Menettely : 2018/2891(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0502/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0502/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 25/10/2018 - 13.20
CRE 25/10/2018 - 13.20

Hyväksytyt tekstit :


PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 172kWORD 54k
22.10.2018
PE624.198v01-00
 
B8-0502/2018

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Venezuelan tilanteesta (2018/2891(RSP))


Elena Valenciano, Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo S&D-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Venezuelan tilanteesta (2018/2891(RSP))  
B8‑0502/2018

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Venezuelan tilanteesta, erityisesti 27. helmikuuta 2014 Venezuelan tilanteesta(1), 18. joulukuuta 2014 Venezuelan demokraattisen opposition vainoamisesta(2), 12. maaliskuuta 2015 Venezuelan tilanteesta(3), 8. kesäkuuta 2016 Venezuelan tilanteesta(4), 27. huhtikuuta 2017 Venezuelan tilanteesta(5), 8. helmikuuta 2018 Venezuelan tilanteesta(6), 3. toukokuuta 2018 Venezuelan tilanteesta(7) sekä 5. heinäkuuta 2018 muuttoliikekriisistä ja humanitaarisesta tilanteesta Venezuelassa ja sen Kolumbian ja Brasilian vastaisilla maarajoilla(8) antamansa päätöslauselmat,

–  ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–  ottaa huomioon 11. syyskuuta 2001 hyväksytyn Amerikan maiden demokratian peruskirjan,

–  ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön,

–  ottaa huomioon YK:n asiantuntijoiden 1. lokakuuta 2018 antaman Venezuelan terveydenhuoltojärjestelmän kriisiä koskevan lausuman,

–  ottaa huomioon 28. toukokuuta 2018 annetut neuvoston päätelmät Venezuelasta,

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan tiedottajan 9. elokuuta 2018 antaman julkilausuman Venezuelan viimeaikaisista tapahtumista,

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / korkean edustajan tiedottajan 9. lokakuuta 2018 antaman julkilausuman kaupunginvaltuutettu Fernando Albánin kuolemasta Venezuelassa,

–  ottaa huomioon 15. syyskuuta 2018 annetun Liman ryhmän yhteisen julkilausuman Venezuelasta,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksien edistämisestä ja suojaamisesta Venezuelan bolivariaanisessa tasavallassa 27. syyskuuta 2018 annetun YK:n ihmisoikeusneuvoston päätöslauselman,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksien alivaliokunnan ja ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajien 10. lokakuuta 2018 antaman julkilausuman Fernando Albánin kuolemasta,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  toteaa, että Venezuelan hallitus käynnisti 20. elokuuta 2018 taloussuunnitelman, johon sisältyi uuden rahayksikön käyttöönotto, merkittävä devalvointi, polttoaineiden hintojen nostaminen kansainväliselle tasolle ja vähimmäispalkan korottaminen 5 900 prosentilla; toteaa, että nämä viimeaikaiset taloudelliset toimenpiteet ovat kärjistäneet talouden syöksykierrettä, ja niillä on tuhoisa vaikutus pk-yrityksiin;

B.  ottaa huomioon, että Venezuelan taloudellinen ja sosiaalinen tilanne heikkenee edelleen myös kansainvälisten pakotteiden vaikutuksen vuoksi; ottaa huomioon, että Venezuelan hallituksen mukaan Euroclear on jäädyttänyt julkisia varoja 1,2 miljardin euron edestä kansainvälisten talouspakotteiden määräämisen seurauksena; toteaa, että nämä varat oli korvamerkitty lääkkeiden ja elintarvikkeiden ostamiseksi maahan, joka kärsii 90-prosenttisesta lääkepulasta, tiheistä sähkökatkoksista ja julkisten palvelujen romahtamisesta;

C.  ottaa huomioon, että Kansainvälisen rikostuomioistuimen syyttäjä ilmoitti 8. helmikuuta 2018 käynnistävänsä alustavan tutkinnan rikoksista, joita Venezuelassa väitetään tehdyn huhtikuun 2017 jälkeen; toteaa, että väitteiden mukaan valtion turvallisuusjoukot käyttivät useassa tapauksessa liiallista väkivaltaa mielenosoitusten hajottamiseen ja tukahduttamiseen ja pidättivät ja ottivat säilöön tuhansia todellisia tai oletettuja opposition jäseniä, joista monia väitetään kohdellun kaltoin ja epäasiallisesti vankeudessa; toteaa, että raporttien mukaan myös eräät mielenosoittajaryhmät turvautuivat väkivaltaisiin keinoihin, mikä johti siihen, että jotkut turvallisuusjoukkojen jäsenet loukkaantuivat tai saivat surmansa;

D.  ottaa huomioon, että 27. syyskuuta 2018 kansainvälisen rikostuomioistuimen yleissopimuksen osapuolina olevien valtioiden ryhmä, eli Argentiina, Kanada, Kolumbia, Chile, Paraguay ja Peru, vei Venezuelan bolivariaanisen tasavallan tapauksen Kansainvälisen rikostuomioistuimen syyttäjänviraston ratkaistavaksi; toteaa, että ratkaisupyynnön esittäneet valtiot pyysivät kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön 14 artiklan mukaisesti syyttäjää aloittamaan tutkinnan, joka koskee Venezuelan alueella 12. helmikuuta 2014 alkaen tapahtuneita väitettyjä rikoksia ihmisyyttä vastaan ja jonka tarkoituksena on määrittää, pitäisikö yhtä tai useampia henkilöitä syyttää tällaisista rikoksista;

E.  ottaa huomioon, että neuvosto hyväksyi 28. toukokuuta 2018 Venezuelaa koskevat päätelmät, joissa kehotettiin järjestämään uudet presidentinvaalit tunnustettujen demokraattisten normien ja Venezuelan perustuslaillisen järjestyksen mukaisesti; ottaa huomioon, että Eurooppa-neuvosto laajensi 25. kesäkuuta 2018 luetteloa rajoittavista toimenpiteistä koskemaan yhteensä 18 venezuelalaista henkilöä, jotka ovat vastuussa ihmisoikeusloukkauksista ja demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen heikentämisestä Venezuelassa; ottaa huomioon, että näihin toimenpiteisiin kuuluivat matkustuskielto ja varojen jäädyttäminen;

F.  ottaa huomioon, että presidentti Maduroa vastaan tehtiin 4. elokuuta 2018 isku miehittämättömällä ilma-aluksella, kun hän oli puhumassa armeijan 81-vuotisjuhlassa; ottaa huomioon, että EU ja sen jäsenvaltiot tuomitsevat kaikenlaisen väkivallan ja odottavat, että ilma-alusiskusta on tehtävä kattava ja avoin tutkimus, jonka tarkoituksena on tosiasioiden selvittäminen täysin oikeusvaltioperiaatetta ja ihmisoikeuksia kunnioittaen;

G.  ottaa huomioon, että ilma-alusiskun jälkeen Venezuelan tiedustelupalvelu (SEBIN) pidätti kansalliskokouksen jäsenen Juan Requesensin ja opposition kaupunginvaltuutetun Fernando Albánin; ottaa huomioon, että Fernando Albán kuoli 8. lokakuuta 2018 ollessaan SEBINin pidättämänä; ottaa huomioon, että kansainvälinen yhteisö, mukaan lukien Euroopan ulkosuhdehallinto ja Euroopan parlamentti, ovat pyytäneet perusteellista ja riippumatonta tutkimusta hänen kuolemaansa liittyvien olosuhteiden selvittämiseksi;

H.  ottaa huomioon, että Foro Penal -ihmisoikeusjärjestön mukaan maassa on tällä hetkellä 183 poliittista vankia; toteaa, että Venezuelan hallitus vapautti 12. lokakuuta 2018 vuodesta 2014 vangittuna olleen opiskelijoiden johtohahmon Lorent Salehin, joka oli osa Venezuelan demokraattista oppositiota ja yksi vuoden 2017 Saharov-palkinnon saajista, ja hänet päästettiin Espanjaan saamaan sairaanhoitoa;

I.  ottaa huomioon, että Venezuelan kansallinen vaalilautakunta (CNE) on asettanut kunnallisvaalien päivämääräksi 9. joulukuuta 2018; ottaa huomioon, että CNE ilmoitti, että näihin vaaleihin saa osallistua 37 poliittista puoluetta: 21 kansallista puoluetta, joista viisi uutta puoluetta, 11 alueellista puoluetta, sekä viisi alkuperäisväestöä edustavaa puoluetta; ottaa huomioon, että suurimmat poliittiset puolueet, Acción Democrática (AD), Primero Justicia (PJ), Un Nuevo Tiempo (UNT) ja Voluntad Popular, eivät saa osallistua vaaleihin;

J.  ottaa huomioon, että 15. lokakuuta 2018 pidetyssä ulkoasiainneuvoston viimeisimmässä kokouksessa EU ja sen jäsenvaltiot vahvistivat uudelleen kantansa Venezuelan poliittiseen kriisiin ja totesivat samalla, että maan nykyiseen kriisiin on olemassa vain demokraattinen poliittinen ratkaisu; ottaa huomioon, että olisi selvitettävä mahdollisuutta perustaa yhteydenpitoryhmä, jonka tavoitteena olisi edistää yhdessä keskeisten alueellisten ja kansainvälisten kumppanien kanssa aloitetta sellaisten olosuhteiden luomiseksi, jotka voisivat johtaa poliittiseen prosessiin;

1.  toteaa ilmaisseensa kantansa Venezuelan tilanteeseen tämän vaalikauden aikana kahdeksassa aiemmassa päätöslauselmassa, joista viimeisin annettiin5. heinäkuuta 2018 muuttoliikekriisistä ja humanitaarisesta tilanteesta Venezuelassa ja sen Kolumbian ja Brasilian vastaisilla maarajoilla;

2.  toistaa olevansa syvästi huolestunut perusoikeuksien ja -vapauksien toistuvasta rikkomisesta Venezuelassa ja ilmaisee solidaarisuutensa kaikille venezuelalaisille; vaatii Venezuelan viranomaisia varmistamaan, että kaikki ihmisoikeusloukkaukset, myös siviileihin kohdistuvat rikkomukset, lopetetaan välittömästi ja että kaikkia ihmisoikeuksia ja perusvapauksia, myös sanan-, lehdistön- ja kokoontumisvapautta, kunnioitetaan kaikilta osin; vaatii Venezuelan viranomaisia kunnioittamaan kaikkia demokraattisesti valittuja elimiä ja etenkin kansalliskokousta, vapauttamaan kaikki poliittiset vangit ja noudattamaan demokraattisia periaatteita, oikeusvaltioperiaatetta ja ihmisoikeuksia;

3.  torjuu kaikenlaisen väkivallan ja lähettää Fernando Albánin sukulaisille osanottonsa ja surunvalittelunsa; muistuttaa, että valtion velvollisuutena on varmistaa vangittuina olevien ihmisten turvallisuus ja ruumiillinen koskemattomuus, ja kannattaa pyyntöä perinpohjaisen ja riippumattoman tutkimuksen tekemisestä Albánin kuolemaan liittyvien olosuhteiden selvittämiseksi;

4.  on erittäin huolestunut Venezuelan humanitaarisen tilanteen heikkenemisestä, mikä on johtanut pahaan pulaan elintarvikkeista ja keskeisistä lääkkeistä ja ennennäkemättömään ja kasvavaan pakolais- ja siirtolaisvirtaan naapurimaihin ja muualle; kehottaa sopimaan välittömästi humanitaariseen hätätilanteeseen liittyvästä suunnitelmasta, joka koskee pääsyä koko maahan, ja kehottaa Venezuelan viranomaisia sallimaan kiireesti humanitaarisen avun esteettömän toimittamisen ja myöntämään auttamishaluisille kansainvälisille järjestöille luvan toimia maassa; kehottaa panemaan nopeasti täytäntöön lyhyen aikavälin toimet aliravitsemuksen torjumiseksi;

5.  korostaa kunnioittavansa Kansainvälisen rikostuomioistuimen syyttäjän riippumattomuutta päättää, voidaanko Rooman perussääntöä soveltaa tutkinnan käynnistämiseen Venezuelan tapauksessa; muistuttaa, että EU on sitoutunut monenvälisyyteen ja Kansainvälisen rikostuomioistuimen rooliin vakavien ihmisyyttä vastaan tehtyjen rikosten rankaisematta jäämisen torjunnassa ja niiden tekijöiden saattamisessa oikeuden eteen;

6.  tukee EU:n Venezuelaa koskevaa kaksitahoista strategiaa, jonka komission varapuheenjohtaja / korkea edustaja määritteli 15. lokakuuta 2018; vahvistaa kantansa ihmisoikeusrikkomuksista vastuussa oleviin henkilöihin ja tukee aloitetta käynnistää alustavat yhteydet alueellisten ja kansainvälisten kumppanien kanssa, jotta voidaan selvittää mahdollisuudet perustaa yhteydenpitoryhmä; muistuttaa, että ainoa ratkaisu Venezuelan kriisiin on poliittinen, demokraattinen ja neuvoteltu ratkaisu;

7.  toistaa, että uusien vaalien järjestäminen on ainoa keino palauttaa legitimiteetti maan keskeisille instituutioille; muistuttaa, että kansainvälinen yhteisö ei hyväksy vaalituloksia, kun oppositiojohtajat ovat vangittuina ja poliittiset puolueet ovat kiellettyjä; muistuttaa aikaisemmista kehotuksistaan vapauttaa kaikki poliittiset vangit ja kunnioittaa demokratian ja oikeusvaltion periaatteita ja ihmisoikeuksia Venezuelassa;

8.  muistuttaa lähettäneensä toukokuussa 2018 valtuuskunnan Venezuelan Kolumbian ja Brasilian vastaisille maarajoille, ja kehottaa lähettämään tilapäisen valtuuskunnan vuonna 2019 Peruun, jotta voidaan arvioida Venezuelan muuttoliikekriisin vaikutuksia paikan päällä;

9.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Venezuelan bolivariaanisen tasavallan hallitukselle ja kansalliskokoukselle, Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan parlamentaariselle edustajakokoukselle ja Amerikan valtioiden järjestön pääsihteerille.

 

(1)

EUVL C 285, 29.8.2017, s. 145.

(2)

EUVL C 294, 12.8.2016, s. 21.

(3)

EUVL C 316, 30.8.2016, s. 190.

(4)

EUVL C 86, 6.3.2018, s. 101.

(5)

EUVL C 298, 23.8.2018, s. 137.

(6)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0041.

(7)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0199.

(8)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0313.

Päivitetty viimeksi: 24. lokakuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö