Menetlus : 2018/2891(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0502/2018

Esitatud tekstid :

B8-0502/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 25/10/2018 - 13.20
CRE 25/10/2018 - 13.20

Vastuvõetud tekstid :


RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 176kWORD 54k
22.10.2018
PE624.198v01-00
 
B8-0502/2018

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


olukorra kohta Venezuelas (2018/2891(RSP))


Elena Valenciano, Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo fraktsiooni S&D nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Venezuelas (2018/2891(RSP))  
B8‑0502/2018

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Venezuela kohta, eelkõige 27. veebruari 2014. aasta resolutsiooni olukorra kohta Venezuelas(1), 18. detsembri 2014. aasta resolutsiooni demokraatliku opositsiooni tagakiusamise kohta Venezuelas(2), 12. märtsi 2015. aasta resolutsiooni olukorra kohta Venezuelas(3), 8. juuni 2016. aasta resolutsiooni olukorra kohta Venezuelas(4), 27. aprilli 2017. aasta resolutsiooni olukorra kohta Venezuelas(5), 8. veebruari 2018. aasta resolutsiooni olukorra kohta Venezuelas(6), 3. mai 2018. aasta resolutsiooni valimiste kohta Venezuelas(7) ja 5. juuli 2018. aasta resolutsiooni rändekriisi ja humanitaarolukorra kohta Venezuelas ning selle maismaapiiridel Colombia ja Brasiiliaga(8),

–  võttes arvesse 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–  võttes arvesse 11. septembril 2001. aastal vastu võetud Ameerika riikide demokraatiahartat,

–  võttes arvesse kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti,

–  võttes arvesse majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste rahvusvahelist pakti,

–  võttes arvesse Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuuti,

–  võttes arvesse ÜRO ekspertide 1. oktoobri 2018. aasta avaldust Venezuela tervisesüsteemi kriisi kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 28. mai 2018. aasta järeldusi Venezuela kohta,

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja pressiesindaja 9. augusti 2018. aasta avaldust viimaste sündmuste kohta Venezuelas,

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja pressiesindaja 9. oktoobri 2018. aasta avaldust Venezuela kohaliku omavalitsuse volikogu liikme Fernando Albáni surma kohta,

–  võttes arvesse Lima rühma 15. septembri 2018. aasta ühiskommünikeed Venezuela kohta,

–  võttes arvesse ÜRO Inimõiguste Nõukogu 27. septembri 2018. aasta resolutsiooni inimõiguste edendamise ja kaitse kohta Venezuela Bolívari Vabariigis,

–  võttes arvesse inimõiguste allkomisjoni ja väliskomisjoni esimeeste 10. oktoobri 2018. aasta avaldust Fernando Albáni surma kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et Venezuela valitsus käivitas 20. augustil 2018. aastal majanduskava, mis hõlmas uue vääringu kasutuselevõtmist, vääringu olulist devalveerimist, kütusehindade tõusu rahvusvahelisele hinnatasemele ning miinimumpalga tõstmist 5900 % võrra; arvestades, et need hiljutised majandusmeetmed on võimendanud majanduse vabalangust ning avaldavad VKEdele laastavat mõju;

B.  arvestades, et rahvusvaheliste sanktsioonide mõju tõttu halveneb Venezuelas jätkuvalt ka majanduslik ja sotsiaalne olukord; arvestades, et Venezuela valitsuse sõnul on Euroclear rahvusvaheliste rahaliste sanktsioonide kehtestamise järel külmutanud kuni 1,2 miljardi euro ulatuses riigivara; arvestades, et need vahendid olid ette nähtud ravimite ja toiduainete ostmiseks riigile, mis kannatab 90 % ravimipuuduse, sagedaste elektrikatkestuste ning avalike teenuste kokkuvarisemise all;

C.  arvestades, et 8. veebruaril 2018 teatas Rahvusvahelise Kriminaalkohtu prokurör eeluurimise algatamisest alates 2017. aasta aprillist Venezuelas toime pandud väidetavate kuritegude kohta; arvestades, et väidetavalt kasutasid riigi julgeolekujõud sageli ülemäärast jõudu meeleavalduste laialiajamiseks ja mahasurumiseks ning vahistasid ja pidasid kinni tuhandeid tegelikke või arvatavaid opositsiooniliikmeid, kellest mitmed on kinnipeetuna väidetavalt tõsise kuritarvitamise ja väärkohtlemise ohvriks langenud; arvestades, et on teateid ka sellest, et osad meeleavaldajate rühmad kasutasid vägivalda, mille tagajärjel said mõned julgeolekujõudude liikmed vigastada või surma;

D.  arvestades, et 27. septembril 2018 teatas rühm Rahvusvahelise Kriminaalkohtu osalisriike (st Argentina Vabariik, Kanada, Colombia Vabariik, Tšiili Vabariik, Paraguay Vabariik ja Peruu Vabariik) Venezuela Bolívari Vabariigis valitsevast olukorrast Rahvusvahelise Kriminaalkohtu prokuratuurile; arvestades, et vastavalt Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuudi artiklile 14 on olukorrast teatanud riigid taotlenud, et prokurör algataks alates 12. veebruarist 2014 Venezuela territooriumil väidetavalt toime pandud inimsusvastaste kuritegude suhtes uurimise, et teha kindlaks, kas ühele või mitmele inimesele tuleks selliste kuritegude toimepanemise eest süüdistus esitada;

E.  arvestades, et 28. mail 2018 võttis nõukogu vastu järeldused Venezuela kohta, milles kutsutakse üles korraldama uued presidendivalimised kooskõlas tunnustatud demokraatlike standarditega ja Venezuela põhiseadusliku korraga; arvestades, et 25. juunil 2018 laiendas Euroopa Ülemkogu piiravate meetmete loetelu kokku 18 Venezuela ametiisikule, kes vastutavad Venezuelas inimõiguste rikkumise ning demokraatia ja õigusriigi põhimõtte õõnestamise eest; arvestades, et need meetmed hõlmavad reisikeeldu ja varade külmutamist;

F.  arvestades, et 4. augustil 2018 langes president Maduro droonirünnaku ohvriks, kui ta pidas kõnet riigi armee 81. aastapäeva tähistamiseks korraldatud üritusel; arvestades, et EL ja selle liikmesriigid on vastu igasugusele vägivallale ja loodavad, et droonirünnaku suhtes viiakse faktide kindlakstegemiseks läbi põhjalik ja läbipaistev uurimine, järgides seejuures täielikult õigusriigi põhimõtet ja inimõigusi;

G.  arvestades, et droonirünnaku järel pidas Venezuela luureteenistus (SEBIN) kinni rahvuskogu liikme Juan Requesensi ja kohaliku omavalitsuse volikogu opositsiooniliikme Fernando Albáni; arvestades, et Fernando Albán suri SEBINi poolt vahi alla võetuna 8. oktoobril 2018; arvestades, et rahvusvaheline üldsus, sealhulgas Euroopa välisteenistus ja Euroopa Parlament, on nõudnud põhjalikku ja sõltumatut uurimist, et selgitada välja tema surma asjaolud;

H.  arvestades, et organisatsiooni Foro Penal andmetel on riigis praegu 183 poliitvangi; arvestades, et 12. oktoobril 2018 vabastas Venezuela valitsus ja lubas Hispaaniasse ravile alates 2014. aastast kinni peetud üliõpilasjuhi Lorent Salehi, kes kuulus Venezuela demokraatlikku opositsiooni ja 2017. aasta Sahharovi auhinna laureaatide hulka;

I.  arvestades, et riiklik valimisnõukogu määras kohalike omavalitsuste volikogude valimiste kuupäevaks 9. detsembri 2018; arvestades, et riiklik valimisnõukogu teatas, et nendel valimistel on lubatud kandideerida 37 erakonnal, sealhulgas 21 riigi tasandi erakonnal, mille hulka kuulub viis uut erakonda, 11 piirkondlikul erakonnal ja viiel põlisrahvaste erakonnal; arvestades, et suurimatel erakondadel, nagu Acción Democrática (AD), Primero Justicia (PJ), Un Nuevo Tiempo (UNT) ja Voluntad Popular, ei lubata osaleda;

J.  arvestades, et välisasjade nõukogu viimati toimunud istungil 15. oktoobril 2018 kinnitasid EL ja selle liikmesriigid veel kord oma kindlat seisukohta Venezuela poliitilise kriisi küsimuses, kinnitades samas, et riigis valitsevale praegusele kriisile saab olla üksnes demokraatlik poliitiline lahendus; arvestades, et otsustati uurida võimalust luua kontaktrühm, kelle eesmärk on edendada koos peamiste piirkondlike ja rahvusvaheliste partneritega ühiselt juhitavat algatust, et luua tingimused, mis võiksid viia poliitilise protsessini;

1.  juhib tähelepanu asjaolule, et Euroopa Parlament on praeguse koosseisu ametiaja jooksul esitanud Venezuela küsimuses oma seisukoha kaheksas varasemas resolutsioonis, viimati 5. juuli 2018. aasta resolutsioonis rändekriisi ja humanitaarolukorra kohta Venezuelas ning selle maismaapiiridel Colombia ja Brasiiliaga;

2.  kordab, et on sügavalt mures seoses põhiõiguste ja -vabaduste korduvate rikkumistega Venezuelas, ning väljendab solidaarsust kõikide Venezuela kodanikega; nõuab tungivalt, et Venezuela ametivõimud lõpetaksid viivitamata kõik inimõiguste rikkumised, sealhulgas tsiviilisikute vastu suunatud rikkumised, ning järgiksid täiel määral kõiki inimõigusi ja põhivabadusi, sealhulgas väljendusvabadust, ajakirjandusvabadust ja kogunemisvabadust; nõuab tungivalt, et Venezuela ametivõimud austaksid kõiki demokraatlikult valitud institutsioone ja eelkõige rahvuskogu, vabastaksid kõik poliitvangid ning toetaksid demokraatia põhimõtteid, õigusriiki ja inimõigusi;

3.  on vastu igasugusele vägivallale ja avaldab kaastunnet Fernando Albáni sugulastele; tuletab meelde, et riigi kohustus on tagada vahi all olevate isikute ohutus ja füüsiline puutumatus, ning toetab nõudmisi viia Fernando Albáni surma asjaolude väljaselgitamiseks läbi põhjalik ja sõltumatu uurimine;

4.  on sügavalt mures Venezuela humanitaarolukorra halvenemise pärast, mis on põhjustanud toidu ja esmavajalike ravimite tõsise puuduse ning enneolematu ja kasvava põgenike ja rändajate sissevoolu naaberriikidesse ja ka kaugemale; nõuab, et viivitamata jõutaks kokkuleppele riiki hädaolukorras humanitaarabi kohaletoimetamise kavas, ning kutsub Venezuela ametivõime üles lubama kiiremas korras takistusteta humanitaarabi anda ning võimaldama juurdepääsu rahvusvahelistele organisatsioonidele, kes soovivad üldsust abistada; nõuab kiiret lühiajalist reageerimist alatoitumuse probleemi lahendamiseks;

5.  rõhutab, et austab täielikult Rahvusvahelise Kriminaalkohtu prokuröri hindamise sõltumatust küsimuses, kas Rooma statuuti saab kohaldada, et algatada Venezuela juhtumi uurimine; tuletab meelde ELi pühendumust mitmepoolsusele ning Rahvusvahelise Kriminaalkohtu rolli võitluses karistamatuse vastu raskete inimsusvastaste kuritegude puhul ja kuritegude toimepanijate vastutusele võtmisel;

6.  toetab ELi kahest strateegiat Venezuela suhtes, nagu tõi välja komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja 15. oktoobril 2018; kinnitab veel kord oma seisukohta inimõiguste rikkumiste eest vastutajate küsimuses ning toetab algatust seada piirkondlike ja rahvusvaheliste partneritega sisse esialgsed kontaktid, et uurida võimalust luua kontaktrühm; tuletab meelde, et Venezuela kriisi saab lahendada üksnes poliitiliselt ja demokraatlikult läbirääkimiste teel;

7.  kordab, et vaid uute valimiste korraldamisega on võimalik taastada riigi peamiste institutsioonide legitiimsus; tuletab meelde, et rahvusvaheline üldsus ei aktsepteeri valimistulemusi, kui opositsioonijuhid on vangistatud ja erakondadel keelatakse kandideerida; tuletab meelde oma varasemaid üleskutseid vabastada Venezuelas kõik poliitvangid ning toetada demokraatia põhimõtteid, õigusriiki ja inimõigusi;

8.  tuletab meelde, et 2018. mais saatis Euroopa Parlament delegatsiooni Venezuela maismaapiiridele Colombiaga ja Brasiiliaga, ning nõuab, et 2019. aastal saadetaks ajutine delegatsioon Peruusse, et hinnata Venezuela rändekriisi mõju kohapeal;

9.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, Venezuela Bolívari Vabariigi valitsusele ja rahvuskogule, Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarsele assambleele ning Ameerika Riikide Organisatsiooni peasekretärile.

(1)

ELT C 285, 29.8.2017, lk 145.

(2)

ELT C 294, 12.8.2016, lk 21.

(3)

ELT C 316, 30.8.2016, lk 190.

(4)

ELT C 86, 6.3.2018, lk 101.

(5)

ELT C 298, 23.8.2018, lk 137.

(6)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0041.

(7)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0199.

(8)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0313.

Viimane päevakajastamine: 24. oktoober 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika