Förfarande : 2018/2885(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0500/2018

Ingivna texter :

B8-0500/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 25/10/2018 - 13.18

Antagna texter :

P8_TA(2018)0434

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 252kWORD 54k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0498/2018
22.10.2018
PE624.195v01-00
 
B8-0500/2018

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om dödandet av journalisten Jamal Khashoggi på Saudiarabiens konsulat i Istanbul (2018/2885(RSP))


Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Ana Miranda, Josep‑Maria Terricabras, Bodil Valero, Jordi Solé, Klaus Buchner, Rebecca Harms, Florent Marcellesi, Margrete Auken, Yannick Jadot för Verts/ALE-gruppen

Europaparlamentets resolution om dödandet av journalisten Jamal Khashoggi på Saudiarabiens konsulat i Istanbul (2018/2885(RSP))  
B8‑0500/2018

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Saudiarabien, särskilt resolutionerna av den 31 maj 2018 om situationen för kvinnorättsförsvarare i Saudiarabien(1), av den 11 mars 2014 om Saudiarabien, dess förbindelser med EU och dess roll i Mellanöstern och Nordafrika(2), av den 12 februari 2015 om fallet Raif Badawi, Saudiarabien(3) och av den 8 oktober 2015 om fallet Ali Mohammed al-Nimr(4),

–  med beaktande av att Sacharovpriset för tankefrihet och yttrandefrihet 2015 tilldelades den saudiske bloggaren Raif Badawi,

–  med beaktande av kommentarerna av den 9 och 15 oktober 2018 från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik, Federica Mogherini, och hennes förklaring av den 20 oktober 2018,

–  med beaktande av uttalandet av den 19 oktober 2018 från talesmannen för FN:s generalsekreterare,

–  med beaktande av uttalandet av den 16 oktober 2018 från FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, Michelle Bachelet, som uppmanar Saudiarabien att avslöja alla uppgifter som landet har avseende Jamal Khashoggis försvinnande,

–  med beaktande av uttalandet av den 19 oktober 2018 från Dante Pesce, ordföranden för FN:s arbetsgrupp för företag och mänskliga rättigheter,

–  med beaktande av uttalandet av den 9 oktober 2018 från FN:s experter, som begär en undersökning av Jamal Khashoggis försvinnande i Istanbul,

–  med beaktande av uttalandet av den 18 oktober 2018 från FN:s experter, som gav uttryck för djup oro över det nya bruket med statsunderstödda bortföranden,

–  med beaktande av Saudiarabiens medlemskap i FN:s råd för mänskliga rättigheter,

–  med beaktande av FN:s konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning,

–  med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter,

–  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den 2 oktober 2018 gick Jamal Khashoggi in på Saudiarabiens konsulat i Istanbul, men det finns inga uppgifter om att han lämnat byggnaden.

B.  Femton saudiska tjänstemän flög den 2 oktober från Riyadh till Istanbul och reste iväg därifrån samma kväll. De flesta av dem har bedömts ha nära band till den saudiske kronprinsen Mohammed bin Salman as-Saud, inbegripet dennes säkerhetstjänst, och en rättsmedicinsk läkare som har en ledande befattning vid det saudiska inrikesministeriet. Turkisk personal som arbetar för det saudiska konsulatet ombads ta ut semester dagen för Khashoggis försvinnande.

C.  Först två veckor efter Khashoggis försvinnande tilläts en grupp med turkiska kriminaltekniker genomsöka det saudiska konsulatet och den saudiske generalkonsuln Mohammed al-Otaibis bostad. En grupp städare fotograferades när de gick in på konsulatet med ”hinkar, moppar och vad som såg ut att vara flaskor med rengöringsvätskor” timmarna innan de turkiska kriminalteknikerna gick in på det saudiska konsulatet.

D.  De saudiska myndigheterna har bekräftat att Jamal Khashoggi dödades inne på det saudiska konsulatet efter att under två veckor ha hävdat att han lämnade konsulatet frivilligt efter ett kort besök. De uppgifter som hittills har offentliggjorts pekar nu direkt mot att det rör sig om ett statsunderstött mord. Mohammed bin Salman as-Sauds fullständiga kontroll över säkerhetstjänsterna gör det högst osannolikt att en insats skulle ha genomförts utan hans vetskap.

E.  Dessa allvarliga anklagelser har gett upphov till internationellt rabalder. Flera välkända medieorganisationer, däribland CNN, Financial Times och New York Times, och internationella gäster på hög nivå, har ställt in sitt deltagande i konferensen Future Investment Initiative, även känd som ”Davos i öknen”, som äger rum i Riyadh den 23–25 oktober.

F.  Den saudiska regimen har inlett en omfattande internationell pr-kampanj för att porträttera kronprinsen Mohammed bin Salman som en drivkraft för modernisering i landet. Flera lobbyföretag har lagt ner sin representation i Saudiarabien efter försvinnandet och det påstådda statliga mordet på Khashoggi.

G.  Mordet på Khashoggi kan vara kopplat till hans kritik mot Saudiarabiens politik under de senaste åren. Tillkännagivandena om sociala reformer, som kronprins Mohammed bin Salman har stått i spetsen för – som en del av hans vitt och brett framhållna Vision 2030 – har paradoxalt nog åtföljts av ökande repressalier mot människorättsförsvarare, journalister och advokater, som utsätts för gripanden, hot om åtal och andra former av hot. Flera kvinnorättsförsvarare, som är kända för sina kampanjer mot förbudet för kvinnor att köra bil och för avskaffandet av systemet med manligt förmyndarskap, har gripits sedan maj 2018.

H.  FN:s arbetsgrupp för frågor som rör påtvingade eller ofrivilliga försvinnanden har uttryckt sin bestörtning över den nya och oroväckande förekomsten av bortföranden av personer i utlandet genom operationer under täckmantel.

I.  Angreppet mot Khashoggi på det saudiska konsulatet i Istanbul är en uppenbar kränkning av Wienkonventionen om konsulära förbindelser av den 24 april 1963. I artikel 41 i den konventionen anges att diplomatisk immunitet kan upphävas vid ”grovt brott”.

J.  Saudiarabien upptar plats 169 av 180 på Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex för 2018, och finns med på samma icke-statliga organisations förteckning över ”internets fiender”. Trots att internet är allmänt förekommande i Saudiarabien och att landet har det största antalet aktiva twitteranvändare i regionen är internet starkt censurerat, med tusentals webbplatser blockerade och krav på licens från informationsministeriet för nya bloggar och webbplatser. Sacharovpristagaren Raif Badawi sitter fortfarande i fängelse enbart för att fredligt ha uttryckt sina åsikter.

K.  Brutaliteten hos den saudiskledda koalitionen i Jemen har orsakat de flesta av de 16 706 civila dödsoffren där. FN:s grupp med framstående internationella och regionala Jemenexperter drog i augusti 2018 slutsatsen att Saudiarabien har begått handlingar som kan utgöra krigsförbrytelser, däribland grym behandling och tortyr, och användningen av bomber, raketer och klusterammunition för att attackera civila mål, bland annat bröllopsfester, skolbussar, vårdinrättningar och bostadsområden.

L.  Saudiarabien är ett av de fem länder i världen som verkställer störst antal avrättningar.

1.  Europaparlamentet fördömer i starkaste ordalag det påtvingade försvinnandet av och mordet på Jamal Khashoggi på Saudiarabiens konsulat i Istanbul den 2 oktober 2018. Parlamentet påminner de saudiska myndigheterna om att ett systematiskt bruk av personers påtvingade försvinnanden utgör ett brott mot mänskligheten.

2.  Europaparlamentet efterfrågar en internationell, oberoende och opartisk utredning om försvinnandet och det utomrättsliga dödandet av Jamal Khashoggi. Parlamentet uppmanar i detta sammanhang FN:s generalsekreterare Guterres att inrätta ett hängivet team med omfattande erfarenhet av internationella utredningar för att säkerställa fullständig klarhet i fråga om de händelser som omger Khashoggis försvinnande, och att ta fram en offentlig rapport med resultaten av utredningen och rekommendationer för att säkerställa att förövarna ställs inför rätta. Parlamentet uppmanar Saudiarabien och Turkiet att samarbeta fullt ut i utredningen och överlämna allt bevismaterial som de kan ha, för att möjliggöra en transparent, skyndsam och effektiv utredning.

3.  Europaparlamentet uppmanar med eftertryck Saudiarabien att omedelbart avstå från det diplomatiska skydd som föreskrivs i 1963 års Wienkonvention om konsulära förbindelser, inbegripet okränkbarhet eller immunitet, för alla relevanta lokaler och tjänstemän för att möjliggöra en transparent utredning av mordet på Khashoggi. Parlamentet uppmanar vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik att genomföra en bedömning av risken för att de saudiska myndigheterna missbrukar diplomatisk immunitet för att angripa saudiska meningsmotståndare baserade i EU, och att rapportera sina resultat till parlamentet.

4.  Europaparlamentet uppmanar Europeiska utrikestjänsten att börja ta fram en ”Khashoggi-lista” i syfte att möjliggöra införandet av riktade åtgärder, inbegripet viseringsförbud och frysning av tillgångar, mot individer som är direkt eller indirekt ansvariga för det påtvingade försvinnandet av och mordet på Jamal Khashoggi. Parlamentet uppmanar vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant och EU:s medlemsstater att anta en stark offentlig hållning i fråga om mordet på Jamal Khashoggi.

5.  Europaparlamentet fördömer utländska pr-företags delaktighet i Saudiarabiens representation och hanteringen av dess image. Parlamentet uttrycker sin förvåning över bristen på förteckningar över Saudiarabien i EU:s öppenhetsregister, och uppmanar kommissionen och parlamentet att undersöka denna fråga. Parlamentet uppmanar de lobbyföretag som ännu inte har gjort det att lägga ner sin representation i Saudiarabien. Parlamentet uppmanar de olika lobbyföretagen från EU att åta sig att vägra representera någon regim som är ansvarig för fortlöpande brott mot de mänskliga rättigheterna eller förföljelse av människorättsförsvarare.

6.  Europaparlamentet välkomnar ett antal europeiska regeringstjänstemäns och företagsledares beslut att ställa in sitt deltagande i konferensen Future Investment Initiative i Riyadh, som en reaktion på Khashoggis försvinnande. Parlamentet efterfrågar en fullständig bojkott av evenemanget, även från Siemens verkställande direktörs sida.

7.  Europaparlamentet påminner om att Saudiarabien, i egenskap av part i FN:s konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, är skyldigt att vidta alla åtgärder för att förhindra tortyr, påtvingade försvinnanden och andra allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna, att utreda påståenden om handlingar som utgör sådana brott och att lagföra dem som misstänks ha begått brotten.

8.  Europaparlamentet beklagar djupt de betydande vapenaffärer som EU:s medlemsstater, bland andra Belgien, Tyskland, Spanien, Frankrike och Förenade kungariket, gjort med Saudiarabien och som inte följer EU:s rättsligt bindande gemensamma ståndpunkt om vapenexport(5), framför allt det andra kriteriet om respekten för de mänskliga rättigheterna i det slutliga bestämmelselandet samt det landets respekt för humanitär rätt, som tydligt undergrävs genom landets krigföring i Jemen. Parlamentet efterfrågar återigen ett EU-omfattande förbud mot export, försäljning, uppdatering och underhåll av varje form av säkerhetsutrustning till Saudiarabien som kan användas eller används för förtryck. Parlamentet betonar att detta förbud måste inbegripa it-övervakningsteknik, såsom fastställs i parlamentets ståndpunkt av den 17 januari 2018 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en unionsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av samt teknisk assistans för produkter med dubbla användningsområden(6). Parlamentet uppmanar den höga representanten att rapportera om den aktuella situationen för EU-medlemsstaternas militära och säkerhetsrelaterade samarbete med de saudiska myndigheterna.

9.  Europaparlamentet uppmanar EU att lägga fram en resolution om situationen för människorättsförsvarare i Saudiarabien vid nästa möte i FN:s råd för mänskliga rättigheter där bland annat inrättandet av FN:s särskilda rapportör om Saudiarabien bör efterfrågas, i linje med människorättsrådets andra särskilda förfaranden för de allvarligaste situationerna för mänskliga rättigheter i världen. Parlamentet begär att EU vid människorättsrådets nästa möte tar initiativ till att ta upp frågan om medlemskap för stater där situationen för de mänskliga rättigheterna är mycket tvivelaktig. Parlamentet beklagar djupt att flera EU-medlemsstater röstat för Saudiarabiens medlemskap i FN:s råd för mänskliga rättigheter.

10.  Europaparlamentet ger sitt starka stöd till initiativet att skapa ett globalt EU-system för människorättsliga sanktioner mot personer i hela världen som begått människorättsbrott, vilket skulle innebära åtgärder riktade mot enskilda personer, bland annat viseringsförbud och frysta tillgångar. Parlamentet förväntar sig konkreta resultat från den konferens som anordnas av de nederländska myndigheterna och som planeras äga rum i Haag i november för att sjösätta initiativet, och uppmuntrar medlemsstaterna och utrikestjänsten att stödja detta förslag fullt ut.

11.  Europaparlamentet uppmanar utrikestjänsten och medlemsstaterna att utarbeta en ambitiös och skräddarsydd strategi för att stödja det civila samhället och människorättsförsvarare i Saudiarabien. Parlamentet uppmanar Europeiska unionen att föra in en diskussion om de mänskliga rättigheterna som en permanent punkt på dagordningen för det årliga toppmötet mellan EU och Gulfstaternas samarbetsråd.

12.  Europaparlamentet uppmanar de saudiska myndigheterna att se till att Raif Badawi inte utsätts för ytterligare spöstraff, och att omedelbart och villkorslöst försätta honom på fri fot, eftersom han betraktas som en samvetsfånge som frihetsberövats och dömts enbart för att han utövat sin rätt till yttrandefrihet. Parlamentet uppmanar vice ordföranden/den höga representanten och medlemsstaterna att ta upp denna fråga i alla kontakter de har med de saudiska myndigheterna. Parlamentet rekommenderar, i ljuset av den fullständiga bristen på framsteg i frågan om ett frigivande av Raif Badawi sedan han tilldelades Sacharovpriset, att en ad hoc-delegation sänds till Riyadh för att föra direkta samtal med de saudiska myndigheterna om detta fall.

13.  Europaparlamentet fördömer de saudiska myndigheternas trakasserier av människorättsförsvarare, advokater, journalister, författare och bloggare, både i och utanför landet, och insisterar på att de saudiska myndigheterna vidtar nödvändiga åtgärder för att alla ska kunna utöva sina rättigheter fritt utan rättsliga trakasserier eller andra repressalier.

14.  Europaparlamentet uppmanar Saudiarabiens regering att omedelbart och villkorslöst frige alla de människorättsförsvarare – däribland de kvinnorättsförsvarare som förespråkade ett upphävande av förbudet för kvinnor att köra bil och ett avskaffande av systemet med manligt förmyndarskap – och samvetsfångar som frihetsberövats och dömts enbart för att de utövat sin rätt till yttrandefrihet.

15.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Europeiska utrikestjänsten, FN:s generalsekreterare, FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, FN:s råd för mänskliga rättigheter, kung Salman bin Abdulaziz as-Saud och kronprins Mohammed bin Salman as-Saud, Konungariket Saudiarabiens regering och Förenta staternas regering.

(1)

Antagna texter, P8_TA(2018)0232.

(2)

EUT C 378, 9.11.2017, s. 64.

(3)

EUT C 310, 25.8.2016, s. 29.

(4)

EUT C 349, 17.10.2017, s. 34.

(5)

Rådets gemensamma ståndpunkt 2008/944/Gusp av den 8 december 2008 om fastställande av gemensamma regler för kontrollen av export av militär teknik och krigsmateriel (EUT L 335, 13.12.2008, s. 99).

(6)

Antagna texter, P8_TA(2018)0006.

Senaste uppdatering: 24 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy