Procedure : 2018/2885(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0503/2018

Indgivne tekster :

B8-0503/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 25/10/2018 - 13.18

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0434

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 272kWORD 51k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0498/2018
22.10.2018
PE624.199v01-00
 
B8-0503/2018

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om drabet på journalist Jamal Khashoggi i det saudiarabiske konsulat i Istanbul (2018/2885(RSP))


Marietje Schaake, Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström for ALDE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om drabet på journalist Jamal Khashoggi i det saudiarabiske konsulat i Istanbul (2018/2885(RSP))  
B8‑0503/2018

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Saudi-Arabien, navnlig af 11. marts 2014 om Saudi-Arabien, dets forbindelser med EU og dets rolle i Mellemøsten og Nordafrika(1), af 12. februar 2015 om Raif Badawi-sagen(2), af 8. oktober 2015 om sagen Ali Mohammed al-Nimr(3), af 31. maj 2018 om situationen for kvinderettighedsforkæmpere i Saudi-Arabien(4) og af 25. februar 2016(5) om den humanitære situation i Yemen og af 30. november 2017(6)samt af 4. oktober 2018(7) om situationen i Yemen, hvori der kræves en EU-dækkende våbenembargo mod Saudi-Arabien i betragtning af de alvorlige påstande om, at Saudi-Arabien krænker den humanitære folkeret i Yemen,

–  der henviser til udtalelsen fra forbundskansler Angela Merkel af 21. oktober 2018 om på nuværende tidspunkt at stoppe våbeneksporten til Kongeriget Saudi-Arabien,

–  der henviser til bemærkningerne fra næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender (VP/HR), Federica Mogherini, den 9. og 15. oktober 2018 og hendes erklæring på Den Europæiske Unions vegne den 20. oktober 2018 om den seneste udvikling i sagen om den saudiarabiske journalist Jamal Khashoggi,

–  der henviser til erklæringen af 16. oktober 2018 fra FN's højkommissær for menneskerettigheder, Michelle Bachelet, hvori de saudiarabiske myndigheder indtrængende opfordres til at bekendtgøre alt, hvad de ved om Khashoggis forsvinden,

–  der henviser til erklæringen af 9. oktober 2018 fra FN-eksperter, der kræver en undersøgelse af dem saudiarabiske journalists Jamal Khashoggis forsvinden i Istanbul,

–  der henviser til erklæringen fra G7-landenes udenrigsministre den 17. oktober 2018 om, at Jamal Khashoggi er forsvundet,

–  der henviser til den fælles erklæring af 14. oktober 2018 fra udenrigsministrene fra Det Forenede Kongerige, Frankrig og Tyskland om Jamal Khashoggis forsvinden,

–  der henviser til, at Saudi-Arabien er medlem af FN's Menneskerettighedsråd,

–  der henviser til EU's retningslinjer vedrørende menneskerettighederne hvad angår ytringsfrihed online og offline,

–  der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder (ICCPR),

–  der henviser til FN's konvention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder fra 1948,

–  der henviser til tildelingen af Sakharovprisen for tankefrihed og ytringsfrihed til den saudiarabiske blogger Raif Badawi i 2015,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at den fremtrædende saudiarabiske journalist Jamal Khashoggi havde været forsvundet siden den 2. oktober 2018 i Istanbul og ikke var blevet set siden; der henviser til, at meget foruroligende oplysninger om hans skæbne er kommet frem, hvilket har givet anledning til påstande om, at der er tale om et mulig udenretsligt drab og statsfinansieret mord;

B.  der henviser til, at kongen af Saudi-Arabien, Salman bin Abdulaziz, under en telefonsamtale med den amerikanske præsident Donald Trump, benægtede ethvert kendskab til, hvad der skete med Jamal Khashoggi;

C.  der henviser til, at der er påstande om, at optagelser fra kameraovervågning blev fjernet fra konsulatet, at alt tyrkisk persona blev beordret til at tage en fridag, at dele af konsulatet nu er blevet nymalet efter Jamal Khashoggis forsvinden, og at 15 saudiarabiske personer, hvoraf de fleste med klare forbindelser til kronprins Mohammad bin Salman, de statslige sikkerhedstjenester, militærregeringen eller andre ministerier ankom til og forlod Istanbul i to charterfly den 2. oktober 2018 dagen efter Jamal Khashoggi var forsvundet;

D.  der henviser til, at de saudiske myndigheder efter Jamal Khashoggis forsvinden lagde hindringer i vejen for at underminere en hurtig, grundig, effektiv, upartisk og gennemsigtig efterforskning; der henviser til, at som følge af det internationale pres og en aftale med de tyrkiske myndigheder fik efterforskerne den 15. oktober 2018 tilladelse til at undersøge det saudiske konsulat indenfor og fik adgang til generalkonsulens bopæl den 17. oktober 2018; der henviser til, at generalkonsul Mohammad al-Otaibi forlod landet den 16. oktober 2018 ifølge de tyrkiske medier;

E.  der henviser til, at Kongeriget Saudi-Arabien den 14. oktober 2018 udstedte en erklæring, hvori der var trusler om tiltag mod alle restriktive foranstaltninger og foranstaltninger om ansvarlighed, som regeringer og/eller organisationer traf som en reaktion på Jamal Khashoggis forsvinden;

F.  der henviser til, at Saudi-Arabien har indrømmet, at Jamal Khashoggi blev dræbt på dets konsulat i Istanbul;

G.  der henviser til, at tyrkiske og saudiarabiske embedsmænd har bebudet en fælles undersøgelse af Jamal Khashoggis forsvinden; der henviser til, at FN's eksperter har opfordret til en international og uafhængig undersøgelse af hans forsvinden;

H.  der henviser til, at staterne har pligt til at træffe alle foranstaltninger for at forebygge tortur, tvungne forsvindinger og andre alvorlige krænkelser af menneskerettighederne, undersøge påstande om handlinger, der udgør disse forbrydelser, og til at retsforfølge dem, der mistænkes for at begå sådanne forbrydelser;

I.  der henviser til, at ytrings-, presse- og mediefrihed såvel online som offline er en grundlæggende rettighed for alle mennesker og en afgørende forudsætning og katalysator for demokratisering og reformer og udgør et væsentligt middel til kontrol med magten; der henviser til, at frie, forskelligartede og uafhængige medier er af afgørende betydning i ethvert samfund for at fremme og beskytte menneskerettighederne; der henviser til, at journalisters arbejde med at afsløre magtmisbrug, afdække korruption og anfægte almindeligt accepterede holdninger ofte gør dem særligt udsatte for vold og trusler;

J.  der henviser til, at Saudi-Arabien har det største antal Twitterbrugere i Mellemøsten; der henviser til, at Saudi-Arabien står på en liste over internettets fjender, som er udarbejdet af organisationen "Reporters Without Borders" (Journalister uden Grænser), fordi de saudiarabiske medier og internettet er underlagt censur, og personer, der kritiserer regeringen eller religionen, bliver straffet; der henviser til, at modtageren af Sakharovprisen 2015, Raif Badawi, har været udsat for korporlig afstraffelse og stadig er i fængsel udelukkende for fredeligt at give udtryk for sine synspunkter;

K.  der henviser til, at saudiarabiske journalister og menneskerettighedsforkæmpere, der er bosat uden for landet, også i de vestlige hovedstæder, har været udsat for trusler mod deres familier i Saudi-Arabien;

L.  der henviser til, at kronprins Mohammad bin Salman i de seneste måneder i udbredt grad har slået hårdt ned på kendte menneskerettighedsforkæmpere, advokater, journalister, forfattere og bloggere, hvilket er blevet intensiveret, siden han begyndte at konsolidere kontrollen over landets sikkerhedsinstitutioner;

M.  der henviser til, at det saudiarabiske styre samtidig fører en dyr international mediekampagne, der fremstiller sig selv som en moderniserende magt og som bebuder reformer med reklamer i aviser og på informationstavler i de vestlige hovedstæder; der henviser til at kronprins Mohammed bin Salman rejste til USA med henblik på en rundrejse i landet og mødtes med præsidenten og mange ledere og højprofilerede personer inden for teknologi- og underholdningsbranchen, herunder berømtheder;

N.  der henviser til, at det saudiarabiske styre ved adskillige lejligheder har presset og truet lande og internationale organisationer og har blokeret for internationale uafhængige undersøgelser som reaktion på kritik fra disse lande og organisationer vedrørende menneskerettighedskrænkelser i Saudi-Arabien eller internationale overtrædelser af den humanitære folkeret i Yemen;

O.  der henviser til, at overvågningssystemer og andre produkter med dobbelt anvendelse er blevet anvendt til at spore og følge menneskerettighedsforkæmperes og kritikeres bevægelser i Saudi-Arabien;

1.  fordømmer Jamal Khashoggis tvungne forsvinden og det påståede udenretlige drab og statsstøttede mord og giver udtryk for sin medfølelse med hans nærmeste;

2.  er yderst bekymret over oplysningerne om Jamal Khashoggis skæbne og om påstanden om saudiarabiske aktørers medvirken; noterer sig den igangværende undersøgelse fra tyrkiske og saudiarabiske embedsmænds side; opfordrer ikke desto mindre til en uafhængig og objektiv international undersøgelse af omstændighederne omkring hans død; opfordrer til, at de ansvarlige bliver identificeret og bragt for retten ved en anerkendt, troværdig, uafhængig og upartisk domstol;

3.  opfordrer indtrængende de saudiarabiske myndigheder til at oplyse, hvor hans opholdssted er, og opfordrer de saudiarabiske og tyrkiske myndigheder til at sikre fuld klarhed og gennemsigtighed i deres undersøgelse; opfordrer indtrængende næstformanden/den højtstående repræsentant til at støtte FN-eksperters opfordring til en uafhængig international undersøgelse og til at yde fuld støtte og teknisk bistand til både internationale initiativer og til de tyrkiske myndigheder i forbindelse med deres undersøgelse;

4.  gentager, at hvis Jamal Khashoggis forsvinding og mord p tilskrives saudiarabiske aktører, skal både statslige enheder og enkeltpersoner drages til ansvar; opfordrer næstformanden/den højtstående repræsentant og medlemsstaterne til i den forbindelse at være rede til at pålægge målrettede sanktioner, herunder visumforbud og indefrysning af aktiver mod saudiarabiske enkeltpersoner samt menneskerettighedssanktioner mod Kongeriget Saudi-Arabien;

5.  opfordrer indtrængende næstformanden/den højtstående repræsentant, Tjenesten for EU's Optræden Udadtil og medlemsstaterne til at føre en strukturel dialog med Saudi-Arabien om menneskerettigheder, grundlæggende frihedsrettigheder og landets bekymrende rolle i regionen inden for rammerne af EU's forbindelser med Golfsamarbejdsrådet;

6.  fordømmer de saudiarabiske myndigheders løbende chikane af menneskerettighedsforkæmpere, advokater, journalister, forfattere og bloggere, både i og uden for landet, og insisterer på, at de saudiarabiske myndigheder tager de nødvendige skridt for at gøre det muligt for alle at udøve deres rettigheder frit uden nogen form for chikane af retsvæsenet eller andre repressalier, såsom trusler mod deres familier;

7.  opfordrer de saudiarabiske myndigheder til at tillade en uafhængig presse og medier og sikre ytringsfrihed både online og offline, foreningsfrihed og forsamlingsfrihed for alle saudiarabiske indbyggere; fordømmer undertrykkelsen af aktivister og demonstranter i forbindelse med fredelige demonstrationer; understreger, at det er en ufravigelig ret at foretage fredelig promovering af grundlæggende rettigheder eller fremsætte kritiske bemærkninger i de sociale medier; opfordrer indtrængende de saudiarabiske myndigheder til at fjerne restriktioner for aktivister, der forbyder dem at udtale sig på de sociale medier og til internationale medieforetagender;

8.  erindrer de saudiarabiske myndigheder om deres internationale forpligtelser i henhold til verdenserklæringen om menneskerettigheder og den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder og FN's konvention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf;

9.  opfordrer Saudi-Arabien til at fremskynde sociale og politiske reformer og gentager, at det er nødvendigt, at Saudi-Arabien fuldt ud respekterer menneskerettighederne og den menneskelige værdighed, herunder bekæmpelse af straffrihed;

10.  erindrer de saudiarabiske ledere om, at Saudi-Arabien gav tilsagn om at opretholde de højeste standarder til fremme og beskyttelse af menneskerettigheder, da landet søgte og opnåede medlemskab af FN's Menneskerettighedsråd i 2013;

11.  opfordrer de saudiarabiske myndigheder til at afstå fra yderligere piskning af Raif Badawi og til at løslade ham omgående og betingelsesløst, eftersom han må betragtes som en samvittighedsfange, der udelukkende er blevet tilbageholdt og dømt for at udøve sin ret til ytringsfrihed; opfordrer EU's myndigheder til fortsat at rejse spørgsmålet om hans sag i enhver kontakt på højt plan;

12.  opfordrer til et moratorium for dødsstraf;

13.  opfordrer Rådet til at indføre en EU-dækkende våbenembargo over for Saudi-Arabien i overensstemmelse med fælles holdning 2008/944/CFSP og en embargo på eksport af overvågningssystemer og andre produkter med dobbelt anvendelse, der kan anvendes i Saudi-Arabien med henblik på undertrykkelse;

14.  anmoder om, at denne beslutning oversættes til saudiarabisk;

15.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, EU-Udenrigstjenesten, FN's generalsekretær, FN's højkommissær for menneskerettigheder, Hans Majestæt Kong Salman bin Abdulaziz Al Saud og Kronprins Mohammad Bin Salman Al Saud, Kongeriget Saudi-Arabiens regering og generalsekretæren for Kongeriget Saudi-Arabiens center for national dialog.

 

(1)

EUT C 378, 9.11.2017, s. 64.

(2)

EUT C 310, 25.8.2016, s. 29.

(3)

EUT C 349, 17.10.2017, s. 34.

(4)

Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0232.

(5)

EUT C 35 af 31.1.2018, s. 142.

(6)

EUT C 356 af 4.10 2018, s. 104.

(7)

Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0383.

Seneste opdatering: 24. oktober 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik