Procedure : 2018/2891(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0502/2018

Indgivne tekster :

B8-0502/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 25/10/2018 - 13.20
CRE 25/10/2018 - 13.20

Vedtagne tekster :


FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 178kWORD 54k
22.10.2018
PE624.198v01-00
 
B8-0502/2018

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om situationen i Venezuela (2018/2891(RSP))


Elena Valenciano, Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo for S&D-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Venezuela (2018/2891(RSP))  
B8‑0502/2018

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Venezuela, navnlig beslutning af 27. februar 2014 om situationen i Venezuela(1), af 18. december 2014 om forfølgelse af den demokratiske opposition i Venezuela(2), af 12. marts 2015 om situationen i Venezuela(3), af 8. juni 2016 om situationen i Venezuela(4), af 27. april 2017 om situationen i Venezuela(5), af 8. februar 2018 om situationen i Venezuela(6), af 3. maj 2018 om valget i Venezuela(7) og af 5. juli 2018 om migrationskrisen og den humanitære situation i Venezuela og ved dets landegrænser med Colombia og Brasilien(8),

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder fra 1948,

–  der henviser til det interamerikanske demokratiske charter, vedtaget den 11. september 2001,

–  der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder,

–  der henviser til den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder,

–  der henviser til Romstatutten for Den Internationale Straffedomstol,

–  der henviser til erklæringen af 1. oktober 2018 fra FN's eksperter om krisen i sundhedssystemet i Venezuela,

–  der henviser til Rådets konklusioner af 28. maj 2018 om Venezuela,

–  der henviser til erklæringen af 9. august 2018 fra talsmanden for næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR) om de seneste begivenheder i Venezuela,

–  der henviser til erklæringen af 9. oktober 2018 fra talsmanden for NF/HR om byrådsmedlemmet Fernando Albáns død i Venezuela,

–  der henviser til Lima-gruppens fælles kommuniké af 15. september 2018 om Venezuela,

–  der henviser til FN's Menneskerettighedsråds resolution af 27. september 2018 om fremme og beskyttelse af menneskerettighederne i Den Bolivariske Republik Venezuela,

–  der henviser til erklæringen af 10. oktober 2018 fra formændene for Underudvalget om Menneskerettigheder og Udenrigsudvalget om Fernando Albáns død,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at den venezuelanske regering den 20. august 2018 iværksatte en økonomisk plan, som omfattede indførelse af en ny valuta, en betydelig valutadevaluering, en stigning i brændstofpriserne til det internationale prisniveau og en stigning i mindstelønnen på 5 900 %; der henviser til, at disse nylige økonomiske foranstaltninger har forværret økonomiens styrtdyk og har en ødelæggende indvirkning på SMV'er;

B.  der henviser til, at den økonomiske og sociale situation fortsat forværres i Venezuela på grund af indvirkningen af de internationale sanktioner; der henviser til, at Euroclear ifølge den venezuelanske regering har indefrosset offentlige aktiver på op til 1,2 mia. EUR efter indførelsen af de internationale finansielle sanktioner; der henviser til, at disse midler var øremærket til køb af lægemidler og fødevarer til landet, som mangler 90 % af alle lægemidler og lider under hyppige strømafbrydelser og et sammenbrud af de offentlige tjenester;

C.  der henviser til, at Den Internationale Straffedomstols (ICC's) anklagemyndighed den 8. februar 2018 annoncerede iværksættelsen af en indledende undersøgelse af de påståede forbrydelser begået i Venezuela siden april 2017; der henviser til påstanden om, at statslige sikkerhedsstyrker hyppigt har anvendt overdreven magt til at opløse og standse demonstrationer og har anholdt og frihedsberøvet tusindvis af faktiske eller formodede medlemmer af oppositionen, hvoraf nogle angiveligt er blevet udsat for alvorlige overgreb og mishandling under deres frihedsberøvelse; der henviser til, at det også er blevet rapporteret, at visse grupper af demonstranter tyede til vold, hvilket førte til, at nogle af medlemmerne af sikkerhedsstyrkerne blev såret eller dræbt;

D.  der henviser til, at en gruppe af ICC's deltagerstater, nemlig Den Argentinske Republik, Canada, Republikken Colombia, Republikken Chile, Republikken Paraguay og Republikken Peru, henviste sagen om situationen i Den Bolivariske Republik Venezuela til ICC-anklagemyndigheden den 27. september 2018; der henviser til, at de henvisende stater i henhold til artikel 14 i Romstatutten for Den Internationale Straffedomstol har anmodet om, at anklagemyndigheden indleder en undersøgelse af forbrydelser mod menneskeheden, der angiveligt er blevet begået på Venezuelas område siden den 12. februar 2014, med henblik på at afgøre, hvorvidt en eller flere personer bør anklages for de pågældende forbrydelser;

E.  der henviser til, at Rådet den 28. maj 2018 vedtog konklusioner om Venezuela, hvori der blev opfordret til afholdelse af et nyt præsidentvalg i overensstemmelse med anerkendte demokratiske standarder og Venezuelas forfatningsmæssige orden; der henviser til, at det Europæiske Råd den 25. juni 2018 udvidede listen over restriktive foranstaltninger til i alt at omfatte 18 venezuelanske personer i officielle stillinger, som er ansvarlige for menneskerettighedskrænkelser og for at undergrave demokratiet og retsstaten i Venezuela; der henviser til, at disse foranstaltninger omfatter rejseforbud og indefrysning af aktiver;

F.  der henviser til, at præsident Maduro den 4. august 2018 blev udsat for et droneangreb, mens han talte ved et arrangement, der markerede 81-årsdagen for den nationale hær; der henviser til, at EU og dets medlemsstater tager afstand fra enhver form for vold og forventer, at der foretages en omfattende og gennemsigtig undersøgelse af droneangrebet med henblik på at fastlægge de faktiske omstændigheder, under fuld overholdelse af retsstatsprincippet og menneskerettighederne;

G.  der henviser til, at Juan Requesens, medlem af nationalforsamlingen, og Fernando Albán, byrådsmedlem fra oppositionen, blev frihedsberøvet af den venezuelanske efterretningstjeneste (SEBIN) efter droneangrebet; der henviser til, at Fernando Albán afgik ved døden den 8. oktober 2018, mens han var i SEBIN's varetægt; der henviser til, at det internationale samfund, herunder Tjenesten for EU's Optræden Udadtil og Europa-Parlamentet, har anmodet om en grundig og uafhængig undersøgelse med henblik på at klarlægge omstændighederne omkring hans dødsfald;

H.  der henviser til, at der på nuværende tidspunkt er 183 politiske fanger i landet ifølge organisationen Foro Penal; der henviser til, at Lorent Saleh, en studenterleder, der har været frihedsbehøvet siden 2014, og som var en del af den demokratiske opposition i Venezuela og blandt dem, der fik tildelt Sakharov-prisen i 2017, blev løsladt af den venezuelanske regering den 12. oktober 2018 og fik tilladelse til at rejse til Spanien med henblik på lægebehandling;

I.  der henviser til, at det nationale valgråd (CNE) har fastsat datoen for afholdelse af valg til landets byråd til den 9. december 2018; der henviser til, at CNE har meddelt, at 37 politiske partier vil få lov til at deltage i dette valg: 21 nationale partier, herunder fem nye partier, 11 regionale partier og fem partier, der repræsenterer den oprindelige befolkning; der henviser til, at de største politiske partier, Acción Democática (AD), Primero Justicia (PJ), Un Nuevo Tiempo (UNT) og Voluntad Popular ikke vil få lov til at deltage;

J.  der henviser til, at EU og dets medlemsstater på det seneste møde i Rådet (udenrigsanliggender) den 15. oktober 2018 bekræftede deres stærke holdning til den politiske krise i Venezuela og erklærede, at der kun kan være en demokratisk politisk løsning på landets nuværende krise; der henviser til, at det blev besluttet at undersøge muligheden for at nedsætte en kontaktgruppe, som skal have til formål at fremme et tiltag, der skal styres sammen med centrale regionale og internationale partnere med henblik på at skabe betingelser, som kan føre til en politisk proces;

1.  påpeger, at det har givet udtryk for sin holdning om Venezuela i otte tidligere beslutninger i indeværende valgperiode, senest i sin beslutning af 5. juli 2018 om migrationskrisen og den humanitære situation i Venezuela og ved dets landegrænser med Colombia og Brasilien;

2.  gentager sin dybe bekymring over de gentagne krænkelser af grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder i Venezuela og udtrykker sin solidaritet med alle venezuelanere; opfordrer indtrængende de venezuelanske myndigheder til at sikre, at alle menneskerettighedskrænkelser, herunder overgreb mod civile, indstilles omgående, og at alle menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, herunder ytringsfrihed, pressefrihed og forsamlingsfrihed, respekteres fuldt ud; opfordrer indtrængende de venezuelanske myndigheder til at respektere alle demokratisk valgte institutioner, navnlig nationalforsamlingen, løslade alle politiske fanger og overholde de demokratiske principper, retsstatsprincippet og menneskerettighederne;

3.  tager afstand fra enhver form for vold og kondolerer over for Fernando Albáns slægtninge; minder om, at staten har pligt til at sørge for frihedsberøvede personers sikkerhed og fysiske integritet, og støtter anmodningen om en grundig og uafhængig undersøgelse med henblik på at klarlægge omstændighederne omkring Fernando Albáns død;

4.  er dybt bekymret over den forværrede humanitære situation i Venezuela, som har ført til alvorlig mangel på fødevarer og essentielle lægemidler samt en hidtil uset og stigende tilstrømning af flygtninge og migranter til nabolandene og andre lande; opfordrer til, at der omgående opnås enighed om en plan for adgang til humanitær nødhjælp for landet, og opfordrer de venezuelanske myndigheder til straks at tillade, at humanitær bistand uhindret kan komme ind i landet, og til at give adgang for internationale organisationer, der ønsker at hjælpe; opfordrer til hurtigt at gennemføre en indsats på kort sigt for at bekæmpe undernæring;

5.  understreger, at det fuldt ud respekterer ICC-anklagemyndighedens uafhængighed med hensyn til dennes vurdering af, hvorvidt Romstatutten finder anvendelse i forbindelse med indledningen af en undersøgelse i Venezuelas tilfælde; minder om EU's forpligtelser vedrørende multilateralisme og ICC's rolle i kampen mod straffrihed for alvorlige forbrydelser mod menneskeheden og i retsforfølgelsen af gerningsmændene;

6.  støtter EU's todelte strategi over for Venezuela som fastlagt af NF/HR den 15. oktober 2018; bekræfter sin holdning vedrørende de ansvarlige for menneskerettighedskrænkelser og støtter tiltaget om at tage sonderende kontakt til regionale og internationale partnere med henblik på at undersøge muligheden for at nedsætte en kontaktgruppe; minder om, at den eneste løsning på den venezuelanske krise er en politisk, demokratisk og forhandlet løsning;

7.  gentager, at den eneste måde, hvorpå landets vigtigste institutioner kan få deres legitimitet tilbage, er ved at afholde et nyt valg; minder om, at det internationale samfund ikke vil acceptere valgresultatet, så længe oppositionsledere er fængslet, og politiske partier har forbud mod at stille op; minder om sine tidligere opfordringer til at løslade alle politiske fanger og overholde de demokratiske principper, retsstatsprincippet og menneskerettighederne i Venezuela;

8.  minder om, at det i maj 2018 sendte en delegation til de venezuelanske landegrænser med Colombia og Brasilien, og opfordrer til, at der sendes en ad hoc-delegation til Peru i 2019 med henblik på at vurdere indvirkningen af den venezuelanske migrationskrise på stedet;

9.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen / Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Den Bolivariske Republik Venezuelas regering og nationalforsamling, Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling og generalsekretæren for Organisationen af Amerikanske Stater.

 

(1)

EUT C 285 af 29.8.2017, s. 145.

(2)

EUT C 294 af 12.8 2016, s. 21.

(3)

EUT C 316 af 30.8 2016, s. 190.

(4)

EUT C 86 af 6.3 2018, s. 101.

(5)

EUT C 298 af 23.8 2018, s. 137.

(6)

Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0041.

(7)

Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0199.

(8)

Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0313.

Seneste opdatering: 24. oktober 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik