Διαδικασία : 2018/2885(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0501/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0501/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 25/10/2018 - 13.18

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0434

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 522kWORD 55k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0498/2018
22.10.2018
PE624.197v01-00
 
B8-0501/2018

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με τη δολοφονία του δημοσιογράφου Jamal Khashoggi στο προξενείο της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη  (2018/2885(RSP))


Ángela Vallina, Marie‑Christine Vergiat, Sabine Lösing, Maria Lidia Senra Rodríguez, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Merja Kyllönen, Marie‑Pierre Vieu, Barbara Spinelli, Luke Ming Flanagan, Helmut Scholz, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, Σοφία Σακοράφα, Νικόλαος Χουντής, Marisa Matias, Δημήτριος Παπαδημούλης, Στέλιος Κούλογλου, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Martina Michels, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Martin Schirdewan εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη δολοφονία του δημοσιογράφου Jamal Khashoggi στο προξενείο της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη  (2018/2885(RSP))  
B8‑0501/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της 19ης Οκτωβρίου 2018 του εκπροσώπου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, για τον θάνατο του Jamal Khashoggi,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του προέδρου της ομάδας εργασίας του ΟΗΕ για τις βίαιες ή ακούσιες εξαφανίσεις, της 18ης Οκτωβρίου 2018

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, Michelle Bachelet της 16ης Οκτωβρίου 2018, που καλεί τη Σαουδική Αραβία να αποκαλύψει όλα όσα γνωρίζει για την εξαφάνιση του Jamal Khashoggi,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 41 της Σύμβασης της Βιέννης περί των διπλωματικών σχέσεων του 1961 και το άρθρο 55 της Σύμβασης της Βιέννης περί των προξενικών σχέσεων του 1963,

–  έχοντας υπόψη τις παρατηρήσεις της Αντιπροέδρου/Ύπατης Εκπροσώπου Federica Mogherini στις 9 και 15 Οκτωβρίου και ιδίως τη δήλωση της 20ής Οκτωβρίου 2018 σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στην υπόθεση του σαουδάραβα δημοσιογράφου Jamal Khashoggi,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR),

–  έχοντας υπόψη τη Διεθνή Σύμβαση για την προστασία όλων των προσώπων από αναγκαστική εξαφάνιση,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά των βασανιστηρίων και άλλων μορφών ωμής, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 19 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που προστατεύει την ελευθερία της γνώμης και της έκφρασης και το άρθρο 5, το οποίο προβλέπει ότι κανείς δεν υπόκειται σε βασανιστήρια ή σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία,

–  έχοντας υπόψη τον Αραβικό Χάρτη για τα ανθρώπινα δικαιώματα, το άρθρο 32 του οποίου στην παράγραφο 1 διασφαλίζει το δικαίωμα στην ενημέρωση και την ελευθερία γνώμης και έκφρασης και το άρθρο 8 απαγορεύει τα σωματικά ή ψυχολογικά βασανιστήρια ή την ωμή εξευτελιστική και απάνθρωπη μεταχείριση,

–  έχοντας υπόψη τη Συλλογή για τη Σαουδική Αραβία της 30ης Αυγούστου 2018 του Γραφείου του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ενόψει της τριακοστής πρώτης συνόδου της Ομάδας Εργασίας για την καθολική περιοδική εξέταση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που θα πραγματοποιηθεί από τις 5 έως τις 16 Νοεμβρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά της σχετικά με τη Σαουδική Αραβία, ιδίως τα ψηφίσματά του της 11ης Μαρτίου 2014 σχετικά με τη Σαουδική Αραβία, τις σχέσεις της με την ΕΕ και τον ρόλο της στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική(1), της 12ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με την υπόθεση Raif Badawi(2), της 8ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με την υπόθεση Ali Mohammed al-Nimr(3) και της 31ης Μαΐου 2018 σχετικά με την κατάσταση των υπερασπιστών των δικαιωμάτων των γυναικών στη Σαουδική Αραβία(4),

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την κατάσταση στην Υεμένη της 25ης Φεβρουαρίου 2016(5) και της 30ής Νοεμβρίου 2017(6), και της 4ης Οκτωβρίου 2018 με το οποίο ζητεί την επιβολή εμπάργκο στην πώληση όπλων της ΕΕ στη Σαουδική Αραβία(7),

–  έχοντας υπόψη ότι η Σαουδική Αραβία είναι μέλος του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών,

–  έχοντας υπόψη την κοινή θέση 2008/944/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της 8ης Δεκεμβρίου 2008 για τον καθορισμό κοινών κανόνων που διέπουν τον έλεγχο των εξαγωγών στρατιωτικής τεχνολογίας και εξοπλισμού(8),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σαουδάραβας δημοσιογράφος Jamal Khashoggi παραμένει άφαντος μετά την είσοδό του στο προξενείο της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη στις 2 Οκτωβρίου 2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι το καθεστώς της Σαουδικής Αραβίας επί πάνω από δύο εβδομάδες προέβαινε στη διάδοση αντιφατικών και ανειλικρινών εκδοχών σχετικά με την τύχη του κ. Khashoggi, αρνούμενο κάθε συμμετοχή στην εξαφάνισή του·

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης δημοσιεύθηκαν εξαιρετικά ανησυχητικές πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες αυτός βασανίστηκε προτού εκτελεστεί εξωδικαστικά σε μια δολοφονία που έχαιρε της υποστήριξης των κρατικών αρχών της Σαουδικής Αραβίας, συμπεριλαμβανομένων υπαλλήλων του Πρίγκηπα Mohammad bin Salman· λαμβάνοντας υπόψη ότι το καθεστώς της Σαουδικής Αραβίας παραδέχθηκε τελικά στις 19 Οκτωβρίου ότι ο Khashoggi σκοτώθηκε λίγο μετά την είσοδό του στην πρεσβεία της Σαουδικής Αραβίας, αλλά ισχυρίζεται ότι απεβίωσε μετά από συμπλοκή με υπαλλήλους της Σαουδικής Αραβίας αφού ξέσπασε αντιπαράθεση μεταξύ του Jamal Khashoggi και των ατόμων με τα οποία συναντήθηκε στο προξενείο και ότι «οι συζητήσεις (...) οδήγησαν σε συμπλοκή η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατό του»·

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη Σύμβαση της Βιέννης για τις Διπλωματικές Σχέσεις «οι εγκαταστάσεις της αποστολής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται με τρόπο ασυμβίβαστο με τα καθήκοντα της αποστολής όπως καθορίζονται στην παρούσα σύμβαση ή από άλλους κανόνες του γενικού διεθνούς δικαίου»·

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την εξαφάνιση του Khashoggi, το καθεστώς της Σαουδικής Αραβίας προέβαλε εμπόδια για την παρακώλυση της άμεσης, εμπεριστατωμένης, αποτελεσματικής, αμερόληπτης και διαφανούς έρευνας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ερευνητές δεν είχαν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν έρευνα εντός του προξενείου της Σαουδικής Αραβίας μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2018 λόγω συμφωνίας με τις τουρκικές αρχές και ότι η πρόσβαση στην κατοικία του γενικού προξένου χορηγήθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο γενικός πρόξενος, Mohammad al-Otaibi, εγκατέλειψε τη χώρα στις 16 Οκτωβρίου 2018·

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τους τελευταίους μήνες, ο Πρίγκιπας Mohammad bin Salman ήταν επί κεφαλής εκτεταμένης καταστολής των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των γυναικών ακτιβιστών, δικηγόρων, δημοσιογράφων, μελετητών και συγγραφέων, η οποία είχε ενταθεί από τότε που άρχισε να παγιώνει τον έλεγχο των θεσμών ασφαλείας της χώρας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σαουδάραβες δημοσιογράφοι και ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων που εδρεύουν στο εξωτερικό τους τελευταίους μήνες έχουν σιωπήσει λόγω απειλών κατά των οικογενειών τους στη Σαουδική Αραβία·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντιτρομοκρατική νομοθεσία της Σαουδικής Αραβίας του 2014 περιέχει εξαιρετικά διασταλτικό ορισμό της τρομοκρατίας που επιτρέπει την ποινικοποίηση πράξεων ειρηνικής έκφρασης και επιτρέπει την κράτηση ατόμων για χρονικό διάστημα έως 90 ημερών, χωρίς πρόσβαση σε μέλη της οικογένειας ή σε νομικό σύμβουλο, στερώντας τους από νομικές διασφαλίσεις κατά των βασανιστηρίων·

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη υποχρεούνται να λαμβάνουν όλα τα μέτρα για την πρόληψη των βασανιστηρίων, των βίαιων εξαφανίσεων και άλλων σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να ερευνούν τις καταγγελίες περί πράξεων που συνιστούν εγκλήματα αυτού του είδους και να προσάγουν ενώπιον της δικαιοσύνης τους υπόπτους για τη διάπραξή τους·

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών κατά των βασανιστηρίων εξέφρασε την ανησυχία της σχετικά με την αναφερόμενη ύπαρξη απόρρητων τόπων κράτησης και την απουσία ανεξάρτητου θεσμικού οργάνου για τη διενέργεια τακτικών και αιφνιδιαστικών επισκέψεων σε όλους τους τόπους κράτησης στη Σαουδική Αραβία·

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ομάδα εργασίας του ΟΗΕ για τις αναγκαστικές εξαφανίσεις έχει εκφράσει σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την αύξηση της χρήσης των αναγκαστικών εξαφανίσεων κατά τα τελευταία έτη για την εξαγωγή αποδεικτικών στοιχείων και την ολοκλήρωση ερευνών εκτός της προστασίας του νόμου και ότι αυτό συχνά συνεπάγεται εξαναγκασμό και βασανιστήρια· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρακτική των απαγωγών ατόμων εκτός των συνόρων, με ή χωρίς τη συναίνεση του κράτους υποδοχής, χρησιμοποιείται για την καταστολή της πολιτικής διαφωνίας ή της δήθεν καταπολέμησης της τρομοκρατίας·

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Σαουδική Αραβία παραμένει ιδιαίτερα ανησυχητική, ιδίως όσον αφορά την έλλειψη δημοκρατικών δικαιωμάτων, τις διακρίσεις εις βάρος των γυναικών και την ύπαρξη σωματικής τιμωρίας και θανατικής ποινής·

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η απαγόρευση των βασανιστηρίων και της ωμής, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας περιλαμβάνεται όχι απλώς σε όλες τις διεθνείς και περιφερειακές πράξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά αποτελεί κανόνα διεθνούς εθιμικού δικαίου και, συνεπώς, είναι δεσμευτική για όλα τα κράτη, ανεξάρτητα από το αν έχουν επικυρώσει τα σχετικά εργαλεία·

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η θανατική ποινή εξακολουθεί να εφαρμόζεται στη Σαουδική Αραβία για ευρύ φάσμα εγκλημάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το καθεστώς πραγματοποίησε επισήμως 146 εκτελέσεις το 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι πραγματοποιούνται δημόσιες εκτελέσεις και οι καταδικασμένοι μπορούν να εκτελεστούν δια σταυρώσεως σε δημόσιο χώρο·

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σαουδική Αραβία προβλέπει την επιβολή κυρώσεων για διάφορα αδικήματα, όπως θανατική ποινή για βλασφημία, δολοφονία, ομοφυλοφιλία, κλοπή ή προδοσία, και θάνατο δια λιθοβολισμού για μοιχεία ή ακρωτηριασμό για ληστεία·

ΙΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δικαιώματα των γυναικών παραβιάζονται στη Σαουδική Αραβία, δεδομένου ότι οι γυναίκες θεωρούνται υποδεέστερες των ανδρών και τελούν υπό την κηδεμονία ενός άρρενος μέλους της οικογένειάς τους χωρίς να είναι ελεύθερες να λαμβάνουν αποφάσεις για θέματα όπως μια έξοδο ή ένα ταξίδι· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την ανακοίνωση των πολύ περιορισμένων μέτρων για τη χορήγηση ορισμένων δικαιωμάτων στις γυναίκες, το σύστημα κηδεμονίας εξακολουθεί να υφίσταται, και επιτρέπει οι γυναίκες να υπόκεινται σε αυθαίρετη κράτηση, εάν ένας κηδεμόνας ισχυριστεί ανυπακοή· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες στη Σαουδική Αραβία υφίστανται διακριτική μεταχείριση στη δημόσια ζωή και στον δημόσιο χώρο, και εξακολουθούν να εφαρμόζονται στη χώρα επιζήμιες πρακτικές, μεταξύ άλλων όσον αφορά τους παιδικούς και τους καταναγκαστικούς γάμους, τον υποχρεωτικό ενδυματολογικό κώδικα για τις γυναίκες και την πολυγαμία·

ΙΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεταχείριση πολλών μεταναστών είναι πολύ ανησυχητική, ιδίως εκείνων που εργάζονται στον κατασκευαστικό κλάδο ή ως οικιακοί βοηθοί, όπου οι συνθήκες εργασίας είναι παρόμοιες με τη δουλεία και περιλαμβάνουν την παιδική εργασία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διατάξεις που εισάγουν διακρίσεις εις βάρος αλλοδαπών εργαζομένων εξακολουθούν να υφίστανται στο εργατικό δίκαιο της Σαουδικής Αραβίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου 500 000 οικιακοί βοηθοί από την Ινδονησία που δεν διαθέτουν τα απαραίτητα έγγραφα, βρίσκονται σήμερα εξαιρετικά ευάλωτη κατάσταση στη Σαουδική Αραβία·

ΙΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας και υποστηριζόμενος από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, την Ιορδανία, το Μαρόκο και το Σουδάν, είναι η κύρια αιτία θανάτου για τους πολίτες της Υεμένης και είναι υπεύθυνος για τη δραματική ανθρωπιστική κρίση στην Υεμένη· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συνασπισμός αυτός έχει διαπράξει σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, μεταξύ των οποίων βομβαρδισμούς νοσοκομείων και σχολείων, με αποτέλεσμα χιλιάδες θανάτους αμάχων, κυρίως γυναικών και παιδιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα Ηνωμένα Έθνη κατηγόρησαν τη Σαουδική Αραβία για τη διάπραξη εγκλημάτων πολέμου στην Υεμένη·

ΙΖ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, εκτός από την ισχυρή υποστήριξη που παρέχουν οι ΗΠΑ, η Σαουδική Αραβία βασίζεται επίσης στη στήριξη πολλών κρατών μελών της ΕΕ – όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Ισπανία – που έχουν ισχυρές πολιτικές σχέσεις με τη Σαουδική Αραβία όσον αφορά ιδίως την ασφάλεια και την άμυνα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Σαουδικής Αραβίας με μερίδιο 16 % του συνολικού εμπορίου αγαθών· λαμβάνοντας υπόψη ότι μεγάλος αριθμός εταιρειών της ΕΕ επενδύουν στην οικονομία της Σαουδικής Αραβίας, ιδίως στον κλάδο πετρελαίων της χώρας και ότι η Σαουδική Αραβία συνιστά σημαντική αγορά για την εξαγωγή βιομηχανικών αγαθών της ΕΕ σε τομείς όπως η άμυνα, οι μεταφορές, η αυτοκινητοβιομηχανία και οι εξαγωγές ιατρικών και χημικών προϊόντων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σαουδική Αραβία είναι η δεύτερη μεγαλύτερη εισαγωγέας όπλων και σχεδόν το 60 % των εισαγωγών όπλων της παράγονται στην ΕΕ·

ΙΗ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 22 Ιανουαρίου 2015 ο Σαουδάραβας Βασιλιάς Salman ανέλαβε τον θρόνο μιας κληρονομικής, φεουδαλικής, απολύτου μοναρχίας χωρίς εκλεγμένο Κοινοβούλιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σαουδική Αραβία έχει πληθυσμό 28 εκατομμυρίων κατοίκων, εκ των οποίων 9 εκατομμύρια αλλοδαποί· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σαουδική Αραβία διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο στη χρηματοδότηση, τη διάδοση και την προώθηση, παγκοσμίως, μιας ιδιαίτερα αυστηρής ερμηνείας του Ισλάμ που έχει εμπνεύσει τρομοκρατικές οργανώσεις·

1.  καταδικάζει απερίφραστα την εξωδικαστική δολοφονία του Jamal Khashoggi από σαουδάραβες υπαλλήλους στο προξενείο της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη· απευθύνει τα συλλυπητήρια του στην μνηστή του, την οικογένειά του και τους φίλους του· ζητεί τη διεξαγωγή ταχείας, ενδελεχούς, διαφανούς, ανεξάρτητης και αμερόληπτης διεθνούς έρευνας για τις συνθήκες θανάτου του Jamal Khashoggi·

2.  εκφράζει τη λύπη του για τη χρήση, εκ μέρους της Σαουδικής Αραβίας, των εγκαταστάσεων διπλωματικής αποστολής για τη διάπραξη εγκλήματος, η οποία συνιστά παραβίαση των υποχρεώσεών της που απορρέουν από τη σύμβαση της Βιέννης για τις διπλωματικές σχέσεις· υπενθυμίζει ότι τα κράτη είναι υπεύθυνα δυνάμει του διεθνούς δικαίου για τις πράξεις που διαπράττονται από τους οργανισμούς ή τους υπαλλήλους τους ή κατά την άσκηση της εξουσίας τους· ζητεί πλήρη λογοδοσία του κράτους της Σαουδικής Αραβίας· υποστηρίζει το αίτημα του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα να άρει την ασυλία υπαλλήλων της Σαουδικής Αραβίας·

3.  εκφράζει τη βαθιά αποδοκιμασία του για τις αντιφατικές και ανειλικρινείς εκδοχές που αφορούν την τύχη του Jamal Khashoggi που διέδωσαν οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας· εκφράζει την έκπληξή του για το γεγονός ότι, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης, 15 Σαουδάραβες, συμπεριλαμβανομένων των Mahmulaziz Mutibalb, συγγενή του Πρίγκηπος του Στέμματος, έφθασαν στην Κωνσταντινούπολη το πρωί της δολοφονίας του Jamal Khashoggi και ότι οι περισσότεροι απ’ αυτούς μετέβησαν αμέσως στο προξενείο πριν από το πέρας του απογεύματος· εκφράζει επίσης την έκπληξή της για το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το απόγευμα δόθηκε στο προσωπικό του προξενείου άδεια· θεωρεί ότι όλα αυτά μπορεί να αποτελούν ένα σύνολο, τουλάχιστον ανησυχητικών, αποδεικτικών στοιχείων· καλεί, ως εκ τούτου, το καθεστώς να συνεργαστεί πλήρως με μια ανεξάρτητη διεθνή επιτροπή έρευνας προκειμένου να επιλυθεί η υπόθεση αυτή με διαφάνεια και με πλήρη σαφήνεια και να δημοσιοποιηθεί ο τόπος στον οποίο βρίσκονται τα υπολείμματα της σορού του Jamal Khashoggi·

4.  καλεί τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας να υπογράψουν και να επικυρώσουν τη διεθνή σύμβαση για την προστασία των προσώπων από τη βίαιη εξαφάνιση· υπενθυμίζει στις αρχές της Σαουδικής Αραβίας τις διεθνείς υποχρεώσεις τους δυνάμει του διεθνούς δικαίου, ιδίως όσον αφορά την απαγόρευση των βασανιστηρίων όπως κατοχυρώνεται κυρίως στη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, την οποία έχει υπογράψει και επικυρώσει η Σαουδική Αραβία·

5.  καταδικάζει απερίφραστα τις εκτεταμένες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διέπραξε το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας και ζητεί από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας να σταματήσουν την τρέχουσα επιβολή της σωματικής τιμωρίας στα άτομα που έχουν καταδικαστεί, συμπεριλαμβανομένων των ραβδισμών/μαστιγώσεων και του ακρωτηριασμού· καλεί τη Σαουδική Αραβία να ευθυγραμμίσει την εθνική της νομοθεσία με τα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

6.  καλεί τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας να σταματήσουν την απαράδεκτη τιμωρία του κ. Raif Badawi και να τον απελευθερώσουν αμέσως μαζί με όλους τους κρατούμενους για λόγους συνείδησης, συμπεριλαμβανομένων των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Loujain al-Hathloul, Iman al-Nafjan, Iman al-Nafjan, Aziza Al-Youssef, Samar Badawi, Nassima al-Sada, Nassima al-Sada και άλλων γυναικών που έχουν τεθεί αυθαίρετα υπό κράτηση από την αρχή του πρόσφατου κύματος συλλήψεων τον Μάιο·

7.  εκφράζει τη βαθύτατη ανησυχία του για την επικείμενη δίκη ενώπιον του αντιτρομοκρατικού δικαστηρίου της Σαουδικής Αραβίας πέντε ατόμων, συμπεριλαμβανομένης της νεαρής γυναίκας Israa al Ghogham και του συζύγου της, Moussa al-Hasshem, οι οποίοι αντιμετωπίζουν τη θανατική ποινή απλώς και μόνο για συμμετοχή σε διαδηλώσεις στην ανατολική επαρχία· καταδικάζει το γεγονός ότι τουλάχιστον τέσσερις υπήκοοι της Σαουδικής Αραβίας βρίσκονται στη σειρά θανάτου για αξιόποινες πράξεις που διέπραξαν πριν από την ηλικία των 18 ετών·

8.  υπογραμμίζει την αντίθεσή του στη θανατική ποινή σε όλες τις περιπτώσεις, ανεξάρτητα από τη φύση του αδικήματος· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για παγκόσμια κατάργηση της θανατικής ποινής και ζητεί την άμεση αναστολή των εκτελέσεων στο Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας· καταδικάζει της συνέχιση της εφαρμογής της θανατικής ποινής για ένα ευρύ φάσμα λόγων που θεωρούνται στη χώρα αυτή ως εγκλήματα, συμπεριλαμβανομένης της ομοφυλοφιλίας, αδικημάτων περί τα ναρκωτικά, της αποστασίας και της μαγείας·

9.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, παρά την επικύρωση, τον Οκτώβριο του 2004, της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW), στην πράξη, οι γυναίκες εξακολουθούν να υφίστανται διακρίσεις με πολλούς τρόπους, όπως στην προσωπική τους ζωή, σε θέματα απασχόλησης, συμμετοχής στη δημόσια ζωή, υποταγής στους άνδρες, εκτεταμένης οικιακής βίας, ή μέσω περιορισμών του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας και ελευθερίας επιλογής του συντρόφου τους· καταδικάζει την ποινικοποίηση των γυναικών θυμάτων βιασμού και σεξουαλικής εκμετάλλευσης, δεδομένου ότι δεν προστατεύονται ως θύματα αλλά καταδικάζονται ως γυναίκες που ασκούσαν πορνεία·

10.  καλεί τις σαουδαραβικές αρχές να βελτιώσουν τις συνθήκες εργασίας και τη μεταχείριση των μεταναστών εργαζομένων, και να επιστήσουν ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση των γυναικών που εργάζονται ως οικιακοί βοηθοί, οι οποίες αντιμετωπίζουν ιδιαίτερο κίνδυνο για σεξουαλική βία, και στην εξάλειψη της παιδικής εργασίας·

11.  καταδικάζει το γεγονός ότι παρά τις εκτεταμένες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Σαουδική Αραβία και παρά τη χρηματοδότηση από τη χώρα τρομοκρατικών ομάδων, η Σαουδική Αραβία παραμένει ο βασικός σύμμαχος των κρατών μελών των ΗΠΑ και της ΕΕ στην περιοχή· εκφράζει τη λύπη του για τα διπλά μέτρα και σταθμά που επέδειξε η ΕΕ όσον αφορά την υποκριτική και προτιμησιακή μεταχείριση της Σαουδικής Αραβίας, η οποία υπαγορεύεται από τα οικονομικά και γεωστρατηγικά συμφέροντα της ΕΕ και την εξάρτησή της από το πετρέλαιο· εφιστά την προσοχή στη στενή και δημοσιοποιημένη διαβόητη σχέση που υπάρχει μεταξύ ορισμένων ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, και ιδίως της ισπανικής βασιλικής οικογένειας, και της δυναστείας Al Saud, καθώς και των κοινών συμφερόντων τους·

12.  καταγγέλλει την υποκριτική θέση της κυβέρνησης των ΗΠΑ στην παρούσα υπόθεση και την πρόθεσή της να διατηρήσει τη συμφωνία πώλησης όπλων μεταξύ των ΗΠΑ και της Σαουδικής Αραβίας· καλεί την ΕΕ να θέσει τέλος στις προτιμησιακές της σχέσεις με τη Σαουδική Αραβία και να σταματήσει κάθε εμπορική συμφωνία με τη χώρα αυτή, ενόσω εξακολουθεί να διαπράττει εκτεταμένες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

13.  καταδικάζει την επέμβαση της Σαουδικής Αραβίας και των συμμάχων της στην Υεμένη και ανησυχεί βαθύτατα για την ανθρωπιστική κρίση στη χώρα και ειδικότερα για τον αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι δυνάμεις του συνασπισμού που εμποδίζει τη ροή της ανθρωπιστικής βοήθειας·

14.  εκφράζει τη βαθιά λύπη του για τις αποσταθεροποιητικές επιπτώσεις των πωλήσεων όπλων από ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ, όπως η Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Σουηδία, στο Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να σταματήσουν τις πωλήσεις όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού στη Σαουδική Αραβία λόγω των σοβαρών παραβιάσεων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου που διαπράττονται στην Υεμένη· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να σεβαστούν τη συνθήκη για το εμπόριο όπλων της 2ας Απριλίου 2013 και την κοινή θέση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 8ης Δεκεμβρίου 2008·

15.  υπενθυμίζει τον ηγετικό ρόλο της Σαουδικής Αραβίας όταν υποσχέθηκε ότι θα «τηρήσει τις υψηλότερες προδιαγραφές για την προώθηση και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» όταν υπέβαλε επιτυχώς αίτηση για συμμετοχή στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ το 2013· εκφράζει τη βαθιά λύπη του για το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ ψήφισαν υπέρ της συμμετοχής αυτής, καθώς και της συμμετοχής της Σαουδικής Αραβίας στην επιτροπή του ΟΗΕ για την κατάσταση των γυναικών, παρά τις συνεχείς παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα και ιδίως των δικαιωμάτων των γυναικών· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να προωθήσουν, στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών, την ακύρωση της συμμετοχής της Σαουδικής Αραβίας στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών·

16.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, την Υπηρεσία του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης, την Αραβική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τον Βασιλιά και την κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας.

(1)

ΕΕ C 378 της 9.11.2017, σ. 64.

(2)

ΕΕ C 310 της 25.8.2016, σ. 29.

(3)

ΕΕ C 349 της 17.10.2017, σ. 34.

(4)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0232.

(5)

ΕΕ C 35 της 31.1.2018, σ. 142.

(6)

ΕΕ C 356 της 4.10.2018, σ. 104.

(7)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0383.

(8)

ΕΕ L 335 της 13.12.2008, σ. 99.

Τελευταία ενημέρωση: 24 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου