Procedure : 2018/2885(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0501/2018

Indgivne tekster :

B8-0501/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 25/10/2018 - 13.18

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0434

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 284kWORD 51k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0498/2018
22.10.2018
PE624.197v01-00
 
B8-0501/2018

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om drabet på journalist Jamal Khashoggi i det saudiarabiske konsulat i Istanbul  (2018/2885(RSP))


Ángela Vallina, Marie‑Christine Vergiat, Sabine Lösing, Maria Lidia Senra Rodríguez, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Merja Kyllönen, Marie‑Pierre Vieu, Barbara Spinelli, Luke Ming Flanagan, Helmut Scholz, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Martina Michels, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Martin Schirdewan for GUE/NGL-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om drabet på journalist Jamal Khashoggi i det saudiarabiske konsulat i Istanbul  (2018/2885(RSP))  
B8‑0501/2018

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til erklæringen af 19. oktober fra talsmanden for FN's generalsekretær om Jamal Khashoggis død,

–  der henviser til erklæringen af 18. oktober 2018 fra talsmanden for FN's Arbejdsgruppe vedrørende Tvungne eller Ufrivillige Forsvindinger, Bernard Duhaime,

–  der henviser til erklæringen af 16. oktober 2018 fra FN's højkommissær for menneskerettigheder, Michelle Bachelet, hvori de saudiarabiske myndigheder indtrængende opfordres til at bekendtgøre alt, hvad de ved om Khashoggis forsvinden,

–  der henviser til artikel 41 i Wienerkonventionen af 1961 om diplomatiske forbindelser og artikel 55 i Wienerkonventionen om konsulære forbindelser fra 1963,

–  der henviser til bemærkningerne fra den højtstående repræsentant/næstformanden i Kommissionen, Federica Mogherini, den 9. og 15. oktober og navnlig til hendes erklæring af 20. oktober 2018 om den seneste udvikling for så vidt angår den saudiarabiske journalist Jamal Khashoggi,

–  der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder,

–  der henviser til den internationale konvention om beskyttelse af alle personer mod tvungen forsvinding,

–  der henviser til FN's konvention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf,

–  der henviser til artikel 19 i verdenserklæringen om menneskerettigheder, der beskytter menings- og ytringsfriheden, og til artikel 5, hvori det fastslås, at ingen må underkastes tortur eller grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf,

–  der henviser til det arabiske charter om menneskerettigheder, som i artikel 32, stk. 1, garanterer retten til information og til menings- og ytringsfrihed og i artikel 8 forbyder fysisk eller psykisk tortur eller grusom, nedværdigende, ydmygende eller umenneskelig behandling,

–  der henviser til rapporten af 30. august 2018 om Saudi-Arabien fra De Forenede Nationers Højkommissariat for menneskerettigheder forud for det 31. møde i Arbejdsgruppen om Universel Regelmæssig Gennemgang under Menneskerettighedsrådet, der vil finde sted fra den 5. til den 16. november 2018,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Saudi-Arabien, særlig beslutning af 11. marts 2014 om Saudi-Arabien, dets forbindelser med EU og dets rolle i Mellemøsten og Nordafrika(1); af 12. februar 2015 om Raif Badawi-sagen(2), af 8. oktober 2015 om sagen Ali Mohammed al-Nimr(3) og af 31. maj 2018 om situationen for kvinderettighedsforkæmpere i Saudi-Arabien(4),

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Yemen, der blev vedtaget den 25. februar 2016(5), 30. november 2017(6), februar 2016 og 4. oktober 2018, hvori der opfordres til en våbenembargo mod Saudi-Arabien(7),

–  der henviser til, at Saudi-Arabien er medlem af FN's Menneskerettighedsråd,

–  der henviser til Rådets fælles holdning 2008/944/FUSP af 8. december 2008 om fælles regler for kontrol med eksport af militærteknologi og -udstyr(8),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at den saudiarabiske journalist Jamal Khashoggi forsvandt efter sidst at være blevet set gå ind i det saudiarabiske konsulat i Istanbul den 2. oktober 2018; henviser til, at det saudiarabiske styre brugte mere end to uger på at udbrede modstridende og tvivlsomme historier om, hvad der var sket med Khashoggi, og benægte at have noget som helst at gøre med hans forsvinden;

B.   der henviser til, at der i de tyrkiske medier er fremkommet yderst foruroligende oplysninger, hvor det hævdedes, at han var blevet tortureret, inden han blev henrettet uden rettergang ved et statssponsoreret mord, der involverede de saudiarabiske myndigheder, herunder embedsmænd med et nært forhold til kronprins Mohammad bin Salman; der henviser til, at det saudiske styre den 19. oktober endelig indrømmede, at Khashoggi var blevet dræbt kort efter, at han var kommet ind på den saudiarabiske ambassade, men hævder, at han døde i en "nævekamp" med saudiarabiske embedsmænd, efter at der var udbrudt et slagsmål mellem Jamal Khashoggi og folk, der mødte ham ved konsulatet, og at "diskussionerne (...) førte til slagsmål, der endte med hans død";

C.   der henviser til, at repræsentationens område i henhold til Wienerkonventionen om diplomatiske forbindelser "ikke må benyttes på nogen måde, der måtte være uforenelig med repræsentationens virksomhed, således som denne er fastlagt i denne konvention eller i folkerettens almindelige regler";

D.   der henviser til, at det saudiske styre efter Khashoggis forsvinden lagde hindringer i vejen for at blokere for en hurtig, grundig, effektiv, upartisk og gennemsigtig efterforskning; der henviser til, at efterforskerne ikke fik lov til at foretage undersøgelse på det saudiarabiske konsulat før den 15. oktober 2018 efter en aftale med de tyrkiske myndigheder, og at de blev indrømmet adgang til generalkonsulens residens den 17. oktober 2018; der henviser til, at generalkonsul Mohammad al-Otaibi forlod landet den 16. oktober 2018;

E.   der henviser til, at kronprins Mohammad bin Salman i de seneste måneder har stået i spidsen for udbredt brutal fremfærd mod menneskerettighedsforkæmpere, kvindelige aktivister, advokater, journalister, akademikere og forfattere, hvilket er blevet intensiveret, siden han begyndte at konsolidere kontrollen over landets sikkerhedsinstitutioner; der henviser til, at saudiarabiske journalister og menneskerettighedsforkæmpere i udlandet i de seneste måneder har været tavse på grund af trusler mod deres familier i Saudi-Arabien;

F.   der henviser til, at Saudi-Arabiens lovgivning fra 2014 om bekæmpelse af terrorisme indeholder en meget bred definition af terrorisme, der gør det muligt at kriminalisere fredelige ytringer og gør det muligt at tilbageholde personer i op til 90 dage uden adgang til familiemedlemmer eller advokatbestand, hvorved de fratages retsgarantier mod tortur;

G.   der henviser til, at staterne har pligt til at træffe alle foranstaltninger for at forebygge tortur, tvungne forsvindinger og andre alvorlige krænkelser af menneskerettighederne, undersøge påstande om handlinger, der udgør disse forbrydelser, og til at retsforfølge dem, der mistænkes for at begå sådanne forbrydelser;

H.   der henviser til, at FN's Komité mod Tortur har givet udtryk for sin bekymring over den eksistens af hemmelige tilbageholdelsessteder, der er rapporteret om, og fraværet af en uafhængig institution til at aflægge regelmæssige og uanmeldte besøg på alle tilbageholdelsessteder i Saudi-Arabien;

I.   der henviser til, at FN's Arbejdsgruppe vedrørende Tvungne Forsvindinger har udtrykt alvorlig bekymring over, at der i de senere år i stigende grad er blevet gjort brug af tvungne forsvindinger for at indhente beviser og afslutte efterforskningen uden for lovens beskyttelse, og at dette ofte indebærer anvendelse af tvang og tortur; der henviser til, at staters praksis med at bortføre enkeltpersoner ud over deres egne grænser - med eller uden værtsstatens samtykke - anvendes til at bekæmpe politisk kritik eller angiveligt bekæmpe terrorisme;

J.   der henviser til, at menneskerettighedssituationen i Saudi-Arabien fortsat er yderst alarmerende, navnlig med hensyn til manglende demokratiske rettigheder, forskelsbehandling af kvinder og forekomsten af korporlig straf og dødsstraf,

K.   der henviser til, at forbuddet mod tortur og grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf ikke blot er medtaget i alle internationale og regionale menneskerettighedsinstrumenter, men er en regel i den folkeretlige sædvaneret, som er bindende for alle stater, uanset om de har ratificeret de relevante instrumenter;

L.   der henviser til, at dødsstraf stadig anvendes i Saudi-Arabien for en lang række forbrydelser; der henviser til, at styret officielt har foretaget 146 henrettelser i 2017; der henviser til, at offentlige henrettelser finder sted, og at de, der henrettes, kan blive korsfæstet til offentligt skue;

M.   der henviser til, at Saudi-Arabien foreskriver sanktioner for en lang række forbrydelser, såsom dødsstraf for blasfemi, mord, drab, homoseksuel adfærd, tyveri eller forræderi og død ved stening for utroskab eller amputation af lemmer for banditvirksomhed;

N.   der henviser til, at Saudi-Arabien krænker kvinders rettigheder, idet kvinder rangerer lavere end mænd, er underlagt et mandligt familiemedlem, ikke må træffe beslutninger, gå på gaden eller rejse; der henviser til, at selv om der er bebudet meget begrænsede foranstaltninger, der giver kvinder visse rettigheder, gælder fortsat ordningen med mandlige værgemål, som gør, at kvinder kan blive udsat for vilkårlig frihedsberøvelse, hvis en værge hævder, at der er tale om ulydighed; der henviser til, at saudiarabiske kvinder udsættes for forskelsbehandling i det offentlige liv og i det offentlige rum samt skadelig praksis — herunder børne- og tvangsægteskaber — og at den obligatoriske påklædning for kvinder og polygami stadig findes i landet;

O.   der henviser til, at behandlingen af mange indvandrede arbejdstagere er dybt bekymrende, navnlig behandlingen af dem, der arbejder i byggesektoren eller som hushjælp, hvor arbejdsvilkårene svarer til slaveri og omfatter børnearbejde; der henviser til, at diskriminerende bestemmelser over for udenlandske arbejdstagere fortsat findes i den saudiarabiske arbejdsret; der henviser til, at ca. 500 000 ikkedokumenterede indonesiske indenlandske husarbejdere i øjeblikket befinder sig i en situation med ekstrem sårbarhed i Saudi-Arabien;

P.   der henviser til, at den saudiarabisk ledede koalition, som støttes af USA, De Forenede Arabiske Emirater, Bahrain, Kuwait, Jordan, Marokko og Sudan — er den hyppigste dødsårsag for yemenitiske civile, og er ansvarlig for en dramatisk humanitær krise i Yemen; der henviser til, at denne koalition har begået alvorlige krænkelser af den humanitære ret, herunder bombning af hospitaler og skoler, hvilket har resulteret i, at tusindvis af civile, for det meste kvinder og børn, er døde; der henviser til, at De Forenede Nationer har anklaget Saudi-Arabien for at have begået krigsforbrydelser i Yemen,

Q.   der henviser til, at Saudi-Arabien ud over den stærke støtte fra USA også regner med støtte fra mange EU-medlemsstater — herunder Det Forenede Kongerige, Frankrig og Spanien — som har stærke politiske forbindelser med Saudi-Arabien, navnlig for så vidt angår sikkerhed og forsvar; der henviser til, at EU er Saudi-Arabiens største handelspartner, idet det tegner sig for mere end 16 % af den samlede handel, der henviser til, at en lang række EU-virksomheder har investeret i den saudiarabiske økonomi, navnlig i oliebranchen, og at Saudi-Arabien er et vigtigt marked for EU's eksport af varer inden for forsvars-, transport-, bil- og medicinalindustrien samt eksport af kemiske stoffer; der henviser til, at Saudi-Arabien er den næststørste importør af våben på verdensplan, og at ca. 60 % af de våben, som det importerer, fremstilles i EU;

R.   der henviser til, at Saudi-Arabiens kong Salman den 22. januar 2015 besteg tronen til et arveligt, feudalt og absolut monarki uden et valgt parlament; der henviser til, at Saudi-Arabien har en befolkning på 28 mio., herunder 9 mio. udlændinge; der henviser til, at Saudi-Arabien spiller en ledende rolle i forbindelse med finansiering, formidling og fremme af en særlig streng tolkning af islam, som har givet inspiration til terrororganisationer;

1.  fordømmer på det kraftigste det udenretslige drab på Jamal Khashoggi begået af saudiarabiske embedsmænd på det saudiarabiske konsulat i Istanbul; udtrykker sin medfølelse med hans forlovede, familie og venner; opfordrer til en omgående, grundig, gennemsigtig og objektiv international undersøgelse af omstændighederne omkring hans død;

2.  beklager, at Saudi-Arabien har gjort brug af en diplomatisk repræsentation for at begå en forbrydelse, der udgør en tilsidesættelse af dets forpligtelser i henhold til Wienerkonventionen om diplomatiske forbindelser; minder om, at stater i henhold til folkeretten er ansvarlige for handlinger begået af deres organer eller embedsmænd eller under udøvelse af deres myndighed; kræver fuld ansvarlighed af den saudiarabiske stat; støtter anmodningen fra FN's højkommissær for menneskerettigheder om at ophæve immuniteten for eventuelle saudiarabiske tjenestemænd, som kan være involveret;

3.  beklager dybt de selvmodsigende og tvivlsomme beretninger om, hvad der er sket med Jamal Khashoggi, som de saudiarabiske myndigheder har udbredt; er opmærksom på, at 15 saudiarabere, herunder Maher Abdulaziz Mutreb, en slægtning til kronprinsen, ifølge de europæiske medier ankom til Istanbul om formiddagen den dag, hvor Jamal Khashoggi blev myrdet, og at de fleste af dem straks gik til konsulatet, inden de igen forlod stedet sidst på eftermiddagen. er også overrasket over, at konsulatets personale i henhold til de samme kilder havde fået eftermiddagen fri; er af den opfattelse, at alt dette kan udgøre et sæt af beviser, der i det mindste må siges at være foruroligende; opfordrer derfor indtrængende styret til at samarbejde fuldt ud med en uafhængig international undersøgelseskomité for at løse dette problem med gennemsigtighed og fuldstændig klarhed og til at oplyse offentligheden om, hvor Jamal Khashoggis jordiske rester befinder sig;

4.  opfordrer indtrængende de saudiarabiske myndigheder til at underskrive og ratificere FN's konvention om beskyttelse af alle personer mod tvungne forsvindinger; minder de saudiarabiske myndigheder om deres internationale forpligtelser i henhold til folkeretten, navnlig vedrørende forbuddet mod tortur, som navnlig er nedfældet i FN's konvention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, som Saudi-Arabien har undertegnet og ratificeret;

5.  fordømmer kraftigt de udbredte krænkelser af menneskerettighederne, som Kongeriget Saudi-Arabien har begået, og opfordrer de saudiarabiske myndigheder til at standse den nuværende praksis med korporlig afstraffelse af personer, der er blevet dømt, herunder pisk/prygl og amputation; opfordrer Saudi-Arabien til at bringe sin nationale lovgivning tættere på de internationale menneskerettighedsstandarder;

6.  opfordrer de saudiarabiske myndigheder til at standse den uacceptable afstraffelse af Raif Badawi og til straks at løslade ham sammen med alle samvittighedsfanger, herunder kvinderettighedsforkæmperne Loujain al-Hathaloul, Iman al-Nafjan, Aziza al-Youssef, Samar Badawi, Nassima al-Sada, og andre kvinder, der er blevet vilkårligt tilbageholdt uden sigtelse, siden den seneste bølge af anholdelser begyndte i maj;

7.  udtrykker sin dybeste bekymring over den forestående retssag ved Saudi-Arabien's antiterrordomstol imod fem personer, herunder den unge kvinde Israa al Ghomgham og hendes mand Moussa al-Hasshem, som står over for dødsstraf blot for at deltage i protester i den østlige provins; fordømmer, at mindst fire saudiarabiske statsborgere sidder på dødsgangen for lovovertrædelser, der blev begået, da de var under 18 år;

8.  understreger sin modstand imod dødsstraf i alle sager uanset forbrydelsens art; gentager sin opfordring til universal afskaffelse af dødsstraffen og opfordrer til et omgående moratorium for eksekvering af dødsstraf i Saudi-Arabien; fordømmer den fortsatte anvendelse af dødsstraf på, hvad der i landet anses for at være en lang række forbrydelser, herunder homoseksualitet, narkotikaforbrydelser, apostasi, trolddom og hekseri;

9.  beklager, at saudiarabiske kvinder på trods af landets ratificeringen i oktober 2004 af FN's konvention om afskaffelse af alle former for diskrimination mod kvinder (CEDAW) i praksis stadig udsættes for mange former for diskrimination, såsom i deres privatliv, i forbindelse med beskæftigelse, deltagelse i det offentlige liv, den underordnede stilling for forhold til mænd, udbredt vold i hjemmet samt gennem indskrænkning af deres ret til fri bevægelighed og friheden til at vælge deres partner; fordømmer kriminaliseringen af kvinder, der er ofre for voldtægt og seksuel udnyttelse, idet de ikke beskyttes som ofre, men derimod dømmes som prostituerede;

10.  opfordrer de saudiarabiske myndigheder til at forbedre arbejdsforholdene for og behandlingen af indvandrerarbejdstagere, idet de er særlig opmærksomme på situationen for kvinder, som arbejder som hushjælpere, og som er i særlig risiko for seksuelle overgreb, samt til at afskaffe børnearbejde;

11.  fordømmer den omstændighed, at Saudi-Arabien trods omfattende krænkelser af menneskerettighederne i Saudi-Arabien og på trods af landets finansiering af terrorgrupper fortsat er USA's og EU-medlemsstaternes vigtigste allierede i regionen; beklager de dobbeltstandarder, som EU anvender i sin politik over for Saudi-Arabien, og som både omfatter hykleri og præferencebehandling, hvilket skal ses i lyset af EU's økonomiske og geostrategiske interesser og olieafhængighed; henleder opmærksomheden på de nære og offentligt kendte forhold, der er mellem nogle europæiske regeringer, og navnlig den spanske kongefamilie, og Al Saud-dynastiet samt deres fælles interesser;

12.  fordømmer den amerikanske regerings hykleriske standpunkt i denne sag og dens hensigt om at opretholde våbenhandelen mellem USA og Saudi-Arabien; opfordrer EU til at bringe sine forbindelser med Saudi-Arabien til ophør og opsige enhver handelsaftale med dette land, så længe det fortsætter med at begå omfattende krænkelser af menneskerettighederne;

13.  fordømmer Saudi-Arabiens og dets allieredes intervention i Yemen og er dybt bekymret over den humanitære krise i landet og navnlig den blokade af koalitionskræfterne, der forhindrer tilførslen af humanitær bistand;

14.  beklager dybt de destabiliserende virkninger af visse EU-medlemsstaters våbensalg, såsom Spanien, Det Forenede Kongerige, Frankrig, Tyskland og Sverige, til Kongeriget Saudi-Arabien; gentager sin opfordring til alle EU-medlemsstater om at ophøre med at sælge våben og militært udstyr til Saudi-Arabien på grund af landets alvorlige overtrædelser af den humanitære folkeret i Yemen; opfordrer EU-medlemsstaterne til at overholde traktaten om våbenhandel af 2. april 2013 og den fælles holdning fra Rådet for Den Europæiske Union af 8. december 2008;

15.  erindrer de saudiarabiske ledere om, at Saudi-Arabien gav tilsagn om at opretholde de højeste standarder for fremme og beskyttelse af menneskerettighederne, da landet søgte og opnåede medlemskab af FN's Menneskerettighedsråd i 2013; beklager dybt, at nogle af EU's medlemsstater stemte for dette medlemskab og også for Saudi-Arabiens medlemskab af FN's Kommission for Kvinders Status til trods for landets fortsatte krænkelser af menneskerettighederne og af kvinders rettigheder i særdeleshed; opfordrer indtrængende EU-medlemsstaterne til inden for rammerne af FN at fremme annulleringen af Saudi-Arabiens medlemskab af FN's Menneskerettighedsråd;

16.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, FN's generalsekretær, FN's Højkommissariat for Menneskerettigheder, Europarådets Parlamentariske Forsamling, den arabiske komité for menneskerettigheder og Saudi-Arabiens konge og regering.

(1)

EUT C 378, 9.11.2017, s. 64.

(2)

EUT C 310, 25.8.2016, s. 29.

(3)

EUT C 349, 17.10.2017, s. 34.

(4)

Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0232.

(5)

EUT C 35, 31.1.2018, s. 142.

(6)

EUT C 356, 4.10.2018, s. 104.

(7)

Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0383.

(8)

EUT L 335, 13.12.2008, s. 99.

Seneste opdatering: 24. oktober 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik