Förfarande : 2018/2885(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0501/2018

Ingivna texter :

B8-0501/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 25/10/2018 - 13.18

Antagna texter :

P8_TA(2018)0434

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 354kWORD 52k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0498/2018
22.10.2018
PE624.197v01-00
 
B8-0501/2018

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om dödandet av journalisten Jamal Khashoggi på Saudiarabiens konsulat i Istanbul  (2018/2885(RSP))


Ángela Vallina, Marie‑Christine Vergiat, Sabine Lösing, Maria Lidia Senra Rodríguez, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Merja Kyllönen, Marie‑Pierre Vieu, Barbara Spinelli, Luke Ming Flanagan, Helmut Scholz, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Martina Michels, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Martin Schirdewan för GUE/NGL-gruppen

Europaparlamentets resolution om dödandet av journalisten Jamal Khashoggi på Saudiarabiens konsulat i Istanbul  (2018/2885(RSP))  
B8‑0501/2018

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av uttalandet av den 19 oktober 2018 från FN:s generalsekreterares talesperson om Jamal Khashoggis död,

–  med beaktande av uttalandet av den 18 oktober 2018 från Bernard Duhaime, ordföranden för FN:s arbetsgrupp för påtvingade eller ofrivilliga försvinnanden,

–  med beaktande av uttalandet av den 16 oktober 2018 från FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, Michelle Bachelet, som uppmanar Saudiarabien att avslöja alla uppgifter som landet har om Jamal Khashoggis försvinnande,

–  med beaktande av artikel 41 i Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser från 1961, och av artikel 55 i Wienkonventionen om konsulära förbindelser från 1963,

–  med beaktande av kommentarerna från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik Federica Mogherini av den 9 och 15 oktober och särskilt hennes förklaring av den 20 oktober 2018 om den senaste utvecklingen i fallet med den saudiske journalisten Jamal Khashoggi,

–  med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter,

–  med beaktande av den internationella konventionen till skydd för alla människor mot påtvingade försvinnanden,

–  med beaktande av FN:s konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning,

–  med beaktande av artikel 19 i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, där åsikts- och yttrandefriheten skyddas och artikel 5, där det föreskrivs att ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning,

–  med beaktande av den arabiska stadgan om mänskliga rättigheter, där artikel 32.1 garanterar rätten till information samt åsiktsfrihet och yttrandefrihet och artikel 8 förbjuder fysisk eller psykisk tortyr eller grym, förnedrande, förödmjukande eller omänsklig behandling,

–  med beaktande av rapporten om Saudiarabien av den 30 augusti 2018 från kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter inför den 31:a sessionen för FN:s människorättsråds arbetsgrupp för den allmänna återkommande utvärderingen, vilken ska äga rum från och med den 5 till och med den 16 november 2018,

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Saudiarabien, särskilt resolutionen av den 11 mars 2014 om Saudiarabien, dess förbindelser med EU och dess roll i Mellanöstern och Nordafrika(1), resolutionen av den 12 februari 2015 om fallet Raif Badawi(2), resolutionen av den 8 oktober 2015 om fallet Ali Mohammed al-Nimr(3) och resolutionen av den 31 maj 2018 om situationen för kvinnorättsförsvarare i Saudiarabien(4),

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Jemen, vilka antogs i den 25 februari 2016(5) och den 30 november 2017(6), samt resolutionen av den 4 oktober 2018, med innefattade krav på ett EU-vapenembargo mot Saudiarabien(7),

–  med beaktande av Saudiarabiens medlemskap i FN:s råd för mänskliga rättigheter,

–  med beaktande av rådets gemensamma ståndpunkt 2008/944/Gusp av den 8 december 2008 om fastställande av gemensamma regler för kontrollen av export av militär teknik och krigsmateriel(8),

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den saudiske journalisten Jamal Khashoggi var försvunnen sedan han sågs gå in på Saudiarabiens konsulat i Istanbul den 2 oktober 2018. Den saudiska regimen använde mer än två veckor till att sprida ut självmotsägande och falska versioner om vad som hänt med Khashoggi och vidkändes inte att den haft något att göra med att han försvunnit.

B.  I de turkiska medierna har det förekommit oerhört oroväckande uppgifter, där det heter att han torterats innan han blivit utomrättsligt avrättad vid ett statsstött mord där Saudiarabiens myndigheter varit inblandade, bland andra också tjänstemän som står kronprins Mohammad bin Salman nära. Den saudiska regimen vidgick till slut den 19 oktober att Khashoggi dödades kort efter det att han kommit in på Saudiarabiens ambassad, men påstår att han dog i ett ”slagsmål” med saudiska tjänstemän, efter att det utbrutit en strid mellan Jamal Khashoggi och personer som mötte honom på konsulatet och att diskussionerna urartat till ett slagsmål där han dödades.

C.  I Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser står följande: ”Beskickningslokal får ej brukas på ett med beskickningens verksamhet oförenligt sätt, sådan denna fastställts i denna konvention eller i andra allmänna folkrättsliga regler”.

D.  Efter det att Khashoggi försvunnit lade den saudiska regimen hinder i vägen för en snabb, grundlig, effektiv, opartisk och transparent utredning. Inte förrän den 15 oktober 2018 fick utredare komma in på Saudiarabiens konsulat, efter en överenskommelse med Turkiets myndigheter, och den 17 oktober 2018 medgavs tillträde till generalkonsulns residens. Generalkonsul Mohammad al-Otaibi lämnade landet den 16 oktober 2018.

E.  Under de senaste månaderna har kronprins Mohammad bin Salman stått i ledningen för ett hårt tillslag mot människorättsförsvarare, kvinnorättsaktivister, advokater, journalister, akademiker och författare, och detta har intensifierats sedan han började befästa sin kontroll över landets säkerhetsinstitutioner. Saudiska journalister och människorättsaktivister utomlands har upphört att uttala sig under de senaste månaderna, eftersom deras familjer i Saudiarabien utsatts för hotelser.

F.  Saudiarabiens lag från 2014 mot terrorism ger en oerhört bred definition av begreppet terrorism, så att fredliga meningsyttringar blir straffbara och enskilda personer kan hållas frihetsberövade i upp till 90 dygn utan att vare sig få kontakta sina anhöriga eller söka rättslig hjälp, så att de inte får något rättsligt skydd mot tortyr.

G.  Staterna är skyldiga att vidta alla åtgärder för att förhindra tortyr, påtvingade försvinnanden och andra allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna, att utreda påståenden om handlingar som utgör sådana brott och att lagföra dem som misstänks ha begått brotten.

H.  FN:s kommitté mot tortyr har uttryckt sin oro över att det lär finnas hemliga ställen där människor hålls frihetsberövade och saknas en oberoende institution som regelbundet och utan förhandsanmälan skulle kunna besöka alla anläggningar för frihetsberövande i Saudiarabien.

I.  FN:s arbetsgrupp för påtvingade försvinnanden har uttalat allvarlig oro över att påtvingade försvinnanden under de senaste åren alltmer används för att tvinga fram bevis och slutföra förundersökningsarbeten utanför det laga skyddets domäner, med tvång och tortyr som ett vanligt inslag. Att stater utanför sina egna gränser bortför enskilda personer, med eller utan värdstatens goda minne, används som ett sätt att undertrycka politiskt oliktänkande eller för vad som påstås vara bekämpning av terrorism.

J.  Människorättssituationen i Saudiarabien kvarstår som högst alarmerande, särskilt i och med att demokratiska rättigheter saknas, kvinnor diskrimineras och kroppsstraff och dödsstraff tillämpas.

K.  Förbudet mot tortyr och grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller straff finns inte bara med i alla internationella och regionala instrument för de mänskliga rättigheterna, utan är också en regel i internationell sedvanerätt, som alltså är bindande för alla stater, antingen de undertecknat de relevanta instrumenten eller inte.

L.  Saudiarabien tillämpar fortfarande dödsstraff för många olika brott. Under 2017 verkställde regimen officiellt 146 avrättningar. Offentliga avrättningar äger rum och de avrättade kan korsfästas och visas upp för allmänheten.

M.  Saudiarabien straffbelägger en mångfald brott, och utmäter till exempel dödsstraff för hädelse, mord, homosexuella handlingar, stöld eller förräderi och döden genom stening för otrohet eller amputation för banditverksamhet.

N.  Kvinnors rättigheter kränks i Saudiarabien, eftersom kvinnor betraktas som mindre värda än män och underställs en manlig släkting utan vilken de inte får fatta egna beslut som att gå ut eller göra resor. Visserligen har det aviserats en rad nog så begränsade åtgärder för att kvinnor ska få en del rättigheter, men systemet med mannens förmynderskap lever kvar, så att kvinnor kan godtyckligt frihetsberövas om en förmyndare hävdar att de varit olydiga. Kvinnor i Saudiarabien diskrimineras i det offentliga livet och det offentliga rummet, och skadliga sedvänjor, såsom barnäktenskap och tvångsäktenskap, obligatoriska klädregler för kvinnor, jämte månggifte, lever fortfarande kvar i landet.

O.  Många invandrande arbetare behandlas på ett djupt oroväckande sätt, framför allt de som arbetar inom byggbranschen eller som hembiträden, varvid arbetsförhållandena påminner om slaveri och barnarbete förekommer. Utländska arbetstagare diskrimineras fortfarande i Saudiarabiens arbetsrätt. I Saudiarabien finns i dag omkring 500 000 papperslösa indonesiska hushållsarbetande, och deras situation i dag är ytterst prekär.

P.  Den saudiskledda koalitionen – understödd av Förenta staterna, Förenade Arabemiraten, Bahrain, Kuwait, Jordanien, Marocko och Sudan – har varit den främsta orsaken till civila dödsoffer i Jemen, och bär ansvaret för en dramatisk humanitär kris i Jemen. Denna koalition har begått allvarliga övergrepp mot humanitär rätt, däribland bombanfall mot sjukhus och skolor, som har medfört flera tusentals civila dödsoffer, huvudsakligen kvinnor och barn. Förenta nationerna har anklagat Saudiarabien för att ha begått krigsförbrytelser i Jemen.

Q.  Saudiarabien stöds inte bara starkt av Förenta staterna, utan kan också räkna med stöd från många EU-medlemsstater, bland vilka märks Förenade kungariket, Frankrike och Spanien, som har starka politiska förbindelser med landet, särskilt inom områdena säkerhet och försvar. EU är Saudiarabiens huvudsakliga handelspartner, med mer än 16 % av landets sammanlagda handel. Ett stort antal EU-företag investerar i den saudiska ekonomin, särskilt i landets oljeindustri, och Saudiarabien är en viktig marknad för exporten av industrivaror från EU inom områden som försvar, transport, fordon, läkemedel och kemikalier. Saudiarabien är världens näst största vapenimportör och omkring 60 % av de vapen landet importerar är tillverkade i EU.

R.  Den 22 januari 2015 tillträdde kung Salman tronen i Saudiarabien, en ärftlig, feodal och absolut monarki där det inte finns något folkvalt parlament. Saudiarabien har 28 miljoner invånare, av vilka 9 miljoner är utlänningar. Saudiarabien spelar en ledande roll med att runt om i världen finansiera, sprida och propagera för en särskilt strängreligiös tolkning av islam, som inspirerat terrororganisationer.

1.  Europaparlamentet fördömer skarpt saudiska tjänstemäns utomrättsliga dödande av Jamal Khashoggi på Saudiarabiens konsulat i Istanbul. Parlamentet framför sina kondoleanser till hans fästmö, familj och vänner, och yrkar på en snabb, grundlig, transparent, oberoende och opartisk internationell utredning om omständigheterna kring hans död.

2.  Europaparlamentet beklagar djupt att Saudiarabien använt en diplomatisk beskickningslokal som brottsplats, vilket bryter mot skyldigheterna enligt Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser. Parlamentet erinrar om att folkrätten ålägger staterna ansvar för handlingar som begås av deras organ eller tjänstemän eller vid myndighetsutövning. Parlamentet vill att den saudiska staten ställs fullständigt till svars och stöder begäran från FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter om att de saudiska tjänstemän som kan tänkas vara inblandade ska få sin immunitet upphävd.

3.  Europaparlamentet beklagar djupt de självmotsägande och falska versioner om vad som hänt med Jamal Khashoggi, som spritts ut av Saudiarabiens myndigheter. Parlamentet häpnar över uppgifterna i europeiska medier om att 15 saudier, bland dem Maher Abdulaziz Mutreb, som är släkt med kronprinsen, anlände till Istanbul samma morgon som Jamal Khashoggi mördades, och att flertalet av dem omedelbart gick till konsulatet, för att sedan ge sig av mot slutet av eftermiddagen. Parlamentet är också överraskat över vad som sägs i samma källor, nämligen att konsulatets personal fick en halv dag ledigt samma eftermiddag, och anser att detta kan vara samling av, lindrigt sagt, oroväckande indicier. Parlamentet uppmanar regimen därför med kraft att fullständigt samarbeta med en oberoende internationell undersökningskommitté för att fallet ska lösas med insyn och fullständig klarhet, och att offentliggöra var Jamal Khashoggis kvarlevor finns.

4.  Europaparlamentet uppmanar med kraft Saudiarabiens myndigheter att underteckna och ratificera den internationella konventionen till skydd för alla människor mot påtvingade försvinnanden. Parlamentet erinrar Saudiarabiens myndigheter om deras folkrättsfästa skyldigheter, framför allt förbudet mot tortyr, vilket framför allt stadfästs i FN‑konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, vilken Saudiarabien undertecknat och ratificerat.

5.  Europaparlamentet fördömer skarpt de utbredda människorättskränkningar som begås av Konungariket Saudiarabien, och uppmanar Saudiarabiens myndigheter att sluta verkställa kroppsstraff mot personer som dömts till detta, också i form av piskning/spöslitning eller amputering. Parlamentet uppmanar med kraft Saudiarabien att få sin nationella rätt att stämma bättre överens med internationella människorättsnormer.

6.  Europaparlamentet uppmanar Saudiarabiens myndigheter att upphöra med det oacceptabla straff som Raif Badawi avtjänar och att omedelbart frige honom, jämte alla andra samvetsfångar, bland dem Loujain al-Hathloul, Iman al-Nafjan, Aziza al-Youssef, Samar Badawi, Nassima al-Sada, Nassima al-Sada, som trätt upp till försvar för kvinnors mänskliga rättigheter, liksom också övriga kvinnor som hållits godtyckligt frihetsberövade utan anklagelse sedan den aktuella arresteringsvågen utbröt i maj.

7.  Europaparlamentet uttrycker sin djupaste oro över den rättegång som inför Saudiarabiens domstol mot terrorism förestår mot fem personer, bland dem den unga kvinnan Israa al-Ghomgham och hennes make Moussa al-Hasshem, som hotas av dödsstraff bara för att ha deltagit i protester i landets östra provins. Parlamentet kritiserar skarpt att minst fyra saudiska medborgare dömts till döden för brott de begått innan de fyllt 18 år.

8.  Europaparlamentet upprepar att parlamentet motsätter sig dödsstraff i alla situationer, oavsett brottets art. Parlamentet kräver än en gång att dödsstraffet överallt avskaffas och efterlyser ett omedelbart moratorium för verkställandet av dödsdomar i Saudiarabien. Parlamentet fördömer att dödsstraff fortfarande tillämpas för ett stort antal handlingar som betecknas som brott, däribland homosexualitet, narkotikabrott, avfällighet, trolldom och häxeri.

9.  Europaparlamentet beklagar att Saudiarabien, trots sin ratificering i oktober 2004 av FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor, fortsätter med olika former av diskriminering. De saudiska kvinnorna diskrimineras på många sätt, exempelvis i privatlivet, i arbetslivet och i fråga om deltagandet i det offentliga livet. De är underkastade männen, våld i hemmet är vanligt och kvinnornas rörelsefrihet samt rätten att själva välja partner är inskränkt. Parlamentet fördömer kriminaliseringen av våldtagna och sexuellt utnyttjade kvinnor, som inte skyddas som brottsoffer utan döms som prostituerade.

10.  Europaparlamentet uppmanar Saudiarabiens myndigheter att förbättra arbetsvillkoren för och behandlingen av gästarbetare, att ägna särskild uppmärksamhet åt situationen för hushållsarbetande kvinnor, som löper särskild risk att utsättas för sexuellt våld, och att utrota barnarbetet.

11.  Europaparlamentet fördömer att Saudiarabien kvarstår som Förenta staternas och EU‑medlemsstaternas främsta bundsförvant i regionen, trots de utbredda människorättskränkningarna i landet och trots att landet ger pengar till terroristgrupper. Parlamentet beklagar djupt den politiska dubbelmoralen hos EU som hycklar och ger Saudiarabien en förmånlig behandling på grund av sina ekonomiska och geostrategiska intressen och sitt oljeberoende. Parlamentet påpekar de nära och offentligt beryktade förbindelserna mellan vissa europeiska regeringar och i synnerhet den spanska kungafamiljen och dynastin al-Saud, samt deras gemensamma intressen.

12.  Europaparlamentet tar skarpt avstånd från den hycklande hållning som Förenta staternas regering visat prov på i detta fall, liksom också från dess avsikt att låta vapenhandelsuppgörelsen mellan Förenta staterna och Saudiarabien förbli i kraft. Parlamentet uppmanar EU att sluta förmånsbehandla Saudiarabien och inställa tillämpningen av alla handelsavtal med det landet, så länge det fortsätter med sina omfattande människorättskränkningar.

13.  Europaparlamentet fördömer Saudiarabiens och dess bundsförvanters ingripande i Jemen och är djupt oroat över den humanitära krisen i landet, och framför allt över att koalitionens styrkor upprätthåller en blockad så att det humanitära biståndet inte kommer fram.

14.  Europaparlamentet beklagar på det djupaste de destabiliserande inverkningarna av vapenförsäljningen till Saudiarabien från vissa EU-medlemsstater såsom Spanien, Förenade kungariket, Frankrike, Tyskland och Sverige. Parlamentet uppmanar än en gång alla EU-medlemsstater att sluta upp med att sälja vapen eller krigsmateriel till Saudiarabien, mot bakgrund av de allvarliga brott mot internationell humanitär rätt som landet begått i Jemen. Parlamentet uppmanar EU:s medlemsstater att rätta sig efter vapenhandelsfördraget av den 2 april 2013 och Europeiska unionens råds gemensamma ståndpunkt av den 8 december 2008.

15.  Europaparlamentet påminner Saudiarabiens ledarskap om dess utfästelse att upprätthålla högsta möjliga standarder för främjandet och skyddet av mänskliga rättigheter när landet 2013 med framgång ansökte om medlemskap i FN:s råd för mänskliga rättigheter. Parlamentet beklagar på det djupaste att somliga EU-medlemsstater röstat för detta medlemskap, och även för Saudiarabiens medlemskap i FN:s kvinnokommission, trots att landet hela tiden kränker de mänskliga rättigheterna, framför allt kvinnors rättigheter. Parlamentet uppmanar med kraft EU:s medlemsstater att inom ramen för FN arbeta för att Saudiarabien inte längre ska få sitta med i FN:s råd för mänskliga rättigheter.

16.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, FN:s generalsekreterare, kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, Europarådets parlamentariska församling, Arabiska kommittén för mänskliga rättigheter och till Saudiarabiens kung och regering.

(1)

EUT C 378, 9.11.2017, s. 64.

(2)

EUT C 310, 25.8.2016, s. 29.

(3)

EUT C 349, 17.10.2017, s. 34.

(4)

Antagna texter, P8_TA(2018)0232.

(5)

EUT C 35, 31.1.2018, s. 142.

(6)

EUT C 356, 4.10.2018, s. 104.

(7)

Antagna texter, P8_TA(2018)0383.

(8)

EUT L 335, 13.12.2008, s. 99.

Senaste uppdatering: 24 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy