Menettely : 2018/2885(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0501/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0501/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 25/10/2018 - 13.18

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0434

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 281kWORD 52k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0498/2018
22.10.2018
PE624.197v01-00
 
B8-0501/2018

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


toimittaja Jamal Khashoggin tappamisesta Saudi-Arabian Istanbulin‑konsulaatissa  (2018/2885(RSP))


Ángela Vallina, Marie‑Christine Vergiat, Sabine Lösing, Maria Lidia Senra Rodríguez, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Merja Kyllönen, Marie‑Pierre Vieu, Barbara Spinelli, Luke Ming Flanagan, Helmut Scholz, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Martina Michels, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Martin Schirdewan GUE/NGL-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma toimittaja Jamal Khashoggin tappamisesta Saudi-Arabian Istanbulin-konsulaatissa  (2018/2885(RSP))  
B8‑0501/2018

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon YK:n pääsihteerin tiedottajan 19. lokakuuta 2018 antaman julkilausuman Jamal Khashoggin kuolemasta,

–  ottaa huomioon YK:n tahdonvastaisia katoamisia käsittelevän työryhmän puheenjohtajan Bernard Duhaimen 18. lokakuuta 2018 antaman lausunnon,

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusvaltuutetun Michelle Bachelet’n 16. lokakuuta 2018 antaman lausunnon, jossa Saudia-Arabiaa kehotetaan paljastamaan kaikki, mitä se tietää Jamal Khashoggin katoamisesta,

–  ottaa huomioon vuonna 1961 tehdyn diplomaattisia suhteita koskevan Wienin yleissopimuksen 41 artiklan ja vuonna 1963 tehdyn konsulisuhteita koskevan Wienin yleissopimuksen 55 artiklan,

–  ottaa huomioon korkean edustajan / varapuheenjohtajan Federica Mogherinin 9. ja 15. lokakuuta esittämät huomautukset ja erityisesti hänen 20. lokakuuta 2018 antamansa julkilausuman saudiarabialaisen toimittajan Jamal Khashoggin tapausta koskevista uusimmista käänteistä,

–  ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon kaikkien ihmisten suojelemiseksi tahdonvastaiselta katoamiselta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen YK:n yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 19 artiklan, jolla suojellaan mielipiteen- ja sananvapautta ja 5 artiklan, joka edellyttää, ettei keneenkään saa kohdistaa kidutusta eikä julmaa, epäinhimillistä tai alentavaa kohtelua tai rangaistusta,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksista tehdyn Arabiliiton peruskirjan, jonka 32 artiklan 1 kohdassa taataan oikeus tiedon saamiseen sekä mielipiteen- ja sananvapaus ja jonka 8 artiklassa kielletään ruumiillinen ja henkinen kidutus sekä julma, halventava, nöyryyttävä ja epäinhimillinen kohtelu,

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston 30. elokuuta 2018 Saudi‑Arabiasta laatiman raportin ihmisoikeusneuvoston yleismaailmallista määräaikaistarkistusta käsittelevän työryhmän 31. kokousta varten, joka järjestetään 5.–16. marraskuuta 2016;

–  ottaa huomioon aiemmat Saudi-Arabiaa koskevat päätöslauselmansa, erityisesti päätöslauselman 11. maaliskuuta 2014 Saudi-Arabiasta, sen suhteista EU:n kanssa ja roolista Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa(1), 12. helmikuuta 2015 Raif Badawin (Saudi‑Arabia) tapauksesta(2), 8. lokakuuta 2015 Ali Mohammed al-Nimrin tapauksesta(3) ja 31. toukokuuta 2018 naisten oikeuksien puolustajien tilanteesta Saudi-Arabiassa(4),

–  ottaa huomioon aiemmat Jemeniä koskevat päätöslauselmansa, jotka hyväksyttiin 25. helmikuuta 2016(5) ja 30. marraskuuta 2017(6) sekä 4. lokakuuta 2018 ja joissa vaadittiin määräämään EU:n asevientikielto Saudi-Arabialle(7),

–  ottaa huomioon, että Saudi-Arabia on YK:n ihmisoikeusneuvoston jäsen,

–  ottaa huomioon sotilasteknologian ja puolustustarvikkeiden viennin valvontaa koskevien yhteisten sääntöjen määrittämisestä 8. joulukuuta 2008 hyväksytyn neuvoston yhteisen kannan 2008/944/YUTP(8),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että saudiarabialainen toimittaja Jamal Khashoggi katosi sen jälkeen, kun hänen oltiin nähty menevän Saudi-Arabian Istanbulin-konsulaattiin 2. lokakuuta 2018; ottaa huomioon, että Saudi-Arabian viranomaiset levittivät yli kahden viikon ajan ristiriitaisia ja epäjohdonmukaisia versioita Khashoggin kohtalosta ja kielsivät sekaantuneensa millään tavalla hänen katoamiseensa;

B.   ottaa huomioon Turkin tiedotusvälineissä esiintyneet erittäin huolestuttavat tiedot siitä, että häntä kidutettiin ennen valtion tukemaa laitonta teloitusta, jossa ovat osallisina Saudi-Arabian viranomaiset ja myös läheisessä yhteydessä kruununprinssi Muhammad bin Salmaniin olevat virkamiehet; ottaa huomioon, että Saudi-Arabian hallinto myönsi lopulta 19. lokakuuta, että Khashoggi tapettiin pian hänen Saudi-Arabian konsulaattiin saapumisensa jälkeen, mutta aluksi hänen väitettiin kuolleen ”nyrkkitappelussa”, joka sai alkunsa keskusteluista, jotka siis johtivat Jamal Khashoggin ja Saudi-Arabian viranomaisten väliseen tappeluun ja lopulta Khashoggin kuolemaan;

C.   ottaa huomioon, että diplomaattisia suhteita koskevan Wienin yleissopimuksen mukaan konsuliedustuston tiloja ei saa käyttää tavalla, joka on ristiriidassa konsuliedustuston tehtävien kanssa, kuten tässä sopimuksessa tai muissa kansainvälisen oikeuden yleisissä säännöissä määrätään;

D.   ottaa huomioon, että Khashoggin katoamisen jälkeen Saudi-Arabian hallinto esti nopean, perusteellisen, tehokkaan, riippumattoman ja avoimen tutkimuksen; ottaa huomioon, että tutkijat saivat tutkia Saudi-Arabian konsulaatin sisätilat vasta 15.lokakuuta 2018 Turkin viranomaisten kanssa tehdyn sopimuksen jälkeen ja pääsivät sisään pääkonsulin virka-asuntoon 17. lokakuuta 2018; ottaa huomioon, että pääkonsuli Mohammad al-Otaibi poistui maasta 16. lokakuuta 2018;

E.   ottaa huomioon, että kruununprinssi Mohammad Bin Salman al-Saud on johtanut laajalle levinneitä merkittävien ihmisoikeuksien puolustajien, naisaktivistien, juristien, toimittajien, tutkijoiden ja kirjailijoiden vastaisia toimia, jotka ovat voimistuneet sen jälkeen, kun kruununprinssi alkoi lujittaa valvontaansa maan turvallisuuselimissä; ottaa huomioon, että ulkomailla olevat sauditoimittajat ja ihmisoikeusaktivistit ovat viime kuukausina olleet hiljaa johtuen heidän perheisiinsä Saudi-Arabiassa kohdistetuista uhkauksista;

F.   ottaa huomioon, että Saudi-Arabian vuoden 2014 terrorismin vastainen laki sisältää erittäin laajan määritelmän terrorismista ja mahdollistaa rauhanomaisten mielenilmaisujen kriminalisoinnin sekä henkilöiden pidätykset jopa 90 päiväksi ilman, että he saavat tavata perheenjäseniään tai oikeusavustajaa ja eväten heiltä laillisen suojan kidutusta vastaan;

G.   toteaa, että valtiot ovat velvollisia toteuttamaan kaikki toimenpiteet estääkseen kidutuksen, tahdonvastaiset katoamiset ja muut vakavat ihmisoikeusloukkaukset, tutkimaan näitä rikoksia koskevat epäilyt ja saattamaan epäillyt tekijät oikeuden eteen;

H.   ottaa huomioon, että YK:n kidutuksen vastainen komitea on ilmaissut huolensa salaisten säilöönottopaikkojen esiintymisestä ja siitä, ettei ole olemassa riippumatonta elintä, joka tekisi säännöllisiä ja ilmoittamattomia vierailuja vankiloihin Saudi-Arabiassa;

I.   ottaa huomioon, että YK:n tahdonvastaisia katoamisia käsittelevä työryhmä on ilmaissut vakavan huolensa siitä, että tahdonvastaisia katoamisia on viime vuosina käytetty yhä enemmän todisteiden saamiseksi ja tutkimusten päätökseensaamiseksi ilman lain tarjoamaa suojaa ja usein näihin liittyy pakkovaltaa ja kidutusta; ottaa huomioon, että valtiot kaappaavat henkilöitä omien rajojensa ulkopuolelle joko isäntävaltion suostumuksella tai ilman sitä poliittisen toisinajattelun tukahduttamiseksi ja väitetyn terrorismin torjumiseksi;

J.   ottaa huomioon, että Saudi-Arabian ihmisoikeustilanne on edelleen erittäin huolestuttava, erityisesti, kun kyse on demokraattisten oikeuksien puutteesta, naisten syrjinnästä sekä ruumiillisesta rangaistuksesta ja kuolemanrangaistuksesta;

K.   ottaa huomioon, että kidutuksen ja julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen kielto ei ole ainoastaan sisällytetty kaikkiin kansainvälisiin ja alueellisiin ihmisoikeusvälineisiin ja että se on tavanomaisen kansainvälisen oikeuden sääntö, joka siten sitoo kaikkia valtioita riippumatta siitä, ovatko ne ratifioineet kyseisiä sopimuksia;

L.   ottaa huomioon, että Saudi-Arabiassa sovelletaan kuolemanrangaistusta edelleen hyvin monenlaisiin rikoksiin; ottaa huomioon, että maan hallinto pani virallisesti täytäntöön 146 teloitusta vuonna 2017; ottaa huomioon, että maassa järjestetään julkisia teloituksia ja että teloitetut voidaan naulita ristiin ja asettaa julkisesti nähtäväksi;

M.   ottaa huomioon, että Saudi-Arabiassa rangaistuksia määrätään monenlaisista rikoksista, kuten kuolemanrangaistus jumalanpilkasta, murhasta, homoseksuaalisuudesta, varkaudesta tai petoksesta ja kuoliaaksikivitys aviorikoksesta tai amputointi ryöstöstä;

N.   ottaa huomioon, että Saudi-Arabiassa loukataan naisten oikeuksia ja että naisia pidetään miehiä alempiarvoisina ja he ovat miespuolisen perheenjäsenen määräysvallassa, eivätkä he voi päättää esimerkiksi mennä ulos kadulle tai matkustaa; ottaa huomioon, että huolimatta naisille myönnetyistä erittäin rajallisista oikeuksista miesten holhoojan asema vallitsee yhä, mikä merkitsee mielivaltaisia vangitsemisia, jos holhooja ilmoittaa tottelemattomuudesta; ottaa huomioon, että Saudi-Arabian naisia syrjitään julkisessa elämässä ja julkisissa tiloissa ja että maassa vallitsevat edelleen haitalliset käytännöt, kuten lapsi- ja pakkoavioliitot, naisille pakollinen pukeutumiskoodi ja moniavioisuus;

O.   ottaa huomioon, että monien siirtotyöläisten kohtelu on erittäin huolestuttavaa; toteaa, että erityisesti huonosti kohdellaan rakennusalalla tai kotiapulaisina työskenteleviä, sillä heidän työolonsa vastaavat usein orjuutta ja aloilla esiintyy myös lapsityövoiman käyttöä; ottaa huomioon, että Saudi-Arabian työlainsäädännössä on voimassa ulkomaalaisia työntekijöitä koskevia syrjiviä säännöksiä; ottaa huomioon, että Saudi‑Arabiassa on tällä hetkellä noin 500 000 indonesialaista kotityöntekijää erittäin haavoittuvassa tilanteessa;

P.   ottaa huomioon, että Saudi-Arabian johtama ja Yhdysvaltojen, Arabiemiirikuntien, Bahrainin, Kuwaitin, Jordanian, Marokon ja Sudanin tukema liittouma on merkittävin syy jemenisiviilien kuolemiin ja vastuussa Jemenin vakavasta humanitaarisesta kriisistä; ottaa huomioon, että tämä liittouma on syyllistynyt vakaviin kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkauksiin, kuten sairaaloiden ja koulujen pommituksiin, ja näissä on kuollut tuhansia siviilejä, joista suurin osa on ollut naisia ja lapsia; ottaa huomioon, että Yhdistyneet kansakunnat on syyttänyt Saudi-Arabiaa sotarikoksista Jemenissä;

Q.   ottaa huomioon, että Yhdysvaltojen vahvan tuen lisäksi Saudi-Arabia luottaa myös monien EU:n jäsenvaltioiden tukeen, kuten Yhdistyneen kuningaskunnan, Ranskan ja Espanjan tukeen, joilla on vahvat poliittiset suhteet Saudi-Arabiaan erityisesti turvallisuuden ja puolustuksen aloilla; ottaa huomioon, että EU on Saudi-Arabian suurin kauppakumppani ja sen osuus koko maan kaupasta on yli 16 prosenttia; ottaa huomioon, että monet EU:n yritykset sijoittavat Saudi-Arabian talouteen, erityisesti maan öljyteollisuuteen, ja Saudi-Arabia on EU:n teollisuustuotteiden merkittävä vientimarkkina-alue puolustuksen, kuljetuksen, autoteollisuuden, lääketieteen ja kemian aloilla; ottaa huomioon, että Saudi-Arabia on maailmanlaajuisesti toiseksi suurin aseiden tuoja ja 60 prosenttia sen tuomista aseista on valmistettu EU:ssa;

R.   ottaa huomioon, että Saudi-Arabian kuningas Salman nousi valtaistuimelle 22. tammikuuta 2015 periytyvässä ja feodaalisessa absoluuttisessa monarkiassa, jossa ei ole vaaleilla valittua parlamenttia; ottaa huomioon, että Saudi-Arabian väkiluku on 28 miljoonaa, josta 9 miljoonaa on ulkomaalaisia; ottaa huomioon, että Saudi-Arabialla on johtava rooli terroristijärjestöjä inspiroineen islamin erityisen tiukan tulkinnan rahoittamisessa, levityksessä ja edistämisessä maailmanlaajuisesti;

1.  tuomitsee voimakkaasti Saudi-Arabian virkamiesten Saudi-Arabian konsulaatissa Istanbulissa toteuttaman Jamal Khashoggin tappamisen; ilmaisee osanottonsa hänen omaisilleen, perheelleen ja ystävilleen; vaatii suorittamaan Khashoggin kuolinolosuhteista avoimen, riippumattoman ja puolueettoman kansainvälisen tutkinnan;

2.  pitää valitettavana sitä, että Saudi-Arabia käytti diplomaattisia tiloja rikoksentekoon, mikä on vastoin sen diplomaattisia suhteita koskevan Wienin yleissopimuksen mukaisia velvoitteita; muistuttaa, että valtiot ovat kansainvälisen oikeuden mukaisesti vastuussa virkamiestensä toteuttamista toimista tai heidän virkavallan käytöstään; vaatii Saudi‑Arabiaa vastaamaan täysimääräisesti tekemisistään; tukee YK:n ihmisoikeusvaltuutetun esittämää pyyntöä, joka koskee asiaan mahdollisesti sekaantuneiden Saudi-Arabian virkamiesten koskemattomuuden pidättämistä;

3.  pitää erittäin valitettavana Saudi-Arabian viranomaisten levittämiä ristiriitaisia ja epäjohdonmukaisia versioita Jamal Khashoggin kuolemasta; on hämmästynyt siitä, että eurooppalaisten tiedotusvälineiden mukaan 15 saudiarabialaista, myös kruununprinssille läheinen Maher Abdulaziz Mutreb, saapui Istanbuliin aamuna, jolloin Jamal Khashoggi tapettiin, ja suurin osa heistä meni välittömästi konsulaattiin ja lähti sieltä iltapäivän lopussa; on myös yllättynyt siitä, että samojen lähteiden mukaan konsulaattihenkilöstölle oli annettu iltapäivä vapaaksi; katsoo, että kaikki tämä voi muodostaa näytön, joka on vähintäänkin häiritsevä; kehottaa tämän vuoksi hallintoa tekemään täyttä yhteistyötä riippumattoman kansainvälisen tutkintakomitean kanssa, jotta tämä tapaus voidaan ratkaista avoimesti ja täysin selkeästi ja jotta voidaan julkistaa Jamal Khashoggin jäännösten sijaintipaikka;

4.  kehottaa Saudi-Arabian viranomaisia allekirjoittamaan ja ratifioimaan kansainvälisen yleissopimuksen kaikkien henkilöiden suojelemiseksi tahdonvastaiselta katoamiselta; muistuttaa Saudi-Arabian viranomaisia niiden kansainvälisen oikeuden mukaisista kansainvälisistä velvoitteista; toteaa, että tämä koskee erityisesti kidutuksen kieltämistä, kuten on nimenomaan vahvistettu kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisessa YK:n yleissopimuksessa, jonka Saudi-Arabia on allekirjoittanut ja ratifioinut;

5.  tuomitsee voimakkaasti Saudi-Arabian kuningaskunnan laajat ihmisoikeusrikkomukset ja kehottaa Saudi-Arabian viranomaisia lopettamaan tuomittuihin henkilöihin käytettävät nykyiset ruumiilliset rangaistukset, kuten ruoskimisen ja amputoinnin; kehottaa Saudi-Arabiaa saattamaan kansalliset lakinsa lähemmäksi kansainvälisiä ihmisoikeusnormeja;

6.  kehottaa Saudi-Arabian viranomaisia keskeyttämään Raif Badawin kohtuuttoman rangaistuksen ja vapauttamaan hänet välittömästi yhdessä kaikkien mielipidevankien kanssa, mukaan lukien naisten oikeuksia puolustavat ihmisoikeusaktivistit Loujain al‑Hathloul, Iman al-Nafjan, Aziza al-Youssef, Samar Badawi, Nassima al-Sada, Nassima al-Sada ja muut naiset, jotka on pidätetty mielivaltaisesti ilman syytteitä viimeisimmän toukokuussa alkaneen pidätysaallon jälkeen;

7.  on erittäin huolissaan Saudi-Arabian terrorismin vastaisen tuomioistuimen tulevasta oikeudenkäynnistä viittä henkilöä vastaan, mukaan luettuina nuori nainen Israa al Ghomgham ja hänen aviomiehensä Moussa al-Hasshem, joita uhkaa kuolemanrangaistus yksinkertaisesti sen vuoksi, että he osallistuivat itäisen maakunnan protesteihin; tuomitsee sen, että tällä hetkellä vähintään neljä Saudi-Arabian kansalaista odottaa kuolemantuomion täytäntöönpanoa rikoksista, jotka he ovat tehneet ollessaan alle 18-vuotiaita;

8.  korostaa vastustavansa kuolemanrangaistusta kaikissa tapauksissa rikoksen luonteesta riippumatta; vaatii edelleen kuolemanrangaistuksen yleismaailmallista poistamista ja kehottaa lopettamaan välittömästi kuolemanrangaistusten täytäntöönpanon Saudi‑Arabiassa; tuomitsee kuolemanrangaistuksen jatkuvan käytön maassa monien rikostyyppien yhteydessä, joita ovat muun muassa homoseksuaalisuus, huumausainerikokset, uskonnosta luopuminen ja noituus;

9.  pitää valitettavana, että vaikka Saudi-Arabia ratifioi lokakuussa 2004 naisten kaikkinaisen syrjinnän poistamista koskevan YK:n yleissopimuksen, saudiarabialaiset naiset joutuvat edelleen erilaisten syrjinnän muotojen kohteeksi muun muassa yksityiselämässä tai työelämän, julkiseen elämään osallistumisen, miesten valtaan alistamisen, perheväkivallan yleistymisen ja naisten liikkumisvapauden sekä kumppanin vapaata valintaa koskevan oikeuden rajoittamisen alalla; tuomitsee raiskauksen ja seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi joutuneiden naisten kriminalisoinnin, sillä heitä ei suojella uhreina vaan heidät tuomitaan naisprostituoituina;

10.  kehottaa viranomaisia parantamaan siirtotyöläisten työoloja ja kohtelua kiinnittäen erityisesti huomiota sellaisten naisten asemaan, jotka työskentelevät kotiapulaisina ja ovat erityisessä vaarassa joutua seksuaalisen väkivallan uhreiksi, sekä lopettamaan lapsityövoiman käytön;

11.  tuomitsee sen, että huolimatta Saudi-Arabian laajoista ihmisoikeusrikkomuksista ja siitä, että maa rahoittaa terroristiryhmiä, Saudi-Arabia on edelleen Yhdysvaltojen ja EU:n jäsenvaltioiden pääasiallinen liittolainen alueella; pitää valitettavana EU:n kaksinaismoralistista politiikkaa, jossa EU kohtelee Saudi-Arabiaa tekopyhästi ja soveltaa siihen etuuskohtelua omien taloudellisten ja geostrategisten etunäkökohtiensa vuoksi ja sen vuoksi, että se on riippuvainen öljystä; kiinnittää huomiota eräiden Euroopan maiden hallitusten ja erityisesti Espanjan kuninkaallisen perheen ja al-Saudin dynastian läheiseen ja surullisenkuuluisaan suhteeseen sekä niiden yhteisiin etuihin;

12.  ei hyväksy Yhdysvaltojen hallituksen tekopyhää kantaa tässä asiassa ja sen aikomusta pitää kiinni Yhdysvaltojen ja Saudi-Arabian välisestä asekauppasopimuksesta; kehottaa EU:ta lopettamaan etuuskohtelusuhteensa Saudi-Arabian kanssa ja keskeyttämään kaikki tämän maan kanssa tehdyt kauppasopimukset, koska maassa tehdään edelleen laajalti ihmisoikeusrikkomuksia;

13.  tuomitsee Saudi-Arabian ja sen liittolaisten toimet Jemenissä ja on erittäin huolissaan maan humanitaarisesta kriisistä ja erityisesti liittouman joukkojen toimeenpanemasta saarrosta, joka estää humanitaarisen avun toimittamisen;

14.  pitää erittäin valitettavina joidenkin EU:n jäsenvaltioiden, kuten Espanjan, Yhdistyneen kuningaskunnan, Ranskan, Saksan ja Ruotsin, Saudi-Arabian kuningaskunnan kanssa harjoittaman asekaupan vakautta horjuttavia vaikutuksia; kehottaa jälleen kaikkia EU:n jäsenvaltioita lopettamaan aseiden ja sotilastarvikkeiden viennin Saudi-Arabiaan, kun otetaan huomioon Jemenissä tapahtuneet kansainvälisen humanitaarisen lainsäädännön vakavat rikkomiset; kehottaa EU:n jäsenvaltioita noudattamaan 2. huhtikuuta 2013 tehtyä asekauppasopimusta ja 8. joulukuuta 2008 annettua Euroopan unionin neuvoston yhteistä kantaa;

15.  muistuttaa Saudi-Arabian johtoa sen lupauksesta ”ylläpitää korkeimpia standardeja ihmisoikeuksien puolustamisessa ja suojelemisessa”, jonka se antoi anoessaan vuonna 2013 anoi YK:n ihmisoikeusneuvoston jäsenyyttä, jonka se myös sai; pitää erittäin valitettavana, että EU:n jäsenvaltiot äänestivät tämän jäsenyyden puolesta ja myös naisten asemaa käsittelevän YK:n toimikunnan jäsenyyden puolesta huolimatta maan jatkuvista ihmisoikeuksien ja erityisesti naisten oikeuksien rikkomuksista; kehottaa EU:n jäsenvaltioita edistämään YK:n yhteydessä Saudi-Arabian jäsenyyden perumista YK:n ihmisoikeusneuvostossa;

16.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille, YK:n ihmisoikeusvaltuutetulle, Euroopan neuvoston parlamentaariselle yleiskokoukselle, Arabiliiton ihmisoikeuskomitealle ja Saudi-Arabian kuninkaalle ja hallitukselle.

(1)

EUVL C 378, 9.11.2017, s. 64.

(2)

EUVL C 310, 25.8.2016, s. 29.

(3)

EUVL C 349, 17.10.2017, s. 34.

(4)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0232.

(5)

EUVL C 35, 31.1.2018, s. 142.

(6)

EUVL C 356, 4.10.2018, s. 104.

(7)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0383.

(8)

EUVL L 335, 13.12.2008, s. 99.

Päivitetty viimeksi: 24. lokakuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö