Postup : 2018/2885(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0501/2018

Předložené texty :

B8-0501/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 25/10/2018 - 13.18

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0434

NÁVRH USNESENÍ
PDF 295kWORD 56k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0498/2018
22.10.2018
PE624.197v01-00
 
B8-0501/2018

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o vraždě novináře Džamála Chášukdžího na saúdskoarabském konzulátu
v Istanbulu (2018/2885(RSP))


Ángela Vallina, Marie‑Christine Vergiat, Sabine Lösing, Maria Lidia Senra Rodríguez, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Merja Kyllönen, Marie‑Pierre Vieu, Barbara Spinelli, Luke Ming Flanagan, Helmut Scholz, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Martina Michels, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Martin Schirdewan za skupinu GUE/NGL

European Parliament resolution on the killing of journalist Jamal Khashoggi in the Saudi consulate in Istanbul  (2018/2885(RSP))  
B8‑0501/2018

Evropský parlament,

–  s ohledem na prohlášení připisované mluvčímu generálního tajemníka OSN o smrti Džamála Chášukdžího ze dne 19. října 2018,

–  s ohledem na prohlášení Bernarda Duhaime, předsedy pracovní skupiny OSN pro případy násilného zmizení, ze dne 18. října 2018,

–  s ohledem na prohlášení komisařky OSN pro lidská práva Michelle Bachelet, v němž naléhá na Saúdskou Arábii, aby odhalila vše, co je jí známo o zmizení Džamála Chášukdžího, ze dne 16. října 2018,

–  s ohledem na článek 41 Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích z roku 1961 a na článek 55 Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích z roku 1963,

–  s ohledem na připomínky místopředsedkyně Komise / vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federicy Mogherini z 9. a 15. října a zejména s ohledem na její prohlášení o nedávném pokroku v případu saúdskoarabského novináře Džamála Chášukdžího ze dne 20. října 2018,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (ICCPR),

–  s ohledem na Mezinárodní úmluvu na ochranu všech osob před nuceným zmizením,

–  s ohledem na Úmluvu OSN proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání,

–  s ohledem na článek 19 Všeobecné deklarace lidských práv, který chrání svobodu přesvědčení a projevu, a na článek 5, v němž je stanoveno, že nikdo nesmí být mučen nebo podrobován krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestu,

–  s ohledem na Arabskou chartu lidských práv, jejíž čl. 32 odst. 1 zaručuje právo na informace a svobodu přesvědčení a projevu a článek 8 zakazuje fyzické nebo psychické mučení nebo kruté, pokořující, ponižující nebo nelidské zacházení,

–  s ohledem na souhrn o Saúdské Arábii Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva ze dne 30. srpna 2018 před 31. zasedáním pracovní skupiny pro všeobecný pravidelný přezkum Rady OSN pro lidská práva, které se bude konat od 5. do 16. listopadu 2018,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Saúdské Arábii, zejména na usnesení ze dne 11. března 2014 o Saúdské Arábii, jejích vztazích s EU a její roli na Blízkém východě a v severní Africe, na usnesení o případu Ráifa Badawího z února 2015, na usnesení o případu Ali Muhammada al-Nimra z října 2015 a na usnesení o situaci obránců práv žen v Saúdské Arábii z května 2018,

–  s ohledem na předchozí usnesení o Jemenu přijatá v listopadu 2017, únoru 2016 a říjnu 2018, která požadují uvalení zbrojního embarga EU na Saúdskou Arábii,

–  s ohledem na členství Saúdské Arábie v Radě OSN pro lidská práva,

–  s ohledem na společný postoj Rady 2008/944/SZBP ze dne 8. prosince 2008, kterým se stanoví společná pravidla pro kontrolu vývozu vojenských technologií a vojenského materiálu,

–  s ohledem na článek 123 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že saúdskoarabský novinář Džamál Chášukdží zmizel poté, co byl naposledy spatřen, jak vchází na saúdskoarabský konzulát v Istanbulu dne 2. října 2018; vzhledem k tomu, že saúdskoarabský režim více než dva týdny šířil rozporuplné a falešné verze Chášukdžího smrti, přičemž popíral jakoukoli účast na jeho zmizení;

B. vzhledem k tomu, že prostřednictvím tureckých sdělovacích prostředků se rozšířily mimořádně znepokojivé informace, podle kterých byl novinář mučen a poté mimosoudně popraven, přičemž do této státem podporované vraždy byly zapojeny saúdskoarabské orgány včetně úředníků blízkých korunnímu princi Mohamedu bin Salmánovi; vzhledem k tomu, že saúdskoarabský režim nakonec dne 19. října přiznal, že Chášukdží byl zabit krátce poté, co vkročil na saúdskoarabské velvyslanectví, avšak tvrdí, že zemřel při potyčce, která vypukla mezi ním a saúdskoarabskými úředníky, s nimiž se na konzulátu setkal, a že „diskuse (...) vyústila ve rvačku, která vedla k jeho smrti“;

C. vzhledem k tomu, že podle Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích „nesmí být prostory mise využívány jakýmkoli způsobem neslučitelným s funkcemi mise stanovenými stávající Úmluvou nebo jinými předpisy obecného mezinárodního práva“;

D. vzhledem k tomu, že po zmizení Chášukdžího saúdskoarabský režim vytvářel překážky, aby znemožnil rychlé, důkladné, účinné, nestranné a transparentní vyšetřování; vzhledem k tomu, že vyšetřovatelům bylo umožněno prozkoumat vnitřek saúdskoarabského konzulátu až dne 15. října 2018 po dohodě s tureckými orgány a přístup do sídla generálního konzula získali dne 17. října 2018; vzhledem k tomu, že generální konzul Mohammad al-Otaibi opustil zemi dne 16. října 2018;

E. vzhledem k tomu, že korunní princ Mohamed bin Salmán v posledních měsících provedl řadu tvrdých zákroků proti obráncům lidských práv, ženským aktivistkám, právníkům, novinářům, vědcům a spisovatelům, kterých přibývá, jelikož začal upevňovat kontrolu nad bezpečnostními institucemi země; vzhledem k tomu, že se v posledních měsících ztišily hlasy saúdskoarabských novinářů a aktivistů v oblasti lidských práv usazených v zahraničí z důvodu výhrůžek jejich rodinám v Saúdské Arábii;

F. vzhledem k tomu, že saúdskoarabský protiteroristický zákon z roku 2014 obsahuje mimořádně širokou definici terorismu, která umožňuje kriminalizovat akty pokojného vyjadřování názorů a povoluje zadržení jednotlivců až na 90 dnů, aniž by měli přístup k rodinným členům nebo právním poradcům, a zbavuje je tak právní ochrany před mučením;

G. vzhledem k tomu, že státy jsou zavázány přijmout veškerá opatření, která zabrání mučení, násilným zmizením a dalším závažným porušením lidských práv, vyšetřovat obvinění z činů, které představují tyto zločiny, a postavit před soud osoby podezřelé z jejich spáchání;

H. vzhledem k tomu, že Výbor OSN proti mučení vyjádřil znepokojení nad zjištěnou existencí tajných vazebních věznic a nad absencí nezávislého orgánu, který by podnikal pravidelné a neohlášené návštěvy ve všech vazebních věznicích v Saúdské Arábii;

I. vzhledem k tomu, že pracovní skupina OSN pro případy násilného zmizení vyjádřila vážné znepokojení nad tím, že v posledních letech byla stoupající měrou použita řada násilných zmizení za účelem zisku doznání a ukončení vyšetřování mimo ochranu zákona a často za použití nátlaku a mučení; vzhledem k tomu, že tyto postupy států, které unáší jedince mimo své hranice, ať už se svolením hostitelského státu nebo bez něj, jsou využívány k potlačování politického disentu nebo k boji proti údajnému terorismu;

J. vzhledem k tomu, že situace v oblasti lidských práv v Saúdské Arábii je i nadále alarmující, zejména pokud jde o nedostatek demokratických práv, diskriminaci žen a existenci tělesných trestů a trestu smrti;

K. vzhledem k tomu, že zákaz mučení a krutého, nelidského nebo ponižujícího zacházení či trestání je nejen součástí všech mezinárodních a regionálních nástrojů v oblasti lidských práv, ale rovněž představuje pravidlo mezinárodního obyčejového práva, které je tak pro všechny státy závazné bez ohledu na to, zda ratifikovaly příslušné nástroje;

L. vzhledem k tomu, že v Saúdské Arábii je stále uplatňován trest smrti pro celou řadu zločinů; vzhledem k tomu, že režim za rok 2017 oficiálně vykonal 146 poprav; vzhledem k tomu, že jsou konány veřejné popravy a že popravené osoby mohou být ukřižovány a veřejně vystaveny;

M. vzhledem k tomu, že takzvaný Islámský stát a Saúdská Arábie ukládá tresty za celou řadu zločinů, jako například trest smrti za rouhání, vraždu, homosexuální chování, krádež nebo zradu, nebo trest ukamenováním za cizoložství či amputaci za loupež;

N. vzhledem k tomu, že práva žen jsou v Saúdské Arábii porušována, neboť ženy jsou ve srovnání s muži považovány za méněcenné, jsou pod kontrolou mužského člena rodiny a nemohou se svobodně rozhodovat o otázkách, jako je vycházení z domu či cestování; vzhledem k tomu, že navzdory oznámení velmi omezených opatření udělujících ženám jistá práva přetrvává systém mužského poručnictví, který umožňuje svévolné zadržování žen, jestliže je poručník prohlásí za neposlušné; vzhledem k tomu, že saúdskoarabské ženy jsou diskriminovány ve veřejném životě a veřejném prostoru a že v zemi přetrvávají škodlivé praktiky, včetně dětských a nucených sňatků, povinných pravidel oblékání pro ženy a polygamie;

O. vzhledem k tomu, že zacházení s mnohými pracovníky z řad přistěhovalců je hluboce znepokojivé, zejména s těmi, kteří pracují ve stavebnictví nebo jako pomocníci v domácnostech, přičemž pracovní podmínky jsou podobné otroctví a zahrnují i dětskou práci; vzhledem k tomu, že v saúdskoarabském pracovním právu přetrvávají diskriminační ustanovení vůči zahraničním pracovníkům; vzhledem k tomu, že v Saúdské Arábii se v současné době nachází kolem 500 000 indonéských pracovníků v domácnosti bez dokladů v mimořádně zranitelném postavení;

P. vzhledem k tomu, že koalice vedená Saúdskou Arábií, kterou podporují Spojené státy, Spojené arabské emiráty, Bahrajn, Kuvajt, Jordánsko, Maroko a Súdán, je hlavní příčinou smrti jemenských civilistů a způsobuje v Jemenu dramatickou humanitární krizi; vzhledem k tomu, že tato koalice závažně porušuje humanitární právo, a to mimo jiné tím, že bombarduje nemocnice a školy, což mělo za následek tisíce mrtvých civilistů, převážně žen a dětí; vzhledem k tomu, že Organizace spojených národů obvinila Saúdskou Arábii ze spáchání válečných zločinů v Jemenu;

Q. vzhledem k tomu, že kromě silné podpory ze strany USA Saúdská Arábie počítá s podporou mnoha členských států EU, včetně Spojeného království, Francie a Španělska, které mají se Saúdskou Arábií pevné politické vazby související především s bezpečností a obranou; vzhledem k tomu, že EU je hlavním obchodním partnerem Saúdské Arábie s 16% podílem na jejím celkovém obchodu; vzhledem k tomu, že mnoho velkých společností z EU investuje do saúdskoarabského hospodářství, zejména do tamního ropného průmyslu, a že Saúdská Arábie je významným trhem pro vývoz průmyslového zboží z EU v oblastech, jako je obrana, doprava, automobilový průmysl, zdravotnictví či chemický průmysl; vzhledem k tomu, že Saúdská Arábie je druhým největším dovozcem zbraní na světě a že přibližně 60 % zbraní dovezených do Saúdské Arábie je vyrobeno v EU;

R. vzhledem k tomu, že dne 22. ledna 2015 saúdskoarabský král Salmán nastoupil na trůn dědičné, feudální, absolutistické monarchie bez voleného parlamentu; vzhledem k tomu, že Saúdská Arábie čítá 28 milionů obyvatel, včetně 9 milionů cizinců; vzhledem k tomu, že Saúdská Arábie zastává vedoucí úlohu v oblasti celosvětového financování, šíření a propagace zvlášť přísného výkladu islámu, který je inspirací pro teroristické organizace;

1. důrazně odsuzuje mimosoudní popravu Džamála Chášukdžího saúdskými úředníky na konzulátu Saúdské Arábie v Istanbulu; vyjadřuje soustrast jeho snoubence, rodině a přátelům; vybízí k rychlému, důkladnému, transparentnímu, nezávislému a nestrannému mezinárodnímu vyšetřování, které prozkoumá okolnosti Chášukdžího smrti;

 

2. vyjadřuje politování nad tím, že Saúdská Arábie využila prostory diplomatické mise ke spáchání zločinu, a považuje to za porušení jejích závazků v rámci Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích; připomíná, že podle mezinárodního práva státy zodpovídají za činy, které spáchají jejich agentury či úředníci nebo které jsou spáchány při výkonu jejich pravomocí; požaduje pro Saúdskou Arábii plnou odpovědnost; podporuje žádost vysoké komisařky OSN pro lidská práva o zrušení imunity saúdskoarabských úředníků, kteří do této věci mohli být zapojeni;

 

3. hluboce lituje rozporuplných a falešných verzí Chášukdžího smrti šířených saúdskoarabskými orgány; vyjadřuje údiv nad tím, že podle evropských sdělovacích prostředků do Istanbulu přiletělo 15 Saúdů včetně Mahera Abdulazize Mutreba, příbuzného korunního prince, ráno toho dne, kdy byl Džamál Chášukdží zavražděn, a že většina z nich se okamžitě vrátila na konzulát a na konci odpoledne odjela zpět; podivuje se rovněž tomu, že podle těch samých zdrojů zaměstnanci konzulátu dostali na odpoledne půldenní volno; domnívá se, že to všechno představuje soubor indicií, které jsou přinejmenším znepokojivé; naléhavě proto žádá režim, aby plně spolupracoval s nezávislou mezinárodní vyšetřovací komisí za účelem transparentního a zcela jasného vyřešení tohoto případu a aby zveřejnil místo, kde se nacházejí ostatky Džamála Chášukdžího;

4. vybízí saúdskoarabské orgány, aby podepsaly a ratifikovaly Mezinárodní úmluvu o ochraně všech osob před násilným zmizením; připomíná saúdskoarabským orgánům jejich mezinárodní závazky v rámci mezinárodního práva, konkrétně zákaz mučení, který je zakotven zejména v Úmluvě OSN proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, kterou Saúdská Arábie podepsala a ratifikovala;

5. důrazně odsuzuje rozsáhlé porušování lidských práv spáchané Královstvím Saúdská Arábie a vyzývá saúdskoarabské orgány, aby zastavily současné ukládání tělesných trestů odsouzeným jedincům, mezi něž patří bičování a amputace; vybízí Saúdskou Arábii, aby přiblížila vnitrostátní právní předpisy mezinárodním normám v oblasti lidských práv;

6. vyzývá saúdskoarabské orgány, aby zastavily nepřijatelný trest pro Ráifa Badawího a aby okamžitě propustily jeho i všechny ostatní vězně svědomí, včetně obránců lidských práv žen, mezi které patří Ludžajn al-Hadlúl, Ímán an-Nafdžán, Azíza al-Júsuf, Samar Badawí, Nassima al-Sada a další ženy, které byly od začátku vlny nedávných zatčení letos v květnu svévolně zadrženy, aniž by byly obviněny;

7. vyjadřuje své nejhlubší znepokojení nad nadcházejícím procesem u saúdskoarabského protiteroristického soudu s pěti jedinci, včetně mladé ženy Isrá al Ghumghám a jejího manžela Músy al-Hášimí, kteří čelí trestu smrti za pouhou účast na protestech ve Východní provincii; odsuzuje fakt, že nejméně čtyři saúdskoarabští státní příslušníci jsou odsouzeni k trestu smrti za trestné činy, které spáchali ve věku nižším než 18 let;

8. zdůrazňuje svůj nesouhlas s trestem smrti ve všech případech bez ohledu na povahu zločinu; znovu zdůrazňuje svůj požadavek na všeobecné zrušení trestu smrti a vyzývá k okamžitému moratoriu na vykonávání trestu smrti v Saúdské Arábii; odsuzuje fakt, že tato země nadále uplatňuje trest smrti pro celou řadu činů, které považuje za trestné, včetně homosexuality, drogových trestných činů, odpadlictví, magie a čarodějnictví;

9. vyjadřuje politování nad skutečností, že navzdory ratifikaci Úmluvy OSN o odstranění všech forem diskriminace žen v říjnu 2004 jsou saúdskoarabské ženy ve skutečnosti stále v řadě ohledů diskriminovány, např. pokud jde o soukromý život, zaměstnání, účast na veřejném životě, podřízenost vůči mužům, velmi rozšířené domácí násilí či omezování jejich práv na svobodný pohyb a na svobodnou volbu partnera; odsuzuje kriminalizaci žen, jež se stávají oběťmi znásilnění a sexuálního vykořisťování a které nejsou chráněny jakožto oběti, nýbrž spíše odsuzovány jako prostitutky;

10. vyzývá saúdskoarabské orgány, aby zlepšily pracovní podmínky a zacházení s pracovníky z řad přistěhovalců, se zvláštním důrazem na situaci žen, které pracují jako pomocnice v domácnosti a které jsou zvláště ohroženy sexuálním násilím, a aby zrušily dětskou práci;

11. odsuzuje skutečnost, že i přes rozsáhlé porušování lidských práv v Saúdské Arábii a její financování teroristických skupin tato země zůstává hlavním spojencem USA a členských států EU v daném regionu; vyjadřuje politování nad politikou dvojího měřítka, o níž svědčí pokrytecké a preferenční zacházení se Saúdskou Arábií, jež je motivováno hospodářskými a geostrategickými zájmy EU a její závislostí na ropě; připomíná blízký a veřejně známý vztah mezi některými evropskými vládami a zejména mezi španělskou královskou rodinou a dynastií Saúdů a rovněž jejich společné zájmy;

12. odsuzuje pokrytecký postoj vlády USA v tomto případě a záměr zachovat obchod se zbraněmi mezi USA a Saúdskou Arábií; vyzývá EU, aby ukončila preferenční vztahy se Saúdskou Arábií a zastavila jakékoli obchodní dohody s touto zemí, dokud bude v takto velké míře porušovat lidská práva;

13. odsuzuje intervenci Saúdské Arábie a jejích spojenců v Jemenu a je hluboce znepokojen humanitární krizí v této zemi a zejména blokádou koaličních sil, která má zabránit toku humanitární pomoci;

14. vyjadřuje hluboké politování nad destabilizujícími účinky prodeje zbraní Království Saúdská Arábie ze strany některých členských států EU, jako je Španělsko, Spojené království, Francie, Německo a Švédsko; opětovně vyjadřuje svou výzvu všem členským státům EU, aby přestaly prodávat zbraně a jakékoli vojenské vybavení Saúdské Arábii vzhledem k jejímu porušování mezinárodního humanitárního práva v Jemenu; vyzývá členské státy EU, aby dodržovaly Smlouvu o obchodu se zbraněmi ze dne 2. dubna 2013 a společný postoj Rady Evropské Unie ze dne 8. prosince 2008;

15. připomíná závazek orgánů Saúdské Arábie „řídit se při prosazování a ochraně lidských práv těmi nejvyššími měřítky“ přijatý v době, kdy se tato země v roce 2013 úspěšně ucházela o členství v Radě OSN pro lidská práva; vyjadřuje hluboké politování nad tím, že některé členské státy EU hlasovaly ve prospěch tohoto členství a rovněž ve prospěch členství v Komisi OSN pro postavení žen i přes neustálé porušování lidských práv, zejména práv žen, ze strany Saúdské Arábie; vybízí členské státy EU, aby v rámci OSN podpořily zrušení členství Saúdské Arábie v Radě OSN pro lidská práva;

16. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise / vysoké představitelce pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, generálnímu tajemníkovi OSN, Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva, Parlamentnímu shromáždění Rady Evropy, Arabskému výboru pro lidská práva a králi a vládě Saúdské Arábie.

 

 

Poslední aktualizace: 24. října 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí