Förfarande : 2018/2885(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0503/2018

Ingivna texter :

B8-0503/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 25/10/2018 - 13.18

Antagna texter :

P8_TA(2018)0434

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 270kWORD 51k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0498/2018
22.10.2018
PE624.199v01-00
 
B8-0503/2018

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om dödandet av journalisten Jamal Khashoggi på Saudiarabiens konsulat i Istanbul (2018/2885(RSP))


Marietje Schaake, Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström för ALDE-gruppen

Europaparlamentets resolution om dödandet av journalisten Jamal Khashoggi på Saudiarabiens konsulat i Istanbul (2018/2885(RSP))  
B8‑0503/2018

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Saudiarabien, i synnerhet resolutionen av den 11 mars 2014 om Saudiarabien, dess förbindelser med EU och dess roll i Mellanöstern och Nordafrika(1), av den 12 februari 2015 om fallet Raif Badawi(2), av den 8 oktober 2015 om fallet Ali Mohammed al-Nimr(3), av den 31 maj 2018 om situationen för kvinnorättsförsvarare i Saudiarabien(4), samt resolutionerna av den 25 februari 2016(5) om den humanitära situationen i Jemen och av den 30 november 2017(6) och den 4 oktober 2018(7) om situationen i Jemen, med en uppmaning att införa ett EU-vapenembargo mot Saudiarabien med tanke på de allvarliga anklagelserna om brott mot internationell humanitär rätt begångna av Saudiarabien i Jemen,

–  med beaktande av uttalandet av den 21 oktober 2018 från förbundskansler Angela Merkel om att avbryta vapenexporten till Konungariket Saudiarabien tills vidare,

–  med beaktande av kommentarerna från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor (vice ordförande/höga representant), Federica Mogherini, av den 9 och den 15 oktober 2018, och hennes uttalande av den 20 oktober 2018 på Europeiska unionens vägnar om den senaste utvecklingen i fråga om den saudiska journalisten Jamal Khashoggi,

–  med beaktande av uttalandet av den 16 oktober 2018 från FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, Michelle Bachelet, som uppmanar Saudiarabien att avslöja alla uppgifter som landet har avseende Jamal Khashoggis försvinnande,

–  med beaktande av uttalande av den 9 oktober 2018 från FN:s experter, som begär en undersökning av Jamal Khashoggis försvinnande i Istanbul,

–  med beaktande av uttalandet av den 17 oktober 2018 från G7-ländernas utrikesministrar om Jamal Khashoggis försvinnande,

–  med beaktande av det gemensamma uttalandet av den 14 oktober 2018 från Storbritanniens, Frankrikes och Tysklands utrikesministrar om Jamal Khashoggis försvinnande,

–  med beaktande av Saudiarabiens medlemskap i FN:s råd för mänskliga rättigheter,

–  med beaktande av EU:s riktlinjer om mänskliga rättigheter vad gäller yttrandefrihet online och offline,

–  med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter,

–  med beaktande av FN:s konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning,

–  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948,

–  med beaktande av att Sacharovpriset för tankefrihet och yttrandefrihet tilldelades den saudiske bloggaren Raif Badawi 2015,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den framstående saudiske journalisten Jamal Khashoggi saknas sedan han gick in på Saudiarabiens konsulat i Istanbul den 2 oktober 2018, och har inte setts sedan dess. Extremt oroande information om hans öde har förts fram och lett till påståenden om en eventuellt utomrättslig avrättning och statsstött mord.

B.  Under ett telefonsamtal med USA:s president Trump förnekade Saudiarabiens kung, Salman bin Abdulaziz, all kännedom om vad som hänt Jamal Khashoggi.

C.  Det påstås att övervakningsbilder ska ha avlägsnats från konsulatet, att all turkisk personal beordrades att ta ledigt en dag, att delar av konsulatet har målats om efter Jamal Khashoggis försvinnande och att 15 saudier, de flesta med tydlig koppling till kronprins Mohammad bin Salman, den statliga säkerhetstjänsten, militären eller andra regeringsdepartement, anlände till och lämnade Istanbul på två chartrade flygplan den 2 oktober 2018, dagen då Jamal Khashoggi försvann.

D.  Efter Jamal Khashoggis försvinnande infördes hinder av de saudiska myndigheterna för att försvåra en snabb, grundlig, effektiv, opartisk och transparent utredning. Först efter internationella påtryckningar och en överenskommelse med de turkiska myndigheterna fick utredarna tillstånd att utföra en undersökning inne i det saudiska konsulatet den 15 oktober 2018 och tillträde till generalkonsulns residens den 17 oktober 2018. Enligt de turkiska medierna lämnade generalkonsuln, Mohammad al-Otaibi, landet den 16 oktober 2018.

E.  Saudiarabien offentliggjorde den 14 oktober 2018 ett uttalande med hot om åtgärder mot alla eventuella restriktioner och åtgärder för ansvarsutkrävande från staters och/eller organisationers sida till följd av Jamal Khashoggis försvinnande.

F.  Saudiarabien har medgett att Jamal Khashoggi dödades i landets konsulat i Istanbul.

G.  Turkiska och saudiska tjänstemän har utlovat en gemensam utredning av Jamal Khashoggis försvinnande. FN:s experter har efterlyst en internationell och oberoende utredning av hans försvinnande.

H.  Staterna är skyldiga att vidta alla åtgärder för att förhindra tortyr, påtvingade försvinnanden och andra allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna, att utreda påståenden om handlingar som utgör sådana brott och att lagföra dem som misstänks ha begått brotten.

I.  Press och medias åsikts- och yttrandefrihet, både online och offline, är grundläggande rättigheter för alla människor och är avgörande förutsättningar och katalysatorer för demokratisering och reformer och fungerar som en nödvändig kontroll av makten. En mångfald av fria och oberoende medier är av grundläggande betydelse i varje samhälle för att främja och skydda de mänskliga rättigheterna. Genom sitt arbete med att avslöja maktmissbruk, uppmärksamma korruption och ifrågasätta etablerade åsikter har journalister ofta varit särskilt utsatta för hot och våld.

J.  Saudiarabien har det högsta antalet twitteranvändare i Mellanöstern. Saudiarabien finns med på Reportrar utan gränsers lista över ”internets fiender” på grund av censuren av saudiska medier och internet och bestraffningen av personer som kritiserar landets regering eller religionen. 2015 års Sacharovpristagare, Raif Badawi, har utsatts för kroppsstraff och sitter fortfarande i fängelse enbart för att på ett fredligt sätt ha uttryckt sina åsikter.

K.  Saudiska journalister och aktivister baserade utanför landet, bland annat i västerländska huvudstäder, har mottagit hot mot sina familjer i Saudiarabien.

L.  Under de senaste månaderna har kronprins Mohammad bin Salman låtit omfattande angrepp riktas mot framstående människorättsförsvarare, advokater, journalister, författare och bloggare, vilka har intensifierats sedan han började befästa sin kontroll över landets säkerhetsinstitutioner.

M.  Den saudiska regimen bedriver en kostsam internationell mediekampanj, där den utmålar sig själv som en moderniserande regim, och utlovar samtidigt reformer med hjälp av annonser i tidningar och på annonspelare i västerländska huvudstäder. Kronprins Mohammed bin Salman reste till Förenta staterna för en rundresa i Amerika och träffade presidenten och många ledare och framstående profiler från teknik- och underhållningsbranschen, även kända personer.

N.  Den saudiska regimen har vid flera tillfällen utövat påtryckningar på, tvingat och hotat länder och internationella organisationer, och har blockerat internationella oberoende utredningar som svar på kritik från dessa länder eller organisationer avseende kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Saudiarabien eller brott mot den internationella folkrätten som begåtts i Jemen.

O.  Övervakningssystem och andra produkter med dubbla användningsområden har använts för att identifiera och spåra människorättsförsvarare och kritiker i Saudiarabien.

1.  Europaparlamentet fördömer det påtvingade försvinnandet och den påstådda utomrättsliga avrättningen och det statsstödda mordet på Jamal Khashoggi, och framför sina kondoleanser till de anhöriga.

2.  Europaparlamentet är extremt oroat över uppgifterna om Jamal Khashoggis öde och den påstådda inblandningen av saudiska tjänstemän. Parlamentet noterar de turkiska och saudiska tjänstemännens pågående utredning. Parlamentet kräver dock en oberoende och opartisk internationell utredning av omständigheterna kring hans död. Parlamentet kräver att de ansvariga identifieras och lagförs vid en erkänd, trovärdig, oberoende och opartisk domstol.

3.  Europaparlamentet uppmanar kraftfullt de saudiska myndigheterna att avslöja var hans kvarlevor finns, och uppmanar de saudiska och turkiska myndigheterna att säkerställa fullständig klarhet och insyn i sin utredning. Parlamentet uppmanar vice ordföranden/den höga representanten att stödja FN:s experters krav på en oberoende internationell utredning och att erbjuda fullt stöd och tekniskt bistånd både till internationella initiativ och till de turkiska myndigheterna i deras utredning.

4.  Europaparlamentet upprepar att om saudiska tjänstemän bär ansvaret för försvinnandet och mordet på Jamal Khashoggi, måste såväl de statliga myndigheterna som de enskilda personerna ställas till svars. Parlamentet uppmanar vice ordföranden/den höga representanten och medlemsstaterna i detta avseende att vara beredda att införa riktade sanktioner, inbegripet viseringsförbud och frysning av tillgångar mot saudiska medborgare, samt sanktioner med anledning av människorättssituationen mot Saudiarabien.

5.  Europaparlamentet uppmanar bestämt vice ordföranden/den höga representanten, utrikestjänsten och medlemsstaterna att föra en strukturerad dialog med Saudiarabien om mänskliga rättigheter, grundläggande friheter och landets oroande roll i regionen inom ramen för EU:s relationer med Gulfstaternas samarbetsråd.

6.  Europaparlamentet fördömer de saudiska myndigheternas pågående trakasserier av människorättsförsvarare, advokater, journalister, författare och bloggare, både inom och utanför landet, och insisterar på att de saudiska myndigheterna vidtar nödvändiga åtgärder för att alla ska kunna utöva sina rättigheter fritt utan rättsliga trakasserier eller andra repressalier, såsom hot mot deras familjer.

7.  Europaparlamentet uppmanar de saudiska myndigheterna att tillåta oberoende press och oberoende medier, och att garantera yttrandefrihet, både online och offline, föreningsfrihet och rätten att delta i fredliga sammankomster för alla invånare i Saudiarabien. Parlamentet fördömer våld mot människorättsförsvarare och demonstranter som demonstrerar fredligt, och betonar att ett fredligt förespråkande av grundläggande juridiska rättigheter eller uttryckande av kritiska kommentarer på sociala medier är uttryck för en grundläggande rättighet. Parlamentet uppmanar med kraft de saudiska myndigheterna att undanröja restriktionerna för människorättsförsvarare som förbjuder dem att tala fritt på sociala medier och uttala sig i internationella medier.

8.  Europaparlamentet påminner de saudiska myndigheterna om deras internationella förpliktelser enligt den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter och FN:s konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

9.  Europaparlamentet uppmanar Saudiarabien att påskynda de sociala och politiska reformerna, och upprepar att landet fullt ut måste respektera mänskliga rättigheter och mänsklig värdighet, vilket inbegriper kampen mot straffrihet.

10.  Europaparlamentet påminner Saudiarabiens ledarskap om dess utfästelse att upprätthålla högsta möjliga standarder för främjandet och skyddet av mänskliga rättigheter när landet 2013 med framgång ansökte om medlemskap i FN:s råd för mänskliga rättigheter.

11.  Europaparlamentet uppmanar de saudiska myndigheterna att se till att Raif Badawi inte utsätts för ytterligare spöstraff och att omedelbart och villkorslöst försätta honom på fri fot, eftersom han betraktas som en samvetsfånge som har gripits och dömts enbart på grundval av att han utövat sin rätt till yttrandefrihet. Parlamentet uppmanar EU:s myndigheter att ta upp hans ärende i samband med alla kontakter på hög nivå.

12.  Europaparlamentet kräver ett allmänt moratorium för dödsstraffet.

13.  Europaparlamentet uppmanar rådet att införa ett EU-omfattande vapenembargo mot Saudiarabien, i enlighet med gemensam ståndpunkt 2008/944/Gusp, och ett embargo mot export av övervakningssystem och andra produkter med dubbla användningsområden som kan användas i Saudiarabien för repression.

14.  Europaparlamentet kräver att denna resolution ska översättas till arabiska (saudisk).

15.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Europeiska utrikestjänsten, FN:s generalsekreterare, FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, kung Salman bin Abdulaziz al-Saud och kronprins Mohammad bin Salman al-Saud, Konungariket Saudiarabiens regering och generalsekreteraren för Konungariket Saudiarabiens centrum för nationell dialog.

 

(1)

EUT C 378, 9.11.2017, s. 64.

(2)

EUT C 310, 25.8.2016, s. 29.

(3)

EUT C 349, 17.10.2017, s. 34.

(4)

Antagna texter, P8_TA(2018)0232.

(5)

EUT C 35, 31.1.2018, s. 142.

(6)

EUT C 356, 4.10.2018, s. 104.

(7)

Antagna texter, P8_TA(2018)0383.

Senaste uppdatering: 24 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy