Procedura : 2018/2891(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0502/2018

Teksty złożone :

B8-0502/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 25/10/2018 - 13.20
CRE 25/10/2018 - 13.20

Teksty przyjęte :


PROJEKT REZOLUCJI
PDF 254kWORD 54k
22.10.2018
PE624.198v01-00
 
B8-0502/2018

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu


w sprawie sytuacji w Wenezueli (2018/2891(RSP))


Elena Valenciano, Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo w imieniu grupy S&D

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Wenezueli (2018/2891(RSP))  
B8‑0502/2018

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje w sprawie sytuacji w Wenezueli, w szczególności rezolucję z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie sytuacji w Wenezueli(1), rezolucję z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie prześladowań demokratycznej opozycji w Wenezueli(2), rezolucję z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie sytuacji w Wenezueli(3), rezolucję z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie sytuacji w Wenezueli(4), rezolucję z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie sytuacji w Wenezueli(5), rezolucję z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie sytuacji w Wenezueli(6), rezolucję z dnia 3 maja 2018 r. w sprawie wyborów w Wenezueli(7) oraz rezolucję z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie kryzysu migracyjnego oraz sytuacji humanitarnej w Wenezueli i na jej granicach lądowych z Kolumbią i Brazylią(8),

–  uwzględniając Powszechną deklarację praw człowieka z 1948 r.,

–  uwzględniając Międzyamerykańską kartę demokratyczną przyjętą w dniu 11 września 2001 r.,

–  uwzględniając Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych,

–  uwzględniając Międzynarodowy pakt praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych,

–  uwzględniając Rzymski Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego,

–  uwzględniając oświadczenie ekspertów ONZ z dnia 1 października 2018 r. dotyczące kryzysu w systemie opieki zdrowotnej w Wenezueli,

–  uwzględniając konkluzje Rady z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie Wenezueli,

–  uwzględniając oświadczenie rzecznika wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie ostatnich wydarzeń w Wenezueli,

–  uwzględniając oświadczenie rzecznika wiceprzewodniczącej / wysokiej przedstawiciel z dnia 9 października 2018 r. w sprawie śmierci radnego miejskiego Fernando Albána w Wenezueli,

–  uwzględniając wspólny komunikat Grupy z Limy z dnia 15 września 2018 r. w sprawie Wenezueli,

–  uwzględniając rezolucję Rady Praw Człowieka ONZ z dnia 27 września 2018 r. w sprawie promowania i ochrony praw człowieka w Boliwariańskiej Republice Wenezueli,

–  uwzględniając oświadczenie przewodniczących jej podkomitetu ds. praw człowieka i jej komisji ds. zagranicznych z dnia 10 października 2018 r. w sprawie śmierci Fernando Albána,

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że w dniu 20 sierpnia 2018 r. rząd Wenezueli rozpoczął realizację planu gospodarczego, który obejmował wprowadzenie nowej waluty, znaczną dewaluację waluty, wzrost cen paliw do poziomu cen międzynarodowych oraz wzrost minimalnego wynagrodzenia o 5 900 %; mając na uwadze, że te ostatnie środki gospodarcze nasiliły dekoniunkturę gospodarczą i miały druzgocący wpływ na małe i średnie przedsiębiorstwa;

B.  mając na uwadze, że również sytuacja gospodarcza i społeczna w Wenezueli nadal się pogarsza ze względu na sankcje międzynarodowe; mając na uwadze, że według rządu Wenezueli Euroclear zamroził środki publiczne sięgające kwoty 1,2 mld EUR w następstwie nałożenia międzynarodowych sankcji finansowych; mając na uwadze, że środki te przeznaczone były na zakup produktów leczniczych i środków spożywczych dla kraju, który cierpi z powodu niedoboru 90 % leków, częstych przerw w dostawach energii elektrycznej oraz zapaści usług publicznych;

C.  mając na uwadze, że w dniu 8 lutego 2018 r. prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK) zapowiedział wszczęcie wstępnego śledztwa w sprawie zarzutów o przestępstwa popełnione w Wenezueli od kwietnia 2017 r.; mając na uwadze, że zarzuca się, że państwowe siły bezpieczeństwa często używały nadmiernej siły w celu rozproszenia i zdławienia demonstracji oraz aresztowały i przetrzymywały w areszcie tysiące rzeczywistych lub postrzeganych jako takich członków opozycji, przy czym według zarzutów nad wieloma z nich znęcano się i doświadczyli oni złego traktowania; mając na uwadze, że doniesiono również, że niektóre grupy demonstrantów uciekły się do środków przemocy, co spowodowało obrażenia lub śmierć niektórych członków sił bezpieczeństwa;

D.  mając na uwadze, że w dniu 27 września 2018 r. grupa państw-stron MTK, mianowicie Republika Argentyńska, Kanada, Republika Kolumbii, Republika Chile, Republika Paragwaju i Republika Peru, skierowały sprawę sytuacji w Boliwariańskiej Republice Wenezueli do Biura Prokuratora MTK; mając na uwadze, że zgodnie z art. 14 statutu rzymskiego Międzynarodowego Trybunału Karnego, państwa, które skierowały sprawę, wniosły, aby prokurator wszczął dochodzenie w sprawie zarzucanych zbrodni przeciwko ludzkości popełnionych na terytorium Wenezueli od dnia 12 lutego 2014 r., w celu ustalenia, czy za popełnienie tych przestępstw powinna być odpowiedzialna jedna osoba czy więcej osób;

E.  mając na uwadze, że w dniu 28 maja 2018 r. Rada przyjęła konkluzje w sprawie Wenezueli, w których wzywa do przeprowadzenia nowych wyborów prezydenckich zgodnie z uznanymi standardami demokratycznymi i wenezuelskim porządkiem konstytucyjnym; mając na uwadze, że w dniu 25 czerwca 2018 r. Rada Europejska rozszerzyła wykaz środków ograniczających do 18 zajmujących oficjalne stanowiska wenezuelskich obywateli, którzy są odpowiedzialni za naruszenia praw człowieka oraz za podważanie demokracji i praworządności w Wenezueli; mając na uwadze, że środki te polegają m.in. na objęciu zakazem podróżowania i na zamrożeniu aktywów;

F.  mając na uwadze, że w dniu 4 sierpnia 2018 r. prezydent Maduro padł ofiarą ataku dronów, gdy przemawiał podczas obchodów 81. rocznicy utworzenia krajowej armii; mając na uwadze, że UE i jej państwa członkowskie „[odrzucają] wszelkie formy przemocy i [oczekują] przeprowadzenia wszechstronnego i przejrzystego dochodzenia dotyczącego ataku dronów w celu ustalenia faktów, przy pełnym poszanowaniu praworządności i praw człowieka”;

G.  mając na uwadze, że w następstwie ataku dronów, Juan Requesens, członek Zgromadzenia Narodowego, oraz Fernando Albán, opozycyjny członek rady miejskiej, zostali zatrzymani przez służby wywiadowcze Wenezueli (SEBIN); mając na uwadze, że w dniu 8 października 2018 r. Fernando Albán zmarł w areszcie SEBIN; mając na uwadze, że społeczność międzynarodowa, łącznie z Europejską Służbą Działań Zewnętrznych i Parlamentem Europejskim, wystąpiła o przeprowadzenie wnikliwego i niezależnego dochodzenia w celu wyjaśnienia okoliczności jego śmierci;

H.  mając na uwadze, że według Foro Penal obecnie jest 183 więźniów politycznych w tym kraju; mając na uwadze, że Lorent Saleh, zatrzymany od 2014 r. przywódca studencki, który był członkiem demokratycznej opozycji wenezuelskiej i jednym z laureatów Nagrody im. Sacharowa w 2017 r., został zwolniony przez rząd Wenezueli w dniu 12 października 2018 r. i zezwolono mu na podróż do Hiszpanii w celu poddania się leczeniu;

I.  mając na uwadze, że Krajowa Rada Wyborcza (CNE) wyznaczyła dzień 9 grudnia 2018 r. jako datę wyborów do krajowych rad gmin; mając na uwadze, że CNE ogłosiła, że w wyborach tych będzie mogło konkurować 37 partii politycznych: 21 partii krajowych, w tym pięć nowych; 11 partii regionalnych; oraz pięć partii autochtonicznych; mając na uwadze, że największe partie polityczne, Acción Democrática (AD), Primero Justicia (PJ), Un Nuevo Tiempo (UNT) i Voluntad Popular, nie będą mogły w nich uczestniczyć;

J.  mając na uwadze, że na ostatnim posiedzeniu Rady do Spraw Zagranicznych w dniu 15 października 2018 r. UE i jej państwa członkowskie potwierdziły swoje zdecydowane stanowisko w odniesieniu do kryzysu politycznego w Wenezueli, potwierdzając jednocześnie, że jedyne możliwe rozwiązanie dla obecnego kryzysu w tym kraju to demokratyczne rozwiązanie polityczne; mając na uwadze, że postanowiono zbadać możliwość ustanowienia grupy kontaktowej, której celem byłoby promowanie inicjatywy, która ma być prowadzona wspólnie z kluczowymi partnerami regionalnymi i międzynarodowymi z myślą o stworzeniu warunków, które mogłyby prowadzić do powstania procesu politycznego;

1.  zauważa, że określił swoje stanowisko w sprawie Wenezueli w ośmiu wcześniejszych rezolucjach podczas obecnej kadencji, z których ostatnia to rezolucja z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie kryzysu migracyjnego oraz sytuacji humanitarnej w Wenezueli i na jej granicach lądowych z Kolumbią i Brazylią,

2.  ponawia swoje głębokie zaniepokojenie z powodu powtarzających się naruszeń praw podstawowych i wolności w Wenezueli oraz wyraża solidarność z wszystkimi Wenezuelczykami; apeluje do władz Wenezueli o natychmiastowe położenie kresu wszelkim przypadkom łamania praw człowieka – również w odniesieniu do ludności cywilnej – oraz o pełne przestrzeganie wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności, w tym wolności wypowiedzi, wolności prasy i wolności zgromadzeń; wzywa władze Wenezueli do poszanowania wszystkich demokratycznie wybranych instytucji, zwłaszcza Zgromadzenia Narodowego, uwolnienia wszystkich więźniów politycznych oraz przestrzegania zasad demokracji, praworządności i praw człowieka;

3.  odrzuca wszelkie formy przemocy i składa kondolencje krewnym Fernando Albána; przypomina, że obowiązkiem państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa i integralności cielesnej osób aresztowanych i popiera wezwania do przeprowadzenia wnikliwego i niezależnego dochodzenia w celu wyjaśnienia okoliczności śmierci F. Albána;

4.  jest głęboko zaniepokojony pogarszającą się sytuacją humanitarną w Wenezueli, która doprowadziła do poważnych niedoborów żywności i podstawowych leków oraz bezprecedensowego i narastającego napływu uchodźców i migrantów do sąsiednich krajów i poza ich granice; apeluje o bezzwłoczne uzgodnienie planu dostępu pomocy humanitarnej dla tego kraju i wzywa władze wenezuelskie, by pilnie umożliwiły swobodne niesienie pomocy humanitarnej w kraju oraz zapewniły dostęp organizacjom międzynarodowym pragnącym udzielić społeczeństwu pomocy; apeluje o szybką reakcję, aby zapobiec niedożywieniu;

5.  podkreśla swoje pełne poszanowanie dla zasady niezależności prokuratora MTK, który ocenia, czy statut rzymski ma zastosowanie do wszczęcia dochodzenia w sprawie Wenezueli; przypomina o zaangażowaniu UE w sprawę multilateralizmu i o roli MTK w walce z bezkarnością za poważne przestępstwa przeciwko ludzkości oraz w stawianiu sprawców przed wymiarem sprawiedliwości;

6.  popiera podwójną strategię UE wobec Wenezueli określoną w dniu 15 października 2018 r. przez wiceprzewodniczącą / wysoką przedstawiciel; potwierdza swoje stanowisko dotyczące osób odpowiedzialnych za naruszenia praw człowieka i popiera inicjatywę zmierzającą do nawiązania wstępnych kontaktów z partnerami regionalnymi i międzynarodowymi w celu zbadania możliwości ustanowienia grupy kontaktowej; przypomina, że jedynym możliwym rozwiązaniem kryzysu w Wenezueli jest rozwiązanie polityczne, demokratyczne i negocjowane;

7.  przypomina, że przeprowadzenie nowych wyborów jest jedynym sposobem przywrócenia legitymacji głównych instytucji w kraju; przypomina, że społeczność międzynarodowa nie przyjmie wyników wyborczych, gdy przywódcy opozycji są uwięzieni, a partiom politycznym zakazano startowania w wyborach; przypomina wcześniejsze apele o uwolnienie wszystkich więźniów politycznych i utrzymanie zasad demokracji, praworządności i praw człowieka w Wenezueli;

8.  przypomina, że w maju 2018 r. wysłał delegację do granic lądowych Wenezueli z Kolumbią i Brazylią oraz wzywa do wysłania w 2019 r. delegacji ad hoc do Peru, aby dokonać oceny skutków wenezuelskiego kryzysu migracyjnego w terenie;

9.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii ds. polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, rządowi i Zgromadzeniu Narodowemu Boliwariańskiej Republiki Wenezueli, Europejsko-Latynoamerykańskiemu Zgromadzeniu Parlamentarnemu oraz sekretarzowi generalnemu Organizacji Państw Amerykańskich.

 

(1)

Dz.U. C 285 z 29.8.2017, s. 145.

(2)

Dz.U. C 294 z 12.8.2016, s. 21.

(3)

Dz.U. C 316 z 30.8.2016, s. 190.

(4)

Dz.U. C 86 z 6.3.2018, s. 101.

(5)

Dz.U. C 298 z 23.8.2018, s. 137.

(6)

Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0041.

(7)

Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0199.

(8)

Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0313.

Ostatnia aktualizacja: 24 października 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności