Procedure : 2018/2891(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0504/2018

Indgivne tekster :

B8-0504/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 25/10/2018 - 13.20
CRE 25/10/2018 - 13.20

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0436

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 287kWORD 52k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0351/2018
22.10.2018
PE624.200v01-00
 
B8-0504/2018

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om situationen i Venezuela (2018/2891(RSP))


Charles Tannock, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga, Pirkko Ruohonen‑Lerner, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek for ECR-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Venezuela (2018/2891(RSP))  
B8‑0504/2018

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine beslutninger af 8. februar 2018 om situationen i Venezuela(1), af 3. maj 2018 om valgene i Venezuela(2) og af 5. juli 2018 om migrationskrisen og den humanitære situation i Venezuela og ved de jordbaserede grænser til Colombia og Brasilien(3),

–  der henviser til erklæringen af 19. april 2018 fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om situationen i Venezuela,

–  der henviser til erklæringerne fra ordføreren for Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) af 9. august 2018 om de seneste begivenheder i Venezuela og af 9. oktober 2018 om byrådsmedlemmet Fernando Albáns død,

–  der henviser til udtalelse af 10. oktober 2018 fra Udenrigsudvalget og Underudvalget vedrørende Menneskerettigheder, for så vidt angår Fernando Albáns død,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder fra 1948,

–  der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, som Venezuela er part i,

–  der henviser til tiltrædelsen af Romstatutten for Den Internationale Straffedomstol (ICC),

–  der henviser til udtalelse af 8. februar 2018 fra anklageren ved Den Internationale Straffedomstol, Fatou Bensouda, om indledning af indledende undersøgelser af situationen i Filippinerne og i Venezuela og af 27. september 2018 om en indbringelse af en sag fra en gruppe på seks deltagende stater vedrørende situationen i Venezuela,

–  der henviser til Venezuelas forfatning,

–  der henviser til Europa-Parlamentets beslutning om at tildele Sakharovprisen 2017 til den demokratiske opposition i Venezuela,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at situationen vedrørende menneskerettigheder, demokrati og retsstatsforhold i Venezuela fortsat alvorligt forværres; der henviser til, at Venezuela står over for en hidtil uset social, økonomisk og humanitær krise som følge af en politisk krise, og at den forårsager et stort antal dødsfald og tvinger millioner af mennesker til at flygte fra landet;

B.  der henviser til, at en stor del af befolkningen i Venezuela er ramt af fattigdom; der henviser til, at fødevarer, medicin og andre former for medicinsk udstyr er blevet stadig mere knappe, og sundhedssystemet er blevet ødelagt; der henviser til, at mødredødeligheden er steget med 60 % og spædbørnsdødeligheden med 30 %; der henviser til, at den venezuelanske regering beklageligvis hårdnakket modsætter sig åbent at modtage og lette distributionen af international humanitær bistand, selv om det internationale samfund står parat til at hjælpe;

C.  der henviser til, at Fernando Albán, et byrådsmedlem af oppositionen, den 5. oktober 2018 blev anholdt i lufthavnen efter tilbagevenden fra New York, hvor han havde ført forhandlinger om den venezuelanske krise og aflagt besøg hos sin familie; der henviser til, at regeringen har gjort gældende, at han blev udspurgt om hans mulige deltagelse i dronehændelsen i august; der henviser til, at den 8. oktober blev Albán fundet død hos National Intelligence Service (SEBI), hvor han var varetægtsfængslet; der henviser til, at omstændighederne omkring hans død er meget mistænkelige, og at der har været modstridende udtalelser om dem fra venezuelanske embedsmænd; der henviser til, at trods opfordringer fra FN og EU har myndighederne nægtet at tillade en uafhængig undersøgelse af årsagen til Albán død, herunder at et internationalt og uafhængigt kriminalteknisk hold foretager en obduktion;

D.  der henviser til, at den 13. oktober 2018 blev Lorent Saleh, modtager af Sakharovprisen 2017, frigivet og straks udvist til Spanien i en form for tvangseksil; der henviser til, at han havde været fængslet uden retssag i fire år, og at han havde været udsat for tortur; der henviser til, at hans fortællinger er vidnesbyrd om grusom og umenneskelig behandling af politiske fanger i Venezuela; der henviser til, at mere end 200 politiske fanger fortsat er fængslet i Venezuela;

E.  der henviser til, at ICC den 8. februar 2018 indledte en indledende undersøgelse af situationen i Venezuela; der henviser til, at den 27. september 2018 anmodede en gruppe på seks deltagende stater (Argentina, Canada, Colombia, Chile, Paraguay og Peru) om, at chefanklageren indleder en efterforskning af forbrydelser mod menneskeheden begået på Venezuelas område; der henviser til, at Frankrig og Costa Rica også støttede sådanne undersøgelser; der henviser til, at dette er den første indbringelse foretaget af en gruppe af deltagende stater vedrørende situationen i en anden stat, der er part i ICC;

F.  der henviser til, at Rådet for Den Europæiske Union den 13. november 2017 besluttede at indføre en våbenembargo mod Venezuela og et forbud mod dertil knyttet materiel, som kan anvendes til intern undertrykkelse; der henviser til, at Rådet den 22. januar 2018 enstemmigt vedtog at indføre sanktioner mod syv venezuelanske enkeltpersoner, der indtager officielle poster, i form af restriktive foranstaltninger såsom rejseforbud og indefrysning af aktiver som reaktion på den manglende overholdelse af demokratiske principper; der henviser til, at den 25. juni 2018 blev sanktionerne udvidet til at omfatte yderligere 11 venezuelanske embedsmænd;

G.  der henviser til, at mødet i Rådet for Udenrigsanliggender den 15. oktober 2018 omfattede drøftelser om en politisk løsning på den aktuelle krise ved at undersøge muligheden for at oprette en kontaktgruppe for at lette en politisk proces;

1.  udtrykker dyb bekymring over den fortsatte forværring af situationen med hensyn til grundlæggende frihedsrettigheder og retsstatsprincippet i Venezuela; fordømmer brugen af vilkårlig frihedsberøvelse og retslig og administrativ chikane af tusindvis af menneskerettighedsforkæmpere, valgte medlemmer af oppositionen og uafhængige civilsamfundsorganisationer, hvilket underminerer Venezuelas demokratiske struktur yderligere;

2.  er dybt bekymret over den alvorlige humanitære situation i Venezuela og den systemiske mangel på grundlæggende forsyninger, medicin og fødevarer; er særlig bekymret over stigningen i fejlernæring af børn siden 2017;

3.  udtrykker sin dybe medfølelse med Fernando Albáns familie og venner; opfordrer til, at der foretages en grundig og uafhængig undersøgelse for at klarlægge omstændighederne ved hans tragiske død, herunder at et internationalt og uafhængigt kriminalteknisk hold udfører en obduktion;

4.  opfordrer indtrængende de venezuelanske myndigheder til at sikre beskyttelse af alle civile mod enhver form for intimidering, injurieanklager, trusler eller fysiske angreb og til at træffe effektive foranstaltninger til at beskytte dem, der udøver deres ret til ytringsfrihed og forsamlingsfrihed;

5.  gentager sine tidligere opfordringer til at sørge for sikkerhed og fysisk integritet for alle personer i forvaring og til øjeblikkeligt og betingelsesløst at løslade alle vilkårligt frihedsberøvede personer, herunder alle politiske fanger, samt til større respekt for demokratisk valgte organer og opretholdelse af menneskerettighederne;

6.  opfordrer de venezuelanske myndigheder til at anerkende den igangværende krise, forhindre yderligere forværring heraf og fremme politiske og økonomiske løsninger for at garantere sikkerheden for alle civile og stabilitet i landet og regionen;

7.  opfordrer EU, dvs. især Rådet og næstformanden/den højtstående repræsentant, til at sikre, at alle yderligere skridt i retning af en politisk løsning omfatter følgende uigenkaldelige krav: øjeblikkelig frigivelse af alle politiske fanger og stop for tortur, mishandling og chikane af politiske modstandere og menneskerettighedsaktivister; et nyt uafhængigt nationalt valgråd, som skal vælges af nationalforsamlingen; afholdelse af frie og retfærdige valg i overensstemmelse med internationale standarder for at sikre en troværdig proces med respekt for politisk pluralisme og under overværelse af demokratiske internationale observatører; anerkendelse af den legitime nationalforsamlings beføjelser; opløsning af den nationale forfatningsgivende forsamling;

8.  støtter fuldt ud ICC's efterforskning af den omfattende kriminalitet og den undertrykkelse, der begås af det venezuelanske regime; opfordrer indtrængende EU til at slutte sig til de stater, der er parter i ICC, og kræve, at der foretages en efterforskning af de forbrydelser mod menneskeheden, der er begået af den venezuelanske regering på Venezuelas område med henblik på at holde dem ansvarlige for deres gerninger;

9.  glæder sig over, at EU hurtigt har indført yderligere målrettede og reversible sanktioner, som ikke vil skade den venezuelanske befolkning, på grund af afholdelsen af valget den 20. maj 2018, som var ulovligt og ikke er internationalt anerkendt; kræver, at disse sanktioner styrkes, hvis situationen med hensyn til menneskerettigheder og demokrati i landet fortsat forværres;

10.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen / Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Den Bolivariske Republik Venezuelas regering og nationalforsamling, Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling og generalsekretæren for Organisationen af Amerikanske Stater.

(1)

Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0041.

(2)

Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0199.

(3)

Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0313.

Seneste opdatering: 24. oktober 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik