Menetlus : 2018/2891(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0504/2018

Esitatud tekstid :

B8-0504/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 25/10/2018 - 13.20
CRE 25/10/2018 - 13.20

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0436

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 262kWORD 46k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0351/2018
22.10.2018
PE624.200v01-00
 
B8-0504/2018

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


olukorra kohta Venezuelas (2018/2891(RSP))


Charles Tannock, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga, Pirkko Ruohonen‑Lerner, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek fraktsiooni ECR nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Venezuelas (2018/2891(RSP))  
B8‑0504/2018

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma 8. veebruari 2018. aasta resolutsiooni olukorra kohta Venezuelas(1), 3. mai 2018. aasta resolutsiooni valimiste kohta Venezuelas(2) ja 5. juuli 2018. aasta resolutsiooni rändekriisi ja humanitaarolukorra kohta Venezuelas ning selle maismaapiiridel Colombia ja Brasiiliaga(3),

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja 19. aprill 2018. aasta avaldust olukorra kohta Venezuelas,

–  võttes arvesse Euroopa välisteenistuse pressiesindaja 9. augusti 2018. aasta avaldust viimaste sündmuste kohta Venezuelas ja 9. oktoobri 2018. aasta avaldust kohaliku volikogu liikme Fernando Albáni surma kohta,

–  võttes arvesse väliskomisjoni ja inimõiguste allkomisjoni 10. oktoobri 2018. aasta avaldust seoses Fernando Albáni surmaga,

–  võttes arvesse 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–  võttes arvesse kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti, millega Venezuela on ühinenud,

–  võttes arvesse Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuuti,

–  võttes arvesse avaldust, mille Rahvusvahelise Kriminaalkohtu prokurör Fatou Bensouda tegi 8. veebruaril 2018. aastal eeluurimise alustamise kohta seoses olukorraga Filipiinidel ja Venezuelas, ning 27. septembri 2018. aasta avaldust Venezuela olukorda puudutava kuue osalisriigi taotluse kohta,

–  võttes arvesse Venezuela põhiseadust,

–  võttes arvesse oma otsust anda 2017. aasta Sahharovi auhind Venezuela demokraatlikule opositsioonile,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi olukord muutub Venezuelas järjest halvemaks; arvestades, et Venezuelas valitseb enneolematult suur sotsiaal-, majandus- ja humanitaarkriis, mille on põhjustanud poliitiline kriis ja mille tagajärjel on paljud inimesed hukkunud ning miljonid inimesed on olnud sunnitud riigist põgenema;

B.  arvestades, et suur osa Venezuela elanikkonnast elab vaesuses; arvestades, et toitu, ravimeid ja muid meditsiinitarbeid napib järjest enam ning tervishoiusüsteem on laostunud; arvestades, et emade suremus on viimase aastaga suurenenud 60 % ning väikelaste suremus 30 % võrra; arvestades, et rahvusvahelise üldsuse valmisolekule vaatamata on Venezuela valitsus kahjuks järjekindlalt keeldunud avalikult vastu võtmast rahvusvahelist humanitaarabi ega ole toetanud selle jaotamist;

C.  arvestades, et 5. oktoobril 2018 vahistati lennujaamas opositsiooni kuulunud kohaliku volikogu liige Fernando Albán, kes pöördus tagasi New Yorgist, kus ta pidas kõnelusi Venezuela kriisi üle ja külastas oma perekonda; arvestades, et valitsus väidab, et teda küsitleti seoses võimaliku osalemisega mehitamata õhusõiduki intsidendis augustis; arvestades, et Albán leiti 8. oktoobril surnuna riikliku luureteenistuse (SEBIN) ruumides, kus teda kinni peeti; arvestades, et tema surma asjaolud on äärmiselt kahtlased ja Venezuela ametiisikud on teinud selle kohta vastukäivaid avaldusi; arvestades, et kuigi ÜRO ja EL on seda nõudnud, ei ole ametivõimud lubanud korraldada Albáni surmajuhtumi põhjuste uurimiseks sõltumatut uurimist ega surnukeha rahvusvahelisel sõltumatute kohtumeditsiini spetsialistide meeskonnal lahata;

D.  arvestades, et 13. oktoobril 2018 vabastati 2017. aasta Sahharovi auhinna võitja Lorent Saleh ja saadeti viivitamata välja Hispaaniasse sundpagulusse; arvestades, et teda peeti ilma kohtumenetluseta kinni neli aastat ja piinati; arvestades, et tema tunnistused tõendavad poliitvangide julma ja ebainimlikku kohtlemist Venezuelas; arvestades, et Venezuela vanglates on endiselt rohkem kui 200 poliitvangi;

E.  arvestades, et Rahvusvahelise Kriminaalkohtu prokurör alustas 8. veebruaril 2018 eeluurimist olukorra kohta Venezuelas; arvestades, et 27. septembril 2018 palusid kuus osalisriiki (Argentina, Kanada, Colombia, Tšiili, Paraguay ja Peruu), et prokurör alustaks Venezuela territooriumil toime pandud inimsusevastaste kuritegude uurimist; arvestades, et ka Prantsusmaa ja Costa Rica toetasid sellist uurimist; arvestades, et see oli esimene kord, mil osalisriikide rühm esitas sellise taotluse seoses olukorraga teise osalisriigi territooriumil;

F.  arvestades, et nõukogu otsustas 13. novembril 2017 kehtestada Venezuelale embargo relvade ja nendega seotud materjalide suhtes, mida võidakse kasutada siserepressioonideks; arvestades, et nõukogu otsustas 22. jaanuaril 2018 ühehäälselt kehtestada seitsmele Venezuela ametiisikule demokraatia põhimõtete rikkumise eest sanktsioonid, rakendades piiravaid meetmeid, nagu reisikeeld ja varade külmutamine; arvestades, et 25. juunil 2018 laiendati sanktsioone veel 11-le Venezuela ametiisikule;

G.  arvestades, et välisasjade nõukogu 15. oktoobri 2018. aasta kohtumisel arutati muu hulgas praegusele kriisile poliitilise lahenduse leidmist ja uuriti võimalust moodustada kontaktrühm poliitilise protsessi hõlbustamiseks;

1.  väljendab sügavat muret põhivabaduste ja õigusriigi põhimõtte järgimise jätkuva halvenemise pärast Venezuelas; mõistab hukka meelevaldse kinnipidamise ning kohtuliku ja haldusliku ahistamise, mida kasutatakse tuhandete inimõiguslaste, valitsusorganitesse valitud opositsiooniliikmete ja sõltumatute kodanikuühiskonna liikmete tagakiusamiseks, mis õõnestab veelgi Venezuela demokraatlikku struktuuri;

2.  tunneb suurt muret kohutava humanitaarolukorra pärast Venezuelas ning esmatarbekaupade, ravimite ja toiduainete süsteemse nappuse pärast; on eriti mures laste alatoitumuse kasvu üle alates 2017. aastast;

3.  avaldab siirast kaastunnet Fernando Albáni perekonnale ja sõpradele; nõuab põhjalikku ja sõltumatut uurimist, et selgitada välja tema traagilise surma asjaolud, sealhulgas rahvusvahelise sõltumatu kohtumeditsiini spetsialistide meeskonna teostatavat lahkamist;

4.  nõuab tungivalt, et Venezuela ametivõimud tagaksid kõigi tsiviilisikute kaitse igasuguse hirmutamise, laimamissüüdistuste, ähvarduste või füüsiliste rünnakute eest ning võtaksid mõjusaid meetmeid nende isikute kaitseks, kes kasutavad oma õigust sõna- ja kogunemisvabadusele;

5.  kordab oma varasemaid nõudmisi tagada kõigi vahialuste turvalisus ja füüsiline puutumatus ning kõikide meelevaldselt kinnipeetavate isikute, sealhulgas kõigi poliitvangide kohene ja tingimusteta vabastamine, samuti suurem austus demokraatlikult valitud organite suhtes ja inimõiguste tagamine;

6.  nõuab, et Venezuela ametivõimud tunnistaksid praegust kriisi, hoiaksid ära selle süvenemise ning soodustaksid poliitilisi ja majanduslikke lahendusi, millega tagatakse kõigi tsiviilisikute ohutus ning riigi ja piirkonna stabiilsus;

7.  nõuab, et EL, nimelt nõukogu ja komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja tagaksid, et kõik edasised sammud poliitilise lahenduse leidmiseks peavad hõlmama järgmisi tagasivõtmatuid nõudmisi: kõigi poliitvangide kohene vabastamine ning poliitiliste vastaste ja inimõiguslaste piinamise, väärkohtlemise ja ahistamise lõpetamine; rahvuskogu poolt valitud uus sõltumatu riiklik valimisnõukogu; vabade ja ausate valimiste korraldamine kooskõlas rahvusvaheliste standarditega, et tagada usaldusväärne protsess poliitilist pluralismi austades rahvusvaheliste vaatlejate kohaloleku tingimustes; seadusliku rahvuskogu võimu tunnustamine ja asutava rahvuskogu laialisaatmine;

8.  toetab täielikult Rahvusvahelise Kriminaalkohtu uurimisi Venezuela režiimi poolt toime pandud ulatuslike inimsusevastaste kuritegude ja repressioonide kohta; nõuab tungivalt, et EL liituks Rahvusvahelise Kriminaalkohtu osalisriikide algatusega, et uurida Venezuela valitsuse poolt Venezuela territooriumil toime pandud inimsusevastaseid kuritegusid ja võtta süüdlased vastutusele;

9.  väljendab heameelt, et EL on kiiresti kehtestanud täiendavad suunatud ja tagasipööratavad sanktsioonid, mis ei kahjusta Venezuela elanikkonda, 20. mail 2018 korraldatud valimiste eest, mis olid ebaseaduslikud ja mida rahvusvaheliselt ei tunnustatud; nõuab sanktsioonide karmistamist, kui inimõiguste ja demokraatia olukord riigis jätkuvalt halveneb;

10.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, Venezuela Bolívari Vabariigi valitsusele ja rahvuskogule, Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarsele assambleele ning Ameerika Riikide Organisatsiooni peasekretärile.

(1)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0041.

(2)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0199.

(3)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0313.

Viimane päevakajastamine: 24. oktoober 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika