udelukkende er blevet tilbageholdt og dømt for at udøve sin ret til ytringsfrihed; opfordrer den højtstående repræsentant og medlemsstaterne til at tage dette spørgsmål op ved al kontakt med de saudiske myndigheder; henstiller, i betragtning af at der på ingen måde er sket fremskridt i retning af at løslade Raif Badawi, siden han fik tildelt Sakharovprisen, at der udsendes en ad hoc-mission til Riyadh for at gå i dialog med de saudiske myndigheder om denne sag;

13.  fordømmer de saudiarabiske myndigheders chikane af menneskerettighedsforkæmpere, advokater, journalister, forfattere og bloggere, både i og uden for landet, og insisterer på, at de saudiarabiske myndigheder tager de nødvendige skridt for at gøre det muligt for alle at udøve deres rettigheder frit uden nogen form for chikane af retsvæsenet eller andre repressalier;

14.  opfordrer den saudiarabiske regering til omgående og betingelsesløst at løslade alle menneskerettighedsforkæmpere, herunder de kvinderettighedsforkæmpere, der slog til lyd for ophævelse af forbuddet mod, at kvinder må køre bil, og for afskaffelse af det mandlige formynderskab, samt samvittighedsfanger, der udelukkende er blevet tilbageholdt og dømt for at udøve deres ret til ytringsfrihed;

15.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, EU-Udenrigstjenesten, FN's generalsekretær, FN's højkommissær for menneskerettigheder, FN's Menneskerettighedsråd, Hans Majestæt Kong Salman bin Abdulaziz Al Saud og Kronprins Mohammad Bin Salman Al Saud, Kongeriget Saudi-Arabiens regering og USA's regering.

 

(1)

Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0232.

(2)

EUT L 378 af 9.11.2017, s. 64.

(3)

EUT L 310 af 25.8.2016, s. 29.

(4)

EUT L 349 af 17.10.2017, s. 34.

(5)

Rådets fælles holdning 2008/944/FUSP af 8. december 2008 om fælles regler for kontrol med eksport af militærteknologi og -udstyr (EUT L 335 af 13.12.2008, s. 99).

(6)

Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0006.

Seneste opdatering: 24. oktober 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik